Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας - Π.Κ.: 114/30.8.2006

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας - Π.Κ.: 114/30.8.2006

Fri, Jul 28, 2006 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα στις 28.7.2006, οι υπογράφοντες αφενός: ο Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου: οι Θεοφάνης Σταθόπουλος, πρόεδρος στην Ομοσπονδία Εργατών - Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων και Δημήτριος Αραπάκος, γενικός γραμματέας της ίδιας ομοσπονδίας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και αφού λήφθηκαν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων του κλάδου και οι αντίστοιχες προτάσεις της εργατικής πλευράς, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι οι εργάτες - τεχνίτες και υπάλληλοι τσιμέντων που απασχολούνται στις τσιμεντοβιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες είναι μέλη των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται διετούς διάρκειας, με τους παρακάτω όρους:
1. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια, όπως ίσχυαν την 31.12.2005, αυξάνονται για το 2006 ως εξής:
α) 2,5% από 1.1.2006.
β) 3,4% από 1.7.2006 οι μισθοί και ημερομίσθια της 30.6.2006.
2. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται για το 2007 ως εξής:
α) 2,6% από 1.4.2007.
β) 2,6% από 1.7.2007 οι μισθοί και ημερομίσθια της 30.6.2007.
Στη διαμόρφωση των βασικών μισθών και ημερομισθίων αυτής της Σ.Σ.Ε. λήφθηκαν υπόψη:
α) Ο πραγματικός πληθωρισμός των προηγούμενων ετών.
β) Συμμετοχή στην αύξηση του ΑΕΠ.
γ) Η αξιολόγηση των ειδικοτήτων και
δ) Η κάλυψη των διαφορών της Κλαδικής μας Σ.Σ.Ε. από τις Κλαδικές συμβάσεις αυτών των ειδικοτήτων.
ε) Τα αποτελέσματα των εταιρειών.
Κατόπιν αυτών, οι νέοι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ειδικότητα εργαζομένων για το 2006 και το 2007 έχουν ως εξής:

Α. Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

   

Βασικοί μισθοί

Α/Α

Ειδικότητες
παραγωγής & συντήρησης

1.1.2006

1.7.2006

1.4.2007

1.7.2007

1.

Πρακτικός μηχανικός Α? τάξης

808,11

835,59

857,31

879,60

2.

Ηλεκτρολόγος συντηρητής

807,47

834,93

856,64

878,91

3.

Εργοδηγοί όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι θέσεων

796,18

823,25

844,65

866,61

4.

Χειριστής ενοποιημένου κεντρικού πίνακα ελέγχου & λειτουργίας συγκροτημάτων παραγωγής

770,89

797,10

817,83

839,09

5.

Ψήστης

764,94

790,94

811,51

832,61

6.

Πρακτικός μηχανικός Β? τάξης

757,48

783,23

803,59

824,49

7.

Επιστάτης, επόπτης παραγωγής

733,75

758,69

778,42

798,66

8.

Αρχιτεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες, κάτοχοι θέσεων

733,01

757,93

777,64

797,86

9.

Χειριστής εκσκαπτικών, ανυψωτικών μηχανημάτων & οχημάτων (ηλεκτροκίνητων & θερμοκίνητων)

732,00

756,89

776,57

796,76

10.

Ηλεκτρονικοί (μέσης σχολής)

726,98

751,70

771,24

791,30

11.

Προϊστάμενος φορτώσεων

723,68

748,29

767,74

787,70

12.

Μυλωνάς

723,68

748,29

767,74

787,70

13.

Πρακτικός μηχανικός Γ? τάξης

713,55

737,81

757,00

776,68

14.

Αρχιτεχνίτες μηχανοτεχνίτες, κάτοχοι θέσεων

709,03

733,14

752,20

771,76

15.

Αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης

701,73

725,58

744,45

763,80

16.

Οδηγοί

700,13

723,93

742,75

762,06

17.

Σχεδιαστής

683,37

706,60

724,97

743,82

18.

Ηλεκτροσυγκολλητής, κάτοχος άδειας Α? τάξης

676,04

699,02

717,20

735,85

19.

Θερμαστής

672,99

695,88

713,97

732,53

20.

Βοηθός χημείου

670,17

692,95

710,97

729,45

21.

Ηλεκτροσυγκολλητής, κάτοχος άδειας Β? τάξης

669,56

692,33

710,33

728,79

22.

Χειριστής συγκροτήματος ομοιογένειας, θραυστήρα κ.λπ.

664,63

687,23

705,10

723,43

   

Βασικοί μισθοί

Α/Α

Ειδικότητες
διοικητικών υπηρεσιών

1.1.2006

1.7.2006

1.4.2007

1.7.2007

1.

Λογιστής

706,78

730,81

749,81

769,31

2.

Αναλυτής συστημάτων

697,67

721,39

740,14

759,39

3.

Προγραμματιστής Η/Υ

675,69

698,66

716,83

735,47

4.

Βοηθός λογιστή

645,75

667,71

685,07

702,88

5.

Υπάλληλος γραφείων, χειριστής Η/Υ

640,63

662,41

679,63

697,30

6.

Αποθηκάριος

636,53

658,17

675,28

692,84

7.

Φύλακας, θυρωρός, κλητήρας

631,40

652,87

669,84

687,26

Β. Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

   

Βασικά ημερομίσθια

Α/Α

Ειδικότητες
παραγωγής & συντήρησης

1.1.2006

1.7.2006

1.4.2007

1.7.2007

1.

Τεχνίτες κινητών μηχανημάτων & οχημάτων

27,37

28,30

29,03

29,79

2.

Εργατοτεχνίτες παραγωγής, τεχνίτες συντήρησης, με άδεια ή χωρίς, όλων των ειδικοτήτων (εφαρμοστές, μηχανουργοί, λεβητοποιοί, ελασματουργοί, καμινευτές ελαστικού, εργατοτεχνίτες δομικών έργων, μανουβραδόροι, λιπαντές κ.λπ.)

27,29

28,21

28,95

29,70

3.

Βοηθοί όλων των ειδικοτήτων παραγωγής (ψηστών, μυλωνάδων, χειριστών μηχανημάτων κ.λπ.), βοηθοί τεχνιτών συντήρησης, με άδεια ή χωρίς, όλων των ειδικοτήτων

27,28

28,20

28,94

29,69

4.

Εργάτες παραγωγής εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε εργασία παραγωγής (φορτωτές, σιλαδόροι, προσωπικό εναέριων μεταφορών, χειριστές μηχανών αυτόματης ενσάκκισης & φόρτωσης - παλετοποίησης), καθώς & οι λοιποί εργάτες λατομείου

27,28

28,20

28,94

29,69

5.

Εργάτες αυλής

27,18

28,11

28,84

29,59

6.

Γομωτές, πυροδότες & μιναδόροι

28,28

29,24

30,00

30,78

7.

Πιστολαδόροι, ξεκολλητές

27,98

28,93

29,69

30,46

   

Βασικά ημερομίσθια

Α/Α

Ειδικότητες
διοικητικών υπηρεσιών

1.1.2006

1.7.2006

1.4.2007

1.7.2007

1.

Ζυγιστές αυτοκινήτων, ελεγκτές

27,28

28,20

28,94

29,69

2.

Καθαριστές

27,18

28,11

28,84

29,59

Άρθρο 3
Επιδόματα

Α. Επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας: Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια της σύμβασης αυτής προσαυξάνονται με επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας κατά 10% για καθεμία από τις τέσσερις (4) πρώτες τριετίες και κατά 5% για καθεμία από τις έξι (6) επόμενες τριετίες.
Για τις ειδικότητες της παρ. Α? του άρθρου 2, ως υπηρεσία θεωρείται:
α) Αυτή που διανύθηκε σε μία από τις ειδικότητες αυτές.
β) Ο χρόνος προϋπηρεσίας ως βοηθών της συγκεκριμένης ειδικότητας.
γ) Μέχρις τρεις (3) τριετίες σε άλλη ειδικότητα της τσιμεντοβιομηχανίας.
Για τις ειδικότητες της παρ. Β? του άρθρου 2, ως υπηρεσία θεωρείται η πραγματική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας.
Ειδικότερα, νεοπροσλαμβανόμενος με την ειδικότητα του εργατοτεχνίτη παραγωγής, του αναγνωρίζεται μία (1) τριετία σε ειδικότητα της παρ. Β? σε οποιονδήποτε εργοδότη εκτός του κλάδου τσιμεντοβιομηχανίας, αλλά εντός του χώρου των εργοστασίων της τσιμεντοβιομηχανίας.
Β. Επίδομα γάμου: Σε όλους τους έγγαμους, ανεξάρτητα εάν εργάζεται ή λαμβάνει επίδομα ο άλλος των συζύγων, χορηγείται επίδομα γάμου 10%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς/ημερομίσθια των παρ. Α? και Β? του άρθρου 2, προσαυξημένων με τυχόν επίδομα τριετιών.
Γ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Το οριζόμενο από την υπ? αριθ. 48993/1951 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εργασίας Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας (ΕΑΕ) 20%, υπολογίζεται επί του ποσού που προκύπτει από τους εκάστοτε βασικούς μισθούς και ημερομίσθια των παρ. Α? και Β? προσαυξημένους/προσαυξημένα με τυχόν επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας και γάμου.
Δ. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: Στους ταμίες και στους κατά κύριο λόγο συναλλασσόμενους με τρίτους σε καθημερινή βάση, με τουλάχιστον 7.500,00 ευρώ μηνιαίο ύψος χρηματικών συναλλαγών, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς/ημερομίσθια των ως άνω παρ. Α? και Β? του άρθρου 2, προσαυξημένους/προσαυξημένα με τυχόν επιδόματα τριετιών.

Άρθρο 4
Λοιποί όροι

Α. Συστήματα εργασίας
α) Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν την πενθήμερη εβδομάδα των σαράντα (40) ωρών εργασίας, σύμφωνα με την υπ? αριθ. 16182/1983 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που κήρυξε εκτελεστή την υπ? αριθ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών.
β) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζεται με ενημέρωση των σωματείων, θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και είναι δυνατόν να συμπίπτουν με συμβατική ή επίσημη αργία.
γ) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων θα είναι όπως προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
δ) Στις περιπτώσεις παροχής εργασίας λιγότερης από εκείνης που αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, θα αφαιρείται από την εβδομαδιαία αμοιβή το 1/40 της για κάθε ώρα που λείπει.
ε) Για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν στη θέση εργασίας τους οθόνες οπτικής απεικόνισης, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.398/1994.
Β. Αργίες: Ισχύουν οι αργίες του νόμου και όσες συμφωνήθηκαν σε προηγούμενες Σ.Σ.Ε. Στα εργοστάσια των μελών της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, μελών της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης, που δεν υπάρχει τοπική εργάσιμη αργία, εφαρμόζεται η ρύθμιση που ισχύει στα άλλα εργοστάσια του κλάδου.
Γ. Οικονομική ενίσχυση κανονικής άδειας: Σε όλο το προσωπικό που αμείβεται με τη σύμβαση αυτή, χορηγείται, με τη λήψη της κανονικής του άδειας, οικονομική ενίσχυση πλέον αυτής που προβλέπεται από τον νόμο, ως ακολούθως:
α) Μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας, οκτώ (8) ημερομίσθια ή 8/25 του μηνιαίου μισθού.
β) Από τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας και άνω, δωδεκάμισι (12,5) ημερομίσθια ή 12,5/25 του μηνιαίου μισθού.
Η ενίσχυση αυτή συμψηφίζεται με κάθε αντίστοιχη παροχή που έτυχε να έχει θεσπιστεί από κάποιον εργοδότη, από ελευθεριότητα ή μπορεί να καθοριστεί στο μέλλον από νόμο, Σ.Σ.Ε. ή απόφαση και να σχετίζεται με αύξηση του επιδόματος άδειας ή αύξηση ημερών κανονικής άδειας ή με επίδομα που καταβάλλεται εθιμικά κάθε καλοκαίρι ή με άλλη ρύθμιση που να αφορά στη βελτίωση των όρων ανάπαυσης των εργαζομένων, έστω και αν οι παροχές αυτές τύχει να έχουν αναδρομική ισχύ.
Δ. Υπαλληλοποίηση εργαζομένων: Όλοι οι εργαζόμενοι της παρ. Β? του άρθρου 2 μετά από 20ετή υπηρεσία και μετά από αίτησή τους γίνονται υπάλληλοι, με μισθό υπολογιζόμενο με το ημερομίσθιο επί 26, χωρίς αλλαγή των υπηρεσιακών καθηκόντων και του αντικειμένου εργασίας.
Σε εργοστάσια που ενοποιούνται τμήματα (π.χ. μύλοι τσιμέντου, χώματος ομοιογένειας κ.λπ.), οι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν τον χειρισμό του ενοποιημένου πίνακα, εντάσσονται στην ειδικότητα χειριστών ενοποιημένων πινάκων της παρ. 4 του Κεφαλαίου Α? του άρθρου 2.
Ε. Διαφορά θέσης
α) Βοηθοί τεχνίτες που ασκούν τα καθήκοντα τεχνίτη ίδιας ειδικότητας, εφόσον ο τελευταίος απουσιάζει (κανονική άδεια, ασθένεια κ.λπ.), παίρνουν αποδοχές ίσες με τον μέσο όρο των αποδοχών των απασχολούμενων τεχνιτών της ειδικότητας στο χρονικό διάστημα της αντικατάστασης.
β) Χειριστές κινητών μηχανημάτων εργοστασίου που ασκούν εργασία εκτός χώρου εργοστασίου (π.χ. λατομείο), παίρνουν τη διαφορά θέσης, όπως αυτή απορρέει από τους αντίστοιχους μισθούς Σ.Σ.Ε. των συγκεκριμένων χώρων.
ΣΤ. Άδεια με αποδοχές: Σε όλο το προσωπικό που αμείβεται με τη σύμβαση αυτή, με τη λήψη της κανονικής άδειας της τρίτης χρονιάς, χορηγούνται τρεις (3) ημέρες άδειας, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας. Η παροχή αυτή συμψηφίζεται με κάθε αντίστοιχη παροχή που έτυχε να θεσπιστεί από κάποιον εργοδότη, από ελευθεριότητα ή μπορεί να καθοριστεί στο μέλλον από τον νόμο, Σ.Σ.Ε. ή απόφαση και να σχετίζεται με αύξηση ημερών κανονικής άδειας ή επιδόματος άδειας ή με επίδομα που καταβάλλεται εθιμικά κάθε καλοκαίρι ή με ρύθμιση που να αφορά στη βελτίωση των όρων ανάπαυσης των εργαζομένων, έστω και αν οι παροχές αυτές τύχει να έχουν αναδρομική ισχύ.
Ζ. Στολές εργασίας - Παροχή γάλακτος
α) Στο προσωπικό που διέπεται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., παρέχονται κάθε χρόνο δύο φόρμες ή δύο σακάκια και δύο παντελόνια για τους άνδρες και δύο μπλούζες για τις γυναίκες, καθώς και ένα ζευγάρι παπούτσια εργασίας. Η μία από τις φορεσιές θα είναι οπωσδήποτε χειμερινή. Επίσης, παρέχεται και ένας κατάλληλος επενδύτης, ο οποίος αντικαθίσταται μόλις φθαρεί.
β) Ομοίως, κάθε ημέρα, παρέχεται μία φιάλη γάλακτος 500 ml.
Η. Συνδικαλιστική εισφορά: Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή, έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ίδιων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στους ταμίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων και προκύπτει από έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη, όπου αναφέρεται το ύψος της εισφοράς. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για όσο χρόνο και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.
Θ. Ασθενοφόρο όχημα - Γιατρός εργασίας: Σε όλο το 24ωρο κάθε εργοστάσιο θα διαθέτει ασθενοφόρο όχημα, καθώς και εργαζόμενους κατάλληλα εκπαιδευμένους για την παροχή Α? βοηθειών.
Επίσης, σε κάθε εργοστάσιο θα υπάρχει γιατρός εργασίας, του οποίου η παρουσία και το ωράριο εργασίας καθορίζονται από τον νόμο και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ι. Άδεια γάμου, γέννησης τέκνου, θανάτου συγγενή
α) Σε όσους παντρεύονται, χορηγείται πενθήμερη άδεια γάμου, χωρίς περικοπή αποδοχών. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται στην κανονική άδεια μισθωτών ούτε στην άδεια της παρ. ΣΤ? του άρθρου 4 της παρούσας, συμψηφίζεται όμως σε ίση ή μακρύτερη άδεια γάμου που μπορεί να δικαιούται ο εργαζόμενος από άλλη Σ.Σ.Ε. κ.λπ. ή οικειοθελή παροχή κάποιου εργοδότη.
β) Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται τρεις (3) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
γ) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, αδελφού ή γονέων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, με αποδοχές.
Κ. Λοιπές άδειες: Σχετικά με τις άδειες που αφορούν τη μητρότητα, φροντίδα προστατευόμενων μελών, ασθένεια εξαρτημένων μελών, άδεια θηλασμού, γονική άδεια, άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών κ.λπ., ισχύουν οι συμφωνίες που απορρέουν από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή και τους αντίστοιχους νόμους.

Άρθρο 5
Αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης

α) Λόγω συνταξιοδότησης: Για τις περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται το 80% της προβλεπόμενης από τον Ν.2112/1920 αποζημίωσης τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τους ημερομίσθιους.
Στην περίπτωση που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια στον ίδιο εργοδότη, το παραπάνω ποσοστό θα είναι 85%.
β) Λοιπές περιπτώσεις: Για τους υπαλλήλους, τα προβλεπόμενα από τον Ν.2112/1920.
Για τους ημερομίσθιους που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., η αποζημίωση κλιμακώνεται ως ακολούθως:
Υπηρεσία 2 μήνες έως 1 έτος συμπληρωμένα: 7 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 1 έτος έως 2 έτη συμπληρωμένα: 10 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 2 έτη έως 5 έτη συμπληρωμένα: 20 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 5 έτη έως 10 έτη συμπληρωμένα: 40 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 10 έτη έως 12 έτη συμπληρωμένα: 80 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 13 έτη έως 14 έτη συμπληρωμένα: 105 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 15 έτη έως 19 έτη συμπληρωμένα: 120 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 20 έτη έως 25 έτη συμπληρωμένα: 130 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 26 έτη έως 30 έτη συμπληρωμένα: 150 ημερομίσθια.
Υπηρεσία 31 έτη έως 35 έτη συμπληρωμένα: 170 ημερομίσθια.
Υπηρεσία άνω των 35 ετών συμπληρωμένα: 200 ημερομίσθια.

Άρθρο 6
Ασθένεια

Η συνταξιοδοτική κάλυψη όσων εργαζομένων ασθενούν για μακρό χρονικό διάστημα θα είναι μέχρι και πέντε (5) μήνες επιπλέον των είκοσι πέντε (25) ημερών που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και με τους όρους που καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία.
Η αμοιβή και η ασφαλιστική τους κάλυψη θα γίνεται σύμφωνα με τους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια της παρούσας. Ειδικότερα για περιπτώσεις εγκυμοσύνης/λοχείας, η αμοιβή και η ασφαλιστική κάλυψη της περιόδου των πέντε (5) μηνών θα είναι με πλήρες ονομαστικό μισθό.

Άρθρο 7
Αμοιβή νυχτερινής εργασίας και εργασίας Κυριακών

Για τα έτη 2006 και 2007 συμφωνείται, τα καταβαλλόμενα ποσά σε ευρώ για οκτάωρη απασχόληση νύχτα και Κυριακές, να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με την αύξηση της Σ.Σ.Ε. τσιμεντοβιομηχανίας των ετών 2006 και 2007 1/5. Και πιο συγκεκριμένα:
Από 1.1.2006 - 3%, από 1.7.2006 - 4,08%, από 1.4.2007 - 3,12% και από 1.7.2007 - 3,12%.
Τα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται με κάθε αύξηση των νόμιμων προσαυξήσεων για απασχόληση τη νύχτα και τις Κυριακές/αργίες, που θα μπορούσε να προέλθει με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, νόμο, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έστω και με αναδρομική ισχύ.
Αυτή η ρύθμιση για την αμοιβή της απασχόλησης τη νύχτα και τις Κυριακές με χρηματικά ποσά που οδηγούν σε αμοιβές πέραν των ελαχίστων νομίμων προσαυξήσεων για την ίδια απασχόληση και η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε 25% και 75%, παύει να ισχύει όταν, με τις διαδοχικές αυξήσεις σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας αύξησης της Σ.Σ.Ε. για την τσιμεντοβιομηχανία κάθε έτους και επιπλέον 1/5 αυτού, όταν αυτά τα χρηματικά ποσά φτάνουν να αντιστοιχούν σε ποσοστό προσαύξησης 50% και 125%, αντίστοιχα.
Συμφωνείται στην παρούσα σύμβαση να ενταχθούν τα παρακάτω άρθρα 8, 9 και 10, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005 με την αρίθμηση 17, 18 και 20.

Άρθρο 8
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα, θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

Άρθρο 9
Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και
της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν:
1. Να μελετήσουν την ευθυγράμμιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Άρθρο 10
Περιβάλλον

Τα μέρη αποδέχονται την ανάγκη συμβατότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της μεγάλης σημασίας των ζητημάτων οικολογικής διαχείρισης και της ευαισθητοποίησης των μελών μας, συμφωνούμε στα εξής:
Ουσιαστική παρέμβαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατάρτιση, με ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε αυτόν τον τομέα, μέσω του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Άρθρο 11
Παραγωγικότητα - Αποτελεσματικότητα - Διάλογος

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καταβάλουν από κοινού προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων δραστηριότητας του κλάδου, στο πλαίσιο ειλικρινούς και ανοικτού διαλόγου που, εκτός των άλλων, θα συμπεριλαμβάνει θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας και περιβάλλοντος του κλάδου τσιμέντου, έτσι ώστε η τσιμεντοβιομηχανία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, την εθνική οικονομία, στους εργαζόμενους σε αυτή και στις εταιρείες. Ο παραπάνω διάλογος θα διεξάγεται μία φορά τον χρόνο είτε στη συνάντηση για τη Σ.Σ.Ε. είτε έκτακτα εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα του κλάδου το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Η ημερομηνία θα ορίζεται σε συνεννόηση, στην αρχή του χρόνου, μεταξύ ομοσπονδίας και εκπροσώπων των εταιρειών του κλάδου.

Άρθρο 12
Γενικοί όροι

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι, σε περίπτωση συρροής της σύμβασης αυτής με άλλη συλλογική σύμβαση ή διμερή συμφωνία, μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να επιλέξει αυτή ή όποια άλλη Σ.Σ.Ε. θελήσει, εφόσον κρίνει ότι τον συμφέρει σαν συνολική ρύθμιση (αλλά μόνο μία φορά για κάθε ημερολογιακό χρόνο), αφού το δηλώσει για όλη τη χρονιά και σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. τσιμεντοβιομηχανίας.

Άρθρο 13
Ισχύς της σύμβασης

α) Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν στον κλάδο και δεν τροποποιούνται ρητά με τη σύμβαση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ.
β) Αποδοχές καταβαλλόμενες που τυχαίνει να είναι υψηλότερες από τις καθοριζόμενες στην παρούσα Σ.Σ.Ε., διατηρούνται σε ισχύ.
γ) Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.