Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Κρήτης, Λάρισας και Πατρών - Π.Κ.: 146/3.11.2008

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Κρήτης, Λάρισας και Πατρών - Π.Κ.: 146/3.11.2008

Thu, Jul 31, 2008 12:00 AM

Σήμερα την 31.7.2008, στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός: Μεταξία Στεκουλέα, πρόεδρος, Θάνος Βασιλόπουλος, γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), οι οποίοι παρίστανται νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τα κατά τόπους τοπικά σωματεία εργαζομένων, τα οποία και εκπροσωπούν, και αφετέρου: Νικόλαος Στασινόπουλος, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Ανδρονίκη Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, Στέλλα Καλογεράκη-Αρχοντάκη, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, Αθανάσιος Αλμπάνης, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας και Ιωάννα Συμεωνίδη-Μπονέλη, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Πατρών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη, μετά και από την έκδοση της υπ? αριθ. 1041/2008 απόφασης του Αρείου Πάγου, ότι:
1. Η συμμετοχή στη διαδικασία για την υπογραφή ενός ενιαίου κειμένου που να ρυθμίζει τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία των περιφερειών της χώρας, συνιστά ενάσκηση δικαιώματος των συμβαλλόμενων συμβολαιογραφικών συλλόγων, συμπράττοντας (είτε άμεσα είτε έμμεσα δια της προσχώρησης) και όχι εκπλήρωση υποχρέωσης απορρέουσα από τον Ν.1876/1990 και δυνάμενη να αποτελέσει αντικείμενο εξαναγκασμού.
2. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε την παρούσα χρονιά, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση των συμβαλλόμενων συμβολαιογραφικών συλλόγων από το νόμιμο δικαίωμά τους να επιδιώκουν τα επόμενα χρόνια την κατάρτιση περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων με τους συλλόγους εργαζομένων της περιφέρειας καθενός από αυτούς.
3. Ο κάθε επιμέρους συμβολαιογραφικός σύλλογος που παρέστη στη διαδικασία και υπογράφει την παρούσα σύμβαση, ενεργεί στα όρια της τοπικής του αρμοδιότητας και εκπροσωπεί και δεσμεύει αποκλειστικά τους συμβολαιογράφους που είναι μέλη του.

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στο ακόλουθο κείμενο Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στη σύμβαση αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και απασχολούνται στα συμβολαιογραφικά γραφεία των συμβολαιογραφικών συλλόγων των Εφετείων:
α) Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
β) Θεσσαλονίκης.
γ) Θράκης.
δ) Κρήτης.
ε) Πατρών.
στ) Λάρισας.

Άρθρο 2
Μισθολογικά θέματα

Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 5%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.8.2009, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 5%.
Οι αυξήσεις αυτές (άρθρου 2) εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

3.1. Οι διατάξεις των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τη σύμβαση αυτή.

Άρθρο 4
Ισχύς

Η ισχύς της ρύθμισης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.