Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των βιολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49537/2368/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των βιολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49537/2368/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Fri, Jul 4, 2008 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 2.6.2008.
7. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
9. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι βιολόγοι, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί μισθοί
Από 1.1.2008 = 932,73 ευρώ.
Από 1.9.2008 = 960,71 ευρώ.
Από 1.5.2009 = 1.013,55 ευρώ.
β) Επιδόματα
Χορηγούνται τα εξής επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών:
βα) Επίδομα τριετιών: Σύνολο έντεκα (11) τριετιών εκ ποσοστού 5% για καθεμία τριετία.
ββ) Επίδομα ξένης γλώσσας 5%, εφόσον ο εργαζόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών (Proficiency ή αντίστοιχου τίτλου) ξένης γλώσσας. Προκειμένου για τους απόφοιτους σχολών στην αλλοδαπή, δεν απαιτείται ανάλογος τίτλος ξένης γλώσσας.
βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: 10% για τους κατόχους τίτλου σπουδών Masters και 20% για τους κατόχους τίτλου σπουδών διδακτορικό δίπλωμα (Doctora).
βδ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
- 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2).
- 5% για κάθε παιδί και έως τρία (3) παιδιά, ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και, εφόσον σπουδάζουν, παρατείνεται μέχρι συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
βε) Επίδομα νοσοκομειακό σε ποσοστό 20%, σε όσους εργάζονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινικές (Ν.201/1975). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του 1/2 του βασικού μισθού.
βστ) Επίδομα θέσης: Χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό 5% σε όσους βιολόγους τους ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος παραγωγής, έρευνας και ελέγχου και σε ποσοστό 10% σε όσους βιολόγους τους ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένου του ΝΠΙΔ.

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία - προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας του μισθωτού που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη (φυσικό πρόσωπο ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), καθώς και η αυτοτελής άσκηση του επαγγέλματος από την κτήση του πτυχίου του πανεπιστημίου ή άλλων ισότιμων σχολών. Προκειμένου για τους κατόχους τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, ως προϋπηρεσία προσμετράται η διανυθείσα από την κτήση του πτυχίου της ανωτάτης σχολής.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους οι μισθωτοί εργάστηκαν και, σε περίπτωση άσκησης αυτοτελώς του επαγγέλματος, με πιστοποιητικό του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ή του αρμόδιου Επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής που να βεβαιώνουν τον χρόνο άσκησης αυτής.
β) Χρονικά όρια
1. Ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με σαράντα (40) ώρες εργασία.
2. Για την αμοιβή της εργασίας καθ υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύχτα (22:00 - 06:00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας ισχύουν οι ρυθμίσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
3. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο (2) φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μία (1) τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
4. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 4

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή για τους εργαζόμενους, που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τους παραπάνω εργαζόμενους, καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.