Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας - Π.Κ.: 119/26.9.2006

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας - Π.Κ.: 119/26.9.2006

Wed, Sep 20, 2006 12:00 AM

Σήμερα στις 20.9.2006 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΟΜΕΔ, μετά από πρόταση και παρουσία του μεσολαβητή Ιωάννη Ληξουριώτη, την οποία με βάση τις διατάξεις του Ν.1876/1990 αποδέχθηκαν οι υπογράφοντες:
Α. εκ μέρους των εργοδοτών: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού» (ΠΟΕΤ): Δούκας Γεώργιος, πρόεδρος και Βασιλειάδης Ευστάθιος, αντιπρόεδρος και
Β. εκ μέρους των εργαζομένων: «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία & Τουρισμό» (ΠΑΣΕΝΤ): Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και Κων/νος Κοντογιάννης, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας, όπως το προσωπικό που ασχολείται μεταξύ άλλων και (ενδεικτική απαρίθμηση):
1. Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή Δ.Χ. αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα, αναλαμβάνοντας προς τούτο, μεταξύ άλλων, εργασίες εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών.
2. Με τη μεσολάβηση προς εύρεση καταλυμάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και μέσων διακίνησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Με τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
4. Με τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων και εκθέσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
5. Με τη διαμεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.
6. Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό ή με κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών προγραμμάτων ή μονάδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
7. Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
8. Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας.
9. Με τη συνοδεία ομάδων ή μεμονωμένων πελατών, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, αεροπορικά, οδικά ή ακτοπλοϊκά, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς και με τη συνοδεία αυτών κατά τη μεταφορά τους από και προς τα αεροδρόμια, τους σταθμούς τρένων, τα λιμάνια, αλλά και τους τόπους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.
10. Με τη μέριμνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβλημάτων αυτών, στους χώρους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράμματος βάσει των οδηγιών του εργοδότη.
11. Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ημεδαπών ταξιδιωτών, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
12. Με το handling αεροπορικών εταιρειών.
13. Με κάθε άλλο συναφές με το έργο των τουριστικών γραφείων αντικείμενο.

Άρθρο 2

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε., τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:
Οι βασικοί μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, αμφοτέρων των φύλων, των ανωτέρω επιχειρήσεων από 1.1.2006 έως 31.8.2006 ορίζονται ως εξής:

Έτη

Υπαλληλικό
προσωπικό

Βοηθητικό
προσωπικό

1 - 2

653,89

653,89

3 - 4

678,00

678,00

5 - 6

710,20

681,65

7 - 8

747,43

687,18

9 - 10

772,09

698,69

11 - 12

804,93

704,71

13 - 14

827,32

705,69

15 - 16

848,08

721,01

17 - 18

876,32

717,48

19 - 20

893,85

728,44

21

912,47

743,22

22

932,18

754,72

23

950,80

766,77

24

969,43

780,47

25

988,05

793,06

26

1.006,68

805,67

27

1.025,30

818,81

28

1.043,90

830,85

29

1.061,44

843,45

30

1.078,42

856,05

31

1.089,36

863,17

32

1.111,83

881,78

33

1.128,27

888,36

34

1.144,69

902,05

35

1.161,10

913,55

1. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3,1% από 1.1.2006 έως 31.8.2006 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2005.
2. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006, βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,2%.
3. Στους διαμορφωθέντες μισθούς του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού της 31.8.2006, μετά τη χορηγηθείσα 3,2% αύξηση, χορηγείται επιπλέον πρόσθετη αύξηση σε ευρώ, στα ακόλουθα κλιμάκια ως εξής:
α) Τα κλιμάκια από 1 έως 4 αυξάνονται κατά 8,00 ευρώ.
β) Τα κλιμάκια από 5 έως 12 αυξάνονται κατά 6,00 ευρώ.
γ) Τα κλιμάκια από 13 έως 16 κατά 4,00 ευρώ.
4. Στους πιο πάνω βασικούς μηνιαίους μισθούς του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 2,9%.
5. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3%.
6. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30.11.2007 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.12.2007 κατά ποσοστό 0,5%.
7. Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού ανάλογα με τα έτη που υπηρετούν οι μισθωτοί (κλίμακες), όπως ορίζονται στους παραπάνω πίνακες, γίνεται με βάση τις υπηρεσίες τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε τα έτη προϋπηρεσίας τους σε όμοια καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση, Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους, οπότε και αρχίζει η υποχρέωση καταβολής τού βάσει της προϋπηρεσίας βασικού μισθού, έχουν δε υποχρέωση, μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την πρόσληψη, να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση, το δικαίωμα για τη λήψη υψηλότερου μισθού με βάση την προϋπηρεσία αυτή γεννάται από την ημερομηνία που κατατίθενται τα πιστοποιητικά αυτά.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων μισθωτών, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα τα σχετικά πιστοποιητικά και δεν λαμβάνουν τον νόμιμο μισθό, αποδεικνύεται με δήλωσή τους, από την κατάθεση της οποίας αρχίζει το δικαίωμά τους για λήψη υψηλότερου μισθού και έχουν υποχρέωση, εντός τριμήνου από την ισχύ της παρούσας, να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό, όταν λύεται η εργασιακή σχέση.
8. Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια του βασικού μισθού αυξάνονται:
- από 1.1.2006 κατά 10,87 ευρώ,
- από 1.9.2006 κατά 11,22 ευρώ,
- από 1.1.2007 κατά 11,55 ευρώ,
- από 1.9.2007 κατά 11,90 ευρώ,
- από 1.12.2007 κατά 11,96 ευρώ.
Κάθε επιπλέον χρόνος της 35ετούς υπηρεσίας προσαυξάνεται με το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μηνιαίων μισθών.
9. Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας. Κατ? εξαίρεση, ο εργοδότης στον οποίο έγινε η μετάταξη, υποχρεούται να προσμετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού που διήνυσε ο μεταταγείς σε αυτόν, για τον προσδιορισμό της μισθοδοσίας του.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Επίδομα γάμου: Στους έγγαμους της παρούσας Σ.Σ.Ε., ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10%.
2. Επίδομα τέκνων: Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες.
Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εκτός αν σπουδάζουν και προσκομίζονται ανάλογα πιστοποιητικά, οπότε παρατείνεται η χορήγησή του μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
3. Επίδομα προϋπηρεσίας: Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας 5% για τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε επιχειρήσεις του κλάδου που καλύπτονται από την παρούσα ρύθμιση και μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) τριετιών.
4. Επιστημονικό επίδομα
α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανώτατης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανώτερης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
5. Διαχειριστικό επίδομα: Στους ταμίες χορηγείται διαχειριστικό επίδομα 5%.

Άρθρο 4
Γενικοί όροι

1. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αμοιβών και εργασίας: Στους αμειβόμενους με ποσοστά μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά, ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίζει κατά ελάχιστο όριο τους από τη σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς, προσαυξημένους με τα οικογενειακά επιδόματα.
2. Δώρο και άδεια γάμου: Στους μισθωτούς της παρούσας σύμβασης χορηγείται, σε περίπτωση γάμου:
α) Άδεια, με αποδοχές, οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από την εργατική νομοθεσία.
β) Δώρο το ποσό των 70,00 ευρώ.
3. Ρυθμίσεις τοκετού - γονικής παροχής - γονικής άδειας
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
στ) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
ζ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
η) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
θ) Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: 1) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και 2) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφτεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
4. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
5. Ετήσια άδεια εργαζομένων
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Ο βασικός χρόνος που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
6. Άδεια ονομαστικής εορτής: Χορηγείται άδεια, με αποδοχές, κατά την ημέρα της ονομαστικής εορτής των μισθωτών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από την εργατική νομοθεσία.
7. Εορταστική άδεια: Η εορτή του Αγίου Πνεύματος καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και αργίες.
8. Συνδικαλιστική άδεια
α) Στα μέλη του Δ.Σ., τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία της αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για τη συνδικαλιστική τους δράση. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
β) Δίνονται δύο (2) ημέρες άδεια επιπλέον των αναφερόμενων ημερών άδειας στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα.
9. Παρακράτηση ποσοστού εργαζομένων: Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην παρακράτηση από τις επιχειρήσεις ποσοστού 0,25% από τον μισθό όλων των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και την απόδοσή του στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στη Ναυτιλία & Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ).
10. Παρακράτηση ποσοστού εργοδοτών: Αποδίδεται στον ΠΑΣΕΝΤ από όλες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την παρούσα σύμβαση το ποσό των:
α) 4,00 ευρώ τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν,
β) 1,50 ευρώ τον χρόνο για κάθε εποχιακό εργαζόμενο που απασχολούν.
Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς τον σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα αξιοποιηθεί για την ικανοποίηση κοινωφελών σκοπών και κοινωνικών αναγκών των μελών του συνδέσμου.
11. Δημιουργία νέου Ταμείου: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν, μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού θεσμικού πλαισίου, για τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού Ταμείου, πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
12. Εκπαίδευση: Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να καταβάλουν κάθε συντονισμένη προσπάθεια για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.
Για τον λόγο αυτόν, τα μέρη δεσμεύονται να συμπράττουν προς όφελος και των δύο πλευρών (επιχειρήσεων και εργαζομένων) τόσο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήδη έχουν εγκριθεί από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, αλλά και σε όσα καταρτίζονται περαιτέρω.
Επίσης, ο ΠΑΣΕΝΤ θα συμμετέχει στην εκπόνηση των προγραμμάτων και στην επιλογή εκπαιδευόμενων στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης.
13. Γενικές διατάξεις
α) Οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και των Δ.Α. που δεν τροποποιούνται από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητά από την παρούσα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007.