Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας Δ.Α.: 30/2009

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας Δ.Α.: 30/2009

Mon, Jul 13, 2009 12:00 AM Σήμερα, 13.7.2009, ο μεσολαβητής - διαιτητής Κωνσταντίνος Κρεμαλής, που αναδείχθηκα διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών ΟΜΕΔ, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας, εκδίδω την παρούσα Δ.Α., αφού κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νόμιμους εκπροσώπους τους στη σχετική συζήτηση της υπόθεσης και να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί της αίτησης της εργατικής πλευράς για την έκδοση της Δ.Α.
[…] 

Εξέδωσα την εξής απόφαση: 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούμενοι: α) ως πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι σε Η/Υ, β) ως φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί και γ) ως σελιδοποιοί - γραφιστικής με ένθεση και επεξεργασία σε Η/Υ, στις επιχειρήσεις - μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας. 

Άρθρο 2
Καθορισμός εννοιών 

Φωτοστοιχειοθεσία είναι κάθε μορφής εργασία που γίνεται πάνω στη φωτοστοιχειοθετική μηχανή και με τη φωτοστοιχειοθετική μηχανή (χαρακτηρισμός κειμένου, πληκτρολόγηση τυπογραφικών κειμένων, τυπογραφική διευθέτηση, φωτογράφηση, εμφάνιση). Ο εργαζόμενος που απασχολείται ή μπορεί να ασχοληθεί με όλες τις εργασίες αυτές, είναι χειριστής φωτοστοιχειοθεσίας ή φωτοστοιχειοθέτησης. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και για όλους τους εργαζόμενους που δια των Η/Υ (PC) επεξεργάζονται κείμενα και στην ουσία πραγματοποιούν την ίδια εργασία με ένα λίγο διαφορετικό μηχάνημα. Εν συντομία, ονομάζονται φωτοσυνθέτες-τριες γιατί το παραγόμενο προϊόν είναι το ίδιο.
Σελιδοποίηση είναι η τοποθέτηση του προϊόντος της φωτοστοιχειοθεσίας ή μέρος του προϊόντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται επιφάνεια (σελίδα) να συμφωνεί με δοσμένο προσχέδιο (ντάμι ή κασέ). Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με το χέρι είτε με ηλεκτρονική μέθοδο. Ο εργαζόμενος που απασχολείται με την εργασία αυτή, είναι σελιδοποιός.
Πληκτρολόγηση - δακτυλογράφηση είναι η αποκλειστική απασχόληση στο γράψιμο των κειμένων. Σε κάθε επιχείρηση την ειδικότητα αυτή μπορεί να έχει μόνο ένας (1) εργαζόμενος ανά τέσσερις (4) εργαζόμενους, οι δε υπόλοιποι έχουν μία από τις αμέσως παραπάνω αναφερόμενες δύο ειδικότητες, προσδιοριζόμενη από το αντικείμενο εργασίας τους. 

Άρθρο 3
Καθορισμός βασικών μισθών κατά ειδικότητα 

1. Πληκτρολόγος - δακτυλογράφος σε Η/Υ, βασικός μισθός από 1.1.2009 έως 31.12.2009: 1.015,00 ευρώ.
2. Φωτοστοιχειοθέτης-τρια, σελιδοποιός, βασικός μισθός από 1.1.2009 έως 31.12.2009: 1.075,00 ευρώ.
3. Σελιδοποιός - γραφιστική, με ένθεση και επεξεργασία σε Η/Υ, βασικός μισθός από 1.1.2009 έως 31.12.2009: 1.150,00 ευρώ. 

Άρθρο 4
Θεσμικές ρυθμίσεις 

1. Υπαλληλική ιδιότητα: Αναγνωρίζεται η υπαλληλική ιδιότητα στους εργαζόμενους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, γραφίστες, πληκτρολόγους - δακτυλογράφους και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους καταβάλλεται αποζημίωση υπαλλήλου (Ν.2112/1920).
2. Ημέρες και ώρες εργασίας: Καθορίζεται εβδομάδα πέντε (5) ημερών και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.
3. Τριετίες - πολυετία (προϋπηρεσία): Αναγνωρίζονται μέχρι πέντε (5) τριετίες και ως χρόνος υπολογισμού της πρώτης τριετίας είναι η πρώτη ημέρα απασχόλησης σε μία από τις ανωτέρω ειδικότητες στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών. Καθιερώνεται πολυετία για όλους τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει χρόνο εργασίας δεκαοκτώ (18) ετών στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών.
4. Για τους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία ως χειριστών λινοτυπίας ή μονοτυπίας. Για τους εργαζόμενους με την ειδικότητα της πληκτρολόγησης - δακτυλογράφησης, γραφίστα υπολογίζεται και η τυχόν προϋπηρεσία τους ως χειριστών (δακτυλογράφων) ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Σε τυχόν αμφισβήτηση προϋπηρεσίας εργαζόμενου, λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
5. Πέμπτη εβδομάδα άδειας: Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο ή προϋπηρεσία δέκα (10) χρόνων γενικά, δικαιούνται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, επιπλέον της νόμιμης, σύνολο είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών (δηλαδή πέμπτη εβδομάδα άδειας).
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.
6. Άδεια γάμου - γέννησης τέκνου: Χορηγείται άδεια γάμου επτά (7) ημερολογιακών ημερών, με αποδοχές, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
7. Άδεια τοκετού - θηλασμού
- Χορηγείται άδεια τοκετού στις εγκύους εργαζόμενες διάρκειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων, που κατανέμεται πριν και μετά τον τοκετό.
- Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
- Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
- Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
- Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
- Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
8. Προσαύξηση νυχτερινού: Το ωρομίσθιο προσαυξάνεται κατά 50% για νυχτερινή εργασία κατά το ωράριο 22:00 έως 06:00.
9. Αμοιβή υπερωρίας - Κυριακές - Αργίες: Το ωρομίσθιο προσαυξάνεται κατά 100% για κάθε ώρα υπερεργασίας και υπερωρίας.
10. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες καθορίζεται προσαύξηση 100% επί του ημερομισθίου.
11. Αργία του κλάδου: Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται αργία με αμοιβή για όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς. 

Άρθρο 5
Επιδόματα 

Τα παρακάτω επιδόματα υπολογίζονται από 1.1.2008 στους πιο πάνω βασικούς μισθούς του άρθρου 3.
1. Χορηγείται επίδομα 5% επί των άνω βασικών μισθών για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στις ως άνω ειδικότητες. Επίσης χορηγείται επίδομα πολυετίας μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών απασχόλησης των εργαζόμενων στον ευρύτερο κλάδο των γραφικών τεχνών, κατά ποσοστό 9%.
2. Χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί των άνω βασικών μισθών σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης, το ίδιο επίδομα χορηγείται σε: α) άγαμους γονείς, β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας και γ) διαζευγμένους.
3. Επίδομα άδειας: Για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα το επίδομα άδειας είναι 18/25 του καταβαλλόμενου μισθού και από 1.1.2009 ανέρχεται στα 19/25 του καταβαλλόμενου μισθού. 

Άρθρο 6
Μονογονεϊκές οικογένειες 

Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 

Άρθρο 7
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης 

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. 

Άρθρο 8
Άδεια λόγω θανάτου συγγενή 

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 

Άρθρο 9
Συνδικαλιστική εισφορά 

Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης.
Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίζει, με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση, το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής, για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.
Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή δικαιούνται, με ατομική δήλωσή τους που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωσή τους αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. 

Άρθρο 10
Συνδικαλιστική άδεια 

Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 παρ. 2 εδάφια γ’ και δ’ του Ν.1264/1982 συνδικαλιστικές άδειες για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων σωματείων χορηγούνται με πλήρεις αποδοχές. 

Άρθρο 11
Γενικές ρυθμίσεις 

1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες νόμιμο ωράριο σε μία επιχείρηση, απαγορεύεται να απασχοληθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη επιχείρηση.
2. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον επιχείρησης - μέλους της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα, πριν ενημερωθεί εγγράφως ο εργοδοτικός σύνδεσμος από το συμβαλλόμενο σωματείο των εργαζομένων και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια της Ένωσης.
3. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) - ΙΚΑ - ΤΑΤΤΑ μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζόμενων από τα τοπικά Δ.Α. των σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της ΓΣΕΕ.
4. Τυχόν ευνοϊκότεροι θεσμικοί όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν.
5. Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009 και ισχύει μέχρι τις 31.12.2009, εκτός εάν στις επιμέρους διατάξεις της ορίζεται διαφορετικά.