Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας Π.Κ.: 40/19.6.2008

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας Π.Κ.: 40/19.6.2008

Thu, Jun 12, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα την 12.6.2008 και στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (οδός Κοζάνης, αριθμός 25, Αθήνα), οι κάτωθι υπογράφοντες: 1) Συμεών Χ. Λευθεριώτης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος και 2) Ιωάννης Σιαμάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, αμφότεροι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι φορτοεκφορτωτές πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Καθορισμός ημερομισθίων

Το βασικό ημερομίσθιο των υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση εργαζομένων, όπως είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνεται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 10% και ορίζεται σε 33,66 ευρώ και από 1.1.2009 κατά ποσοστό 4,5% και ορίζεται σε 35,17 ευρώ.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 15% επί των ως άνω βασικών ημερομισθίων.
2. Χορηγείται επίδομα γάμου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς επί των ως άνω βασικών ημερομισθίων, σε ποσοστό 10%.
3. Τα βασικά ημερομίσθια των 33,66 ευρώ και 35,17 ευρώ, αντίστοιχα, προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και 5% για τις επόμενες τριετίες και μέχρι έντεκα (11) τριετίες. Μετά τα ανωτέρω, οι καταβαλλόμενες αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση μισθωτών διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ

Από 1.7.2008 μέχρι 31.12.2008

Έτη υπηρεσίας

Βασικό ημερομίσθιο

Επίδομα

Σύνολο

Γάμου

Ανθυγιεινό

Πολυετίας

Άγαμοι

Έγγαμοι

0-3

33,66

3,37

5,049

 

38,70

42,10

3-6

33,66

3,37

5,049

3,37

42,10

45,50

6-9

33,66

3,37

5,049

5,049

43,80

47,20

9-12

33,66

3,37

5,049

6,732

45,50

48,80

12-15

33,66

3,37

5,049

8,415

47,10

50,50

15-18

33,66

3,37

5,049

10,098

49,30

52,20

18-21

33,66

3,37

5,049

11,781

50,50

53,90

21-24

33,66

3,37

5,049

13,464

52,20

55,50

24-27

33,66

3,37

5,049

15,147

53,90

57,20

27-30

33,66

3,37

5,049

16,83

55,50

58,90

30-33

33,66

3,37

5,049

18,513

57,20

60,60

33-36

33,66

3,37

5,049

20,196

58,90

62,30

Από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009

Έτη υπηρεσίας

Βασικό ημερομίσθιο

Επίδομα

Σύνολο

Γάμου

Ανθυγιεινό

Πολυετίας

Άγαμοι

Έγγαμοι

0-3

35,17

3,517

5,276

 

40,50

44,00

3-6

35,17

3,517

5,276

3,517

44,00

47,50

6-9

35,17

3,517

5,276

5,276

45,70

49,20

9-12

35,17

3,517

5,276

7,034

47,50

51,00

12-15

35,17

3,517

5,276

8,793

49,20

52,80

15-18

35,17

3,517

5,276

10,551

51,00

54,50

18-21

35,17

3,517

5,276

12,310

52,80

56,30

21-24

35,17

3,517

5,276

14,068

54,50

58,00

24-27

35,17

3,517

5,276

15,826

56,30

59,80

27-30

35,17

3,517

5,276

17,585

58,00

61,60

30-33

35,17

3,517

5,276

19,344

59,80

63,30

33-36

35,17

3,517

5,276

21,102

61,60

65,10

Άρθρο 4

Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1.7.2008 και λήγει την 31.12.2009.