Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2009, των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας Π.Κ.: 36/30.6.2009

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2009, των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας Π.Κ.: 36/30.6.2009

Fri, Jun 19, 2009 12:00 AM

Στην Αθήνα στις 19.6.2009, μεταξύ των συμβαλλόμενων, αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και αφετέρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων - Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Στράτο Βουλαμάκη, Βασίλειο Στεργίου και Νικόλαο Σφαντό, μέλη του Δ.Σ. αυτής, συμφωνήθηκε η υπογραφή της παρακάτω Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού, που εκτελούν τις εργασίες: βαφής, καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σουρώματος με κύλινδρο, υδραυλική πρέσα ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα σιδερώματος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιματισμού, καθώς και με την παραλαβή, διαλογή και μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30.4.2009, με την από 6.6.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 47/30.6.2008), αυξάνονται από 1.5.2009 κατά 5,5%, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Βασικό
ημερομίσθιο
Από 1.5.2009

Νεοπροσλαμβανόμενοι

36,56

Με τη συμπλήρωση 2 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

38,36

Με τη συμπλήρωση 4 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

40,04

Με τη συμπλήρωση 6 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

40,83

Με τη συμπλήρωση 8 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

41,80

Με τη συμπλήρωση 10 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

42,78

Με τη συμπλήρωση 12 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

43,34

Με τη συμπλήρωση 14 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

44,47

Με τη συμπλήρωση 16 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

45,16

Με τη συμπλήρωση 18 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

46,07

Άρθρο 3
Υπολογισμός επιδομάτων και αναλυτικός πίνακας

3.1. Όλα τα προβλεπόμενα, βάσει των ισχυουσών Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
3.2. Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις αυξήσεις του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 4
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν θίγονται με την παρούσα.
4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, Δ.Α. καθώς και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.