Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΥΛΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων - νυχτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2006-2007 Π.Κ.: 61/4.7.2006

ΦΥΛΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΘΥΡΩΡΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων - νυχτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2006-2007 Π.Κ.: 61/4.7.2006

Fri, Jun 23, 2006 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 23.6.2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 2) Δημ. Ασημακόπουλος και Νικ. Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου: γ) Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συνομολογούν και συναποφασίζουν την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι φύλακες, νυχτοφύλακες και θυρωροί που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται ως εξής:
α) Την 1.1.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 3% και από 1.9.2006 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3%.
β) Οι παραπάνω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με βάση τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και από 1.9.2007 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,7%.

Άρθρο 3
Αποζημίωση εργατοτεχνιτών

Οι αποζημιώσεις του Β.Δ.16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1899 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5) του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005 (άρθρο 4), αυξάνονται κατά πέντε (5) ημερομίσθια όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν έχουν συμπληρωμένα τριάντα (30) έτη και άνω.
Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζημιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας.
- Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
- Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
- Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
- Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
- Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
- Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια
- Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια
- Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 145 ημερομίσθια
- Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια

Άρθρο 4
Συμφωνία για την τηλεργασία

Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας - πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).

Άρθρο 5
Λογαριασμός για την Απασχόληση
και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)

Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, με την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.
Η νομική μορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συστήθηκε από τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12, παρ. 4 και 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 που ορίζει ότι:
Α. Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της ΓΣΕΕ ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.

Άρθρο 6
Φορολογία αποζημίωσης καταγγελίας

Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 7
Στήριξη οικογένειας
και ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης

Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
Α. Στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από τον ΔΛΟΕΜ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του Ν.1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.
Β. Για την προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για τη διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζόμενων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.
Γ. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

Άρθρο 8
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 9
Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς τους παρόντος άρθρου ορίζεται 10ετής.

Άρθρο 10
Ασφαλιστικό

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Εκτιμούν ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και η ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την προώθηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου όπως έγκαιρη είσπραξη των νομοθετημένων πόρων, την απόδοση από το κράτος των οφειλόμενων καθώς και την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

Άρθρο 11
Διατηρούμενες διατάξεις

α) Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., επιχειρηματική πρακτική ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 12
Ισχύς

Η διάρκεια της παρούσας Σ.Σ.Ε. ορίζεται για δύο (2) έτη και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006.