Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΑ 8/2012 Π.Κ. 7/28-2-2012 Τεχνικοί Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικοί και Ηχολήπτες

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΑ 8/2012 Π.Κ. 7/28-2-2012 Τεχνικοί Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικοί και Ηχολήπτες

Thu, Feb 23, 2012 12:00 AM
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας.
Διαιτητής: Μϊρκα Απ. Καζιτώρη

1.Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 05Δ/ 26.1.2012 αίτηση της προς τον Ο.Μ Ε.Δ. η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία "Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας" «Ε.Τ.Ε.Ρ», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας ,για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών "Ε.Ι.Ι.Ρ.Α". της χώρας.
2.Την 01.02.2012 αναδείχθηκα ως διαιτητής με Α' κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 όπως ισχύει και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3.Την 08.02.2012 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
4.Προκειμένου να καταλήξω στην απόφαση μου, την 14.02.2012 και ώρα 14.00, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου, κάλεσα σε κατ ιδίαν συνάντηση τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία «Ε.Τ.Ε.Ρ» ,στα γραφεία του ΟΜΕΔ ώστε να εκθέσουν τις απόψεις τους προκειμένου    να    επιτευχθεί    όπως   οι    ίδιοι    επιθυμούσαν,    η    υπογραφή
ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, άλλως να εκδοθεί διαιτητική απόφαση που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών του ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών Ε.Ι.Ι.Ρ.Α ,που εργάζονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Στην κατ ιδίαν αυτή συνάντηση η εργατική πλευρά παραστάθηκε με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ήτοι : 1) Καμαρινόπουλο Δημήτριο, Πρόεδρο της ΕΤΕΡ, 2) Καραπανάγο Δημήτριο Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΡ, 3) Γεωργέα Μαρία, Γεν. Γραμματέα της ΕΤΕΡ, 4) Μαυράκη Παναγιώτη, Ταμία της ΕΤΕΡ, και 5) Περπατάρη Δημήτριο, Νομικό Σύμβουλο της ΕΤΕΡ. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς ,υποστήριξαν τα αναφερόμενα και προτεινόμενα στην πρόταση μεσολάβησης και συζητήθηκε να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση με τους εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς την 20.2.2012 .
5.Την 15.02.2012 και ώρα 15.00 ,έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου, κάλεσα σε  κατ ιδίαν συνάντηση ,τους εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς στα γραφεία του ΟΜΕΔ ,ώστε να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η συνάντηση όμως αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Ειδικότερα την 14.02.2012 η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), απέστειλε φαξ στον ΟΜΕΔ υπόψιν μου, υπογεγραμμένο από τον Ευάγγελο Ζέρβα, "ως ειδικός γραμματέας του Δ.Σ/ Νομικός Σύμβουλος Ε.Ι.Ι.Ρ.Α." ,με το οποίο ζητείτο η αναβολή της συνάντησης ,προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως ,καθόσον η προγραμματισθείσα για την 31.1.2012 Γενική Συνέλευση της .Ε.Ι.ΙΡ.Α. ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και με την εκπνοή της θητείας του προηγουμένου Δ.Σ. δεν υπήρχε δυνατότητα νόμιμης εκπροσώπησης της ενώσεως τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αποσταλέν φαξ.
6.Κατόπιν του αιτήματος αυτού, και μετά και από τηλεφωνική επικοινωνία μου με  τον κο Ζέρβα, Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ/ Νομικό Σύμβουλο Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., αναβλήθηκε η συνάντηση της 15.02.2012 με την εργοδοτική πλευρά, για  την 20.02.2012 και ώρα 16.00 και απεστάλη και έγγραφη πρόσκλησή μου σε αυτήν, ώστε αφού δοθεί και ο εύλογος χρόνος αναβολής που ζητείτο από την εργοδοτική πλευρά, να γίνει εν τέλει κοινή συνάντηση με τα μέρη στα γραφεία του ΟΜΕΔ.  Στην προγραμματισθείσα όμως αναβεβλημένη κοινή συνάντηση την
20.02.2012 , προσήλθαν μόνο οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς με τους ίδιους ως άνω εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ήτοι: 1)
Καμαρινόπουλο Δημήτριο, Πρόεδρο της ΕΤΕΡ, 2) Καραπανάγο Δημήτριο Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΡ, 3) Γεωργέα Μαρία, Γεν. Γραμματέα της ΕΤΕΡ, 4) Μαυράκη Παναγιώτη, Ταμία της
ΕΤΕΡ, και 5) Περπατάρη Δημήτριο, Νομικό Σύμβουλο της ΕΤΕΡ.

      Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών      (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), απέστειλε και πάλι φαξ στον ΟΜΕΔ υπόψιν μου την 20.02.2012 , υπογεγραμμένο από τον Ευάγγελο Ζέρβα "ως ειδικός γραμματέας του Δ.Σ/ Νομικός Σύμβουλος Ε.Ι.Ι.Ρ.Α." με το οποίο ζητείτο εκ νέου η αναβολή επ αόριστον της συνάντησης, προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως,
Παράλληλα κοινοποιήθηκε στον ΟΜΕΔ και σ΄εμένα προσωπικά ,η από 20.2.2012 εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση ,των ανωνύμων εταιριών "ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ", "ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ", και ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ -ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕ", με την οποία ζητείτο από τις εταιρίες αυτές, όντας μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., η επ αόριστον αναβολή της συνάντησης μέχρις ορισμού νέας διοίκησης της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.
Την ίδια ημέρα ήτοι 20.2.2012 κοινοποιήθηκε στον ΟΜΕΔ και σ'εμένα προσωπικά, εξώδικη διαμαρτυρία- πρόσκληση των ανωνύμων εταιριών "ΤHREE DEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " και " Ραδιοφωνικός σταθμός V F Μ 88,3 ΑΕ", με την οποία ζητείτο από τις εταιρίες αυτές ,όντας μέλη της Ε.Ι.Ι.ΡΑ , η επ αόριστον αναβολή της συνάντησης μέχρις ορισμού νέας διοίκησης της Ε.Ι.ΙΡ.Α.
Στο αίτημα αυτό της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α μέσω του απεσταλμένου φαξ ,και των ως άνω εταιριών μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς δεν συμφώνησαν, σε περαιτέρω αόριστη αναβολή ,δηλώνοντας το, στο από 20.2.2012 πρακτικό της διαιτησίας, ότι δηλαδή δεν αποδέχονται καμία περαιτέρω αναβολή και καθυστέρηση και συνεπώς προχώρησε η συζήτηση μαζί τους , με την έκθεση των απόψεων τους και των θέσεων τους, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από εμένα η έκδοση Διαιτητικής Απόφασης.

4.Κατόπιν των ανωτέρω έλαβα υπόψη μου και τα ακόλουθα :

α)την από 7.10.2011 εξώδικη καταγγελία της υπ' αριθμ. 2-Εφ/2010 Δ.Α. ,που αφορά τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας, εκ μέρους της εργοδοτικής οργάνωσης με την επωνυμία Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών "Ε.Ι.Ι.Ρ.Α", προς την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση " Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας ",'ΈΤΕΡ" , και πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων ,προκειμένου να υπογραφεί συλλογική σύμβαση για το έτος 2011, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., η οποία είχε κοινοποιηθεί νόμιμα στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας,
β)την  υπ'  αριθμ.   πρωτ.   855/41Μ/25.10.2011   αίτηση  της  πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ για την ανάληψη μεσολαβητικής προσπάθειας, προκειμένου να υπογραφεί συλλογική σύμβαση «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών   Ελληνικής   Ραδιοφωνίας   που   εργάζονται   σε  ραδιοφωνικούς
σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.1.1.Ρ.Α. της χώρας»,
γ)την ισχύουσα υπ' αριθμ. 2/Εφ/2010 Δ.Α. η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.ΡΑ της χώρας για το έτος 2010, καθώς και όλες τις προϊσχύουσες αυτής συλλογικές ρυθμίσεις
δ)τις απόψεις, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις και   αντιπροτάσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεσολάβησης και τα στοιχεία του φακέλου της μεσολάβησης .
Ειδικότερα και σε σχέση με τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς όπως εκτέθηκαν στα ανωτέρω αναφερόμενα φαξ απεσταλμένα κατά την διαδικασία της διαιτησίας ,καθώς και τα εξώδικα όπως ανωτέρω αναλυτικό αναφέρονται ,έλαβα ειδικότερα υπόψιν μου
από τα έγγραφα που βρίσκονται στον φάκελο της μεσολάβησης τα έγγραφα της εξουσιοδότησης της εργοδοτικής πλευράς που προσκομίσθηκαν από αυτήν κατά την συμμετοχή της στην διαδικασία της μεσολάβησης και συγκεκριμένα :
1)το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" και
2)το από 2.11.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Αστικού Σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" , με το οποίο ,παρείχετο εξουσιοδότηση από τα μέλη του Δ.Σ στους κ.κ.Αγγέλα Κακαουνάκη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, Παναγιώτη Κωστάκη Γενικό Γραμματέα
του Δ.Σ, Σταύρο Γεωργάκη Ταμία του Δ.Σ , Ευάγγελο Ζέρβα Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ και Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο εκπρόσωπο του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΣΚΑΙ, ώστε όλοι μαζί ή ο καθένας ξεχωριστό να παρευρεθούν στην διαδικασία επιλογής Μεσολαβητή ενώπιον του ΟΜΕΔ ,την Τρίτη 8.11.2011 ή όποτε μεταγενέστερα
οριστεί, μετά οπό την σχετική αίτηση της Ε.Τ.Ε.Ρ ,καθώς και στην διαδικασία της Μεσολάβησης ή και Διαιτησίας που θα επακολουθούσε ενώπιον του ΟΜΕΔ.
Με αυτήν την εξουσιοδότηση παρέστη η εργοδοτική πλευρά κατά τη διαδικασία της μεσολάβησης και διαπραγματεύθηκε με την εργατική πλευρά ,ήτοι στις κοινές συναντήσεις την 15.11.2011, 5.12.2011, 13.1.2012 , αλλά και στις κατ ιδίαν συναντήσεις την 21.11.2011 και 5.12.2011.
ε)την οπό 15.7.2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Πρ. Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010) για τα έτη 2010, 2011 και 2012 που αποτυπώνει τη γενική πολιτική εξέλιξης των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων και η οποία προέβλεψε σταθερότητα αμοιβών για το έτος 2010 και αύξηση κατά το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010 από 1,7.2011 και αντίστοιχα αύξηση κατά το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2011 από 1.7.2012, γεγονός που αναδεικνύει την συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για σταθμισμένη συγκράτηση της αύξησης των κατώτατων αμοιβών για την περίοδο 2010-2012.
στ)Την με αριθ. πρωτ. ΟΜΕΔ 43/18.01.2012 Πρόταση Μεσολάβησης της Μεσολαβητού κας Αθηνάς Μαλαγαρδή.
ζ)Την υπ' αριθμ. πρωτ. 63/05Δ/26.1.2012 αίτηση της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας- Ε.Τ.Ε.Ρ. για προσφυγή στην Διαιτησία.
η)Τις καταχωρηθείσες στα από 14.2.2012 και 20.02.2012 Πρακτικά Διαιτησίας δηλώσεις, των εκπροσώπων της εργατικής πλευράς, καθώς και στο με αριθμό πρωτ. 140/21.02.2012 έγγραφο-απάντηση της ΕΤΈΡ προς τον ΟΜΕΔ σχετικά με τα απεσταλμένα φαξ και εξώδικα όπως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.
θ)Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3871/201 (ΦΕΚτ.Α.141/17.08.2010).
ι)Τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας ,σε συνδυασμό με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στο χώρο των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, που δεν παρέχει τη δυνατότητα την στιγμή αυτή να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα που θέτει η εργατική πλευρά, επιβάλλει όμως τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων,
κ)την αναγκαιότητα του συνυπολογισμού της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και της συμπίεσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα εξαιτίας της εξέλιξης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΣΥΕ,
λ)την εφαρμοζόμενη πολιτική αμοιβών και όρων εργασίας στον κλάδο με βάση όλες τις προϊσχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις και την εν γένει κατάσταση του κλάδου.

Επιπλέον των ανωτέρω έλαβα υπόψιν μου :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 πσρ.6 του Ν.1876/1990 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το όρθρο 14 του ν.3899/2010, σύμφωνα με το οποίο "η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την   επομένη   της  υποβολής  της  αίτησης  για   μεσολάβηση   ".Στην   προκειμένη περίπτωση η υποβολή για την παροχή αίτησης παροχής μεσολάβησης έγινε την 25.10.2011 .
2.Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 Ν. 1876/1990 , σύμφωνα με το οποίο "οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης ,που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό ,με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 8 ".
3.Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 1876/1990 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 14 του ν.3899/2010, σύμφωνα με το οποίο " η προσφυγή στην Διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή και βασικού μισθού .Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχισθεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας" . Από την διάταξη αυτήν προκύπτει ότι στην αρμοδιότητα του διαιτητή υπάγεται μόνο ο καθορισμός βασικού ημερομισθίου ή μισθού ,ενώ για τα λοιπά θέματα, ο διαιτητής δεν έχει αρμοδιότητα να διαφοροποιήσει τα ισχύοντα ,αλλά τούτο μπορεί να πράξουν, μόνο οι ενδιαφερόμενοι , οι οποίοι σύμφωνα με την διάταξη του νόμου όπως ισχύει ,μπορούν να συνεχίσουν οποτεδήποτε την συλλογική διαπραγμάτευση για την τροποποίηση των ισχυόντων. Επομένως με την νέα διαιτητική απόφαση διατηρούνται κατά τα λοιπά τα ισχύοντα οριζόμενα από την προηγούμενη διαιτητική απόφαση.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 2 Α.Κ. (καθώς και την γενική αρχή του δικαίου πηγάζουσα από το Σύνταγμα ) σύμφωνα με την οποία ο νόμος ορίζει για το μέλλον και δεν έχει αναδρομική ισχύ ,εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο νόμος 4046/2012 (νέο μνημόνιο ΦΕΚ 28Α/ 14.2.2012) ορίζει ότι πρόκειται να τροποποιηθούν (με ειδικές εγκυκλίους ή υπουργικές αποφάσεις ,ή με εφαρμοστικούς νόμους ) οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/ 1990 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 14 του Ν.3899/2010. Ο νόμος αυτός 4046/2012 δημοσιεύθηκε στις 14.02.2012 και ισχύει για το μέλλον. Δεν έχουν δε ακόμη εκδοθεί οι εγκύκλιοι ή οι υπουργικές αποφάσεις ή εφαρμοστικοί νόμοι, που αφορούν την διαιτησία. Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι ισχύουν τροποποιήσεις του νέου νόμου ,αυτός ρυθμίζει , δηλαδή τη διαδικασία της διαιτησίας και το περιεχόμενο της δ.α. για υποθέσεις συλλογικής διαφοράς που θα εισαχθούν στον ΟΜΕΔ, μετά την ισχύ του και δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις , που έχουν ήδη εισαχθεί και βρίσκονται στο στάδιο της μεσολάβησης ή της δ
αιτησίας. Είναι προφανές ότι η συμπεριφορά των μερών της συλλογικής διαφοράς , διαφοροποιείται ανάλογα με το νομικό καθεστώς που ρυθμίζει τη διαφορά στο συγκεκριμένο χρόνο. Είναι διαφορετική η συμπεριφορά, όταν κατά το χρόνο που εγείρεται η συλλογική διαφορά και ειδικότερα όταν εισάγεται στον ΟΜΕΔ, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16. Ν.1876/ 1990, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 14 του Ν.3899/2010 και αλλιώς όταν ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4046/2012 όπως αυτός θα εφαρμοσθεί στο μέλλον με ειδικότερες εγκυκλίους ή υπουργικές αποφάσεις, ή εφαρμοστικούς νόμους.
Η συλλογική διαφορά πρέπει να επιλύεται, είτε με την υπογραφή σσε, είτε με την έκδοση δ.α., σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυαν κατά την έγερση της συλλογικής διαφοράς και την εισαγωγή της υπόθεσης στον ΟΜΕΔ. Στην προκειμένη περίπτωση η εργατική πλευρά προέβη σε προσφυγή στην διαιτησία με την υπ.αριθμόν πρωτοκόλλου 63/05Δ /26.1.2012 αίτηση ,δηλαδή ζήτησε τις υπηρεσίες Διαιτησίας του ΟΜΕΔ στις 26.1.2012, πριν από την ισχύ του ν. 4046/2012. Συνεπώς οι διατάξεις του Ν.4046/2012 δεν καταλαμβάνουν σε καμία περίπτωση, τη συγκεκριμένη συλλογική διαφορά και ρητά εφαρμόζεται το άρθρο 16 του ν. 1876/90, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το όρθρο 14 του Ν.3899/2010.
ξ) την διαπιστωμένη αδυναμία των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία, γεγονός που δικαιολογεί την έκδοση της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990,όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 14 του ν.3899/2010.

Με βάση τα ανωτέρω:

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1 Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας, όπως ορίζεται και στην υπ' αριθμ. 2-Εφ/2010 ΔΑ (ΠΚ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1/5-01-2011), υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας με τις ειδικότητες:
α) Του ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ. Και
β) Του ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος, και α μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικά σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει :
α) να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α, Β - ΤΕΣ - ΚΕΤΕ - ΚΕΚ -ΚΕΤΈΣ - ΚΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες,
β) ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.
Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2α Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα.
Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή (β) εμπειρικότητα που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η ΣΣΕ μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 2σς Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός Ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2 Μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, διατηρούνται καθ όλη την διάρκεια της ισχύος της παρούσας ακριβώς στο ίδιο ύψος στο οποίο είχαν διαμορφωθεί ,σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2-Εφ/2010 Διαιτητική κατ' Έφεση Απόφαση (ΠΚ Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 1/5-01-2011)

 

 

Άρθρο 3

Διαπίστωση ισχυουσών ρυθμίσεων

Οι διατάξεις της υπ αριθμόν 2~Εφ/2010 Διαιτητικής κατ' Έφεση Απόφασης ,για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου, μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας και των ομοίων αυτής προηγουμένων ΣΣΕ, ΔΑ, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετες με αυτήν ή δεν έχουν ρητά τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές, που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις ,διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις,εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4

 Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την 26.10.2011.

 

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 23 Φεβρουαρίου 2012

 

Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

 

ΜΙΡΚΑ ΑΠ. ΚΑΖΙΤΩΡΗ