Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ) ΔΑ 7/2012 για τους Δημοσιογράφου ΕΣΠΗΤ εκδοτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΕΠΤ ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)
ΔΑ 7/2012 για τους Δημοσιογράφου ΕΣΠΗΤ εκδοτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΕΠΤ ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )

Fri, Feb 10, 2012 12:00 AM ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/2012

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.

Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/90, όπως ισχύει, και του Κανονισμού Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ). Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με την 021/25-10-2011 αίτηση της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) προς τον ΟΜΕΔ, για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, μετά από την απόρριψη από  τα μέρη της συλλογικής διαφοράς της πρότασης μεσολάβησης.

Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα τους εκπροσώπους των δύο μερών σε κοινές συναντήσεις, στις 9/12/2011 και στις 25/1/2012, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Στις συναντήσεις αυτές προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους και υπέβαλαν σχετικά στοιχεία.

Για να καταλήξω στην απόφασή μου, έλαβα υπόψη όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις των μερών καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

·Την από 25 Ιουνίου 2010 συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων-μελών της ΕΣΠΗΤ, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλων.
·Την από 1.3.2011 καταγγελία της από 25 Ιουνίου 2010 συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – μελών της ΕΣΠΗΤ, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας  μηνιαίας κυκλοφορίας  10.000 φύλων, στην οποία προέβη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ).
·Την με αρ. πρωτ. 10/23.03.2011 αίτηση της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
.Την από 3.10.2011 πρόταση μεσολάβησης του μεσολαβητή κ. Κουτρούκη,
·Τα στοιχεία του φακέλου μεσολάβησης,
·Το από 24/10/2011 έγγραφο της προέδρου του ΟΜΕΔ προς τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, με το οποίο ενημερώνονται ότι η πρόταση του μεσολαβητή απορρίφθηκε  από τα μέρη της συλλογικής διαφοράς και ότι η διαδικασία μεσολάβησης τερματίσθηκε,
·Τα από 9.12.2011 και από 25.1.2012 πρακτικά διαιτησίας
·Τον  πίνακα για τις αποδοχές του 2010 των υπαγομένων στην παρούσα,
·Ως συγκριτικά στοιχεία έλαβα υπόψη, μεταξύ άλλων
- την από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012 (Πρ. Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010) και τις αυξήσεις αποδοχών που ορίζονται σε αυτή (από 1.7.2011 και από 1.7.2012 σε ποσοστό ίσο με το μέσο ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα),
- Την Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση του2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων-μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλων.
- την ΔΑ 26/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια,
- τις Διαιτητικές Αποφάσεις 18/2011, 19/2011, 20/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 26/2011 και άλλες, οι οποίες όλες περιέχουν τον όρο ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προγενέστερων συλλογικών ρυθμίσεων (ρήτρα διατήρησης)
·Την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, την ανάγκη για συγκράτηση του κόστους εργασίας των επιχειρήσεων, τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας και ιδιαίτερα την τρέχουσα οικονομική κρίση, η οποία δεν επιτρέπει να είναι σαφής η μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα για το επόμενο έτος,
·Τις ρυθμίσεις του άρθρου 51 του Ν. 3871/2010 καθώς και του άρθρου 14 του ν.3899/2010,
·Τις θέσεις, απόψεις και ισχυρισμούς των μερών της συλλογικής διαφοράς, που εκφράστηκαν από τους εκπροσώπους τους.
Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία καταλήγω στην ακόλουθη διαιτητική απόφαση:

ΆΡΘΡΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι δημοσιογράφοι μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλων.
Ως περιοδικό νοείται το έντυπο που εκδίδεται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά μήνα ή τουλάχιστον δέκα (10) φορές ανά έτος, κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο και εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Α.Ν. 1092/1938.

ΆΡΘΡΟ 2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, όπως έχουν διαμορφωθεί την 28-2-2011, με βάση την από 25-6-2010 ΣΣΕ (Πρ. Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 9/30-6-2010) διατηρούνται αμετάβλητοι.

ΆΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.      Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 25-6-2010 ΣΣΕ (Πρ. Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 9/30-6-2010) καθώς και των ΣΣΕ και ΔΑ των προηγουμένων ετών, που αφορούν στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2.      Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την παρούσα, ισχύοντες όροι αμοιβής και εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους, που προβλέπονται από όρους ατομικής σύμβασης εργασίας, νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΆΡΘΡΟ 4

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 24/3/2011.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον ΟΜΕ.Δ.: 10 Φεβρουαρίου 2012

 

Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ