Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία - Π.Κ.: 25/21.5.2003

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία - Π.Κ.: 25/21.5.2003

Mon, Dec 23, 2002 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, την 23.12.2002, οι υπογράφοντες αφενός Γιάννης Δραπανιώτης, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου Ζαχαριάς Σκούρας, πρόεδρος και Σμαράγδα Αδαμαντιάδου, γενική γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ενωσης Βιολόγων, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Αρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι βιολόγοι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη βιομηχανία.

Αρθρο 2

Οι βασικοί μισθοί των βιολόγων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2001, σύμφωνα με τη Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων πτυχιούχων ανώτατων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Π.Κ. 124/15.9.2000), αυξάνονται σε ποσοστό 3,9% από 1.1.2002 και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2002, σε ποσοστό 1,8% από 1.7.2002.

Εφόσον την 1.1.2003 οι παραπάνω μηνιαίοι μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2002, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης που να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα τον επίσημο Μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2002, θα αναπροσαρμοσθούν από 1.1.2003, έτσι ώστε η συνολική αύξησή τους για το έτος 2003 να υπερβαίνει κατ αυτό το ποσοστό τον Μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Για το έτος 2003 οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 4,2% από 1.1.2003.

Αρθρο 3

Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 14 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002-2003 που υπογράφηκε στις 15.4.2002, ισχύουν ως έχουν και στην παρούσα Σ.Σ.Ε. για τις ανάλογες περιπτώσεις.

ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 4

Χορηγείται μία (1) επιπλέον εβδομάδα άδειας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Ετσι, η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων.

Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

Αρθρο 5

Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της από 12.4.1996 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Αρθρο 6

Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Αρθρο 7

Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

Αρθρο 8

Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

Αρθρο 9

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.

Αρθρο 10

Οι συμβαλλόμενες εργοδοτικές οργανώσεις υπογραμμίζουν προς τα μέλη τους τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από το νομοθετικό πλαίσιο, καθόσον αφορά την προστασία του ατόμου, σχετικά με θέματα προσωπικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων.

Αρθρο 11

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τη σπουδαιότητα τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

Αρθρο 12

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή από κοινού τα ζητήματα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής συμβατότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης.

Αρθρο 13

Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν ανεξάρτητη εργασία, πρέπει να απολαμβάνουν ίση ή αναλογική, κατά περίπτωση, μεταχείριση με τους άλλους εργαζόμενους, όποτε αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών τους. Η ισότητα μεταχείρισης οφείλεται ιδίως στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας από κάθε μορφής διάκριση στην απασχόληση λόγω φύλου, εθνικότητας ή φυλής, πεποιθήσεων, ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης, προστασίας της μητρότητας, πρόσβασης στην εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, σεβασμού της ελευθερίας της συλλογικής τους οργάνωσης και δράσης, διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στα εθνικά ασφαλιστικά και εκπαιδευτικά συστήματα.

Αρθρο 14

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι της από 5.6.1996 Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.).

Αρθρο 15

α)

β)

γ)

Αρθρο 16

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται με νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν.
Ολα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στους νέους βασικούς μισθούς όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των ποσοστών αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.