Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης Π.Κ.: 15/6.4.2009

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΞΟΠΟΙΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης Π.Κ.: 15/6.4.2009

Fri, Mar 13, 2009 12:00 AM

Σήμερα στις 13.3.2009, στο Ηράκλειο Κρήτης, μεταξύ: 1. Του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Νομού Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εμμανουήλ Κουντάκη, πρόεδρο και 2. Της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χαράλαμπο Λεκάκη, Αντιπρόεδρο, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χημικής Βιομηχανίας Ν. Ηρακλείου» και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νομού Ηρακλείου, μελών της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης.

Άρθρο 2
Ειδικότητες

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ανάλογα με την ειδικότητά τους, ως εξής:
Κατηγορία Α’: Οινοποιοί, οξοποιοί, ποτοποιοί, εργατοτεχνίτες ζυθοποιίας (ζυθοβράστες, εργάτες υπόγειου φίλτρου, ζύμωσης, πλύσης και πλήρωσης βαρελιών), εκζαχαρωτές, ζυμωτές, διυλιστές, χειριστές αυτόματων μηχανημάτων, αρχιεργάτες γενικά, υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής, εμπειροτέχνες υπάλληλοι χημείου, εργάτες θαλάμων ψύξης κάτω των 0°C, εμφιαλωτές (κρασιού, λαδιού, μπύρας, οινοπνεύματος, όξους, οινοπνευματωδών ποτών γενικά και νερού).
Κατηγορία Β’: Εργάτες αποθήκης, φορτοεκφορτωτές, εργάτες γενικών καθηκόντων, φύλακες, καθαριστές - καθαρίστριες και όλοι γενικά οι υπόλοιποι μη ειδικά κατονομαζόμενοι μισθωτοί.

Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 6%.

Άρθρο 4
Επίδομα τριετιών

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας (επίδομα υπηρεσιακής ωρίμανσης), που καθορίζεται ανά τριετία ως εξής:
- Για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες, καταβάλλεται για κάθε τριετία επίδομα που ισούται με ποσοστό 10% του βασικού ημερομισθίου.
- Για τις επόμενες τρεις (3) τριετίες, καταβάλλεται για κάθε τριετία επίδομα που ισούται με ποσοστό 5% του βασικού ημερομισθίου.

Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το χορηγούμενο στις ειδικότητες της παρούσας σύμβασης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται επί του βασικού ημερομισθίου, προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών και ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Άρθρο 6
Επίδομα υπευθυνότητας

Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 5 της από 18.4.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.1/2006), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του οινολόγου ή του χημικού, πραγματοποιούν εξειδικευμένες εργασίες, ήτοι φιλτράρισμα, μεταγγίσεις, προσθήκη οινολογικών φαρμάκων ή αναμείξεις, καθώς και στους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι της γραμμής εμφιάλωσης, καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού, προσαυξημένο με τις τριετίες».

Άρθρο 7
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας στον εργοδότη από τον οποίο αποχωρούν, καταβάλλεται αποζημίωση προσαυξημένη κατά πενήντα (50) ημερομίσθια (πλήρη) σε σχέση με αυτή που θα ελάμβαναν με βάση τις νόμιμες διατάξεις (Ν.435/1976, άρθρο 5).

Άρθρο 8
Λοιπές ισχύουσες διατάξεις

1. Κάθε διάταξη προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή διμερούς συμφωνίας ή επιχειρησιακής σύμβασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετη με αυτή ή δεν έχει ρητά τροποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 9
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009.