Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΠ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ) ΔΑ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής - Δ.Α.: 13/2007

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΠ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ)
ΔΑ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής - Δ.Α.: 13/2007

Fri, Feb 23, 2007 12:00 AM

Στις 23.2.2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στα επί της πλ. Βικτωρίας αριθ. 7 - Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, διαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, μετά από πρόσκληση σύμφωνα με το νόμο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφερόμενων διαδίκων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του Πανελλαδικού Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και αφετέρου του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξης, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Ε.Π.Ε., της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών.
[...]
Αποφασίζω τα κατωτέρω:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται οι τεχνικοί των μελετητικών - εργοληπτικών και κατασκευαστικών τεχνικών επιχειρήσεων της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττικής, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με τις εξής ειδικότητες:
Α. Διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Β. Γεωλόγοι - γεωπόνοι - δασολόγοι (γεωτεχνικοί) Π.Ε. και πληροφορικής Π.Ε.
Γ. Πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανώτερων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Δ. Εργοδηγοί - σχεδιαστές και λοιποί τεχνικοί: 1. πτυχιούχοι τεχνικών σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι ΤΕΛ και 2. εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων.

Άρθρο 2
Μισθολογικά και θεσμικά θέματα

Για το προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα Δ.Α., εφαρμογή έχουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας (οικονομικοί και θεσμικοί) της από 3.7.2006 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Π.Δ.75/11.7.2006), κατά το μέρος που αφορούν τις παραπάνω ειδικότητες.

Άρθρο 3
Διευκρίνιση

Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και επιπλέον υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη, που εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την ορθή εκπλήρωση της παροχής του, άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έμπρακτα το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφόσον όμως η ευχέρεια αυτή δεν φτάνει μέχρι την κατάλυση της υποχρέωσης υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας αντίστοιχα δικαιώματος ελεύθερης από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσης.

Άρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Δ.Α. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, διμερείς συμφωνίες, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., πρακτικά συμφωνίας, ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της από 3.7.2006 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Π.Δ.75/11.7.2006).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Δ.Α., με εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται ρητά διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 14 Σεπτεμβρίου 2006, δηλαδή από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.1876/1990.