Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ) Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου - 49548/2372/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)
Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου - 49548/2372/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Thu, Jul 17, 2008 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α?) «Οργανισμός του Υπουργείου  Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α?/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τα από 18.12.2007 και 7.5.2008 αιτήματα της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ).
7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 26.5.2008.
8. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
10. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β?/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.
Περιοδικό, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν.1092/1938, είναι κάθε έντυπο το οποίο εκδίδεται μία φορά τουλάχιστον ανά τρίμηνο σε τακτικές εκδόσεις και του οποίου το εν γένει περιεχόμενο δεν δύναται να προσδώσει την κατά το άρθρο 4 του ίδιου νόμου έννοια της εφημερίδας.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί μισθοί

Ειδικότητα

Από 1.1.2008

Από 1.9.2008

Από 1.5.2009

Εσωτερικοί δημοσιογράφοι

847,60 ευρώ

873,02 ευρώ

925,40 ευρώ

Εξωτερικοί δημοσιογράφοι

784,16 ευρώ

807,68 ευρώ

856,14 ευρώ

β) Επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών
I. Επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για καθεμία από τις τέσσερις (4) πρώτες και 5% για καθεμία από τις υπόλοιπες οκτώ (8) τριετίες.
II. Επίδομα σπουδών: Στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής χορηγείται, για κάθε έτος σπουδών, επίδομα 5% και μέχρι τέσσερα (4) έτη συνολικά σπουδών.
III. Επίδομα συνθηκών εργασίας: Σε όσους συντάκτες απασχολούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές οθόνες οπτικής απεικόνισης, καταβάλλεται επίδομα 5%.
IV. Επίδομα οικογενειακό
1. Γάμου 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2).
2. Παιδιών, σε ποσοστό 5% για το καθένα, το οποίο καταβάλλεται μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και, εφόσον σπουδάζουν, παρατείνεται μέχρι συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα αυτή.
V. Επίδομα θέσης, σε ποσοστό 17% για τους διευθυντές, διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες και σε ποσοστό 10% για τους συντάκτες - υπεύθυνους (προϊσταμένους) τμημάτων.

Άρθρο 3
Αναγνώριση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας

Ως τέτοια αναγνωρίζεται η διανυθείσα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου στο επάγγελμα του δημοσιογράφου σε οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του οικείου Ταμείου ασφάλισης.
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου.

Άρθρο 4

Οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά σε περιοδικά ως συντάκτες, εφόσον δεν έχουν προϋπηρεσία, θα παίρνουν ως συμβολικό μισθό μαθητείας τον βασικό μισθό για τους υπαλλήλους που προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και θα ασφαλίζονται στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) αμέσως μόλις προσληφθούν. Ο χρόνος μαθητείας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει τους τρεις (3) μήνες, ύστερα από την πάροδο των οποίων θα πρέπει να εντάσσονται πλέον στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα.

Άρθρο 5
Χρονικά όρια

α) Οι ώρες εργασίας ανέρχονται στις σαράντα (40) την εβδομάδα. Εφόσον όμως σε κάθε εκδοτική επιχείρηση έχει συμφωνηθεί να ισχύουν λιγότερες ώρες απασχόλησης, με εσωτερικό κανονισμό, έθιμο, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομική σύμβαση κ.λπ., ακολουθείται η συμφωνία.
β) Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύχτα (22:00 - 06:00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο αργίες ή με άλλες ρυθμίσεις καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου.
γ) Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας καθιερώνονται, για τους συντάκτες του περιοδικού Τύπου, η Καθαρή Δευτέρα, η δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, καθώς και οι γιορτές των Θεοφανίων, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, της 28ης Οκτωβρίου και της 26ης Δεκεμβρίου.
δ) Άδεια αναψυχής: Χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945, των Ν.1346/1983, Ν.549/1977 και του άρθρου 1 του Ν.3302/2004.
Το επίδομα άδειας καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1β? του άρθρου 3 του Ν.4504/1966, σε συνδυασμό με τον Ν.1346/1983, άρθρο 1.
Συντάκτης που τυχόν αναπληρώνει άλλον συντάκτη κατά την κανονική ετήσια άδειά του, δικαιούται να λάβει πρόσθετη αμοιβή, ανάλογη με τις ημέρες αναπλήρωσης. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του αναπληρούντος, όπως καθορίζονται από την παρούσα (βασικός μισθός και επιδόματα).
Το επίδομα αναπλήρωσης των συντακτών οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική άδεια και το οποίο προβλέπεται στην παρούσα, θα καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες της κανονικής άδειας ανάπαυσης που προβλέπει ο νόμος.
ε) Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου, άδεια μητρότητας, άδεια γονικής ανατροφής παιδιού, άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού, άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών, άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών, άδεια απουσίας για επίσκεψη του σχολείου των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης, καθώς και άδεια εξετάσεων των σπουδαστών και φοιτητών, χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και κάθε νόμου ευνοϊκότερου των προηγούμενων.
Οι ισχύοντες νόμοι για τα ανωτέρω θέματα είναι: Ν.1307/1983, Ν.1483/1984, Ν.1346/1983, Ν.2639/1998, Ν.2874/2000 και Ν.3144/2003.
στ) Συντάκτης τυχών υποτροφίας εκ μέρους του κράτους ή έτερου γνωστού οργανισμού ή ιδρύματος, δικαιούται να απουσιάζει εκ της εργασίας του, θεωρούμενος ως τελών εν αδεία άνευ αποδοχών και επανέρχεται μετά από το πέρας της υποτροφίας στην εργασία του, εφόσον η λόγω αυτού απουσία του έγινε με την έγκριση της ΕΣΠΗΤ και διήρκεσε ουχί πλέον του έτους, ο δε εργοδότης προειδοποιήθηκε εγγράφως για την απουσία και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΣΠΗΤ, έναν (1) τουλάχιστον μήνα νωρίτερα.
ζ) Για όσα θέματα δεν καλύπτει η παρούσα, εφαρμόζονται για τους εργαζόμενους όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν.

Άρθρο 6
Προσαύξηση αμοιβής των μερικώς απασχολούμενων

Καταβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.2874/2000, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
«Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α?), που αντικατέστησε το άρθρο 38 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α?), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
?Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών προσαυξάνονται κατά επτάμισι τοις εκατό (7,5%), εφόσον αμείβονται με το κατώτατο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως.?».

Άρθρο 7
Λοιπά θέματα - Γενικά θέματα

α) Η απασχόληση στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας για τους εργαζόμενους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και έναν γιατρό του εργοδότη και, σε περίπτωση διαφωνίας, από διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής ή κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) της αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη, πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από το έντυπο που εργαζόταν τα 40% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920, όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο συντάκτης δικαιούται, για σοβαρούς λόγους, να αρνηθεί την εκτέλεση δημοσιογραφικής αποστολής σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων ή εμφύλιου πολέμου, περιοχές δοκιμαζόμενες από θεομηνίες ή περιοχές όπου ενδημούν επιδημίες.
Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω έχασε τη ζωή του ή κατέστη ολικά ανίκανος για εργασία, το περιοδικό είναι υποχρεωμένο να του καταβάλει, με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά τον χρόνο επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με:
1. Αποδοχές τριών (3) χρόνων, αν λόγω τούτου κατέστη ολικά ανίκανος για εργασία, ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση ή απεβίωσε και άφησε παιδιά που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, παρ. β?, εδάφιο IV (2) της παρούσας ή προστατευόμενους γονείς. Η αποζημίωση αυτή μειώνεται ανάλογα, σε περίπτωση που οι ανωτέρω (παιδιά και γονείς) πάψουν να έχουν τις προϋποθέσεις αυτές.
2. Αποδοχές ενός (1) χρόνου, αν λόγω τούτου (του περιστατικού) απεβίωσε και άφησε σύζυγο. Η αποζημίωση μειώνεται ανάλογα, σε περίπτωση διακοπής της χηρείας.
Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές του άρθρου αυτού κατέστη μερικά ανίκανος για εργασία, δικαιούται σαν αποζημίωση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του, όπως ανωτέρω προσδιορίζονται, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητά του για εργασία, χωρίς να υπερβαίνει:
- τον ένα (1) μήνα, για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό μέχρι τέσσερα (4) χρόνια,
- τους τρεις (3) μήνες, για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό από τέσσερα (4) έως δέκα (10) χρόνια,
- τους τέσσερις (4) μήνες, για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) χρόνια,
- τους δώδεκα (12) μήνες, για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό πέρα από τα δεκαπέντε (15) χρόνια.
Η ανωτέρω ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από τον γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και από έναν γιατρό που θα ορίζει ο εργοδότης στο περιοδικό του οποίου απασχολείται ο συντάκτης. Αν οι δύο αυτοί γιατροί διαφωνήσουν, θα αποφαίνεται οριστικά ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ανικανότητα του συντάκτη.
Η αποζημίωση των προηγούμενων άρθρων θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης και είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση της εφημερίδας απέναντι στον συντάκτη ή τους κληρονόμους του, δεν συμψηφίζεται δε με τα ποσά τα οποία αυτός ή οι κληρονόμοι του θα πάρουν συνεπεία υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισής του.
Το περιοδικό απαλλάσσεται των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφόσον ασφαλίσει τον συντάκτη σε ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής της και για ποσό ίσο με την προβλεπόμενη αποζημίωση.
δ) Εκτός έδρας: Οι συντάκτες που αποστέλλονται εκτός έδρας πρόσκαιρα για εκτέλεση εργασίας, δικαιούνται πλην των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπ? αριθ. 21091/1946 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, που έχει ως εξής:
«Αποζημίωση για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας ίση με το 1/25 του εκάστοτε μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση που παρέχεται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία, καταβάλλεται μόνο το 1/4 της αποζημίωσης αυτής. Εάν παρέχεται μόνο τροφή, καταβάλλεται το 1/2 αυτής και αν παρέχεται μόνο κατοικία, καταβάλλονται τα 4/5 της αποζημίωσης αυτής.»

Άρθρο 8

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και άλλοι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και παροχές εξ ελευθεριότητας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 10

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.