Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας Π.Κ.: 117/23.9.2008

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας Π.Κ.: 117/23.9.2008

Wed, Sep 17, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα 17.9.2008, οι υπογεγραμμένοι: α) Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ? αριθ. 2/65882/0022/26.10.2007 απόφασης του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και β) Άγγελος Ντόβας, Αλοΰσιος Ζαλώνης και Σαραντόπουλος Ηλίας, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος, αντίστοιχα, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φυλάκων Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», νόμιμα εξουσιοδοτημένοι δυνάμει της από 22.4.2008 εξουσιοδότησης του ανωτέρω συνδέσμου, συνομολογήσαμε και συναποδεχτήκαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι αρχιφύλακες, φύλακες, νυχτοφύλακες και θυρωροί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ όλης της χώρας και είναι μέλη του παραπάνω συνδέσμου.

Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ορίζονται ως εξής:
Α. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.50/2001, καθορίζονται ως εξής:

Έτη υπηρεσίας

Βασικός μισθός σε ευρώ

0 έως 5

517,00

6 έως 10

529,00

11 έως 16

534,00

17 έως 21

539,00

22 έως 26

557,00

27 έως 30

619,00

30 και άνω

630,00

Β. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ.50/2001 και έχει αποτελέσει προσόν διορισμού, καθορίζονται ως εξής:

Έτη υπηρεσίας

Βασικός μισθός σε ευρώ

0 έως 5

556,00

6 έως 10

567,00

11 έως 16

572,00

17 έως 21

577,00

22 έως 26

594,00

27 έως 30

654,00

30 και άνω

715,00

Άρθρο 3

Οι ρυθμίσεις της από 12.9.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 83/14.9.1007) οι οποίες δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα παραμένουν σε ισχύ.
Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31.12.2007 ανώτερες αποδοχές, σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να διατηρούνται για τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2008.