Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΣΕ του πάσης φύσεως προσωπικού επιχειρήσεων πετρελαίου - υγραερίων και σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών Περιφέρειας Κρήτης Π.Κ.: 21/6.5.2009

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΣΕ του πάσης φύσεως προσωπικού επιχειρήσεων πετρελαίου - υγραερίων και σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών Περιφέρειας Κρήτης Π.Κ.: 21/6.5.2009

Mon, Apr 27, 2009 12:00 AM

Στο Ηράκλειο σήμερα 27.4.2009, οι υπογεγραμμένοι αφενός: (1) Βασίλα Ελένη, ως εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης και αφετέρου: (2) οι Νίκος Κιούσης και Αγάπιος Μήλιος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία, όλοι εξουσιοδοτημένοι από τα αρμόδια όργανα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, αποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., με την οποία συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το πάσης φύσεως εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό, το εργαζόμενο στα γραφεία, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων, καθώς και στους σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών, επιχειρήσεων της περιφέρειας Κρήτης και των επιχειρήσεων των απασχολούμενων με τις ως άνω αντίστοιχες δραστηριότητες συνδεόμενο μετ’ αυτών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της Σ.Σ.Ε. πράκτορες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πώλησης και πρατηριούχοι των παραπάνω επιχειρήσεων που είναι στις επαρχίες και πόλεις, καθώς και τα συνδεόμενα με αυτούς με σύμβαση εργασίας πρόσωπα.

Άρθρο 2

Το εργατοτεχνικό προσωπικό κατατάσσεται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:
α) Στην Α’ κατηγορία.
β) Στη Β’ κατηγορία.
γ) Στη Γ’ κατηγορία, στην οποία υπάγονται:
1. Εργάτες γενικά.
2. Μαθητευόμενοι τεχνίτες, μέχρι να συμπληρώσουν τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας από την ημερομηνία πρόσληψης ως μαθητευόμενοι τεχνίτες.
δ) Στη Δ’ κατηγορία, στην οποία υπάγονται:
1. Οι ειδικευμένοι εργάτες, δηλαδή εκείνοι που έχουν εργαστεί από την ημερομηνία πρόσληψής τους εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες (ως πετρελαιοεργάτες):
(α) Συνεργείο σύνδεσης δεξαμενόπλοιων.
(β) Εργατοτεχνίτης δεξαμενών.
(γ) Γεμιστής - ζυγιστής.
(δ) Συνοδός εμπορευμάτων μεταφερόμενων με αυτοκίνητα.
(ε) Ανεφοδιαστής αεροσκαφών.
(ζ) Πυροσβέστης.
(στ) Φορτοεκφορτωτές φιαλών υγραερίου.
(η) Γεμιστές φιαλών υγραερίων.
(θ) Σφραγιστής.
Οι εργάτες που δεν έχουν συμπληρώσει εκατό (100) ημέρες εργασίας σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες, θα υπάγονται στην προηγούμενη Γ’ κατηγορία.
2. Βοηθοί τεχνίτες μετά από τη συμπλήρωση τριακοσίων (300) ημερών εργασίας ως μαθητευόμενοι τεχνίτες και μέχρι συμπλήρωσης εξακοσίων (600) ημερών εργασίας από την αρχική ημερομηνία πρόσληψής τους ή εφόσον προσλαμβάνονται απευθείας ως βοηθοί τεχνίτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τα προσόντα που απαιτούνται.
ε) Στην Ε’ κατηγορία υπάγονται:
1. Τεχνίτες, που θεωρούνται οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες και έχουν συμπληρώσει τον καθοριζόμενο χρόνο υπηρεσίας που αναφέρεται στις υποπαρ. γ’ και δ’ της σύμβασης ή εφόσον προσλαμβάνονται σαν τεχνίτες και έχουν τα προσόντα που απαιτούνται:
(α) Εφαρμοστής.
(β) Τορναδόρος.
(γ) Ηλεκτροσυγκολλητής.
(δ) Ηλεκτροτεχνίτης.
(ε) Οξυγονοκολλητής.
(στ) Φανοποιός.
(ζ) Θερμαστής.
(η) Μάγειρας.
(θ) Συντηρητές και βαφείς φιαλών υγραερίων.
(ι) Αμμοβολιστής.
Σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, ως ημέρες εργασίας θεωρούνται μόνο οι πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας.
Τόσο οι ειδικευμένοι εργάτες όσο και οι βοηθοί τεχνίτες υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε εργασία στις εγκαταστάσεις και ως απλοί εργάτες, όσες φορές δεν υπάρχει ανάγκη απασχόλησης στην ειδικότητα στην οποία συνήθως απασχολούνται. Στον χρόνο όμως αυτής της απασχόλησής τους καμία μείωση των αποδοχών τους για τον προαναφερόμενο λόγο δεν επιτρέπεται να υποστούν.
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις κατηγορίες Δ’ και Ε’ αυτού του άρθρου, θα αμείβονται, μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία ενός (1) έτους στην ίδια επιχείρηση, με το 26πλάσιο του ημερομίσθιου της κατηγορίας τους, ενώ μετά από τετραετή υπηρεσία θα θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία Δ’ του παρακάτω άρθρου 4 και μετά από οκταετή υπηρεσία στην κατηγορία Ε’ του παρακάτω άρθρου 4 και θα απολαμβάνουν, όπως αυτά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή πρόσωπα, και τα πλεονεκτήματα, παρά τη συνεχιζόμενη υποχρέωσή τους να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία πράγματι αυτοί αντίστοιχα υπάγονται.
Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων για όλες τις κατηγορίες που αμείβονται με ημερομίσθιο, καθορίζονται από 1.1.2008 ως εξής:

γ) Για τη Γ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

Τριετίες

1.1.2008
(3,45%)

1.9.2008
(3%)

1.1.2009
(0,2%)

1.5.2009
(5,5%)

0-3

31,16 €

32,09 €

32,16 €

33,93 €

3-6

32,71 €

33,69 €

33,76 €

35,62 €

6-9

34,14 €

35,16 €

35,23 €

37,17 €

9-12

35,69 €

36,76 €

36,83 €

38,86 €

12-15

36,67 €

37,77 €

37,85 €

39,93 €

15-18

37,54 €

38,67 €

38,75 €

40,88 €

18-21

38,92 €

40,09 €

40,17 €

42,37 €

21-24

39,84 €

41,03 €

41,12 €

43,38 €

24-27

41,40 €

42,64 €

42,73 €

45,08 €

27-30

42,68 €

43,96 €

44,05 €

46,47 €

30-33

44,45 €

45,88 €

45,97 €

48,50 €

33-35

45,58 €

46,95 €

47,04 €

49,63 €

δ) Για τη Δ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

Τριετίες

1.1.2008
(3,45%)

1.9.2008
(3%)

1.1.2009
(0,2%)

1.5.2009
(5,5%)

0-3

32,97 €

33,96 €

34,03 €

35,90 €

3-6

34,01 €

35,03 €

35,10 €

37,04 €

6-9

35,22 €

36,28 €

36,35 €

38,35 €

9-12

36,20 €

37,28 €

37,36 €

39,41 €

12-15

37,59 €

38,72 €

38,80 €

40,93 €

15-18

38,88 €

40,04 €

40,12 €

42,33 €

18-21

40,13 €

41,33 €

41,41 €

43,69 €

21-24

41,38 €

42,62 €

42,71 €

45,06 €

24-27

42,86 €

44,15 €

44,23 €

46,67 €

27-30

44,04 €

45,36 €

45,45 €

47,95 €

30-33

46,09 €

47,47 €

47,56 €

50,18 €

33-35

47,34 €

48,76 €

48,86 €

51,54 €

ε) Για την Ε’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

Τριετίες

1.1.2008
(3,45%)

1.9.2008
(3%)

1.1.2009
(0,2%)

1.5.2009
(5,5%)

0-3

35,08 €

36,13 €

36,20 €

38,20 €

3-6

36,04 €

37,12 €

37,20 €

39,24 €

6-9

37,32 €

38,44 €

38,52 €

40,64 €

9-12

38,54 €

39,69 €

39,77 €

41,96 €

12-15

39,90 €

41,10 €

41,18 €

43,44 €

15-18

41,08 €

42,31 €

42,40 €

44,73 €

18-21

42,21 €

43,47 €

43,56 €

45,96 €

21-24

43,38 €

44,68 €

44,77 €

47,23 €

24-27

44,93 €

46,28 €

46,37 €

48,92 €

27-30

46,16 €

47,54 €

47,64 €

50,26 €

30-33

48,27 €

49,72 €

49,82 €

52,56 €

33-35

49,57 €

51,06 €

51,16 €

53,98 €

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων δεν μπορούν να είναι κατώτερα εκείνων που προβλέπουν οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης εφαρμογής αποφάσεις που καθορίζονται μέσω του ΟΜΕΔ.

Άρθρο 3

Στο άρθρο αυτό υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων εγκαταστάσεων και αερολιμένων, για τους οποίους τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών καθορίζονται από 1.1.2008 ως εξής, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

Τριετίες

1.1.2008
(3,45%)

1.9.2008
(3%)

1.1.2009
(0,2%)

1.5.2009
(5,5%)

0-3

893,68 €

920,49 €

922,34 €

973,06 €

3-6

928,38 €

956,23 €

958,14 €

1.010,84 €

6-9

963,09 €

991,98 €

993,97 €

1.048,63 €

9-12

997,79 €

1.027,72 €

1.029,77 €

1.086,41 €

12-15

1.037,55 €

1.068,68 €

1.070,82 €

1.129,71 €

15-18

1.074,61 €

1.106,85 €

1.109,06 €

1.170,06 €

18-21

1.113,00 €

1.146,39 €

1.148,68 €

1.211,86 €

21-24

1.152,75 €

1.187,34 €

1.189,71 €

1.255,15 €

24-27

1.203,44 €

1.239,55 €

1.242,03 €

1.310,34 €

27-30

1.246,43 €

1.283,82 €

1.286,39 €

1.357,14 €

30-33

1.312,49 €

1.351,87 €

1.354,57 €

1.429,07 €

33-35

1.358,60 €

1.399,36 €

1.402,16 €

1.479,27 €

Άρθρο 4

Το υπαλληλικό και το βοηθητικό προσωπικό, καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει υπαλληλική ιδιότητα, κατατάσσεται σε δέκα (10) κατηγορίες, όπως καθορίζονται παρακάτω, ανάλογα με την παρεχόμενη εργασία, δηλαδή:
α) Στην Α’ κατηγορία.
β) Στη Β’ κατηγορία.
γ) Στη Γ’ κατηγορία.
δ) Στη Δ’ κατηγορία: Ελεγκτές - μετρητές και ζυγιστές βυτιοφόρων, βοηθοί αποθηκάριων και αποθηκάριοι των δευτερευουσών αποθηκών στις εγκαταστάσεις.
ε) Στην Ε’ κατηγορία: Φύλακες, νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών, κατώτεροι τεχνικοί, αδειούχοι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, ειδικοί ελεγκτές πύλης στις εγκαταστάσεις και οι επικεφαλής της ομάδας παραγωγής και φορτώσεων.
στ) Στη ΣΤ’ κατηγορία: Αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, μετά από τη συμπλήρωση τετραετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και οι φύλακες - νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης, μετά από τη συμπλήρωση οκταετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
ζ) Στη ΣΤ’(1) κατηγορία: Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών, εφόσον έχουν αποκτήσει άδεια ή πτυχίο σύμφωνα με τον νόμο. Τεχνίτες γενικά που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκταετή υπηρεσία σαν τεχνίτες στην ίδια επιχείρηση ή έχουν τετραετή υπηρεσία σαν τεχνίτες στην ίδια επιχείρηση και είτε άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος είτε πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και οι αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, μετά από τη συμπλήρωση οκταετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και φύλακες - νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης, μετά από τη συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
η) Στη Ζ’ κατηγορία: Τεχνικοί εργοδηγοί και εργοδηγοί Α’ τάξης, καθώς και προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου. Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών, εφόσον έχουν αποκτήσει άδεια ή πτυχίο σύμφωνα με τον νόμο, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε., μετά από τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. Τεχνίτες γενικά, μετά από τη συμπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, μετά από τη συμπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
Στην ίδια κατηγορία υπάγονται φύλακες - νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης, μετά από τη συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
θ) Στη Ζ’(1) κατηγορία: Τεχνικοί εργοδηγοί και εργοδηγοί Α’ τάξης, προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου, μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών με άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες είτε με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος είτε με πτυχίο τουλάχιστον μέσης τεχνικής σχολής αναγνωρισμένης από αρμόδιο κρατικό Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε., μετά από τη συμπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και φύλακες - νυχτοφύλακες, επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, μετρητές δεξαμενών, ελεγκτές πύλης, μετά από τη συμπλήρωση 24ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση (και από 1.1.2003, 23 χρόνων υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση).
ι) Στη Ζ’(2) κατηγορία: Τεχνικοί εργοδηγοί και εργοδηγοί Α’ τάξης, καθώς και προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου, μετά από τη συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών με άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες είτε με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος είτε με πτυχίο τουλάχιστον μέσης τεχνικής σχολής αναγνωρισμένης από αρμόδιο κρατικό Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 αυτής της Σ.Σ.Ε., μετά από τη συμπλήρωση 23ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
Το προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών Δ’-ΣΤ’ θα αμείβεται, εκτός αν διαφορετικά κατά το ευνοϊκότερο ορίζεται από άλλες διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε., μετά από τη συμπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, με βάση το αντίστοιχο κλιμάκιο της αμέσως επόμενης κατηγορίας από εκείνη στην οποία πράγματι ανήκει, μετά δε από τη συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση με βάση το αντίστοιχο κλιμάκιο της μεθεπόμενης κατηγορίας από εκείνη στην οποία πράγματι ανήκει. Επίσης, το προσωπικό του άρθρου 2 το υπαγόμενο στην κατηγορία Δ’ θα αμείβεται, μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία δεκατριών (13) ετών στην ίδια επιχείρηση, σύμφωνα με την κατηγορία ΣΤ’ του άρθρου 4 και το προσωπικό το υπαγόμενο στην κατηγορία Ε’ θα αμείβεται, μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία δώδεκα (12) ετών στην ίδια επιχείρηση, σύμφωνα με την κατηγορία ΣΤ’ του άρθρου 4 από 1.1.2004, μετά δε από τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση σύμφωνα με την κατηγορία ΣΤ’(1) του άρθρου 4 από 1.1.2005 και μετά από τη συμπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση (και από 1.1.2002, 23ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση) σύμφωνα με τη μισθολογική κατηγορία Ζ’ του ίδιου άρθρου.
ια) Επίσης, στη Ζ’(2) κατηγορία: Επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φορτώσεων, αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, μετρητές δεξαμενών, φύλακες, νυχτοφύλακες και ελεγκτές πύλης, μετά από τη συμπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 1998 βρίσκονταν στην κατηγορία Ζ’(1).

Άρθρο 5

Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών του προσωπικού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζονται για κάθε κατηγορία από 1.1.2008 ως εξής:

α) Για τη Δ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

Τριετίες

1.1.2008
(3,45%)

1.9.2008
(3%)

1.1.2009
(0,2%)

1.5.2009
(5,5%)

0-3

853,68 €

879,29 €

881,05 €

929,51 €

3-6

890,95 €

917,68 €

919,52 €

970,09 €

6-9

922,75 €

950,44 €

952,34 €

1.004,72 €

9-12

956,93 €

985,64 €

987,61 €

1.041,93 €

12-15

990,40 €

1.020,11 €

1.022,15 €

1.078,37 €

15-18

1.016,20 €

1.046,69 €

1.048,78 €

1.106,46 €

18-21

1.042,67 €

1.073,95 €

1.076,10 €

1.135,29 €

21-24

1.069,83 €

1.101,92 €

1.104,13 €

1.164,85 €

24-27

1.106,00 €

1.139,18 €

1.141,46 €

1.204,24 €

27-30

1.134,82 €

1.168,86 €

1.171,20 €

1.235,61 €

30-33

1.185,92 €

1.221,50 €

1.223,94 €

1.291,26 €

33-35

1.216,25 €

1.252,74 €

1.255,24 €

1.324,28 €

β) Για την Ε’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

Τριετίες

1.1.2008
(3,45%)

1.9.2008
(3%)

1.1.2009
(0,2%)

1.5.2009
(5,5%)

0-3

866,57 €

892,57 €

894,35 €

943,54 €

3-6

903,72 €

930,83 €

932,69 €

983,99 €

6-9

926,23 €

954,02 €

955,92 €

1.008,50 €

9-12

963,60 €

992,50 €

994,49 €

1.049,19 €

12-15

1.002,09 €

1.032,15 €

1.034,22 €

1.091,10 €

15-18

1.031,04 €

1.061,98 €

1.064,10 €

1.122,63 €

18-21

1.067,46 €

1.099,48 €

1.101,68 €

1.162,27 €

21-24

1.098,31 €

1.131,26 €

1.133,52 €

1.195,86 €

24-27

1.138,72 €

1.172,88 €

1.175,22 €

1.239,86 €

27-30

1.171,62 €

1.206,77 €

1.209,19 €

1.275,69 €

30-33

1.227,02 €

1.263,83 €

1.266,36 €

1.336,01 €

33-35

1.261,85 €

1.299,71 €

1.302,31 €

1.373,93 €

γ) Για τη ΣΤ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

Τριετίες

1.1.2008
(3,45%)

1.9.2008
(3%)

1.1.2009
(0,2%)

1.5.2009
(5,5%)