Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΙΔ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.ΛΠ. Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, κληροδοτήματα κ.λπ.) - 49524/2362/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΙΔ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, κληροδοτήματα κ.λπ.) - 49524/2362/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Thu, Jul 17, 2008 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τα υπομνήματα: α) από 18.12.2007 του Σωματείου Εργαζομένων στο Ζάννειο Ίδρυμα και β) από 20.12.2007 του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.
7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 19.5.2008.
8. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
10. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β?/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, κληροδοτήματα κ.λπ.), που διακρίνεται στις κατωτέρω μισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων.
Εξαιρούνται της παρούσας τα επαγγελματικά (εργατικά και εργοδοτικά) σωματεία και ενώσεις αυτών γιατί, σύμφωνα με την από 26.5.1966 Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 376/Β?/15.6.1966), το προσωπικό αυτών αμείβεται με την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης απόφαση διαιτησίας για το προσωπικό των γραφείων Α.Ε. και λοιπών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

1η Κατηγορία
α) Διοικητικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες: Υπάλληλοι γενικά, υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς, ταμίες, δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, διερμηνείς, μεταφραστές, σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες, εισπράκτορες, βοηθοί φαρμακείων, καθώς και οι απασχολούμενοι στον κλάδο της πληροφορικής (αναλυτές, προγραμματιστές και χειριστές εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων στους Η/Υ).
β) Εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες: Καθηγητές, δάσκαλοι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτές γενικά, λογοθεραπευτές, παιδαγωγοί, παιδοκόμοι, επιμελητές κ.λπ., πλην των ειδικοτήτων που υπάγονται σε ξεχωριστή κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικασία του Α.Ν.435/1968.

2η Κατηγορία
Οικονομικό - λογιστικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες: Λογιστές και βοηθοί λογιστών.

3η Κατηγορία
α) Τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μέση, ΤΕΙ και ΑΕΙ) και όλων των ειδικοτήτων αυτής (μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ναυπηγοί, τοπογράφοι, εργοδηγοί σχεδιαστές κ.λπ.), κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος σχολής ημεδαπής ή ισότιμου αλλοδαπής.
β) Ιατρικό προσωπικό.
γ) Ψυχολόγοι.
δ) Λοιπό επιστημονικό προσωπικό με πτυχίο σπουδών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μη ειδικά ρυθμιζόμενο από τις διατάξεις της παρούσας ή άλλης κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται με τη διαδικασία του Α.Ν.435/1968.

4η Κατηγορία
Εργαστηριακό προσωπικό (παραϊατρικά επαγγέλματα), στο οποίο υπάγονται:
α) Οι χειριστές ακτινολογικών, εγκεφαλογραφικών μηχανημάτων και οι εμφανιστές πλακών εργαστηρίων ακτινολογίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας κ.λπ.
β) Οι παρασκευαστές, συντηρητές πειραματόζωων, συσκευαστές ορών και εμβολίων κ.λπ. εντός φυσιγγίων και κουτιών, που απασχολούνται στα επιστημονικά εργαστήρια βιοχημείας, μικροβιολογίας, παθολογοανατομίας, κυτταρολογίας, αιματολογίας, αιμοδοσίας, καρδιολογίας, ενδοκρινολογίας, εγκεφαλογραφίας, ισοτόπων και μονάδων τεχνητού νεφρού.

5η Κατηγορία
Φυσικοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές, εφόσον κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6η Κατηγορία
Νοσηλευτικό προσωπικό (πτυχιούχοι και πρακτικοί), με τις ειδικότητες: νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, νοσοκόμοι-ες, επισκέπτριες, θεραπαινίδες, τραυματιοφορείς κ.λπ.

7η Κατηγορία
Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων.

8η Κατηγορία
Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, υποδιαιρούμενο σε πέντε (5) ομάδες ειδικοτήτων.

Η Α? ομάδα περιλαμβάνει τους μαγείρους.
Η Β? ομάδα περιλαμβάνει τους θυρωρούς, κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, ιματιοφύλακες, διανομείς τροφίμων και συσσιτίων, τραπεζοκόμους, μεταφορείς, ταξινόμους, εργάτες ακάθαρτου ιματισμού, καθαριστές-στριες, λαντζιέρες, βοηθούς μαγείρων, θαλαμηπόλους και συνοδούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και εργατοτεχνίτες μη ειδικά κατονομαζόμενους.
Η Γ? ομάδα περιλαμβάνει: α) τους επιμελητές - φροντιστές, χωρίς πτυχίο, ατόμων με ειδικές ανάγκες, β) τους κόπτες, ράπτες, βοηθούς αποθηκάριων, τεχνίτες ψυκτικούς, μηχανοτεχνίτες, συντηρητές αυτοκινήτων και γ) τους ναυαγοσώστες.
Η Δ? ομάδα περιλαμβάνει τους τεχνίτες υδραυλικούς, ξυλουργούς, οικοδόμους κάθε ειδικότητας, συντηρητές κτιρίων κ.λπ. και
Η Ε? ομάδα περιλαμβάνει τους βοηθούς τεχνιτών υδραυλικών, ξυλουργών, οικοδόμων, συντηρητών κ.λπ. της Δ? ομάδας.

Άρθρο 2
Αποδοχές των στο άρθρο 1
αναφερόμενων κατηγοριών εργαζομένων

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008 ΚΑΙ 2009 ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Κατηγορία (Διοικητικό, εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσωπικό)
Από 1.1.2008 = 729,09 ευρώ, από 1.9.2008 = 750,96 ευρώ και από 1.5.2009 = 792,26 ευρώ.
2η Κατηγορία (Οικονομικό - λογιστικό)
α) Λογιστών: Από 1.1.2008 = 837,91 ευρώ, από 1.9.2008 = 871,43 ευρώ και από 1.5.2009 = 923,72 ευρώ.
β) Βοηθών λογιστών: Από 1.1.2008 = 793,74 ευρώ, από 1.9.2008 = 825,49 ευρώ και από 1.5.2009 = 875,02 ευρώ.
3η Κατηγορία (α. Τεχνικό προσωπικό, β. ιατρικό προσωπικό, γ. ψυχολόγοι και δ. λοιπό επιστημονικό προσωπικό)
Από 1.1.2008 = 801,91 ευρώ, από 1.9.2008 = 825,97 ευρώ και από 1.5.2009 = 871,40 ευρώ.
4η Κατηγορία (Εργαστηριακό προσωπικό)
Από 1.1.2008 = 692,65 ευρώ, από 1.9.2008 = 713,43 ευρώ και από 1.5.2009 = 752,67 ευρώ.
5η Κατηγορία (Φυσικοθεραπευτές-τριες - Φυσιοθεραπευτές-τριες)
Από 1.1.2008 = 734,53 ευρώ, από 1.9.2008 = 756,57 ευρώ και από 1.5.2009 = 798,18 ευρώ.
6η Κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό)
Από 1.1.2008 = 615,09 ευρώ, από 1.9.2008 = 633,54 ευρώ και από 1.5.2009 = 668,38 ευρώ.
7η Κατηγορία (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων)
Από 1.1.2008 = 767,09 ευρώ, από 1.9.2008 = 797,77 ευρώ και από 1.5.2009 = 845,64 ευρώ.
8η Κατηγορία (Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό)
Α? ομάδα: Από 1.1.2008 = 760,97 ευρώ, από 1.9.2008 = 783,80 ευρώ και από 1.5.2009 = 826,91 ευρώ.
Β? ομάδα: Από 1.1.2008 = 698,50 ευρώ, από 1.9.2008 = 719,46 ευρώ και από 1.5.2009 = 759,03 ευρώ.
Γ? ομάδα: Από 1.1.2008 = 724,19 ευρώ, από 1.9.2008 = 745,92 ευρώ και από 1.5.2009 = 786,95 ευρώ.
Δ? ομάδα: Από 1.1.2008 = 808,69 ευρώ, από 1.9.2008 = 832,95 ευρώ και από 1.5.2009 = 878,76 ευρώ.
Ε? ομάδα: Από 1.1.2008 = 771,90 ευρώ, από 1.9.2008 = 795,06 ευρώ και από 1.5.2009 = 838,79 ευρώ.

Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στους ανωτέρω εργαζόμενους χορηγούνται τα εξής επιδόματα:
α) Επίδομα τριετιών επί των εκάστοτε βασικών μισθών, ως εξής:
αα) Στους μισθωτούς της 1ης Κατηγορίας έντεκα (11) τριετίες, εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αβ) Στους μισθωτούς της 2ης Κατηγορίας έντεκα (11) τριετίες, εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αγ) Στους μισθωτούς της 3ης Κατηγορίας δέκα (10) τριετίες, εκ των οποίων οι πρώτες δύο (2) τριετίες σε ποσοστό 10% έκαστη τριετία και οι επόμενες οκτώ (8) τριετίες σε ποσοστό 5% έκαστη τριετία.
αδ) Στους μισθωτούς της 4ης Κατηγορίας έντεκα (11) τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη.
αε) Στους μισθωτούς της 5ης Κατηγορίας εννέα (9) τριετίες, εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες έξι (6) σε ποσοστό 5% εκάστη.
αστ) Στους μισθωτούς της 6ης κατηγορίας οκτώ (8) τριετίες, εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη.
αζ) Στους μισθωτούς της 7ης κατηγορίας έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αη) Στους μισθωτούς της 8ης Κατηγορίας οκτώ (8) τριετίες, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες έξι (6) σε ποσοστό 5% εκάστη.
β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στις εξής περιπτώσεις:
βα) στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για τη συμπλήρωση πενταετίας στον ίδιο εργοδότη,
ββ) στο νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγορία) σε ποσοστό 7% επί του βασικού μισθού, προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών, μετά από τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στις ειδικότητες αυτές και
βγ) στους μισθωτούς της 1ης κατηγορίας σε ποσοστό 5% για τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών υπηρεσίας και σε ποσοστό 10% για τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί των βασικών μισθών.
γ) Επίδομα σπουδών. Στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χορηγείται, για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη, ποσοστό 5% για κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς των έξι (6) πρώτων κατηγοριών.
Το επίδομα σπουδών δικαιούται και το νοσηλευτικό προσωπικό με δίπλωμα σχολής ΣΒΙΕ ή ομότιμων σχολών ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό 5% για κάθε έτος σπουδών και μέχρι 10% συνολικά, με την προϋπόθεση ότι έχει εφοδιαστεί με ανάλογη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Σαν σπουδές αναγνωρίζονται αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς και στην ιδιωτική, εφόσον αναγνωρίζεται ισότιμη της δημόσιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους μισθωτούς που υπάγονται στην 3η έως και την 6η μισθολογική κατηγορία, ως σπουδές αναγνωρίζονται οι αντίστοιχες με το αντικείμενο της ειδικότητας ή του επαγγέλματος που ο μισθωτός ασκεί. Σε όσους εξ αυτών των κατηγοριών καταβαλλόταν μέχρι σήμερα τέτοιο επίδομα, ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, πλην των μισθωτών της 6ης Κατηγορίας (νοσηλευτικό προσωπικό), που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.
ε) Επίδομα ξένης γλώσσας. Σε όλους τους εργαζόμενους των έξι (6) πρώτων μισθολογικών κατηγοριών που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού, εφόσον ο εργαζόμενος γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με επίπεδο τουλάχιστον Lower ή αντίστοιχου τίτλου ξένης γλώσσας.
Το ανωτέρω επίδομα ξένης γλώσσας χορηγείται μία φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος.
ε) Νοσοκομειακό επίδομα. Σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό χορηγείται νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 20%. Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους, με την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα κ.λπ. έχει νοσοκομειακό χαρακτήρα. Νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 20% χορηγείται και στο ιατρικό προσωπικό, όπως χορηγείται και στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού, πλην της 6ης Κατηγορίας, που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.
στ) Επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί των βασικών μισθών, σε όσους εκ των εργαζομένων που υπάγονται στις δύο (2) πρώτες μισθολογικές κατηγορίες ασχολούνται με τη διαχείριση χρημάτων (ταμείο, εισπράξεις, καταθέσεις, πληρωμές κ.λπ.).
ζ) Επίδομα συνθηκών λόγω ανθυγιεινής, επικίνδυνης εργασίας ή ειδικών συνθηκών εργασίας, στα εξής ποσοστά:
1. Σε ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών, ως ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας ή και αμφότερα στις εξής ειδικότητες: (α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας, τους καθαριστές-στριες, τους εργάτες ακάθαρτου ιματισμού και τους πλύντες, (β) στους οικοδόμους, υδραυλικούς, συντηρητές κτιρίων κ.λπ. και βοηθούς τους, εφόσον εργάζονται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κ.λπ.), με την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης ή σε σκαλωσιές (κτιρίων - καμινάδων) ύψους άνω των 30 μέτρων, (γ) στους ηλεκτρονικούς ανωτέρων σχολών και (δ) στο ιατρικό προσωπικό στις εξής ειδικότητες:
(αα) χειρούργοι που εργάζονται στο χειρουργείο ή εκτελούν χειρουργικές πράξεις και εκτός χειρουργείου,
(αβ) μικροβιολόγοι, αιματολόγοι, παθολογοανατόμοι, κυτταρολόγοι εργαστηρίων και μονάδων αιμοδοσίας,
(αγ) αναισθησιολόγοι που χορηγούν ή επιβλέπουν την εφαρμογή αναισθησίας,
(αδ) παθολόγοι, πνευμονολόγοι ή καρδιολόγοι μονάδων εντατικής θεραπείας,
(αε) παθολόγοι, ουρολόγοι και νεφρολόγοι μονάδων τεχνητού νεφρού,
(αστ) ακτινολόγοι, ενδοκρινολόγοι και πυρηνικής ιατρικής σε εργαστήρια, ισότοπα κ.λπ.,
(αζ) ιατροί τμημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες και
(αη) οφθαλμίατροι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, νευροψυχίατροι, ορθοπεδικοί, δερματολόγοι - αφροδισιολόγοι, αλλεργιολόγοι, γαστρεντερολόγοι και ρευματολόγοι, που παρέχουν υπηρεσίες σε αντίστοιχα τμήματα.
2. Σε ποσοστό 12%: (α) (ανθυγιεινής εργασίας) επί του βασικού μισθού συν τριετίες, σε όλο το προσωπικό της 6ης Κατηγορίας (νοσηλευτικό προσωπικό) και (β) ειδικών συνθηκών στους φυσικοθεραπευτές μονάδων περίθαλψης για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού.
3. Σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού, ως ανθυγιεινής εργασίας, σε όλες τις ειδικότητες της 1α? Κατηγορίας (διοικητικό προσωπικό) και της 2ης Κατηγορίας (οικονομικό - λογιστικό), εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται, αποκλειστικά ή και παράλληλα με την κύρια εργασία τους, σε οθόνη οπτικής απεικόνισης με τον χειρισμό Η/Υ για την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων.
4. Σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού, ως επικίνδυνης εργασίας, στους ηλεκτρολόγους που εργάζονται σε εναέρια δίκτυα ή σε δίκτυα υπό τάση.
5. Σε ποσοστό 18% (ανθυγιεινής εργασίας) στους χειριστές ακτινολογικών και εγκεφαλογραφικών μηχανημάτων, εμφανιστές πλακών κ.λπ. της 4α? μισθολογικής κατηγορίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του ποσού των 400,00 ευρώ.
6. Σε ποσοστό 25% (ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας) στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β? μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του ποσού των 400,00 ευρώ.
7. Σε ποσοστό 35% στους εργαζόμενους που υπάγονται στις ειδικότητες της 4α? μισθολογικής κατηγορίας (χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων κ.λπ.). Το επίδομα αυτό ως επικίνδυνης εργασίας υπολογίζεται επί του ποσού των 400,00 ευρώ.
8. Σε ποσοστό 50% λόγω ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β? μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό, παρασκευάστριες?), υπολογιζόμενο επί του ποσού των 400,00 ευρώ. Στο επίδομα αυτό, που χορηγείται στους απασχολούμενους σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, βιοχημείας, ιστοχημείας και σταθμών αιμοδοσίας, συμψηφίζεται το εκ ποσοστού 25% χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
9. Σε ποσοστό 8% λόγω ειδικών συνθηκών, στους ψυχολόγους που απασχολούνται σε μονάδες περίθαλψης για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού.
η) Επίδομα θέσης
(α) Διευθύνοντος-ουσας και προϊσταμένων: Στους εργαζόμενους σε θέσεις διευθύνοντος-ουσας και προϊσταμένων νοσηλευτών-τριών χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό 20% και 10%, αντίστοιχα, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού συν το επίδομα τριετιών. Αυτά τα επιδόματα χορηγούνται για όσο χρόνο οι εργαζόμενοι κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ διακόπτεται η καταβολή τους αν αντικατασταθούν. Χορηγούνται και στους αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια της κανονικής τους άδειας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας πέραν του μηνός για όσο ασκούν τα καθήκοντα αυτά,
(β) στους προϊσταμένους λογιστικού τμήματος, καθώς και στους μαγείρους που τους ανατίθενται καθήκοντα αρχιμαγείρου, το επίδομα θέσης χορηγείται σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών και
(γ) σε όποιον από το υπαλληλικό προσωπικό των πρώτων έξι (6) μισθολογικών κατηγοριών ανατίθενται εγγράφως καθήκοντα προϊσταμένου του ΝΠΙΔ, χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό 15%, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού. Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με τα ποσοστά 10% και 20%, αντίστοιχα, που χορηγούνται ως επίδομα θέσης στο νοσηλευτικό προσωπικό, αν το πρόσωπο αυτό ανήκει στην 6η Κατηγορία (νοσηλευτικό προσωπικό).
θ) Επίδομα ειδικότητας ιατρών: Χορηγείται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού σε όσους από τους ιατρούς κατέχουν άδεια από τις ελληνικές Αρχές εξάσκησης ιατρικής ειδικότητας και εφόσον απασχολούνται σε ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
ι) Επίδομα υπευθυνότητας: Στους μισθωτούς της 3α? μισθολογικής κατηγορίας (τεχνικό προσωπικό), εφόσον τους ανατίθενται καθήκοντα υπευθύνου έναντι δημόσιας Αρχής, χορηγείται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού και, εφόσον τους ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα υπευθυνότητας ως τεχνικών ασφαλείας, το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού.
ια) Ειδικά επιδόματα οδηγών πάσης φύσεως αυτοκινήτων
α) Επίδομα ειδικών συνθηκών. Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου (τονάζ) χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού, σε ποσοστό 5% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω των 6 τόνων έως και 15 τόνων, σε ποσοστό 10% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω των 15 τόνων έως και 25 τόνων και σε ποσοστό 14% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω των 25 τόνων ή αυτοκίνητα ρυμουλκά ή ημιρυμουλκά ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου.
β) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, σε όσους οδηγούς αυτοκινήτων, κάθε κατηγορίας και τύπου, απασχολούνται σε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και λυμάτων.
γ) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 7% στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου, που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό.
δ) Επίδομα οδήγησης λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού: Σε όσους οδηγούς οδηγούν τέτοια λεωφορεία, χορηγείται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, όταν το όχημα αυτό έχει δυναμικότητα μεταφοράς καθήμενων επιβατών άνω των 20 έως 40 θέσεων και σε ποσοστό 10%, όταν το όχημα έχει δυναμικότητα μεταφοράς καθήμενων επιβατών άνω των 40 θέσεων. Ειδικότερα για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, τα ως άνω ποσοστιαία επιδόματα χορηγούνται αντίστοιχα, το μεν πρώτο εκ ποσοστού 5% σε οδηγούς λεωφορείων δυναμικότητας μεταφοράς μαθητών από 12 έως 32 καθήμενων θέσεων, το δε δεύτερο εκ ποσοστού 10% σε οδηγούς λεωφορείων δυναμικότητας μεταφοράς μαθητών άνω των 32 καθήμενων θέσεων.
ιβ) Επίδομα οικογενειακών βαρών, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς, σε όλους τους εργαζόμενους, ως εξής:
- 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2),
- 5% για κάθε παιδί και έως τρία (3) παιδιά, ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και, εφόσον σπουδάζουν, παρατείνεται μέχρι συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
ιγ) Παροχές σε είδος. Στο τεχνικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό και εργατοτεχνικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο δύο στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή) που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος, καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σε οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ, εφόσον τούτο είναι ευκρινές. Ειδικά για τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στη Β? ομάδα της 8ης Κατηγορίας, με εξαίρεση τους βοηθούς μαγείρους, συνοδούς και θαλαμηπόλους, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράται κάθε είδους απασχόληση με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου.
Για τους ψυχολόγους αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικότητα αυτή και μετά από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
β) Οι βοηθοί λογιστών, εφόσον συμπλήρωσαν δεκαεπτά (17) πλήρη έτη υπηρεσίας με την ιδιότητα αυτή, θεωρούνται λογιστές και μετατάσσονται μισθολογικά στον αντίστοιχο μισθό των λογιστών.
Στους λογιστές με την καθολική έννοια του όρου, όπως ορίζεται αυτή επιστημονικά, εντάσσονται επίσης και:
βα) οι κοστολόγοι,
ββ) οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων?,
βγ) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών σχολών ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΟΠΕ και των ισότιμων προς αυτές σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι υπηρέτησαν συνολικά ως βοηθοί λογιστές επί πενταετία πριν ή μετά από την κτήση του πτυχίου ή επί τριετία μετά από τη λήψη αυτού και
βδ) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ με οκταετή υπηρεσία ως βοηθοί λογιστών πριν ή μετά από την κτήση του πτυχίου ή εξαετή υπηρεσία μετά από τη λήψη του πτυχίου.
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, θα χορηγείται κάθε χρόνο και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη των εργασιών για την κατάρτιση του ισολογισμού, επίδομα ίσο με 75% επί όλων των νόμιμων αποδοχών. Αν στο ίδρυμα κ.λπ. με την ιδιότητα αυτή απασχολούνται πέντε (5) και άνω άτομα, τότε του επιδόματος αυτού δικαιούται το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
γ) Χρονικά όρια
1. Για τους ανωτέρω εργαζόμενους εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.
2. Οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθήμερου σε όλο το προσωπικό ανέρχονται στις σαράντα (40), με εξαίρεση τους εργαζόμενους που υπάγονται στην 4η Κατηγορία (εργαστηριακό προσωπικό) των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης για μεν τη χειμερινή περίοδο (16 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου) ανέρχονται σε τριάντα τρεις (33), για δε τη θερινή περίοδο (16 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου) ανέρχονται σε τριάντα (30).
3. Για την αμοιβή της εργασίας καθ? υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύχτα (22:00 - 06:00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
4. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο (2) φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μία (1) τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
5. Άδεια αιμοδοσίας: Χορηγείται μία (1) ημέρα άδεια αιμοδοσίας, με αποδοχές, σε όσους εργαζόμενους-ες προσφέρουν αίμα σε τράπεζα αιμοδοσίας ή συνεργείο αιμοδοσίας.
6. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 4

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων, καταργείται.

Άρθρο 5

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και παροχές εξ ελευθεριότητας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.