Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΩΝ ΣΣΕ 2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας Π.Κ.: 32/24.6.2009

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΣΕ 2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας Π.Κ.: 32/24.6.2009

Thu, Jun 18, 2009 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 18.6.2009 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Δήμος Θεοδώρου, πρόεδρος και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα την «Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας» και
2. Τζανής Βασιλειάδης, πρόεδρος που εκπροσωπεί νόμιμα τον «Σύνδεσμο Βυρσοδεψών Ελλάδας»,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι βυρσοδεψεργάτες-τριες όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30.4.2009 με την από 28.5.2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5%.
Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 3

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 και των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων.

Άρθρο 4
Επιδόματα

Όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από την παρούσα αλλά και προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

Άρθρο 5
Ισχύς προηγούμενων όρων

α) Οι όροι της από 28.5.2008 Σ.Σ.Ε., καθώς και προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική, καθώς και οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της σύμβασης και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6
Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.