Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΤΑΦΥΛΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΣΕ ΣΤΑΦΥΛΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΣΤΑΦΥΛΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΣΕ ΣΤΑΦΥΛΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Fri, Jul 29, 2011 12:00 AM

Στο Ηράκλειο σήμερα 29 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 το πρωί στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 10 , συνελθόντες οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός:

1. Γαβαλάς   Εμμανουήλ   εκπρόσωπος   της   Ένωσης   Αγροτικών Συν/σμών Ηρακλείου Κρήτης.

2. Μαρινάκης   Εμμανουήλ   εκπρόσωπος   του   Οινοποιητικού   -Ελαιουργικού Πιστωτικού Συν/σμου Αρχανών.

3. Γιαννακάκης Γιώργος εκπρόσωπος εταιρείας Γιαννακάκη.
4. Κυραλάκης Γεώργιος - εξαγωγέας Μοιρών.

5. Γαβαλάς Εμμανουήλ -εκπρόσωπος της ΚΣΟΣ

6. Περβολαράκης Λάμπρος- εξαγωγέας Προφ. Ηλία

7. Περδικογιάννης Γεώργιος - εξαγωγέας

8. Βασιλάκης Ιωάννης-εξαγωγέας

9. Καλοχριστιανάκης Γεώργιος- εξαγωγέας

0.Καζαντζάκης Νίκος εξαγωγέας Αρχανών

 

και αφ' ετέρου:

1. Εκπρόσωπος εργατικού κέντρου Σωκράτης Βαρδάκης.

2. Πολiτάκη Ελευθερία Πρόεδρος     του  Συνδέσμου Σταφυλεργατών -τριών Νομού Ηρακλείου

3.Γιαλιτάκη Δέσποινα. Γραμματέας του Συνδέσμου Σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου

νομίμως εξουσιοδοτημένοι, ως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα έγγραφα .συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα κάτωθι:

Όσον αφορά τα ημερομίσθια και τους όρους εργασίας των
Σταφυλεργατών-   τριών   Ν.   Ηρακλείου,   καθώς   και   δια   πάσαν
απασχόληση σχέση έχουσα με τη   Συσκευασία- Κοπή σταφυλιών-
Φορτοεκφορτώσεις- Χαρτότριες ετικετών κ.λ.π.

Εργάτες και εργάτριες άνω των 17 ετών  - ΕΥΡΩ 33,50 -

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.Τα ανωτέρω ημερομίσθια καταβάλλονται για τη νόμιμη απασχόληση 6,50 ωρών εργασίας.

Δια πέραν των παραπάνω ωρών ημερήσιας απασχόλησης οι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή νόμιμης προσαύξησης 25%, δια δε τις Κυριακές και εξαιρέσιμους 75%, όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2011 ανέρχεται στο ποσόν των δεκατριών (13) ευρώ και να την αποδώσουν στο Σωματείο έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικοί όροι της από 9/8/1958 Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης των Σταφυλοσυσκευαστών Ηρακλείου Κρήτης.

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 1/1/2011