Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Ν. Ηρακλείου» και εργάζονται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου - Δ.Α.: 17/2007

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣΕΓΕΣ
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Ν. Ηρακλείου» και εργάζονται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου - Δ.Α.: 17/2007

Fri, Apr 13, 2007 12:00 AM

Σήμερα στις 13.4.2007, ο κατά τον Ν.1876/1990 μεσολαβητής - διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κλήρωση διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών του ΟΜΕΔ, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Ν. Ηρακλείου» και εργάζονται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντά μου και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγμάτευση. []
Ύστερα από τα παραπάνω
για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Ν. Ηρακλείου» και εργάζονται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, μελών των πιο πάνω αναφερόμενων εργοδοτικών οργανώσεων: α) Σύνδεσμο Βιομηχανιών Κρήτης και β) Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ),

Αποφάσισα τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Ν. Ηρακλείου» και εργάζονται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, μελών των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία: α) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης και β) ΠΑΣΕΓΕΣ.

Άρθρο 2
Ειδικότητες

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ανάλογα με την ειδικότητά τους, ως εξής:
Κατηγορία Α?: Οινοποιοί, οξοποιοί, ποτοποιοί, εργατοτεχνίτες ζυθοποιίας (ζυθοβράστες, εργάτες υπόγειου φίλτρου, ζύμωσης, πλύσης και πλήρωσης βαρελιών), εκζαχαρωτές, ζυμωτές, διυλιστές, χειριστές αυτόματων μηχανημάτων, αρχιεργάτες γενικά, υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής, εμπειροτέχνες υπάλληλοι χημείου, εργάτες θαλάμων ψύξης κάτω των 0° C, εμφιαλωτές (κρασιού, λαδιού, μπύρας, οινοπνεύματος, όξους, οινοπνευματωδών ποτών γενικά και νερού).
Κατηγορία Β?: Εργάτες αποθήκης, φορτοεκφορτωτές, εργάτες γενικών καθηκόντων, φύλακες, καθαριστές - καθαρίστριες και όλοι γενικά οι υπόλοιποι μη ειδικά κατονομαζόμενοι μισθωτοί.

Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά 5% και θα ανέρχονται ως εξής:
Α? κατηγορία: 32,40 ευρώ και
Β? κατηγορία: 29,50 ευρώ.

Άρθρο 4
Επίδομα χρήσης θειώδους

Στους εργαζόμενους στα οινοποιεία και εφόσον απασχολούνται με τη χρήση θειώδους για τη συντήρηση του κρασιού, το άνοιγμα και το πλύσιμο των δεξαμενών κρασιού και τη συντήρηση αυτών, καταβάλλεται επίδομα χρήσης θειώδους, το οποίο ανέρχεται από 1.1.2007 σε 1,50 ευρώ ημερησίως.

Άρθρο 5
Επίδομα τριετιών

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (επίδομα υπηρεσιακής ωρίμανσης), που καθορίζεται ανά τριετία ως εξής:
Για τις πρώτες τρεις (3) τριετίες καταβάλλεται για καθεμία επίδομα, που ισούται με 10% του βασικού ημερομισθίου.
Για τις επόμενες πέντε (5) τριετίες καταβάλλεται για καθεμία επίδομα, που ισούται με 5% του βασικού ημερομισθίου.

Άρθρο 6
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το χορηγούμενο στις ειδικότητες της παρούσας απόφασης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται επί του βασικού ημερομισθίου, προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών και ανέρχεται σε ποσοστό 14%.

Άρθρο 7
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας στον εργοδότη από τον οποίο αποχωρούν, καταβάλλεται αποζημίωση προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια (πλήρη) σε σχέση με αυτή που θα ελάμβαναν με βάση τις νόμιμες διατάξεις (Ν.435/1976, άρθρο 5).

Άρθρο 8
Αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης

Το ύψος που καταβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως εξής:

Από 2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω

165 ημερομίσθια

Άρθρο 9
Επίδομα υπευθυνότητας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και, σύμφωνα με τις οδηγίες του οινολόγου ή του χημικού, εκτελούν εξειδικευμένες εργασίες, ήτοι φιλτράρισμα, μεταγγίσεις, προσθήκη οινολογικών φαρμάκων ή αναμίξεις, καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας ύψους 10%, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού ημερομισθίου, προσαυξημένου με τις τριετίες.

Άρθρο 10
Λοιπές ισχύουσες διατάξεις

1. Κάθε διάταξη προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή διμερούς συμφωνίας ή επιχειρησιακής σύμβασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετη με αυτή ή δεν έχει ρητά τροποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 11
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, με τις επιμέρους διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.