Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 4/27.02.2013 (ΣΕΠΕ Ηρακλείου 4/27.02.2013) Ετήσια ΣΣΕ Σταφιδεργατών - Σταφιδεργατριών Ν. Ηρακλείου.

ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 4/27.02.2013 (ΣΕΠΕ Ηρακλείου 4/27.02.2013) Ετήσια ΣΣΕ Σταφιδεργατών - Σταφιδεργατριών Ν. Ηρακλείου.

Sun, Jul 15, 2012 12:00 AM

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΑΤΩΝ-ΣΤΑΦΙΔΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΠΟ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Ηρακλείου: 4/27.2.2013)

Στο Ηράκλειο σήμερα 15 Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή συνήλθαμε στα γραφεία της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΣΟΣ) οι παρακάτω υπογράφοντες ι αφενός Α) Εξαγωγείς εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Εξαγωγέων Σουλτανίνας

1. ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΤΟΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Και αφετέρου

Β) Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τεχνιτών Εργατών και Εργατριών Επεξεργασίας Σταφίδας Νομού Ηρακλείου

1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2. ΣΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αποφασίσαμε τα ακόλουθα

Το ισχύον κατά την 31/08/2012 τιμολόγιο των Σταφιδεργατών μετατρέπεται από εργολαβικό σε ημερομίσθιο από 01/09/21012 έως 31/08/2014.

Το δε ημερομίσθιο καθορίζεται στο ποσό των 90 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης και της εργοδοτικής ασφαλιστικής εισφοράς.

Στα δε ημερομίσθια των Σταφιδεργατριών χορηγείται μηδενική αύξηση από 01/09/2012 έως 31/08/2014

Άρθρο 1ο

Το ημερομίσθιο των Σταφιδεργατών για 8ωρη εργασία πέντε ημερών καθορίζεται στο ποσό των 90 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς από 01/09/2012 έως 31/8/2014.

Άρθρο 2ο

Τα ημερομίσθια των Σταφιδεργατριών για 8ωρη εργασία πέντε ημερών καθορίζονται ως εξής απο 01/09/2012 και ισχύουν έως 31/08/2014

Εργάτρια πλυντηρίου

32,93

Εργάτρια επεξεργασίας-συσκευασίας

32,14

Το ωράριο των Σταφιδεργατών θα είναι 08-16. Θα ορισθεί υπεύθυνος βάρδιας σε συνεργασία με τον εργοδότη.

Οι Σταφιδεργάτες υποχρεούται στη τήρηση των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους του Εργοστασίου, και οι Εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Επίσης οι Σταφιδεργάτες υποχρεούνται

Α) για τον καθημερινό έλεγχο προ της ενάρξεως της εργασίας των ανυψωτικών μηχανημάτων τα οποία χειρίζονται

Β) να γνωρίζουν στον υπεύθυνο του εργοστασίου κάθε βλάβη που προκύπτει, ώστε να αποφεύγονται μεγαλύτερες ζημιές στα μηχανήματα.

Άρθρο 4ο

Τα από τα παραπάνω καθοριζόμενα ημερομίσθια αμοιβής των Σταφιδεργατών και Σταφιδεργατριών προσαυξάνονται όπως παρακάτω

1. Για πραγματοποιούμενη εργασία από 16-18 προσαύξηση επί των ανωτέρω αμοιβών κατά 25%.

2. Για πραγματοποιούμενη εργασία από 18-20 προσαύξηση επί των ανωτέρω αμοιβών κατά 50 %.

3. Για πραγματοποιούμενη εργασία το Σάββατο προσαύξηση κατά 25% επί των ανωτέρω αμοιβών.

4. Για πραγματοποιούμενη εργασία την Κυριακή προσαύξηση κατά 75%επι των ανωτέρω αμοιβών.

Άρθρο 5ο

Οι εργοδότες υποχρεούνται για οποιαδήποτε εργασία αφορά την Σταφίδα (εκφόρτωση- επεξεργασία-φόρτωση) να ενημερώνουν την Συνεργατική Σταφιδεργατών Ηρακλείου και να χρησιμοποιούν τα μέλη της σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλουν τα αντίστοιχα ημερομίσθια προς αυτούς με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Άρθρο 6ο

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με βάσει το καταστατικό ίδρυσης της Συνεργατικής απο το έτος 1936 δεσμεύει όλους όσους επεξεργάζονται Σταφίδα, ήτε ανήκουν στο Πανελλήνιο Σύλλογο Εξαγωγέων Σουλτανίνας ήτε όχι, και εφόσον το επιθυμούν τα μέλη της Συνεργατικής.

Άρθρο 7ο

Τα υπό το άρθρο 2 της παρούσης καθοριζόμενα ημερομίσθια των έγγαμων σταφιδεργατριών προσαυξάνονται με 10% ανεξάρτητα αν εργάζεται ή όχι ο σύζυγος.

Άρθρο 8ο

Επειδή τελευταία παρατηρείται διακίνηση μεγάλης ποσότητας σταφίδας από το νομό Ηρακλείου σε άλλα διαμερίσματα της χώρας με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά η εργασία των Σταφιδεργατών Ηρακλείου συμφωνείται όπως για κάθε τόνο φορτωμένης απεξεργάστου σταφίδας από οποιοδήποτε σημείο της πόλης η του νομού Ηρακλείου με προορισμό την επεξεργασία ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής σε άλλα διαμερίσματα της χώρας, εκτός απο από την υπό των προηγουμένων άρθρων οριζόμενη αμοιβή των Σταφιδεργατών εισπράττονται από 1/9/2012 έως 31/08/2014 39,36 ΕΥΡΩ κατά τόνο προς κάλυψη της διαφυγούσας εργασίας των Σταφιδεργατών Ηρακλείου.

Άρθρο 9ο

Οι Σταφιδεργάτες της Συνεργατικής που καλύπτονται με την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και επιθυμούν να αποκτήσουν Δίπλωμα Χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (ΚΛΑΡΚ) για να χειρίζονται τα μηχανήματα που υπάρχουν στα σταφιδεργοστάσια μόνο της περιοχής νομού Ηρακλείου θα απαιτείται η προϋπηρεσία που προβλέπεται απο το Νόμο αλλά θα αρκεί μόνο η υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Νόμου 1599) του εργοδότη ως προς την προϋπηρεσία και η πιστοποίηση αυτής από το Σύνδεσμο Τεχνιτών Εργατών και Εργατριών Επεξεργασίας Σταφίδας Νομού Ηρακλείου.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 01/01/1991 ΣΣΕ Σταφιδεργατών - Σταφιδεργατριών Νομού Ηρακλείου Κρήτης (πράξη κατάθεσης Επιθεώρησης Εργασίας Ηρακλείου 1/1991).

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ υπό τους ανωτέρω όρους και υπό τις ανωτέρω διακρίσεις αρχίζει να ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2012 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2014.

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συντάχθηκε σε οκτώ αντίγραφα, δύο απο τα οποία εστάλησαν στο Υπουργείο Εργασίας για έγκριση και δημοσίευση, τα δε υπόλοιπα ελήφθησαν απο τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ