Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης Δ.Α.: 10/2009

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ
ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης Δ.Α.: 10/2009

Tue, Apr 7, 2009 12:00 AM

I. Με την υπ’ αριθ. 011Δ/7.4.2009 αίτησή του ο Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Νομού Ηρακλείου ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτού και των εργοδοτικών οργανώσεων Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης, για τη σύναψη νέας Σ.Σ.Ε. έτους 2009, επειδή αποδέχθηκε την υπ’ αριθ. 489/20.3.2009 πρόταση μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά.
[…]
Για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του «Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Νομού Ηρακλείου» και των εργοδοτικών οργανώσεων «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης» και ΠΑΣΕΓΕΣ αφετέρου, η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης

Η απόφασή μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Νομού Ηρακλείου» και εργάζονται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, μελών των εργοδοτικών οργανώσεων «ΠΑΣΕΓΕΣ» και «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης».

Άρθρο 2
Ειδικότητες

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην απόφαση αυτή, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ανάλογα με την ειδικότητά τους, ως εξής:
Κατηγορία Α’: Οινοποιοί, οξοποιοί, ποτοποιοί, εργατοτεχνίτες ζυθοποιίας (ζυθοβράστες, εργάτες υπόγειου φίλτρου, ζύμωσης, πλύσης και πλήρωσης βαρελιών), εκζαχαρωτές, ζυμωτές, διυλιστές, χειριστές αυτόματων μηχανημάτων, αρχιεργάτες γενικά, υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής, εμπειροτέχνες υπάλληλοι χημείου, εργάτες θαλάμων ψύξης κάτω των 0°C, εμφιαλωτές (κρασιού, λαδιού, μπύρας, οινοπνεύματος, όξους, οινοπνευματωδών ποτών γενικά και νερού).
Κατηγορία Β’: Εργάτες αποθήκης, φορτοεκφορτωτές, εργάτες γενικών καθηκόντων, φύλακες, καθαριστές - καθαρίστριες και όλοι γενικά οι υπόλοιποι μη ειδικά κατονομαζόμενοι μισθωτοί.

Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008 βάσει της Δ.Α.16/2008, αυξάνονται από την 1.1.2009 κατά ποσοστό 6%.

Άρθρο 4
Επίδομα τριετιών

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (επίδομα υπηρεσιακής ωρίμανσης), που καθορίζεται ανά τριετία ως εξής:
- Για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες, καταβάλλεται για κάθε τριετία επίδομα που ισούται με ποσοστό 10% του βασικού ημερομισθίου.
- Για τις επόμενες τρεις (3) τριετίες, καταβάλλεται για κάθε τριετία επίδομα που ισούται με ποσοστό 5% του βασικού ημερομισθίου.

Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το χορηγούμενο στις ειδικότητες της παρούσας απόφασης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται επί του βασικού ημερομισθίου, προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών και ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Άρθρο 6
Επίδομα υπευθυνότητας

Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Δ.Α.4/2006 (Π.Κ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης 1/2006), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του οινολόγου ή του χημικού, πραγματοποιούν εξειδικευμένες εργασίες, ήτοι φιλτράρισμα, μεταγγίσεις, προσθήκη οινολογικών φαρμάκων ή αναμίξεις, καθώς και στους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι της γραμμής εμφιάλωσης, καταβάλλεται επίδομα εμφιάλωσης σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου, προσαυξημένου με τις τριετίες».

Άρθρο 7
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας στον εργοδότη από τον οποίο αποχωρούν, καταβάλλεται αποζημίωση προσαυξημένη κατά πενήντα (50) ημερομίσθια (πλήρη) σε σχέση με αυτή που θα ελάμβαναν με βάση τις νόμιμες διατάξεις (Ν.435/1976, άρθρο 5).

Άρθρο 8
Λοιπές ισχύουσες διατάξεις

1. Κάθε διάταξη προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή διμερούς συμφωνίας ή επιχειρησιακής σύμβασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετη με αυτή ή δεν έχει ρητά τροποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 9
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι την 31.12.2009.