Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης» - Π.Κ. 35/24-10-2011

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ
ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης» - Π.Κ. 35/24-10-2011

Mon, Oct 3, 2011 12:00 AM Σήμερα την  3 Οκτωβρίου  2011 στο Ηράκλειο Κρήτης, μεταξύ:

1.του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Νομού Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Μεταξάκη, Πρόεδρο και

2.της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Χατζηδάκη αναπληρωτή Γραμματέα

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, μελών της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒΕΝΗ

Άρθρο 2

Βασικά ημερομίσθια και πάσης φύσεως επιδόματα

Τα βασικά ημερομίσθια και τα πάσης φύσεως επιδόματα των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα και έχουν συμφωνηθεί με προϊσχύουσες ΣΣΕ, Δ.Α η διμερείς συμφωνίες διατηρούνται στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2010.

Άρθρο 3

Λοιπές ισχύουσες διατάξεις

1.Κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ, Δ.Α ή διμερούς συμφωνίας ή επιχειρησιακής συμβάσεως για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθεί να ισχύει.

2.Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές, που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4

Διάρκεια Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2011 μέχρι 31/12/2012.

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ