Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΣΣΕ Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ κλπ. ΠΚ 24/14-9-2010

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΣΣΕ Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ κλπ. ΠΚ 24/14-9-2010

Thu, Sep 9, 2010 12:00 AM

Στην Αθήνα την 09-09-2010 μεταξύ των συμβαλλομένων στο παρόν, αφενός 

α) της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πρεβέζης αριθ. 87 (Σεπόλια), η οποία εκπροσωπείται από τον Παν. Λουλάκη του Μύρωνα, είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ. του Συνδέσμου της για την υπογραφή της παρούσης, δυνάμει του από 03-09-2010 πρακτικού του Δ.Σ. και

            β) της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πρεβέζης αριθ. 87 (Σεπόλια), όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από την Μαρία Σμυρναίου του Νικολάου η οποία είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη από το Δ.Σ. του Συνδέσμου του για την υπογραφή της παρούσης, δυνάμει του από 03-09-2010 πρακτικού του Δ.Σ.    

            και αφετέρου του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Άρτεμη Κυπριώτου και τη Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Ευγενία Φουρναράκη, οι οποίες για την υπογραφή της παρούσης τυγχάνουν νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το Δ.Σ. της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγινα αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις κατόπιν προσκλήσεως της εργατικής πλευράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 1876/90.

Συνάπτουν μεταξύ τους Συλλογική Σύμβαση Εργαζομένων που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:

 

1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

α. Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) για το διάστημα από 01-09-2010 μέχρι 31-08-2011 στο ποσό των 8,50 ΕΥΡΩ.

ii) για το διάστημα από 01-09-2011 μέχρι 31-08-2012 στο ποσό των 8,60 ΕΥΡΩ.

iii) για το διάστημα από 01-09-2012 μέχρι 31-08-2013 στο ποσό των 8,75 ΕΥΡΩ.

 

β. Όταν οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα απασχολούνται λιγότερες από έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, τα ανωτέρω όρια αμοιβής ανά ώρα διδασκαλίας ορίζονται ως εξής:

i) για το διάστημα από 01-09-2010 μέχρι 31-08-2011 στο ποσό των 8,90 ΕΥΡΩ.

ii) για το διάστημα από 01-09-2011 μέχρι 31-08-2012 στο ποσό των 9,00 ΕΥΡΩ.

iii) για το διάστημα από 01-09-2012 μέχρι 31-08-2013 στο ποσό των 9,15 ΕΥΡΩ.

 

γ. Η αμοιβή αυτή όπως ορίζεται ανωτέρω (α, β) προσαυξάνεται με επίδομα πολυετίας κατά 5% για τις πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τριετία και κατά 6% για την πέμπτη τριετία πραγματικής απασχόλησης του με την ειδικότητα του διδάσκοντος Ξένη Γλώσσα σε Κ.Ξ.Γ. του Κλάδου. Ως εργασιακό έτος απασχόλησης εννοείται αυτό στο οποίο ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τριακόσια (300) ημερομίσθια απασχόλησης. Για κάθε τριετία που έχει διανυθεί στον ίδιο εργοδότη τα ανωτέρω ορίζονται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (1%) υψηλότερα. Ήτοι 6% για τις πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τριετία και  σε 7% για την πέμπτη τριετία επί του βασικού μισθού.

 

δ. Στους άνω εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσοστού 10%.

Το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζομένου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάμο πριν ή κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτως φύλου εφόσον έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγμένους - χήρες.

 

ε. Για τους λοιπούς απασχολούμενους στα Κ.Ξ.Γ. (γραμματείς, καθαρίστριες, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου κ.λ.π.) που απασχολούνται με πλήρες ωράριο τα κατώτατα όρια αμοιβής ορίζονται ίδια με αυτά που προβλέπονται στις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός σύμφωνα με την αντίστοιχη ομοιεπαγγελματική ή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Ειδικότερα για τους υπαλλήλους γραφείου και τους γραμματείς θα εφαρμόζονται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα της κλαδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για τους ταμίες η ίδια ως άνω σύμβαση, για τις καθαρίστριες η ίδια ως άνω κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.

 

στ. Όταν οι απασχολούμενοι της παραγράφου (ε) έχει συμφωνηθεί να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των οκτώ (8) μηνών ή απασχολούνται λιγότερες από δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως, οι βασικοί μισθοί στην κατά παραπομπή εφαρμοζόμενη αντίστοιχη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας ορίζονται κατά 4% υψηλότεροι από τους προβλεπόμενους.

 

2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

α. Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα 10 λεπτά.

 

β. Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του μαθήματος.

 

γ. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.

 

δ. Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, η ωριαία αμοιβή τους προσαυξάνεται σύμφωνα με το νόμο.

 

ε. Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων ­αργιών αμείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.

 

στ. Οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας, είναι εργάσιμες.

 

ζ. Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζομένων του Κέντρου. Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζόμενους στο Κέντρο. Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου, έστω κι αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του διδάσκοντος ξένη γλώσσα μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του διδάσκοντος ξένη γλώσσα λόγω κατάργησής τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κ.λ.π.) δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.

 

3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

1. Τυχόν ήδη ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές εξακολουθούν να καταβάλλονται.

2. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας που έχουν ήδη συμφωνηθεί με ατομικές συμβάσεις και είναι ευνοϊκότεροι από τα προβλεπόμενα στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν, υπερισχύουν της παρούσης και δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους εις βάρος του εργαζομένου.

3. Για όσες ρυθμίσεις δεν προβλέπονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύουν οι διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας.

 

4. ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας έχει τριετή διάρκεια και ισχύει από την 09-09-2010 μέχρι την 08-09-2013.

 

Αθήνα 09-09-2010

 

Για το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΗΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ»

 

Για το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΜΗΡΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ»