Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΜΘ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης - Δ.Α.: 40/2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΜΘ
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης - Δ.Α.: 40/2008

Thu, Sep 18, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα στις 18.9.2008 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, μεσολαβητής - διαιτητής του ΟΜΕΔ,
- που ορίστηκα διαιτητής του Ν.1876/1990 στις 29.7.2008 για την υπόθεση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων δημοσιογράφων - συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης,
[...]
Κατέληξα σε Δ.Α. με τις εξής ρυθμίσεις:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους της παρούσας Δ.Α. υπάγονται οι δημοσιογράφοι - συντάκτες μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, οι οποίοι εργάζονται σε ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στη Μακεδονία και Θράκη, πλην Θεσσαλονίκης, που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Δ.Α., όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, σύμφωνα με την από 7.8.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης: 2/22.8.2007), αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 5%.
2.2. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Δ.Α., όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.11.2008, αυξάνονται από 1.12.2008 κατά ποσοστό 1%.

Άρθρο 3
Καταβολή αναδρομικών

Τα αναδρομικά που προκύπτουν λόγω εφαρμογής της παρούσας Δ.Α. από 1.1.2008, θα εξοφληθούν σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των αποδοχών των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2008.

Άρθρο 4
Αμοιβή παράλληλης απασχόλησης
σε ΜΜΕ της ίδιας επιχείρησης

Προτείνεται μέχρι το τέλος του 2008 η δυνατότητα των μερών, που εισήχθηκε με την από 7.8.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ. Κεντ. Τομ. Θεσ/κης: 2/22.8.2007), σύμφωνα με την οποία «δημοσιογραφικά κείμενα μιας εφημερίδας μπορούν να δημοσιεύονται σε άλλο έντυπο ή να χρησιμοποιούνται από ραδιοφωνικό σταθμό ή τηλεοπτικό σταθμό της ίδιας επιχείρησης ή ομίλου, με τη συγκατάθεση του συντάκτη. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να συζητήσουν, με τη συμμετοχή της ΠΟΕΣΥ, το θέμα της αμοιβής για την παράλληλη απασχόληση του δημοσιογράφου σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της ίδιας επιχείρησης, μέχρι το τέλος του 2007».

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Δ.Α., ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008) και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.

Άρθρο 6
Διατήρηση ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 7.8.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ. Κεντ. Τομ. Θεσ/κης: 2/22.8.2007) και όλων των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 7
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές, που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.