Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ - 25411/12.10.2006 (ΦΕΚ 1513/Β΄/13.10.2006)

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ)
Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ - 25411/12.10.2006 (ΦΕΚ 1513/Β΄/13.10.2006)

Fri, Oct 13, 2006 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α΄/1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.849/1978 «Περί παροχής κινήτρων κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.2129/1993.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1915/1990, σε συνδυασμό με την ιδιωτική συμφωνία της 6.2.1996 μεταξύ ΕΙΗΕΑ και ΕΣΗΕΑ.
5. Την υπ΄ αριθ. 11401/16.5.2006 απόφαση κήρυξης υποχρεωτικής της από 7.3.2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 683/Β΄/31.5.2006).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη, που ανέρχεται στο ποσό των 325.000,00 ευρώ για το έτος 2006, και 345.000,00 ευρώ για το έτος 2007, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τα περιθώρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού κάθε φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ, κατά το μέρος που τους αναλογεί και από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
7. Το γεγονός ότι, συντρέχει περίπτωση αδυναμίας υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το παρακάτω προσωπικό.
8. Την υπ΄ αριθ. Υ.93/26.5.2004 (ΦΕΚ 789/Β΄/26.5.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας».
9. Την υπ΄ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (ΦΕΚ 204/Β΄).

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, οι προβλεπόμενοι μηνιαίοι βασικοί μισθοί (εσωτερικοί), που αναφέρονται στην από 7.3.2006 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών - Μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» ισχύουν από 1.1.2006 έως 31.12.2006 και από 1.1.2007 έως 31.12.2007, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διακρίσεις της Σ.Σ.Ε., και για τους δημοσιογράφους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

2. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των ανωτέρω μισθωτών στους βασικούς μισθούς υπολογίζεται:
α) Η υπηρεσία ως δημοσιογράφων που προσφέρθηκε στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
β) Η προϋπηρεσία ομοίως ως δημοσιογράφων σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη.
Προσκομιζόμενες υπηρεσίες και προϋπηρεσίες ως ανωτέρω, πέραν από τη βεβαίωση των εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαίωση οικείων ασφαλιστικών ταμείων με την οποία θα αποδεικνύεται η ασφαλιστική κάλυψη αυτών.

3. Χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των ανωτέρω βασικών μισθών:
α) Επίδομα συζύγου, (γάμου), σε ποσοστό 10%, που χορηγείται υφισταμένου του γάμου, και, σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης ή χηρείας, εφόσον ο μισθωτός έχει την επιμέλεια των τέκνων και συγκατοικεί με αυτά, για όσο χρόνο δικαιολογείται η καταβολή επιδόματος τέκνων.
β) Επίδομα τέκνων, σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως αριθμού και μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 19ου έτους, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που τα τέκνα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), το επίδομα αυτό παρέχεται και κατά το χρόνο φοίτησής τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε σχολής και πάντως όχι πέραν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Για τη διακοπή του ανωτέρω επιδόματος, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους, και προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
Για παιδιά που έχουν αναπηρία (σωματική ή πνευματική) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος και σε ποσοστό 50% και άνω, το εν λόγω επίδομα χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό του ορίου της ηλικίας τους.
γ) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη και μέχρι δύο (2) τριετίες συμπληρωμένες και 5% για την επόμενη μετά τις δύο τριετίες πενταετία.
δ) Ειδικό επίδομα, σε ποσοστό 20% σε όσους εκτελούν καθήκοντα προϊσταμένου Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού καθώς και Γραφείων Τύπου φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ.

4. Παρακρατείται μηνιαία συνδρομή των δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΗΕΑ, σε ποσοστό 1% επί του καθαρού ποσού των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών και μέχρι του ανωτάτου βασικού μισθού εξωτερικού συντάκτη.
Η παρακράτηση της συνδρομής γίνεται επί των αποδοχών δώδεκα (12) μηνών και δεν υπολογίζεται επί των επιδομάτων εορτών και αδείας.
Το ανωτέρω ποσό θα αποδίδεται στην ΕΣΗΕΑ εντός του επομένου από την παρακράτηση του μήνα. Για την παρακράτηση της συνδρομής απαιτείται η κατάθεση έγγραφης δήλωσης του εργαζομένου, στον εκκαθαριστή αποδοχών, η οποία ανακαλείται ελεύθερα.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 καταργούμενης από την ίδια ημερομηνία της υπ΄ αριθ. 9493/Ζ/9.5.2005 (ΦΕΚ 654/Β΄/16.5.2005) κοινής υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.