Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 11503/22.4.2005

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 11503/22.4.2005

Fri, Apr 22, 2005 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν.1943/1991 και του άρθρου 29Α του νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (38/Α) και του άρθρου 5 του Π.Δ.368/1989 (163/Α).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 24.5.2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 16/28.5.2004).
5. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 28.2.2005.
6. Το Π.Δ.91/1994 (ΦΕΚ 68/Α/6.5.1994) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας».
7. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Βιολόγοι, πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί μισθοί:
από 1.1.2005 = 778,69 ΕΥΡΩ και από 1.7.2005 = 802,05 ΕΥΡΩ
β) Επιδόματα:
Χορηγούνται τα εξής επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών
βα) Επίδομα τριετιών: Σύνολο έντεκα (11) τριετιών εκ ποσοστού 5% για κάθε μία τριετία.
ββ) Επίδομα ξένης γλώσσας 5%, εφόσον ο εργαζόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών (Proficiency ή αντιστοίχου τίτλου) ξένης γλώσσας. Προκειμένου για τους αποφοίτους Σχολών στην αλλοδαπή δεν απαιτείται ανάλογος τίτλος ξένης γλώσσας.
βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: 10% για τους κατόχους τίτλου σπουδών MASTERS και 20% για τους κατόχους τίτλου σπουδών διδακτορικό δίπλωμα (DOCTORA)
βδ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
- 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.1849/1989),
- 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
βε) Επίδομα Νοσοκομειακό σε ποσοστό 20% σε όσους εργάζονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κλινικές (Ν.201/1975).
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του 1/2 του βασικού μισθού.

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία - Προϋπηρεσία:
Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας του μισθωτού που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου) καθώς και η αυτοτελής άσκηση του επαγγέλματος από της κτήσεως του πτυχίου του Πανεπιστημίου ή άλλων ισοτίμων σχολών. Προκειμένου για τους κατόχους τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, ως προϋπηρεσία προσμετράται η διανυθείσα από της κτήσεως του πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους οι μισθωτοί εργάσθηκαν και σε περίπτωση άσκησης αυτοτελώς του επαγγέλματος, με πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής που να βεβαιώνουν το χρόνο άσκησης αυτής.
β) Χρονικά όρια:
1) Ισχύει σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40 ώρες εργασία.
2) Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22:00 - 06:00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις των διατάξεων του εργατικού δικαίου.
3) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μια τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
4) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 4

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή για τους εργαζόμενους που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τους παραπάνω εργαζόμενους καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2005.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.