Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας - Π.Κ.: 28/3.6.2008

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας - Π.Κ.: 28/3.6.2008

Wed, May 28, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 28.5.2008 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. Δήμος Θεοδώρου, πρόεδρος και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα την «Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας» και 2. Τζανής Βασιλειάδης, πρόεδρος που εκπροσωπεί νόμιμα τον «Σύνδεσμο Βυρσοδεψών Ελλάδας», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι βυρσοδεψεργάτες-τριες όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Οι ειδικότητες της παρούσας Σ.Σ.Ε., που στον υπολογισμό του ύψους των βασικών ημερομισθίων υπολείπονται αυτών που καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του ίδιου έτους. Κατόπιν αυτού, τα ημερομίσθια της παρούσας Σ.Σ.Ε. που υπολείπονται αυτών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (2008) αναπροσαρμόζονται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 3
Αναπροσαρμογή βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 και μετά την εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα διαμορφωθούν, με την αύξηση αυτή, θα αυξηθούν από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,3%.
Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 4
Έκτη (6η) τριετία στους εργατοτεχνίτες-τριες

Στους εργατοτεχνίτες-τριες που συμπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα στον κλάδο, χορηγείται από 1.1.2008 και έκτη (6η) τριετία ως εξής: από 1.1.2008 σε ποσοστό 2,5% και από 1.1.2009 σε ποσοστό 2,5%, ώστε το ποσοστό την 1.1.2009 να ανέλθει συνολικά στο 5%.

Άρθρο 5

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 και των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων.

Άρθρο 6
Επιδόματα

Όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από την παρούσα αλλά και προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

Άρθρο 7
Ισχύς προηγούμενων όρων

α)Οι όροι της από 29.5.2007 Σ.Σ.Ε., καθώς και προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
β)Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική, καθώς και οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της σύμβασης και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8
Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.