Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (ΣΔΑΜ) ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), που είναι μέλη του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού ΣΔΑΜ - Δ.Α.: 65/2008

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (ΣΔΑΜ)
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), που είναι μέλη του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού ΣΔΑΜ - Δ.Α.: 65/2008

Tue, Dec 23, 2008 12:00 AM

1. Με βάση τον Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, ανέλαβα κατόπιν κλήρωσης διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), που είναι μέλη του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού ΣΔΑΜ, για το έτος 2008, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού ΣΔΑΜ και του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομίας κ.λπ.).
[...]

Με βάση όσα εκτέθηκαν, η απόφασή μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Στην παρούσα υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), που είναι μέλη του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού ΣΔΑΜ.

Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής:

   

Από 1.1.2008

Από 1.10.2008

1.

Τεχνικό προσωπικό:

   
 

Πρακτικοί μηχανικοί γενικά άνευ άδειας, καθώς και οι κατέχοντες άδεια Β και Γ τάξης, ηλεκτροτεχνίτες - αρχιτεχνίτες

1.192,70 

1.221,88 

2.

Πρακτικοί μηχανικοί, κάτοχοι πτυχίου ή άδειας Α? τάξης του Υπουργείου Βιομηχανίας ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

1.216,67 

1.247,09 

3.

Ηλεκτροτεχνίτες:

   
 

α) κάτοχοι άδειας εργοδηγού

1.196,17 

1.226,07 

 

β) κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη - συν/τος - επίβλεψης

1.206,42 

1.236,58 

4.

Εργοδηγοί μέσης τεχνικής σχολής, ασυρματιστές, απόφοιτοι πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών

912,25 

935,10 

5.

Ψυκτικοί, τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων της παρ. 1 που κατέχουν πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής

1.219,75 

1.250,24 

6.

Τεχνίτες ηλεκτρονικών συσκευών και τεχνίτες τηλεπικοινωνιών:

   
 

α) από 0-12 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό

1.192,00 

1.222,20 

 

β) από 13-35 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) και ισότιμων αναγνωρισμένων σχολών (ανάλογα τα έτη υπηρεσίας)

1.296,62 

1.329,04 

7.

Πτυχιούχοι ΤΕΙ και των ισότιμων προς αυτά ανωτέρων σχολών των ειδικοτήτων ηλεκτρονικοί, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, που μετονομάστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3174/2003 σε μηχανικούς ΤΕ αντίστοιχων ειδικοτήτων και οι οποίοι μετατάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις μηχανικών ΤΕ βάσει των διατάξεων του Ν.3230/2004

1.302,00 

1.334,29 

8.

Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) και ισότιμων αναγνωρισμένων σχολών των ειδικοτήτων: i) μηχανικοί, ii) ηλεκτρολόγοι και iii) ψυκτικοί

1.296,62 

1.329,04 

9.

Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ - ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) ή ισότιμων αναγνωρισμένων όλων των άλλων ειδικοτήτων εκτός των παρ. 6, 7 και 8 και εκτός διοικητικού προσωπικού

1.014,75 

1.040,19 

Στην κατηγορία των πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών των περ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου εντάσσονται οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που κατά την αρχική πρόσληψή τους ή κατά τη μετάταξή τους στη θέση (ειδικότητα) που είναι ενταγμένοι, κατείχαν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτούταν ως προσόν διορισμού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Άρθρο 3

Το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ορίζεται σε 7,5 ώρες ημερησίως.

Άρθρο 4

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, πέρα από τον βασικό μισθό της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα και παροχές κατά μήνα:
Α. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο κλιμακώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Έτη (συμπληρωμένα)

Ποσοστό

1

4%

3

8%

5

12%

7

16%

9

20%

11

24%

13

28%

15

32%

17

36%

19

40%

21

44%

23

48%

25

52%

27

56%

29

60%

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 της παρούσας. Για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού, Στρατού και Αεροπορίας (ΓΕΝ, ΓΕΣ και ΓΕΑ). Για τους υπηρετούντες κατά την 31.12.1999, πέραν του ανωτέρω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωριζόταν για μισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις.
Β. Ενοποιημένο επίδομα ειδικών συνθηκών Πολεμικού Ναυτικού, οριζόμενο σε ποσοστό 22% επί των βασικών μισθών για όλους τους εργαζόμενους στο ΣΔΑΜ.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 της παρούσας και αντικαθιστά τα παλαιά επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι 31.12.1999, όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία αμφότερα υπολογίζονταν στους βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια προσαυξημένα με την πολυετία και τα οικογενειακά βάρη, ευδόκιμης παραμονής κ.λπ. επιδόματα που προβλέπονταν από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2019/1992, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 41 του Ν.2065/1992.
Γ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3205/2003, όπως ισχύει.
Δ. Επίδομα πληροφορικής, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.3205/2003, όπως ισχύει.
Ε. Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3205/2003, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως εφαρμοζόμενης Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.:
α) Δύο παντελόνια και δύο πουκάμισα κατ? έτος.
β) Ένα ελαφρύ μπουφάν κατ? έτος.
γ) Ένα ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας κατ? έτος.
δ) Ένα ισχυροψύχιο κάθε δύο (2) έτη.
ε) Ένα κουτί γάλα εβαπορέ 410 γρ. και 20 γρ. ζάχαρη ημερησίως.

Άρθρο 6

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα, επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.2839/2000 και οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 12 του Ν.3230/2004. Το επίδομα άδειας του προσωπικού που υπάγεται στις ρυθμίσεις της παρούσας Δ.Α., θα καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 7

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας παρέχουν πρόσθετη εργασία πέραν της ειδικότητάς τους σε χρόνο τουλάχιστον κατά το ήμισυ του νόμιμου ωραρίου, δικαιούνται μηνιαίο επίδομα 44,02 ευρώ.

Άρθρο 8

Χορηγείται επίδομα πτυχίου, στο ποσό των 17,61 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καταβάλλεται μόνο στους απόφοιτους ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και το οποίο απαιτείται ως προσόν διορισμού.

Άρθρο 9

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών που καταβάλλονται στους εκ των ανωτέρω μισθωτούς που εργάζονται σε οκτάωρες εναλλασσόμενες βάρδιες επί 24ωρης βάσης σε υπηρεσίες 24ωρης λειτουργίας του ΣΔΑΜ εντός του υποχρεωτικού νόμιμου ωραρίου εργασίας, συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας προσαυξήσεις για εργασία κατά Κυριακές και λοιπές ημέρες αργίας, καθώς επίσης και για παροχή εργασίας κατά τη νύχτα.

Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή διάταξη νόμου ή προεδρικό διάταγμα ή κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις αποδοχές ή το ωράριο του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσας. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2346/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2439/1996, καθώς επίσης και η υπ? αριθ. Φ.845/1/127392/Σ.474/26.2.2007 διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 11

Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31.12.2007 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε., διατηρούνται ως προσωπική διαφορά η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω σύγκριση δεν συμπεριλαμβάνεται το πριμ παραγωγικότητας.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.