Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στις κλινικές και στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας - Δ.Α.52/2003

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στις κλινικές και στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας - Δ.Α.52/2003

Tue, Sep 23, 2003 12:00 AM

Στην Αθήνα, σήμερα την 23 Σεπτεμβρίου 2003 στα γραφεία του ΟΜΕΔ, ο κατά το Ν.1876/1990 Μεσολαβητής - Διαιτητής Χρίστος Καρατζάς, που ορίστηκα Διαιτητής στην υπόθεση αυτή, ύστερα από την υπ αριθ. 053/30.7.2003 αίτηση της Πανελλήνιας Ενωσης Βιολόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1876/1990, κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσήλθαν με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, όπως ονομαστικά αναφέρονται στο συνημμένο στην απόφαση αυτή Πρακτικό Διαιτησίας και ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί της συλλογικής διαφοράς εργασίας που ανέκυψε μεταξύ της αιτούσης οργανώσεως των μισθωτών και των εργοδοτικών οργανώσεων: 1. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιώς, 2. Ενωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, 3. Ενωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Κεντρικής Ελλάδος - Δυτικής Μακεδονίας, 4. Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος, 5. Πανελλήνιος Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων και 6. Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων Κυτταρολόγων και Παθολογοανατόμων.

Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή της δια διαιτησίας επιλύσεως της συλλογικής αυτής διαφοράς εργασίας έγινε επειδή οι παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις απέρριψαν την κατά το άρθρο 15 του Ν.1876/1990 Πρόταση του Μεσολαβητή που προηγήθηκε, η οποία έγινε αποδεκτή από την πλευρά των εργαζομένων και ορισμένων άλλων εργοδοτικών οργανώσεων και υπεγράφη η από 23.7.2003 Σ.Σ.Ε., αντίγραφο της οποίας μου επιδόθηκε.

Υστερα από τα παραπάνω

Διαπίστωσα

Μελέτησα

έλαβα υπόψη μου

Είναι αλήθεια ότι με το ισχύον σήμερα στη χώρα μας σύστημα καθορισμού αποδοχών του αντί μισθού απασχολουμένου προσωπικού στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, έχουν υπογραφεί από ετών και ισχύουν ειδικές για κάθε επάγγελμα ή ειδικότητα εργαζομένων, ακόμη στους ίδιους χώρους και στους ίδιους επιχειρησιακούς κλάδους Σ.Σ.Ε. και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες Δ.Α. με διαφορετικό ουσιαστικό περιεχόμενο και διαφορετικό σκεπτικό με το οποίο δικαιολογούνται οι διάφορες αυτές αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας. Ετσι οι όροι αμοιβής και εργασίας των βιολόγων, που αφορά η παρούσα ρύθμιση, καθορίζονταν μέχρι σήμερα σε κοινές ρυθμίσεις που αφορούσαν τόσο τους απασχολουμένους σε βιομηχανικές επιχειρήσεις γενικά χωρίς διάκριση όσο και σε διαγνωστικά ιατρικά κέντρα παρότι είναι σαφής και κοινό αποδεκτή η διάκριση των συνθηκών εργασίας στις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων. Ομοίως με άλλες σχετικές ρυθμίσεις καθορίζονται οι όροι εργασίας του προσωπικού των κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων που προσφέρουν συναφές με τους βιολόγους έργο στα εργαστήρια τους. Δεν υφίστανται όμως ρυθμίσεις των όρων εργασίας των επιστημόνων χημικών που εργάζονται σε κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια ώστε να είναι δυνατή η επικαλούμενη από την πλευρά των εργαζομένων σύγκριση των αποδοχών τους. Επίσης δεν δικαιολογείται επαρκώς και η γνώμη της εργοδοτικής πλευράς που παραστάθηκε για το είδος της παρεχομένης από τους επιστήμονες βιολόγους εργασίας όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε.

Επειδή επομένως θα πρέπει και οι εν προκειμένω μισθωτοί που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό των Κλινικών και των Διαγνωστικών Κέντρων να εξασφαλίζουν κατώτατα όρια αποδοχών αντίστοιχα συναφών ειδικοτήτων εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές και επειδή ο τρόπος εργασίας τους εντός των εργαστηρίων των διαγνωστικών κέντρων προσομοιάζει με αυτόν των κλινικών ώστε να επηρεάζεται το ίδιο, κατά την άποψη μου, η υγεία τους δικαιούνται και αυτοί αντίστοιχα επιδόματα που έχουν σχέση με το είδος της εργασίας όχι όμως και με το χώρο που εργάζονται (νοσοκομεία - κλινικές ή ερευνητικά/διαγνωστικά κέντρα) που σαφώς διακρίνονται μεταξύ τους τουλάχιστον ως προς την έννοια «χώρος».

Για τους λόγους αυτούς

Επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που προέκυψε μεταξύ αφενός της Πανελλήνιου Ενώσεως Βιολόγων και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: 1. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιώς, 2. Ενωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, 3. Ενωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Κεντρικής Ελλάδος - Δυτικής Μακεδονίας, 4. Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος, 5. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων και 6. Πανελλήνια Επαγγελματική Ενωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων, Κυτταρολόγων και Παθολογοανατόμων και που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων αποφοίτων ΑΕΙ, που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά ιατρικά διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας, η απόφαση μου έχει ως εξής:

Αρθρο 1
Εκταση Ισχύος

Στις διατάξεις της αποφάσεως αυτής υπάγονται οι βιολόγοι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά ιατρικά διαγνωστικά κέντρα όλης της Χώρας.

Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί

1.

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των βιολόγων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2001 αυξάνονται από 1.1.2003 και διαμορφώνονται ως εξής:
τις συνθήκες εργασίας των εν προκειμένω μισθωτών, τόσο στα εργαστήρια των κλινικών όσο και των διαγνωστικών κέντρων, όπως αυτές περιγράφηκαν και από τις δύο πλευρές που παρέστησαν κατά την παρούσα διαδικασία. Ιδιαίτερα έλαβα υπόψη μου τα όσα υποστηρίχθηκαν από την πλευρά των εργαζομένων σχετικά με τους όρους αμοιβής τους και το είδος της προσφερόμενης εργασίας τους ως επιστημόνων βιολόγων αλλά και από την πλευρά της εργοδοσίας που παραστάθηκε στην διαδικασία αυτή της Διαιτησίας και σκέφθηκα ως εξής:
τα στοιχεία του φακέλου που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολαβήσεως και της Διαιτησίας και
την αποτυχία τόσο των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των παραπάνω αναφερομένων οργανώσεων όσο και της Μεσολαβητικής προσπάθειας που προηγήθηκε προκειμένου να υπογραφεί η Σ.Σ.Ε. που ζητήθηκε από την πλευρά των εργαζομένων.

Χρόνια
υπηρεσίας

Βασικός
μισθός

Κάτοχοι πτυχίου
MASTER

Κάτοχοι πτυχίου
ΔΙΔΑΚΤ.

0-1

742,28

784,10

852,05

1-3

784,10

818,08

878,20

3-6

818,08

852,05

906,95

6-9

852,05

878,20

927,85

9-12

878,20

906,95

956,60

12-15

906,95

927,85

977,51

15-18

927,85

959,23

995,81

18-21

951,38

977,51

1.016,72

21-24

972,28

993,20

1.035,02

24-27

998,41

1.024,56

1.066,37

27-30

1.029,78

1.055,92

1.102,97

30-35

1.071,60

1.097,74

1.123,88

2.

3.

Αρθρο 3
Επιδόματα

Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή βιολόγους χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί των παραπάνω στο άρθρο 1 βασικών μισθών, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους:

1.

2.

3.

4. Ανθυγιεινής και επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 3%

Αρθρο 4
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

Ολες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην απόφαση αυτή και απασχολούν βιολόγους είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την εξόφληση της μισθοδοσίας τους ανά μήνα την συνδρομή που ορίζεται κάθε φορά στο καταστατικό της Πανελλήνιου Ενώσεως Βιολόγων και να την αποδίδουν σ αυτή.

Η παρακράτηση της συνδρομής και η απόδοσή της γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για το θέμα αυτό από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Αρθρο 5
Κανονική άδεια αναπαύσεως

Η διάρκεια της σχέσεως εργασίας που απαιτείται για την γένεση της αξιώσεως για την χορήγηση ολοκλήρου της ετησίας κανονικής αδείας στους υπαγόμενους στην απόφαση αυτή μισθωτούς ορίζεται από 1.10.2003 σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους. Επίσης οι μισθωτοί αυτοί, εάν δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω διατάξεως, μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν την ετήσια κανονική άδεια τους σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 του Ν.3144/2003.

Αρθρο 6
Λοιποί όροι εργασίας

Για τους υπαγόμενους στην απόφαση αυτή μισθωτούς έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζουν τους γενικούς όρους εργασίας.

Αρθρο 7
Διατηρητέες διατάξεις

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι των προηγουμένων ρυθμίσεων που δέσμευαν βιολόγους βιομηχανικών επιχειρήσεων και ιατρικών διαγνωστικών κέντρων.

Αρθρο 8

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, έθιμα, διμερείς συμφωνίες, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 9
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1.1.2003.

από 1.7.2003 και σε ποσοστό 8% συνολικά από 1.1.2004. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους βιολόγους που υπάγονται στην παρούσα.
Νοσοκομειακό σε ποσοστό 20%. Το επίδομα αυτό χορηγείται μόνο στους βιολόγους που απασχολούνται στις κλινικές.
Υπευθυνότητας, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 26.10.1993 Σ.Σ.Ε.
Γάμου, σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς, καθώς και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και τις άγαμες μητέρες υπό τους όρους του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
Ως προϋπηρεσία για την ένταξη των μισθωτών στα παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια θεωρείται η άσκηση του επαγγέλματος του βιολόγου σε οποιοδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Επίσης αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας βιολόγου και ο χρόνος διαρκείας της στρατιωτικής θητείας εφόσον αποδεδειγμένως διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με το επάγγελμα του βιολόγου.
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί διαμορφώθηκαν αφού υπολογίσθηκε και ποσοστό αυξήσεως για το έτος 2002 για το οποίο δεν υπήρξε σχετική ρύθμιση.