Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό »

Thu, Jan 14, 2010 12:00 AM Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010

Προς:

1.      Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού, Ομηρ. Σκυλίτση αρ. 19, Πειραιάς.

2.      Σωματείο Εργαζομένων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Δεινοκράτους 70, 115 21 Αθήνα.

3.      Υπουργείο     Οικονομικών     (Γενικό     Λογιστήριο     του      Κράτους), Πανεπιστημίου 37, 101 82 Αθήνα.

4.      Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Χολαργός.

5.      Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Κλάδος Ε', Χολαργός, 156 10 Αθήνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

3/2010

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό »

Στην Αθήνα σήμερα την 14 Ιανουαρίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής-Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

-   που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 28 Δεκεμβρίου 2009 για την υπόθεση της συλλογικής διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό.

-   συλλογικής διαπραγμάτευσης και συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 12 Οκτωβρίου 2009 και αριθμ. πρωτ. 116 αίτηση . Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού», σε συνέχεια της από 26.1.2009 πρόσκλησης του για διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή ΣΣΕ, που απευθύνθηκε προς τον κ. Υπουργό των Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και το άρθρο 4 του Ν. 1876/1990,


- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 4 Ιανουαρίου 2010, σε συνέχεια της από 17 Δεκεμβρίου 2009 και αριθμ. πρωτ. 071 αίτησης Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού»,

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, στην Διαιτητική Απόφαση 3/2010 με τις εξής ρυθμίσεις:

Άρθρο 1

Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στις Ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες των Ναυστάθμων, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και είναι μέλη του «Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού (Π.Σ.Ε.Π.Ν)» και των εργαζομένων στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που είναι μέλη του «Σωματείου Εργαζομένων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών».

Άρθρο 2

Έκτακτη οικονομική παροχή έτους 2009 και Βασικοί Μισθοί

2.1.          Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς εφαρμόζονται για το έτος 2009 οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009).

2.2.          Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί με βάση τα ανωτέρω, συμψηφίζονται με τα ποσά που χορηγούνται με την παρούσα ρύθμιση.

2.3.          Επιπλέον των ανωτέρω, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 με την υπ' αριθμ. 47/2008 ΔΑ. (Πρ. Κατ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προοτασίας 28/29-10-2008) ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής :

 

Ειδικότητες

Ισχύοντες

Ισχύοντες

 

από

από

 

01.01.2009

έως 30.11.2009

01.12.2009

1)    Απασχολούμενοι στα Ναυτικά Νοσοκομεία

 

 

γενικά:

 

 

Νοσοκόμοι       -       Νοσηλευτές,       Εμφανιστές

838,40 €

846,90 €

ακτινολογικών   και   εγκεφαλικών   μηχανημάτων,

 

 

Τραπεζοκόμοι,   Καθαριστές,   Εργάτες   Γενικών

 

 

Εργασιών

 

 


2)   Αρτεργάτες , Εσχαρεύς, Κουρείς, Κόπτης -

 

 

Ράπτης,    Φωτογράφοι,    Ναυτεργάτες,    Εργάτες

 

 

Γενικών     εργασιών,      Εργάτες     Οικοδομικών

 

 

εργασιών,      Τεχνίτες     οικοδόμοι,      Κλητήρες,

917,19 €

926,50 €

Πλύντες, Καθαρίστριες, Τραπεζοκόμοι

 

 

Ειδικά:

 

Ι)   Οι   εργάτες   Γενικών   εργασιών   -   Ναυτεργάτες   που   απασχολούνται

αποκλειστικά με τις εργασίες δεξαμενισμού ή εργάζονται μονίμως επί πλοίων,

ακολουθούν το Βασικό Μισθό του Τεχνικού Προσωπικού γενικά.

Μ)   Οι   ελαιοχρωματιστές   που   απασχολούνται

με   τη   βαφή   πλοίων   ή

υφαλοχρωματισμού ακολουθούν το Βασικό Μισθό του Τεχνικού Προσωπικού

γενικά.

 

II!)   Οι   εργάτες  που   ασχολούνται   με  πυρομαχικά,   δηλαδή   μεταφέρουν,

απασφαλίζουν ή καταστρέφουν πυρομαχικά, λαμβάνουν τον βασικό μισθό

του Τεχνικού Προσωπικού γενικά.

 

IV) Για την απασχόληση στις ανωτέρω εργασίες I,

ΙI και III εκδίδεται βεβαίωση

του Διοικητή του Ναυστάθμου ή της Μονάδας όπου παρέχεται η εργασία.

3) Τεχνικό προσωπικό γενικά :

 

 

Πρακτικοί μηχανικοί γενικά άνευ αδείας καθώς

 

 

και   οι   κατέχοντες   άδεια   Β'   &      Γ   τάξεως,

 

 

Ηλεκτροτεχνίτες-Αρχιτεχνίτες,Προγραμματιστές,

 

 

Βαφείς   αυτοκινήτων,   Δεξαμενιστές,   Τεχνίτες

 

 

πυρομαχικών,      Τεχνίτες      και      Συντηρητές

 

 

Αυτοκινήτων,        Εφαρμοστές,       Λεμβουργοί,

 

 

Ξυλουργοί,            ΜΕΚ,            Μανουβραδόροι,

 

 

Προτυποποιοί, Τορνευτές, Σφυροκοπανιστές και

1.221,88 €

1.234,20 €

όσοι είτε απασχολούνται με τα καθήκοντα της

 

 

ειδικότητας τους είτε με εργασίες Αμμοβολής ή

 

 

Υδροβολής,          Τυπογράφοι,         Υδραυλικοί,

 

 

Χαλκουργοί,           Τεχνίτες           αεροσκαφών,

 

 

Ηλεκτροσυγκολλητές τάξεως Β:,    Σιδηρουργοί,

 

 

Υφαλοχρωματιστές, Λεβητοποιοί , Φανοποιοί ,

 

 

Χύτες.

 

 

4) Ηλεκτροσυγκολλητές Α' Τάξεως

1.257,60 €

1.270,20 €

5)      Πρακτικοί   μηχανικοί   κάτοχοι   πτυχίου   ή

 

 

αδείας Α! Τάξεως του Υπουργείου Βιομηχανίας ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας .

1.247,09 €

1.259,60 €


6) Ηλεκτροτεχνίτες :

 

 

α) κάτοχοι αδείας Εργοδηγού

1.213,47 €

1.225,70 €

β) κάτοχοι αδείας Εγκαταστάτου - Συν/τος -Επιβλέψεως

1.236,58 €

1.249,00 €

7)    Σχεδιαστές,    Εργοδηγοί    μέσης    τεχνικής

 

 

σχολής,   Ασυρματιστές,  Απόφοιτοι   πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών.

935,10  

944,50 €

8) Ψυκτικοί, Χειριστές σκαπτικών ανυψωτικών ισοπεδωτικών            και            ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων

 

 

της    παραγράφου    (3) που κατέχουν πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής.

1.250,24  

1.262,80 €

9) Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών & Τεχνίτες Τηλεπικοινωνιών

 

 

α)  Από  0-12  έτη υπηρεσίας στο  Πολεμικό

Ναυτικό

β)   Από 13-35   έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό

Ναυτικό    καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων

1.222,2  

1.234,50 €

σχολών   (ΤΕΙ- ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ ) και ισοτίμων

ανεγνωρισμένων σχολών       (ανάλογα  τα  έτη

υπηρεσίας).

γ)  Πτυχιούχοι ΤΕΙ  και των ισοτίμων προς αυτά

ανωτέρων        σχολών        των        ειδικοτήτων

Ηλεκτρονικοί,   Μηχανικοί,   Ηλεκτρολόγοι,   που

μετονομάστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του

1.329,04  

1.347,70 €

ν.3174/2003   σε   Μηχανικούς   ΤΕ   αντιστοίχων ειδικοτήτων     και  οι  οποίοι  μετετάχθησαν σε προσωποπαγείς θέσεις Μηχανικών ΤΕ  Βάσει των διατάξεων του ν. 3230/2004.

1.334,29 €

1.347,70 €

10)  Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ - ΚΑΤΕ -    ΚΑΤΕΕ)    και    ισοτίμων    ανεγνωρισμένων σχολών   των   ειδικοτήτων:   ι)   Μηχανολόγοι   -Μηχανικοί, ιι)   Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι, ιιι)

 

 

Μηχανολόγοι - Ψυκτικοί.

1.329,04 €

1.347,70 €

11)     Πτυχιούχοι     Ανωτέρων  σχολών  (ΤΕΙ  -

 

 


ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ)   ή ισοτίμων αναγνωρισμένων

 

 

όλων   των   άλλων      ειδικοτήτων   εκτός   των παραγράφων (9) και (10).

1.040,19  

1.050,70 €

12)   Διπλωματούχοι   Πολυτεχνιακών   Σχολών,

 

 

Προγραμματιστές Αναλυτές     Η/Υ,   Πτυχιούχοι

 

 

ΑΕΙ,    Πτυχιούχος    (ΑΕΙ)    Χημικός,         Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό .

1.355,31 €

1.368,90 €

13) Διοικητικό προσωπικό :

 

 

α) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

1.034,86  

1.045,30 €

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι

966,57  

976,40 €

γ) Απόφοιτοι Λυκείου

893,03  

902,00 €

δ) Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου

856,26  

865,00 €

14) Οδηγοί Αυτοκινήτων

893,03  

902,00 €

Στην κατηγορία των πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών της περιπτώσεως 7 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητος που κατά την αρχική πρόσληψη τους η κατά τη μετάταξη τους στη θέση (ειδικότητα) που είναι ενταγμένοι, κατείχαν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτείτο ως προσόν διορισμού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Άρθρο 3

Επιδόματα

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα πέρα από το Βασικό Μισθό της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα κατά μήνα.

3.1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας το οποίο κλιμακώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

 

ΕΤΗ (συμπληρωμένα)

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

4%

3

8%

5

12%

7

16%

9

20%


11

24%

13

28%

15

32%

17

36%

19

40%

21

44%

23

48%

25

52%

27

56%

29

60%

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της παρούσης.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο ΓΕΝ - ΓEΣ - ΓΕΑ για τους υπηρετούντες κατά την 31-12-1999. Πέραν του ανωτέρω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωριζόταν, για μισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις.

3.2. Ενοποιημένο επίδομα ειδικών συνθηκών Πολεμικού Ναυτικού οριζόμενο σε ποσοστό: 15 % για όλους τους εργαζομένους στο Πολεμικό Ναυτικό. Οι εργαζόμενοι στα Ναυτικά Νοσοκομεία δεν λαμβάνουν το ενοποιημένο επίδομα (καθότι λαμβάνουν το Νοσοκομειακό επίδομα, βλ. 3.4. κατωτέρω).

3.2.1.     Ειδικά για όσους εργάζονται στους Ναύσταθμους, καθώς και στις υπηρεσίες ευθύνης αυτών, στο ΚΣΑΝ με εξαίρεση τους οδηγούς, στους εργαζομένους των υπηρεσιών του Στρατηγείου Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ.Δ.Α.Μ), στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (Ν.Δ.Α), στο Θωρηκτό Αβέρωφ και στην Υπηρεσία Φάρων (Υ.Φ), στους εργαζόμενους στα πλοία της Δ/ΓΕΝ Υδρογραφικής Υπηρεσίας, το ποσοστό του ενοποιημένου επιδόματος καταβάλλεται σε ποσοστό 22% επί των Βασικών Μισθών.

3.2.2.     Το επίδομα αυτό κατά περίπτωση υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της παρούσης και αντικαθιστά τα παλαιά επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι 31-12-1999, όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας ευδόκιμου παραμονής, εργασίας επί πλοίων, κ.λ.π . τα οποία υπολογίζονταν στους Βασικούς Μισθούς ή ημερομίσθια προσαυξημένα με την πολυετία και τα οικογενειακά βάρη κ.λ.π. επιδόματα που προβλέπονταν από προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του


άρθρου 7 του ν. 2019/92 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 41 του ν. 2065/92 .

3.2.3. Από την 01.12.2009 το ενοποιημένο επίδομα ειδικών συνθηκών Πολεμικού Ναυτικού χορηγείται και στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται σε λοιπούς χώρους εργασίας του Πολεμικού Ναυτικού και χαρακτηρίζονται από όρους και προϋποθέσεις όμοιους με εκείνους που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. Β της ΔΑ 59/2009 αυξανόμενο από ποσοστό 15% σε ποσοστό 22% σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. Β της ΔΑ 59/2009 Οι εργαζόμενοι στα Ναυτικά Νοσοκομεία δεν λαμβάνουν το ενοποιημένο επίδομα (καθότι λαμβάνουν το Νοσοκομειακό επίδομα, βλ. 3.4. κατωτέρω).

3.3. Οικογενειακή παροχή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003 , όπως ισχύει .

3.4. Νοσοκομειακό επίδομα και τροφής

Χορηγείται σε όλο το προσωπικό, που υπάγεται στην παρούσας και απασχολείται ανεξαρτήτως ειδικότητας στα Ναυτικά Νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού . Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει .

3.5. Επίδομα πληροφορικής το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει .

3.6.    Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3205/2003 όπως ισχύει .

3.7.    Επίδομα βαρέων αυτοκινήτων - ρυμουλκών οριζόμενο σε 40 € μηνιαίως , το οποίο χορηγείται στους οδηγούς που απασχολούνται :

α) Σε Βαρέα αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου άνω των 6 τόνων .

β) Σε βυτιοφόρο εκκενώσεων βόθρων και αποκομιδής απορριμμάτων ανεξαρτήτως ωφελίμου φορτίου και του χρόνου της ημερησίας ή εβδομαδιαίας εργασίας των σε αυτά

γ) Σε βαρέα ρυμουλκά μετά ρυμουλκούμενων κατόχους αντιστοίχου πτυχίου ή αδειών .

3.8.     Επίδομα Πτυχίου. Χορηγείται επίδομα πτυχίου, στο ποσό των 17,61 €  μηνιαίως το οποίο καταβάλλεται μόνο στους απόφοιτους ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και το οποίο απαιτείται ως προσόν διορισμού.


Άρθρο 4

Ωράριο εργασίας

4.1.    Το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης, ορίζεται σε 7,5 ώρες ημερησίως. Κατά τα λοιπά ισχύουν και για τους υπαγόμενους στην παρούσα οι διατάξεις του ΠΔ 88/1999, όπως ισχύει.

4.2 Ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες 24ωρης λειτουργίας, το ωράριο του προσωπικού που επανδρώνει τις θέσεις αυτές πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των Π.Δ 88/99 & Π.Δ 76/2005, και για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, να μην υπερβαίνει τις 12 ώρες συνεχούς εργασίας του εργαζόμενου σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών.

Άρθρο 5

Παροχές σε είδος

5.1 Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος:

Α)      2 (δυο) παντελόνια και 2 (δυο) πουκάμισα κατ' έτος

Β)      1 (ένα) ελαφρύ μπουφάν κατ' έτος

Γ)      1 (ένα) ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας κατ' έτος

Δ)      1 (ένα) ισχυροψύχιο κάθε 2 (δυο) έτη

Ε)      1 (ένα) κουτί γάλα εβαπορέ.410-γραμ. και 20 γραμ. ζάχαρη ημερησίως.

5.2.    Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Δ/νση Ναυτικών Όπλων ΝΑΤΟ και Δ/νση Καυσίμων ΝΑΤΟ αντί των ανωτέρω ειδών χορηγούνται τα κάτωθι είδη ατομικής προστασίας

Α)     2 (δυο) φόρμες ανά έτος

Β)      2 (δυο) ζεύγη παπούτσια ανά έτος (το ένα ελαστικό)

Γ)      1 (ένα) ζεύγος άρβυλα πυρομαχικών ανά έτος

Δ)      1 (ένα) αδιάβροχο ανά έτος

Ε)      1 (ένα) ζεύγος γάντια ανά έτος

ΣΤ)     1 (ένα ) ισχυροψύχιο ανά δύο έτη


Άρθρο 6

Άδειες

6.1.     Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000, οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 όπως ισχύει, και οι διατάξεις της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 άρθρο 3 σχετικό με την προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία.

6.2.  Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 «Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα».

6.3 Το επίδομα αδείας του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας θα καταβάλλεται με την μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 7

Κατάταξη Λοιπών Ειδικοτήτων

Ειδικότητες που δεν αναφέρονται στην παρούσα και ανήκουν στη δύναμη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού, κατατάσσονται σε αντίστοιχη συναφή κατηγορία και ειδικότητα και ακολουθούν τις ρυθμίσεις του προσωπικού αυτού .Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να συνάγεται και από τη σχετική προκήρυξη της θέσης αλλά και την περιγραφή της εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας . Η συνάφεια της ειδικότητος προκύπτει ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Πρόσθετη Εργασία

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας παρέχουν πρόσθετη εργασία πέραν της ειδικότητας τους σε χρόνο τουλάχιστον κατά το ήμισυ του νομίμου ωραρίου δικαιούνται μηνιαίο επίδομα 44,02 €.

 

 

 

 

 

Άρθρο 9

Ισχύουσες Ρυθμίσεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούμενη ΣΣΕ, Διαιτητική Απόφαση, διάταξη Νόμου, Προεδρικό Διάταγμα, Κοινή Υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις αποδοχές ή το ωράριο του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσης. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2346/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2439/1996, καθώς επίσης και η αριθμ. Φ. 845/1/127392/Σ.474/26.2.2007 Διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και η απόφαση Φ 845/28/135612/1.12.2008, που αφορούν στα φύλλα πορείας.

Άρθρο 10

Ανώτερες Αποδοχές

Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31/12/2008 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω σύγκριση δεν συμπεριλαμβάνεται το πριμ παραγωγικότητας.

Άρθρο 11

Διάρκεια ισχύος

Έναρξη ισχύος της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης ορίζεται η 1.1.2009, εφαρμοζόμενη στις επιμέρους διατάξεις όπως ορίζεται στα άρθρα αυτής.

Αιτιολογία

Στην Αθήνα σήμερα την 14 Ιανουαρίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής-Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

-   που κατόπιν κληρώσεως ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 28 Δεκεμβρίου 2009 για την υπόθεση της συλλογικής διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό.

-   συλλογικής διαπραγμάτευσης και συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 12 Οκτωβρίου 2009 και αριθμ. πρωτ. 116 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού», σε συνέχεια της από 26.1.2009 πρόσκλησης του για διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή ΣΣΕ, που απευθύνθηκε προς τον


κ. Υπουργό των Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και το άρθρο 4 του Ν. 1876/1990,

- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 4 Ιανουαρίου 2010, σε συνέχεια της από 17 Δεκεμβρίου 2009 και αριθμ. πρωτ. 071 αίτησης Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού», προσεκάλεσα τα μέρη της συλλογικής διαπραγμάτευσης, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 5 Ιανουαρίου 2010 και την 13 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα.

Στην κοινή συνάντηση της 5ης Ιανουαρίου 2010 παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αφενός του «Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού», κ.κ Τηλιακός Νικόλαος και Αϊλαμάκης Γεώργιος, αφετέρου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. Μαυρογιαννάκης Γεώργιος.

Στην κοινή συνάντηση της 13ης Ιανουαρίου 2010 παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αφενός του «Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού» κ. Τηλιακός Νικόλαος αφετέρου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. Μαυρογιαννάκης Γεώργιος. Πλέον αυτών στην συνάντηση της 13ης Ιανουαρίου 2010, βάσει του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 1876/90, προσεκλήθη και παρέστη εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του παρεμβαίνοντος Σωματείου Εργαζομένων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, κ. Παπασταύρου Θεόδωρος.

Στις εν λόγω συναντήσεις όπου ετέθησαν τα θέματα προς διαπραγμάτευση και διατυπώθηκαν οι θέσεις των μερών, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, τις θέσεις που είχαν εκφράσει και κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και ειδικότερα το σχέδιο της κατατεθείσας ΣΣΕ (με αριθμ. πρωτ. 2202/24.11.2009) από τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού» και τα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο αυτό, καθώς το υπ' αριθμ. πρωτ. 2217/27.11.2009 έγγραφο του παρεμβαίνοντος Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών», όπου εκτίθενται οι απόψεις του ως άνω Σωματείου, ο δε εκπρόσωπος του ΓΛΚ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, τις θέσεις που περιλαμβάνονται και στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2241/1.12.2009 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αναγράφεται ότι «οι προτάσεις των ανωτέρω Σωματείων, με βασικό τους αίτημα την ενσωμάτωση ποσοστού 10% του Ενοποιημένου Επιδόματος στους Βασικούς Μισθούς, προκαλούν οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και δεν γίνονται αποδεκτές, εμμένοντας παράλληλα στις απόψεις μας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα σχετικό πρακτικό μεσολάβησης της 23.11.2009, 18.11.2009 και 13.11.2009, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 για την εισοδηματική πολιτική του τρέχοντος έτους».


Με τα μέρη που συμμετείχαν στην διαπραγμάτευση για την διαιτητική ρύθμιση της συλλογικής διαφοράς διερευνήθηκε η δυνατότητα οικειοθελούς σύναψης ΣΣΕ έστω κατά το στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας. Όμως δεν κατέστη δυνατόν η συλλογική διαπραγμάτευση να οδηγηθεί σε συμφωνία των μερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της Διαιτησίας.

Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη Διαιτητική Απόφαση 3/2010 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό, αφού έλαβα υπόψη μου και τα εξής:

1.                    Την από 17.12.2009 αίτηση Διαιτησίας, την από 12.10.2009 Αίτηση Μεσολάβησης, τα στοιχεία του φακέλου στο στάδιο της Μεσολάβησης και στο στάδιο της Διαιτησίας καθώς και την από 26.1.2009 πρόσκληση του «Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού» για διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή ΣΣΕ, που απευθύνθηκε προς τον κ. Υπουργό των Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και το άρθρο 4 του Ν. 1876/1990,

2.                    Την από 09.12.2009 Πρόταση του Μεσολαβητού κ. Ιωάννη Μαντούβαλου η οποία έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά της συλλογικής διαπραγμάτευσης ήτοι του «Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού» αλλά και του παρεμβαίνοντος «Σωματείου Εργαζομένων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών».

3.                    Την σύναψη της από 02.04.2008 ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και το περιεχόμενο αυτής ειδικότερο ως προς την κανονική άδεια των μισθωτών.

4.         Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009) για την εισοδηματική πολιτική στον Δημόσιο τομέα και την δημοσιονομική κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία.

5.                    Το ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΥΕ της 11ης Ιανουαρίου 2010 ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 09 -Δεκεμβρίου 09, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 08 - Δεκεμβρίου 08, παρουσίασε αύξηση 1,2%.

6.                    Το ότι η από 1.12.2009 χορηγούμενη προσαύξηση στους βασικούς μισθούς των υπαγομένων στην παρούσα Κλαδική ΣΣΕ (για λόγους συγκρισιμότητας των βασικών μισθών στους εργαζόμενους  ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό


με την σχετική ρύθμιση της ΔΑ 59/2009 ως Τοπικής ρύθμισης σε πεδίο ισχύος υποσυνόλου της παρούσας Κλαδικής ρύθμισης) με αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατανομή και διαχείριση των κονδυλίων του Γενικού Προϋπολογισμού για την αμοιβή των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό (Κωδικός Φορέα 11-300) δεν συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τα σημεία 8 και 15 της παρούσας αιτιολογίας, επιπλέον κόστος.

7.                    Το ότι η από 1.12.2009 προσαύξηση-εξομοίωση του ενοποιημένου επιδόματος ειδικών συνθηκών Πολεμικού Ναυτικού για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων από ποσοστό 15% σε ποσοστό 22 % έχει ήδη συντελεσθεί με την σχετική ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. Β της ΔΑ 59/2009, η οποία αφορά Τοπική ρύθμιση με πεδίο ισχύος σε υποσύνολο του πεδίου ισχύος της παρούσας Κλαδικής ρύθμισης, και συνεπώς χορηγείται με την παρούσα ΔΑ για λόγους ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στο Πολεμικό Ναυτικό υπό όμοιους όρους και προϋποθέσεις με εκείνους που περιέχονται στο άρθρο 4 παρ. Β της ΔΑ 59/2009.

8.                    Το ότι το μικρό επιπλέον κόστος αυτής της αύξησης - εξομοίωσης του ενοποιημένου επιδόματος ειδικών συνθηκών Πολεμικού Ναυτικού είναι δυνατόν να συμψηφισθεί με την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατανομή και διαχείριση των κονδυλίων του Γενικού Προϋπολογισμού για την αμοιβή των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό   (Κωδικός Φορέα

 11-300) και ειδικότερα των Κωδικών για «Πρόσθετες και παρεπόμενες Παροχές» που αφορούν «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» (Κωδ. 0511) και «Αμοιβή για Εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» (Κωδ. 0512).

9.     Το με αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 2390/22-12-2009 έγγραφο του «Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας» με το οποίο καλείται, μεταξύ των 12 παραληπτών του εγγράφου και ο ΟΜΕΔ, «εάν προσέλθει σ' εσάς το σωματείο ΠΣΕΠΝ για οποιαδήποτε καταγγελία ή διαπραγμάτευση σε σχέση με το θέμα των εργαζομένων στις 24ωρες φυλακές ασφαλείας, οφείλετε εκ του νόμου να διακόψετε οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπραγμάτευση μαζί του λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος, σε διαφορετική περίπτωση θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο
δικαίωμα μας, αφού τα μέλη μας που είναι όλοι όσοι εργάζονται στις 24ωρες φυλακές ασφαλείας, δεν συναινούν σε οποιαδήποτε αλλαγή του τρόπου εργασίας τους».


10.             Το με αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 57/14-01-2010 έγγραφο του Πολεμικού Ναυτικού που κατέθεσε ο «Σύνδεσμος Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας» σύμφωνα με το οποίο «γνωρίζεται ότι το σύνολο του Πολιτικού Προσωπικού ΣΕΙΔ που εργάζεται / απασχολείται στις υπόψη Φυλακές του ΝΑ (ΤΠΕ-ΠΔ-ΔΔ) είναι μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΣΙΠΝΣ)».

11.             Το ότι το ζήτημα του χρόνου εργασίας και της τήρησης των ρυθμίσεων του Π.Δ. 88/1999 (που αφορά τις Ελάχιστες Προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ) είχε αποτελέσει αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο στάδιο της Μεσολάβησης αλλά και της πρότασης του Μεσολαβητού κ. Ιωάννη Μαντούβαλου για την Κλαδική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό σε όλη την χώρα.

12.             Το ότι το Π.Δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (ΦΕΚ 94 Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ όπως σήμερα ισχύει, βάσει και του Π.Δ. 76/2005 που αφορά την τροποποίηση του Π.Δ. 88/1999, για την τήρηση και την εφαρμογή της οποίας αξιολογείται η χώρα μας1 ορίζουν σαφώς ότι «για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα (12) συνεχείς ώρες».

13.             Το ότι ακόμη και στις εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις παρεκκλίσεων (όπως π.χ. στην περίπτωση των εργαζομένων σε αλιευτικό πλοία) ορίζεται (άρθρο 14 και 14β) ότι «ο μέγιστος αριθμός εργασίας ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης, ορίζονται εντός των ακολούθων ορίων:

α) μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση:

ι) δεκατέσσερις ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών, ...

β) ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερες από:

ι) δέκα ώρες σε οποιαδήποτε χρονική διάρκεια 24 ωρών...» ο δε « μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης εντός των πιο πάνω ορίων, μπορεί να καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

14.              Το ότι στο Π.Δ. 88/1999 για την εναρμόνιση της χώρας με την Οδηγία για τις Ελάχιστες Προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ, και ειδικότερα στο Άρθρο 3 (Άρθρο 3 Οδηγίας) που αφορά την «Ημερήσια ανάπαυση» (όπου ορίζεται ότι «Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα 12 συνεχείς ώρες») η εγχώρια προσθήκη του ότι «Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα» δεν σκοπεί στην παρερμηνεία του γράμματος και του πνεύματος της Οδηγίας για τις Ελάχιστες Προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ, η οποία, μεταξύ άλλων, ορίζει την εφαρμογή μέγιστων ορίων εργασίας σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών και ελάχιστων ορίων ανάπαυσης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών.

15.              Το ότι η 24ωρη συνεχής απασχόληση εργαζομένων, η οποία είχε αναφερθεί προ 32ετίας (το 1978 σε σχετική σύσκεψη του ΓΕΝ) ως «επίλυσις προσωρινώς» του ζητήματος οργάνωσης της εργασίας σε υπηρεσίες λειτουργούσες επί 24ώρου βάσεως, εκτός των ζητημάτων συμβατότητας με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας», ο έλεγχος της εφαρμογής των οποίων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 88/1999 «ανατίθεται στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας», επηρεάζει ευθέως την αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή των δαπανών του Γενικού Προϋπολογισμού για την αμοιβή των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό (Κωδικός Φορέα 11-300), και ειδικότερα των Κωδικών για «Πρόσθετες και παρεπόμενες Παροχές» που αφορούν «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» (Κωδ. 0511) και «Αμοιβή για Εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» (Κωδ. 0512), καθώς με την εφαρμογή συστήματος εναλλασσομένων ομάδων εργασίας (αντί της συνεχούς 24ωρης απασχόλησης) το συνολικό μισθολογικό κόστος και ανακατανέμεται και συγκρατείται / μειώνεται, επιτρέποντας έτσι να υπερκαλυφθεί και η δαπάνη της αύξησης-εξομοίωσης  του   ενοποιημένου   επιδόματος   ειδικών   συνθηκών   Πολεμικού Ναυτικού χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Γενικού Προϋπολογισμού.

16.              Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και την συμβολή της Διαιτησίας στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών στους χώρους εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό.