Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΣΕ Π.Κ. 1/21.01.2013 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΣΕ Π.Κ. 1/21.01.2013 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

Tue, Dec 4, 2012 12:00 AM ΣΣΕ Π.Κ. 1/21.01.2013 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.
               

«Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας».

(Πράξη Κατάθεσης Εργασίας: 1/21-1-2013)

Στην Αθήνα σήμερα, την 4/12/2012, οι υπογράφοντες αφενός ο Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών)

και αφετέρου οι Ευάγγελος Χαντζιάρας Πρόεδρος στην Ομοσπονδία Εργατών- Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων και Νικόλαος Σκούφης Γενικός Γραμματέας της ίδιας Ομοσπονδίας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων του κλάδου και οι αντίστοιχες προτάσεις της εργατικής πλευράς, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι οι εργάτες-τεχνίτες και υπάλληλοι τσιμέντων, που απασχολούνται στις τσιμεντοβιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες είναι μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων.

Άρθρο 2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια όπως ίσχυαν την 31.12.2010 παραμένουν ως έχουν:

Κατόπιν αυτών οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ειδικότητα εργαζομένων για το 2012 έχουν ως εξής:

Α. ΄ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
1/1/2012

1

Πρακτικός Μηχανικός Α'τάξης

989.93

2

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής

989.15

3

Εργοδηγοί όλων των ειδικοτήτων κάτοχοι θέσεων

975.31

4

Χειριστής Ενοποιημένου Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου και λειτουργίας Συγκροτημάτων Παραγωγής

944.34

5

Ψήστης

937.04

6

Πρακτικός Μηχανικός Β Τάξης

927.90

7

Επιστάτης, επόπτης παραγωγής

898.83

8

Αρχιτεχνίτες Ηλεκτροτεχνίτες κάτοχοι θέσεων

897.93

9

Χειριστής, εκσκαπτικών, ανυψωτικών μηχ/των & οχημάτων, (ηλεκτροκινήτων & θερμοκινήτων).

896.70

10

Ηλεκτρονικοί (μέσης σχολής)

890.55

11

Προϊστάμενος φορτώσεων

886.50

12

Μυλωνάς

886.50

13

Πρακτικός Μηχανικός Γ' τάξης

874.10

14

Αρχιτεχνίτες Μηχανοτεχνίτες κάτοχοι θέσεων

868.56

15

Αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης

859.61

16

Οδηγοί

857.65

17

Σχεδιαστής

837.12

18

Ηλεκτροσυγκολλητής κάτοχος αδείας Α τάξης

828.14

19

Θερμαστής

824.41

20

Βοηθός Χημείου

820.95

21

Ηλεκτροσυγκολλητής κάτοχος αδείας Β'τάξης

820.21

22

Χειριστής συγκροτήματος Ομοιογένειας, θραυστήρα, κλπ

814.17

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
1/1/2012

1

Λογιστής

865.80

2

Αναλυτής Συστημάτων

854.64

3

Προγραμματιστής Η/Υ

827.72

4

Βοηθός Λογιστή

791.04

5

Υπάλληλος Γραφείων, Χειριστής Η/Υ

784.76

6

Αποθηκάριος

779.74

7

Φύλακας, θυρωρός, κλητήρας

773.46

Β. ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 1/1/2012

1

Τεχνίτες κινητών μηχανημάτων και οχημάτων

33.52

2

Εργατοτεχνίτες παραγωγής, Τεχνίτες συντήρησης με άδεια ή χωρίς όλων των Ειδικοτήτων (Εφαρμοστές, Μηχανουργοί, Λεβητοποιοί, Ελασματουργοί, Καμινευτές Ελαστικού, Εργατ/τες δομικών έργων, Μανουβραδόροτ, Λιπαντές κλπ).

33.42

3

Βοηθοί όλων των ειδικοτήτων παραγωγής (ψηστών, μυλωνάδων, χειριστών μηχανημάτων κλπ).

33.41

4

Βοηθοί τεχνιτών συντήρησης με άδεια ή χωρίς, όλων των ειδικοτήτων.

33.41

5

Εργάτες Παραγωγής εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε εργασία παραγωγής (φορτωτές, σιλαδόροι, προσωπικό εναέριων μεταφορών, χειριστές μηχανών αυτόματης ενσάκκισης και φόρτωσης-παλετοποίησης) καθώς και οι λοιποί εργάτες λατομείου.

33.41

6

Εργάτες αυλής.

33.30

7

Γομωτές, πυροδότες και μιναδόροι.

34.64

8

Πιστολαδόροι, ξεκολλητές.

34.28

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
1/1/2012

1

Ζυγιστές αυτοκινήτων, ελεγκτές

33.41

2

Καθαριστές

33.30

Άρθρο 3

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Α. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια της συμβάσεως αυτής προσαυξάνονται με επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας κατά 10% για καθεμία από τις τέσσερις (4) πρώτες τριετίες και κατά 5% για καθεμία από τις έξι (6) επόμενες τριετίες. Για τις ειδικότητες της παραγράφου Α' του άρθρου 2, ως υπηρεσία θεωρείται:

α) Αυτή που διανύθηκε σε μια από τις ειδικότητες αυτές.

β) Ο χρόνος προϋπηρεσίας ως βοηθών της συγκεκριμένης ειδικότητας.

γ) Μέχρι τρεις (3) τριετίες σε άλλη ειδικότητα της τσιμεντοβιομηχανίας.

Για τις ειδικότητες της παρ. Β' του άρθρου 2, ως υπηρεσία θεωρείται η πραγματική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας.

Ειδικότερα, νεοπροσλαμβανόμενος με την ειδικότητα του εργατοτεχνίτη παραγωγής, του αναγνωρίζεται μια 3ετια εάν έχει εργασθεί για πάνω από 3 χρόνια σε ειδικότητα της παραγράφου Β σε οποιονδήποτε εργοδότη εκτός το κλάδου Τσιμεντοβιομηχανίας αλλά εντός του χώρου των εργοστασίων της Τσιμεντοβιομηχανίας.

Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Σε όλους τους έγγαμους, ανεξάρτητα αν εργάζεται ή λαμβάνει επίδομα ο άλλος των συζύγων, χορηγείται επίδομα γάμου 10%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς/ημερομίσθια των παραγράφων Α' και Β' του άρθρου 2, προσαυξημένων με τυχόν επίδομα τριετιών.

Γ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το οριζόμενο από την απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας υπ' αριθμόν 48993/51 Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας (Ε.Α.Ε) 20%, υπολογίζεται επί του ποσού που προκύπτει από τους εκάστοτε βασικούς μισθούς και ημερομίσθια των παραγράφων Α και Β προσαυξημένους/προσαυξημένα με τυχόν επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας και γάμου.

Δ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

Στους ταμίες και στους κατά κύριο λόγο συναλλασσόμενους με τρίτους σε καθημερινή βάση, με τουλάχιστον 7.500,00 ευρώ μηνιαίο ύψος χρηματικών συναλλαγών, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς/ημερομίσθια των ως άνω παραγράφων Α' και Β' του άρθρου 2, προσαυξημένους/προσαυξημένα με τυχόν επιδόματα τριετιών.

Άρθρο 4

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την 5ήμερη εβδομάδα των 40 ωρών εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση 16182/83 του Υπουργείου Εργασίας που κήρυξε εκτελεστή την υπ'αριθμ.25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών.

β) Οι μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζεται με ενημέρωση των Σωματείων, θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και είναι δυνατόν να συμπίπτουν με συμβατική ή επίσημη αργία.

γ) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων θα είναι όπως προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

δ) Στις περιπτώσεις παροχής εργασίας λιγότερης από εκείνης που αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, θα αφαιρείται από την εβδομαδιαία αμοιβή το 1/40 της για κάθε ώρα που λείπει.

ε) Για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν στη θέση εργασίας τους, οθόνες οπτικής απεικόνισης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 398/94.

Β. ΑΡΓΙΕΣ

Ισχύουν οι αργίες του Νόμου και όσες συμφωνήθηκαν σε προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Στα εργοστάσια των μελών της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, μελών της συμβαλλόμενης εργοδοτικής Οργάνωσης, που δεν υπάρχει τοπική εργάσιμη αργία, εφαρμόζεται η ρύθμιση που ισχύει στα άλλα εργοστάσια του κλάδου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣΑΔΕΙΑΣ

Σε όλο το προσωπικό που αμείβεται με τη σύμβαση αυτή, χορηγείται με τη λήψη της κανονικής του αδείας, οικονομική ενίσχυση, πλέον αυτής που προβλέπεται από το νόμο, ως ακολούθως:

α) Μέχρι τη συμπλήρωση 3 χρόνων υπηρεσίας, 8 ημερομίσθια ή 8/25 του μηνιαίου μισθού.

β) Από την συμπλήρωση 3 χρόνων υπηρεσίας και άνω 12,5 ημερομίσθια ή 12,5/25 του μηνιαίου μισθού.

Η ενίσχυση αυτή συμψηφίζεται με κάθε αντίστοιχη παροχή που έτυχε να έχει θεσπισθεί από κάποιον εργοδότη, από ελευθεριότητα ή μπορεί να καθορισθεί στο μέλλον από Νόμο, Σ.Σ.Ε. ή απόφαση και να σχετίζεται με αύξηση του επιδόματος αδείας ή αύξηση ημερών κανονικής αδείας, ή με επίδομα που καταβάλλεται εθιμικά κάθε καλοκαίρι, ή με άλλη ρύθμιση που να αφορά στη βελτίωση των όρων ανάπαυσης των εργαζομένων έστω και αν οι παροχές αυτές τύχει να έχουν αναδρομική ισχύ.

Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Όλοι οι εργαζόμενοι της παραγράφου Β του άρθρου 2 μετά από 20ετή υπηρεσία και μετά από αίτηση τους γίνονται υπάλληλοι, με μισθό υπολογιζόμενο με το ημερομίσθιο επί 26, χωρίς αλλαγή των υπηρεσιακών καθηκόντων και του αντικειμένου εργασίας.

Σε εργοστάσια που ενοποιούνται τμήματα (πχ μύλοι τσιμέντου, χώματος ομοιογένειας κλπ.), οι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν το χειρισμό του ενοποιημένου πίνακα εντάσσονται στην ειδικότητα χειριστών ενοποιημένων πινάκων της παρ. 4 του Κεφ. Α του άρθρου 2.

Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ

α) Βοηθοί Τεχνίτες που ασκούν τα καθήκοντα Τεχνίτη ίδιας ειδικότητας, εφόσον ο τελευταίος απουσιάζει (καν. άδεια, ασθένεια κλπ), παίρνουν αποδοχές ίσες με το μέσο όρο των αποδοχών των απασχολουμένων Τεχνιτών της ειδικότητας στο χρονικό διάστημα της αντικατάστασης.

β) Χειριστές κινητών μηχανημάτων εργοστασίου που ασκούν εργασία εκτός χώρου εργοστασίου (π.χ. Λατομείο) παίρνουν τη διαφορά θέσης όπως αυτή απορρέει από τους αντίστοιχους μισθούς Σ.Σ.Ε. των συγκεκριμένων χώρων.

ΣΤ. ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Σε όλο το προσωπικό που αμείβεται με τη σύμβαση αυτή με τη λήψη της Κ. Αδείας της 3ης χρονιάς, χορηγούνται τρεις (3) ημέρες άδειας με αποδοχές πλέον της κανονικής αδείας. Επιπλέον, με την συμπλήρωση 20ετη υπηρεσίας χορηγείται 1 επιπλέον ημέρα άδειας με αποδοχές. Η παροχή αυτή συμψηφίζεται με κάθε αντίστοιχη παροχή, που έτυχε να θεσπισθεί από κάποιον εργοδότη, από ελευθεριότητα, ή μπορεί να καθορισθεί στο μέλλον από το Νόμο, Σ.Σ.Ε. ή απόφαση και να σχετίζεται με αύξηση ημερών κανονικής αδείας ή επιδόματος αδείας ή με επίδομα που καταβάλλεται εθιμικά κάθε καλοκαίρι ή με ρύθμιση που να αφορά στη βελτίωση των όρων ανάπαυσης των εργαζομένων, έστω και αν οι παροχές αυτές τύχει να έχουν αναδρομική ισχύ.

Ζ. ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

α) Στο προσωπικό που διέπεται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παρέχονται κάθε χρόνο 2 φόρμες ή 2 σακάκια και 2 παντελόνια για τους άνδρες και 2 μπλούζες για τις γυναίκες, καθώς και ένα ζευγάρι παπούτσια εργασίας. Η μία από τις φορεσιές θα είναι οπωσδήποτε χειμερινή. Επίσης παρέχεται και ένας κατάλληλος επενδύτης, ο οποίος αντικαθίσταται μόλις φθαρεί.

β) Ομοίως ,κάθε ημέρα, παρέχεται μια φιάλη γάλακτος, 500 ml

Η. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ιδίων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στους ταμίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων και προκύπτει από έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη, όπου αναφέρεται το ύψος της εισφοράς. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για όσο χρόνο και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

Θ. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε όλο το εικοσιτετράωρο κάθε εργοστάσιο θα διαθέτει Ασθενοφόρο Όχημα καθώς και εργαζόμενους κατάλληλα εκπαιδευμένους για την παροχή Α' Βοηθειών.

Επίσης σε κάθε εργοστάσιο θα υπάρχει Γιατρός Εργασίας, του οποίου η παρουσία και το ωράριο εργασίας καθορίζονται από τον Νόμο και της Οδηγίες της Ε.Ε.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη βέλτιστη χρήση ουσιών που περιέχουν Κρυσταλλικό πυριτικό (ESDA), η Ομοσπονδία Εργαζομένων και η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών δεσμεύονται στην τήρηση των όρων της ESDA, κατ' αναλογίαν με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες και Κλαδικές Ενώσεις.

Ειδικότερα συμφωνείται ότι θα γίνεται:

- Εκτίμηση κινδύνου

- Μετρήσεις περιεκτικότητας σε Κρυσταλλικό Πυρίτιο (ΚΠ)

- Ενημέρωση / Εκπαίδευση του προσωπικού

- Τήρηση του "Οδηγού βέλτιστων πρακτικών"

- Αναφορά των δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ανά διετία.

Οι μετρήσεις περιεκτικότητας σε ΚΠ θα εκτελούνται από το ΕΛΙΝΥΑΕ ή από άλλο πιστοποιημένο φορέα του εξωτερικού.

Ι. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ. ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

α) Σε όσους παντρεύονται, χορηγείται 5ήμερη άδεια γάμου, χωρίς περικοπή αποδοχών. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται στην κανονική άδεια μισθωτών ούτε στην άδεια της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 4 της παρούσης συμψηφίζεται όμως σε ίση ή μακρύτερη άδεια γάμου, που μπορεί να δικαιούται ο εργαζόμενος από άλλη Σ.Σ.Ε. κλπ ή οικειοθελή παροχή κάποιου εργοδότη.

β) Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται τρεις (3) ημέρες άδεια με αποδοχές.

γ) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, αδελφού ή γονέων χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών με αποδοχές.

Κ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σχετικά με τις άδειες που αφορούν την μητρότητα, φροντίδα προστατευόμενων μελών, ασθένεια εξαρτημένων μελών, άδεια θηλασμού, γονική άδεια, άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών κλπ, ισχύουν οι συμφωνίες που απορρέουν από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ή και τους αντίστοιχους Νόμους.

Λ. ΕΦΆΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ κλπ ΤΕΚΝΟΥ

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή σε περίπτωση απόκτησης τρίτου και πάνω τεκνού καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 500 ανά τέκνο (δηλ. σε περίπτωση γεννήσεως διδύμων η παροχή αυτή θα ανέλθει σε € 1000 κλπ). Η έκτακτη αυτή εφ' απαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τεκνού με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής.

Άρθρο 5

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Λόγω Συνταξιοδότησης

Για τις περιπτώσεις Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 80% της προβλεπόμενης από τον Ν.2112/20 αποζημίωσης τόσο για τους Υπαλλήλους, όσο και για τους Ημερομίσθιους.

Στην περίπτωση που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια στον ίδιο εργοδότη το παραπάνω ποσοστό θα είναι 85%.

β. Λοιπές Περιπτώσεις

Για τους Υπαλλήλους τα προβλεπόμενα από τον Ν2112/20.

Για τους Ημερομίσθιους που καλύπτονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η αποζημίωση κλιμακώνεται ως ακολούθως:

Υπηρεσία

2 μήνες έως 1 έτος

συμπληρωμένα

7 ημερομίσθια

Υπηρεσία

1 έτος έως 2 έτη

»

10 ημερομίσθια

Υπηρεσία

2 έτη έως 5 έτη

»

20 ημερομίσθια

Υπηρεσία

5 έτη έως 10 έτη

»

40 ημερομίσθια

Υπηρεσία

10 έτη έως 12 έτη

»

80 ημερομίσθια

Υπηρεσία

13 έτη έως 14 έτη

»

105 ημερομίσθια

Υπηρεσία

15 έτη έως 19 έτη

»

120 ημερομίσθια

Υπηρεσία

20 έτη έως 25 έτη

»

130 ημερομίσθια

Υπηρεσία

26 έτη έως 30 έτη

»

150 ημερομίσθια

Υπηρεσία

31 έτη έως 35 έτη

»

170 ημερομίσθια

Υπηρεσία

Άνω των 35 ετών

»

200 ημερομίσθια

Άρθρο 6

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Η συνταξιοδοτική κάλυψη όσων εργαζομένων ασθενούν για μακρό χρονικό διάστημα θα είναι μέχρι και 5 μήνες ετήσια επί πλέον των 25 ημερών που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και με τους όρους που καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία.

Η αμοιβή και η ασφαλιστική τους κάλυψη θα γίνεται σύμφωνα με τους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια της παρούσας. Ειδικότερα, για περιπτώσεις εγκυμοσύνης / λοχείας, η αμοιβή και η ασφαλιστική κάλυψη της περιόδου των 5 μηνών θα είναι με πλήρες ονομαστικό μισθό.

Άρθρο 7

Αμοιβή νυκτερινής εργασίας και εργασίας Κυριακών

Για το 2012 συμφωνείται, τα καταβαλλόμενα ποσά σε ευρώ για οκτάωρη απασχόληση νύκτα και Κυριακές, να παραμείνουν στα επίπεδα του 2010.

Τα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται με κάθε αύξηση των νομίμων προσαυξήσεων για απασχόληση τη νύκτα και τις Κυριακές / Αργίες, που θα μπορούσε να προέλθει με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, νόμο, Σ.Σ.Ε. ή διαιτητική απόφαση, έστω και με αναδρομική ισχύ.

Αυτή η ρύθμιση για την αμοιβή της απασχόλησης την νύκτα και τις Κυριακές με χρηματικά ποσά που οδηγούν σε αμοιβές πέραν των ελαχίστων νομίμων προσαυξήσεων, για την ίδια απασχόληση και η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε 25% και 75%, παύει να ισχύει όταν, με τις διαδοχικές αυξήσεις σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας αύξησης της Σ.Σ.Ε. για την Τσιμεντοβιομηχανία κάθε έτους και επιπλέον 1/5 αυτού, όταν αυτά τα χρηματικά ποσά φθάνουν να αντιστοιχούν σε ποσοστό προσαύξησης 50% και 125% αντίστοιχα..

Άρθρο 8

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν της υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.

Θα πρέπει από κοινού να εργασθούν για να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για την νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

Εφαρμογή Π.Δ. 398/1994 που αφορά μυοσκελετικά, προβλήματα όρασης, και ότι περιλαμβάνει ο Νόμος όπως ιατρικές εξετάσεις, κατά την πρόσληψη και διάρκεια της εργασίας, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν και να εξειδικεύσουν τον όρο και της πιθανές περιπτώσεις ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και την υφισταμένη Ελληνική δεοντολογία

Άρθρο 10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα μέρη αποδέχονται την ανάγκη συμβατότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της μεγάλης σημασίας των ζητημάτων οικολογικής διαχείρισης και της ευαισθητοποίησης των μελών μας, συμφωνούμε στα εξής: Ουσιαστική παρέμβαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση με ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σ' αυτόν τον τομέα, μέσω του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ.

Άρθρο 11

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν από κοινού προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων δραστηριότητας του κλάδου στα πλαίσια ειλικρινούς και ανοικτού διαλόγου που εκτός των άλλων θα συμπεριλαμβάνει θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας και Περιβάλλοντος του Κλάδου Τσιμέντου, έτσι ώστε η Τσιμεντοβιομηχανία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, την Εθνική Οικονομία, στους εργαζόμενους σε αυτή και στις Εταιρίες. Ο παραπάνω διάλογος θα διεξάγεται μια φορά το χρόνο είτε στην συνάντηση για την ΣΣΕ είτε εκτάκτως εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα του Κλάδου το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Η ημερομηνία θα ορίζεται σε συνεννόηση στη αρχή του χρόνου μεταξύ Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των εταιριών του κλάδου.

Άρθρο 12

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι σε περίπτωση συρροής της σύμβασης αυτής με άλλη συλλογική σύμβαση ή διμερή συμφωνία, μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να επιλέξει αυτή ή όποια άλλη Σ.Σ.Ε. θελήσει, εφόσον κρίνει ότι τον συμφέρει σαν συνολική ρύθμιση (αλλά μόνο μια φορά για κάθε ημερολογιακό χρόνο) αφού το δηλώσει για όλη τη χρονιά και σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. Τσιμεντοβιομηχανίας.

Άρθρο 13

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α) Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν στον κλάδο και δεν τροποποιούνται ρητά με την σύμβαση αυτή διατηρούνται σε ισχύ.

β) Αποδοχές καταβαλλόμενες που τυχαίνει να είναι υψηλότερες από τις καθοριζόμενες στην παρούσα Σ.Σ.Ε, διατηρούνται σε ισχύ.

γ) Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε αρχίζει την 01.01.12 και λήγει την 31.12.2012.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Χ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΒ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ