Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των φυσικοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας και φυσιοθεραπείας όλης της χώρας 49552/2373/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των φυσικοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτών που απασχολούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας και φυσιοθεραπείας όλης της χώρας 49552/2373/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Thu, Jul 17, 2008 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α?) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α?/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 19.5.2008.
7. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
9. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β?/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι φυσικοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές που απασχολούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας και φυσιοθεραπείας όλης της χώρας, εφόσον κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικός μισθός
Από 1.1.2008 = 734,52 ευρώ.
Από 1.9.2008 = 756,56 ευρώ.
Από 1.5.2009 = 798,17 ευρώ.
β) Επιδόματα: Στους μισθωτούς της παρούσας απόφασης χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού.
1. Επίδομα δέκα (10) τριετιών, εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% και οι επόμενες επτά (7) σε ποσοστό 5% εκάστη. Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία αναγνωρίζεται η διανυθείσα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικότητα του φυσικοθεραπευτή ή φυσιοθεραπευτή που κατέχει ο εργαζόμενος σε εργοδότες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αρκεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια, εφόσον τούτο είναι ευκρινές.
2. Επίδομα σπουδών: Στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χορηγείται, για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη, ποσοστό 5% για κάθε έτος.
3. Επίδομα γάμου 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης (Ν.1849/1989, άρθρο 20).
4. Επίδομα τέκνων 5% για κάθε παιδί και έως τρία (3) παιδιά. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και, εφόσον σπουδάζουν, παρατείνεται μέχρι συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Άρθρο 3
Χορήγηση στολής

Χορηγούνται κάθε χρόνο δύο στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή), που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.

Άρθρο 4
Χρονικά όρια

α) Για τους ανωτέρω εργαζόμενους ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, με σαράντα (40) ώρες εργασία.
β) Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύχτα (22:00 - 06:00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
γ) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων, καταργείται.

Άρθρο 6

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και παροχές εξ ελευθεριότητας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 8

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 9

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.