Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης»

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ
ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης»

Fri, May 7, 2010 12:00 AM

Σήμερα την 7 Μαΐου 2010 στο Ηράκλειο Κρήτης, μεταξύ:

1.             του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Νομού Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εμμανουήλ Κουντάκη, Πρόεδρο και

2.             της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χαράλαμπο Λεκάκη, Αντιπρόεδρο

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις ποτοποιίας οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, μελών της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης.

Άρθρο 2

Ειδικότητες

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ειδικότητα τους ως εξής:

Κατηγορία Α: Οινοποιοί, οξοποιοί, ποτοποιοί, εργατοτεχνίτες ζυθοποιίας (ζυθοβράστες, εργάτες υπογείου φίλτρου, ζύμωσης, πλύσης και πλήρωσης βαρελιών), εκζαχαρωτές ζυμωτές, διϋλιστές, χειριστές αυτομάτων μηχανημάτων, αρχιεργάτες γενικό, υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής, εμπειροτέχνες υπάλληλοι χημείου, εργάτες θαλάμων ψύξης κάτω των 0ο, εμφιαλωτές (κρασιού, λαδιού, μπύρας, οινοπνεύματος, όξους, οινοπνευματωδών ποτών γενικά και νερού).

Κατηγορία Β: Εργάτες αποθήκης, φορτοεκφορτωτές, εργάτες γενικών καθηκόντων, φύλακες, καθαριστές - καθαρίστριες και όλοι γενικά οι υπόλοιποι μη ειδικά κατονομαζόμενοι μισθωτοί.


Άρθρο 3

Αυξήσεις βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2009 με βάση την από 13-3-2009 Σ.Σ.Ε. αυξάνονται από 1/1/2010 κατά ποσοστό 1,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2010 σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυξάνονται περαιτέρω από 1/7/2010 κατά ποσοστό 1%.

 

Άρθρο 4

Λοιπές ισχύουσες διατάξεις

1.             Οι διατάξεις της από 13/3/2009 ΣΣΕ όπως και κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ, ΔΑ ή διμερούς συμφωνίας ή επιχειρησιακής συμβάσεως για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετη με αυτήν ή δεν έχει ρητά τροποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει.

2.             Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

 

Άρθρο 9

Διάρκεια Ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από 1/1/2010.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Για την εργατική πλευρά                                    Για την εργοδοτική πλευρά