Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης - Δ.Α.: 16/2008

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης - Δ.Α.: 16/2008

Thu, Jun 12, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα στις 12.6.2008, ο Χρήστος Α. Ιωάννου, μεσολαβητής - διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίστηκα διαιτητής του Ν.1876/1990 στις 28.5.2008, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης, ως προς το μέρος των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις - μέλη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κρήτης,
[]
Κατέληξα στη Δ.Α. με τις εξής ρυθμίσεις:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Ν. Ηρακλείου» και εργάζονται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, μελών των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων.

Άρθρο 2
Ειδικότητες

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην απόφαση αυτή, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ανάλογα με την ειδικότητά τους, ως εξής:
Κατηγορία Α: Οινοποιοί, οξοποιοί, ποτοποιοί, εργατοτεχνίτες ζυθοποιίας (ζυθοβράστες, εργάτες υπόγειου φίλτρου, ζύμωσης, πλύσης και πλήρωσης βαρελιών), εκζαχαρωτές, ζυμωτές, διυλιστές, χειριστές αυτόματων μηχανημάτων, αρχιεργάτες γενικά, υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής, εμπειροτέχνες υπάλληλοι χημείου, εργάτες θαλάμων ψύξης κάτω των 0°C, εμφιαλωτές (κρασιού, λαδιού, μπύρας, οινοπνεύματος, όξους, οινοπνευματωδών ποτών γενικά και νερού).
Κατηγορία Β: Εργάτες αποθήκης, φορτοεκφορτωτές, εργάτες γενικών καθηκόντων, φύλακες, καθαριστές - καθαρίστριες και όλοι γενικά οι υπόλοιποι μη ειδικά κατονομαζόμενοι μισθωτοί.

Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 4%. Περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.5.2008, αυξάνονται από 1.6.2008 κατά ποσοστό 4% και διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1.1.2008

Από 1.6.2008

Α κατηγορία

33,70 

35,00 

Β κατηγορία

30,70 

31,90 

Άρθρο 4
Επίδομα τριετιών

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (επίδομα υπηρεσιακής ωρίμανσης), που καθορίζεται ανά τριετία ως εξής:
- Για τις πρώτες τέσσερις (4) τριετίες, καταβάλλεται για καθεμία επίδομα που ισούται με 10% του βασικού ημερομισθίου.
- Για τις επόμενες τέσσερις (4) τριετίες, καταβάλλεται για καθεμία επίδομα που ισούται με 5% του βασικού ημερομισθίου.

Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το χορηγούμενο στις ειδικότητες της παρούσας επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται επί του βασικού ημερομισθίου, προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών και ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Άρθρο 6
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας στον εργοδότη από τον οποίο αποχωρούν, καταβάλλεται αποζημίωση προσαυξημένη κατά πενήντα (50) ημερομίσθια (πλήρη) σε σχέση με αυτή που θα ελάμβαναν με βάση τις νόμιμες διατάξεις (Ν.435/1976, άρθρο 5).

Άρθρο 7
Λοιπές ισχύουσες διατάξεις

1. Κάθε διάταξη προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή διμερούς συμφωνίας ή επιχειρησιακής σύμβασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετη με αυτή ή δεν έχει ρητά τροποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 8
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και εφαρμόζεται όπως ορίζεται στα επιμέρους άρθρα αυτής.