Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΣΕ Τεχνικών Εταιρειών 2012 - Π.Κ. 22/1-10-2012

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΣΕ Τεχνικών Εταιρειών 2012 - Π.Κ. 22/1-10-2012

Fri, Sep 28, 2012 12:00 AM

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

των Εργαζομένων στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές

 Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

 

Στην Αθήνα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2012, συνήλθαν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων οργανώσεων για την υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, αφενός οι εκπρόσωποι των εργαζομένων:

1.    Στοϊμενίδης Ανδρέας, Πρόεδρος  της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

2.    Σκουτέλας Στέργιος,  Γενικός Γραμματέας της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

3.    Λέτσιος Χρήστος,  Αντιπρόεδρος του Σ.Τ.Υ.Ε. και

4.    Ζηλούδης Γεώργιος,  Γενικός Γραμματέας του Σ.Τ.Υ.Ε.

και αφετέρου οι εκπρόσωποι των εργοδοτών:

1.    Μανδηλαράς Ευστάθιος, Πρόεδρος  της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

2.    Νικολόπουλος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο ισχύος

 

Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου  

     αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Β. Γεωλόγοι – Γεωπόνοι – Δασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε.

Γ.  Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) Π.Ε. ΑΕΙ, Περιβαλλοντολόγοι Π.Ε. ΑΕΙ, Τεχνικοί Πληροφορικής Π.Ε., Α.Ε.Ι., κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Δ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου

    ανώτερων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή   εξωτερικού.

Ε. Εργοδηγοί – Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί Μ.Ε. όπως παρακάτω:

     α. Πτυχιούχοι τεχνικών σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, Πρακτικοί Μηχανικοί Μέσης εκπαίδευσης.

     β. Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, Πρακτικοί Μηχανικοί κατώτερης εκπαίδευσης.

ΣΤ. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών.

Ζ. Διοικητικό Προσωπικό

       α.   Γραμματείς,

       β.   Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Κλητήρες,  Εισπράκτορες.

Η. Οδηγοί Αυτοκινήτων.

Θ. Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί.

Ι. Καθαριστές, Καθαρίστριες.

 

 

ΑΡΘΡΟ  2

Βασικοί Μισθοί – Ημερομίσθια

 

2.1.        Οι ρυθμίσεις της παρούσας Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. χορηγούνται επί των μισθολογικών κλιμακίων της Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. 03-04-2008, ΠΚ12/10-04-08, με τις μεταβολές που έχει επιφέρει σε αυτήν η Δ.Α. 4/2011 του ΟΜΕΔ με Π.Κ. 2/27-01-2011.

2.2.        Οι μειώσεις των βασικών μισθών είναι 18% από 08/07/2012.

2.3.        Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του.

2.4.        Αναπροσαρμόζονται ομοίως οι ετήσιες αμοιβές των εργαζομένων με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την προβλεπόμενη ποσοστιαία αύξηση των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων που θα προβλέπει η παρούσα Ε.Κ.Σ.Σ.Ε.

2.5.        Για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο εργαζόμενους προβλέπεται αμοιβή βάσει των μισθολογικών κλιμακίων της παρούσας Ε.Κ.Σ.Σ.Ε.

2.6.        Για την κατηγορία Γ. Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) Π.Ε. ΑΕΙ, Περιβαλλοντολόγοι Π.Ε. ΑΕΙ, Τεχνικοί Πληφορικής Π.Ε. ΑΕΙ., κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ορίζεται αναλογική σχέση στο 88% των μισθολογικών κλιμακίων των Διπλωματούχων Μηχανικών Α.Ε.Ι.

Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου και των επιδομάτων γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε (5).

 

ΑΡΘΡΟ  3

Θεσμικά

 

3.1. Προϋπηρεσία: Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕΙ που απέκτησαν εκ των υστέρων δίπλωμα μηχανικού πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ συναφές με το πρώτο πτυχίο τους, στη συνολική προϋπηρεσία τους ως διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ θα προστίθεται και το 83% της προϋπηρεσίας που είχαν αποκτήσει ως πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις όλων των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά από την παρούσα.

 

Τυχόν ανώτερες καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δε θίγονται.

 

Αυτή η Σ.Σ.Ε. ισχύει αποκλειστικά για τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) και του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Ε.) Η πιστοποίηση του μέλους γίνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδει ο Σ.Τ.Υ.Ε. ή η Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. 03-04-2008, ΠΚ12/10-04-08, με τις μεταβολές που έχει επιφέρει σε αυτήν η Δ.Α. 4/2011 του ΟΜΕΔ με Π.Κ. 2/27-01-2011.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Ισχύς

Ως έναρξη ισχύος αυτής της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 08.07.2012 και η ισχύς της λήγει την 31.12.2013.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ