Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ) Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ - Π.Κ.: 126/30.9.2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)
Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ - Π.Κ.: 126/30.9.2008

Tue, Sep 23, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα 23.9.2008, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 40) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την από 10.9.2008 απόφαση του Δ.Σ. από τους Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, πρόεδρο και Μάρκο Μπιτσάκο, γενικό γραμματέα του Δ.Σ. και η Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βαλαωρίτου 9) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την από 30.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. από τους Γιάννη Πλαχούρη, πρόεδρο και Θεμιστοκλή Μπερεδήμα, γενικό γραμματέα του Δ.Σ., συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω Σ.Σ.Ε., με την οποία καθορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1.1. Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι - μέλη της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΠΤ που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλλων.
1.2. Ως περιοδικό νοείται το έντυπο που εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα ή τουλάχιστον δέκα φορές ανά έτος, κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο και εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Α.Ν.1092/1938.

Άρθρο 2
Βασικός μισθός

2.1. Οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, καθορίζονται ως εξής:
Από 1.1.2008 οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων αυξάνονται σε ποσοστό 6,30% επί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτά ίσχυαν στις 31.12.2007 σύμφωνα με την από 31.5.2006 Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΕΣΠΗΤ - ΣΕΠΤ, τα δε νέα μισθολογικά κλιμάκια αναφέρονται στο Παράρτημα που προσαρτάται στη σύμβαση αυτή, υπογράφεται από τους ανωτέρω νόμιμους εκπροσώπους των ενώσεων και αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα σύμβαση.
2.2. Οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, αντιστοιχούν σε μισθολογικά κλιμάκια που μεταβάλλονται με τη συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας.
2.3. Ως προϋπηρεσία για ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο λαμβάνεται υπόψη:
2.3.α. Η απασχόληση σε οποιονδήποτε εργοδότη ως δημοσιογράφου, δηλαδή με εργασιακά καθήκοντα τη συγκέντρωση και διαμόρφωση δημοσιογραφικής ύλης σε μέσο μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιόφωνο ή τηλεοπτικό σταθμό) και
2.3.β. Η απασχόληση ως δημοσιογράφου σε γραφείο Τύπου δημόσιας υπηρεσίας, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.
2.3.γ. Ο χρόνος κύησης και λοχείας, αν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.
2.3.δ. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, για τον εργοδότη στον οποίο εργαζόταν ο εργαζόμενος πριν τη στράτευση.
2.3.ε. Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή, εφόσον ο χρόνος εργασίας καλύπτεται με ασφάλιση από ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ή με ασφάλιση στη χώρα προσφοράς εργασίας που θα πρέπει να βρίσκεται εντός της Ε.Ε.
2.3.1. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ ή ΙΚΑ) και αν ο δημοσιογράφος δεν ασφαλιζόταν από τον εργοδότη του στους φορείς αυτούς, με βεβαίωση του εργοδότη και του οικείου ασφαλιστικού ταμείου για το αντίστοιχο διάστημα. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας που αποδεικνύεται από ένσημα του ΙΚΑ, απαιτείται η προσκόμιση και σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την/το οποία/ο θα προκύπτει η απασχόλησή του ως δημοσιογράφου.
2.3.2. Σε κάθε περίπτωση, η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται εφόσον ο δημοσιογράφος προσκομίσει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσληψη, άλλως η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αφότου προσκομισθούν οι βεβαιώσεις και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την πρόσληψη.

Άρθρο 3
Επιδόματα

3.1. Στους δημοσιογράφους που υπάγονται στην απόφαση αυτή, καταβάλλονται επιδόματα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού (μισθολογικού κλιμακίου) στο οποίο εντάσσεται με βάση την προϋπηρεσία του ο δημοσιογράφος, ως εξής:
3.1.1. Οικογενειακά επιδόματα
3.1.1.α. Επίδομα γάμου: Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε ποσοστό 10% σε κάθε έγγαμο, ανεξάρτητα από το αν ο ή η σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, καθώς και σους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες.
3.1.1.β. Επίδομα τέκνων: Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σε κάθε γονέα και σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή του 25ου έτους της ηλικίας εφόσον το παιδί σπουδάζει σε σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το κράτος. Προκειμένου για παιδιά με αναπηρία 67% τουλάχιστον, η οποία συνεπάγεται ανικανότητα προς εργασία, το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανεξαρτήτως της ηλικίας.
Για τη διαπίστωση της αναπηρίας και της ανικανότητας προς εργασία που οφείλεται σε αυτή, εκδίδεται βεβαίωση από αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.
3.1.2. Επίδομα θέσης: Στους δημοσιογράφους που είναι αρχισυντάκτες ή διευθυντές σύνταξης, δηλαδή είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό της ύλης του περιοδικού, καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 10%.
3.1.3. Επίδομα σπουδών: Στους δημοσιογράφους που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, καταβάλλεται επίδομα σπουδών ποσοστού 10% και στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ καταβάλλεται επίδομα σπουδών ποσοστού 7%.
3.1.4. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: Στους δημοσιογράφους που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, καταβάλλεται επίδομα πενταετούς υπηρεσίας ποσοστού 5% και έως τρεις (3) πενταετίες.
3.2. Στο προσαρτώμενο στη σύμβαση αυτή Παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά τα επιδόματα της παρ. 3.1 (οικογενειακά, θέσης, σπουδών, πολυετούς υπηρεσίας) όπως αυτά υπολογίζονται επί του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογικού κλιμακίου.

Άρθρο 4
Ημέρες αργίας

4.1. Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας ορίζονται οι εξής: Η 1η του έτους, η εορτή των Θεοφανίων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η 2η ημέρα του Πάσχα, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η ημέρα των Χριστουγέννων και η 26η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 5
Άδειες

5.1. Οι ακόλουθες άδειες που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και την ισχύουσα νομοθεσία για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, εφαρμόζονται και για τους δημοσιογράφους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι:
5.1.α. Άδεια μητρότητας.
5.1.β. Άδεια γέννησης τέκνου για τον πατέρα.
5.1.γ. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
5.1.δ. Γονική άδεια.
5.1.ε. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών.
5.1.στ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών.
5.1.ζ. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή.
5.1.η. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.
5.1.θ. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις.
5.1.ι. Ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης.
5.1.ια. Οι δημοσιογράφοι που συμπληρώνουν υπηρεσία ή προϋπηρεσία δέκα (10) ετών είτε στον ίδιο εργοδότη είτε σε οποιονδήποτε εργοδότη και υπό οποιαδήποτε συνθήκη εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009).
Ειδικότερα, ως προς τις ανωτέρω άδειες διευκρινίζονται και συμφωνούνται τα ακόλουθα:
5.2.α. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
5.2.β. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
5.2.γ. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
5.2.δ. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
5.2.ε. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα.
5.2.στ. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
5.3. Πέραν των ανωτέρω αδειών, στους δημοσιογράφους που τελούν γάμο, χορηγείται άδεια γάμου δέκα (10) συνεχόμενων εργασίμων ημερών για γάμους που τελούνται έως τις 30.6.2006 και δεκαπέντε (15) ημερών για γάμους που τελούνται μετά την 1.7.2006. Οι ημέρες της άδειας γάμου συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες ημέρες άδειας γάμου που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
5.4. Στους δημοσιογράφους χορηγείται πρόσθετη εκπαιδευτική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, έως τρεις (3) ημέρες ανά έτος για την παρακολούθηση προγραμμάτων ή επιμορφωτικών κύκλων, με την προϋπόθεση ότι η επιμόρφωση αφορά το αντικείμενο της δημοσιογραφικής τους εργασίας, τυγχάνει δε της έγκρισης του διευθυντή σύνταξης σε σχέση με το αντικείμενο και τον χρόνο της επιμόρφωσης.

Άρθρο 6
Λοιποί όροι εργασίας

6.1. Ειδική αμοιβή αναπλήρωσης απόντος δημοσιογράφου: Ο δημοσιογράφος που σύμφωνα με τον προγραμματισμό δημοσιογραφικών καθηκόντων και ρητή εντολή του εργοδότη αναπληρώνει δημοσιογράφο, ο οποίος απουσιάζει με ετήσια κανονική άδεια, αμείβεται με πρόσθετη αμοιβή αντίστοιχη με την αμοιβή που αναλογεί στις τακτικές αποδοχές των ημερών αναπλήρωσης του απόντος δημοσιογράφου.
6.2. Διατήρηση θέσης εργασίας σε περίπτωση απουσίας λόγω σπουδών με υποτροφία: Στον δημοσιογράφο που λαμβάνει υποτροφία από το κράτος ή άλλον φορέα χορήγησης υποτροφιών για σπουδές, χορηγείται από τον εργοδότη άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές για ένα (1) έτος, εφόσον ο δημοσιογράφος ενημερώσει τον εργοδότη ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της απουσίας του λόγω σπουδών με υποτροφία και προσκομίσει βεβαίωση για τη χορηγηθείσα υποτροφία σπουδών και την εγγραφή στον εκπαιδευτικό φορέα όπου θα σπουδάσει.
6.3. Άρνηση απασχόλησης σε επικίνδυνη αποστολή: Οι δημοσιογράφοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την εκτέλεση αποστολής, εφόσον αυτή θα διεξαχθεί ιδίως σε επικίνδυνη ζώνη, ήτοι σε περιοχές δοκιμαζόμενες από θεομηνίες ή περιοχές που ενδημούν επιδημίες ή υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση.
6.4. Αποζημιώσεις για ατυχήματα ή θάνατο κατά την εκτέλεση επικίνδυνης δημοσιογραφικής αποστολής: Ο εργοδότης δημοσιογράφου έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον δημοσιογράφο ο οποίος κατέστη ολικά ή μερικά ανίκανος για εργασία ή τους κληρονόμους του, εφόσον ο δημοσιογράφος απεβίωσε.
6.4.1. Αποζημίωση λόγω θανάτου: Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών τεσσάρων (4) ετών, αν ο δημοσιογράφος απεβίωσε και οι κληρονόμοι του είναι η σύζυγος ή τα παιδιά ή οι γονείς του και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε σαράντα οκτώ (48) τμηματικές ισόποσες μηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές τεσσάρων (4) ετών.
6.4.2. Αποζημίωση λόγω ολικής ανικανότητας προς εργασία: Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών τριών (3) ετών, αν ο δημοσιογράφος κατέστη ολικά ανίκανος προς εργασία και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε τριάντα έξι (36) τμηματικές ισόποσες μηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές τριών (3) ετών.
6.4.3. Αποζημίωση λόγω μερικής ανικανότητας προς εργασία: Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών ενός (1) έτους κατ? ανώτατο όριο και ειδικότερα προσδιορίζεται σε μηνιαίες αποδοχές ως εξής:
6.4.3.1. Ενός (1) μήνα για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη.
6.4.3.2. Τριών (3) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία τέσσερα (4) έως δέκα (10) έτη στον ίδιο εργοδότη.
6.4.3.3. Τεσσάρων (4) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) έτη στον ίδιο εργοδότη.
6.4.3.4. Δώδεκα (12) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία πάνω από δεκαπέντε (15) έτη στον ίδιο εργοδότη.
6.4.4. Η ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.
6.4.5. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις δεν συμψηφίζονται με τα ποσά που καταβάλλονται στους κληρονόμους ή στον δικαιούχο δημοσιογράφο από δημόσιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται λόγω της εργασίας του. Ο εργοδότης δικαιούται να συμψηφίσει την οφειλόμενη αποζημίωση με την αποζημίωση ιδιωτικής ασφάλισης, εφόσον με δαπάνη του εργοδότη έχει ασφαλισθεί ο δημοσιογράφος σε ασφαλιστική εταιρεία για σωματική βλάβη ή θάνατο.
6.5. Αποζημίωση λόγω θανάτου μη οφειλόμενου σε συμμετοχή σε επικίνδυνη αποστολή: Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή στα τέκνα πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 60% της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Ν.2112/1920, αν ο δημοσιογράφος δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος και 40%, αν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος.
6.6. Αποζημίωση για τη λύση της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης: Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης σύμφωνα με τον Ν.2112/1920, καταβάλλεται από τον εργοδότη πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 30% της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Ν.2112/1920. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σε μηνιαίες ισόποσες καταβολές ανάλογες των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση από την υπηρεσία.
6.7. Χρηματική παροχή λόγω τοκετού: Στις γυναίκες δημοσιογράφους που αποκτούν παιδί, καταβάλλεται, εντός τριάντα (30) ημερών από τον τοκετό, ειδική χρηματική παροχή ίση με το 1/2 των νόμιμων μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Άρθρο 7
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

7.1. Η απασχόληση με τη χρήση Η/Υ και γενικά ηλεκτρονικών μηχανημάτων λήψης και μετάδοσης πληροφοριών δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά, εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.
7.2. Παράλληλα με την εφαρμογή αυτής της σύμβασης εργασίας, τα περιοδικά υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που αναφέρονται στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, καθώς και στους όρους υγιεινής και ασφάλειάς τους και γενικά κάθε προστατευτικής γι? αυτούς διάταξης.

Άρθρο 8
Συνδικαλιστική διευκόλυνση

8.1. Τα περιοδικά αναλαμβάνουν την υποχρέωση διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης, όπως π.χ. την ανάρτηση ανακοινώσεων, την παροχή συνδικαλιστικών αδειών στα εκλεγμένα στο Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ μέλη, την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση, μετά από συνεννόηση με το περιοδικό, δύο (2) συγκεντρώσεων ανά έτος εντός του χώρου εργασίας και την απρόσκοπτη επίσκεψη από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ.

Άρθρο 9
Κώδικας δεοντολογίας

9.1. Οι δύο αντισυμβαλλόμενε ενώσεις αναλαμβάνουν τη δέσμευση μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009 να ισχύσει Κώδικας Δεοντολογίας, το τελικό περιεχόμενο του οποίου θα συμφωνηθεί στο μεταξύ χρονικό διάστημα.

Άρθρο 10
Σεμινάρια

10.1. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δημοσιογραφικού έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως μελετήσουν, πραγματοποιήσουν και καθιερώσουν για τους συντάκτες εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά σεμινάρια.

Άρθρο 11
Διαρκής Επιτροπή Διαλόγου

11.1. Συνιστάται Διαρκής Επιτροπή Διαλόγου, η οποία συγκροτείται από τρεις (3) εκπροσώπους του ΣΕΠΤ και τρεις (3) εκπροσώπους της ΕΣΠΗΤ, η οποία θα εξετάζει θέματα εργασιακών σχέσεων των δημοσιογράφων και θα υποβάλει το πόρισμά της στα συμβαλλόμενα μέρη για τη λήψη αποφάσεων ή διαμόρφωση προτάσεων για ρυθμίσεις με όρους Σ.Σ.Ε.
Ειδικότερα, η επιτροπή θα μελετήσει τα εξής:
11.1.i. Τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των δημοσιογράφων και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται, μεταξύ των οποίων και η αντικατάσταση των οθονών Η/Υ τύπου CRT με οθόνες TFT.
11.1. ii. Την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.
11.1.iii. Την παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών εκτός έδρας σε σχέση με την καταβολή δαπανών και αμοιβών από τον εργοδότη.
11.1.iv. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτής της Σ.Σ.Ε.
11.2. Στη Διαρκή Επιτροπή Διαλόγου παραπέμπονται για συζήτηση και διαβούλευση διάφορα θεσμικά θέματα σχετικά με τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ, προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία προεργασία για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.
11.3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση ανακοινώνει εγγράφως τους εκπροσώπους της προς την άλλη οργάνωση. Η επιτροπή συγκαλείται με την πρωτοβουλία των εκπροσώπων οποιασδήποτε συμβαλλόμενης οργάνωσης και αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία της και τα θέματα που θα συζητήσει.

Άρθρο 12
Γενικές ρυθμίσεις

12.1. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ορίζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμό εργασίας, αποφάσεις του εργοδότη, επιχειρησιακή συνήθεια ή την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θίγονται.
12.2. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης αυτής, οι αποδοχές των δημοσιογράφων αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και τυχόν ανώτερες αποδοχές από τις ήδη καταβαλλόμενες θα πρέπει να καταβληθούν σε μία (1) δόση και συγκεκριμένα εντός του Οκτωβρίου του 2008. Καταβαλλόμενες αποδοχές που είναι ανώτερες από τις αποδοχές που προβλέπονται από τη σύμβαση αυτή, δεν θίγονται και σε αυτές συμψηφίζονται οι νόμιμες αποδοχές που προβλέπονται από την παρούσα.
12.3. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι οι ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής και το Παράρτημα (Πίνακες Αμοιβών) εφαρμόζονται για όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΠΤ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως μέλους της ΕΣΠΗΤ.
12.4. Οι δύο συμβαλλόμενες ενώσεις αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην μόνιμη και σταθερή εργασίας δημοσιογράφων σε σχέση με την εργασία αμειβόμενη με ΔΠΥ, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Για τον σκοπό αυτό ο ΣΕΠΤ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2009 προτίθεται να προτείνει λύσεις στα σχετικά θέματα που τέθηκαν από την ΕΣΠΗΤ στην κατεύθυνση ρύθμισης και διευθέτησης του παραπάνω θέματος.
12.5. Για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των μερών, συμφωνείται ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια η έναρξη των διαπραγματεύσεων να αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο, οι δε αναπροσαρμογές των αποδοχών να αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου.
12.6. Οι δύο ενώσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της Σ.Σ.Ε. και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει.
12.7. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Δ.Α.14/2005 του ΟΜΕΔ, οι διατάξεις της από 31.5.2006 Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΕΣΠΗΤ - ΣΕΠΤ, καθώς και προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α. και νόμοι για τους όρους εργασίας και αμοιβής δημοσιογράφων που εργάζονται στα περιοδικά, όπως και ευνοϊκότεροι όροι διατάξεων που έχουν θεσπιστεί από τις ισχύουσες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
12.8. Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και είναι αόριστης διάρκειας.