Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2008, των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 47/30.6.2008

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2008, των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 47/30.6.2008

Mon, Jun 30, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα στις 6.6.2008, μεταξύ των συμβαλλόμενων, αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και αφετέρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων - Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Στράτο Βουλαμάκη, πρόεδρο, Βασίλειο Στεργίου και Χριστίνα Γαβριελάτου, μέλη του Δ.Σ. αυτής, συμφωνήθηκε η υπογραφή της παρακάτω Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού, που εκτελούν τις εργασίες: βαφής, καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σουρώματος με κύλινδρο, υδραυλική πρέσα ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα σιδερώματος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιματισμού, καθώς και με την παραλαβή, διαλογή και μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, με την από 4.6.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 51/11.6.2007), αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 3,8% και από 1.9.2008 κατά 3%, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Βασικό ημερομίσθιο

Από 1.1.2008

Από 1.9.2008

Νεοπροσλαμβανόμενοι

33,64 ?

34,65 ?

Με τη συμπλήρωση 2 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

35,30 ?

36,36 ?

Με τη συμπλήρωση 4 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

36,84 ?

37,95 ?

Με τη συμπλήρωση 6 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

37,57 ?

38,70 ?

Με τη συμπλήρωση 8 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

38,47 ?

39,62 ?

Με τη συμπλήρωση 10 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

39,37 ?

40,55 ?

Με τη συμπλήρωση 12 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

39,88 ?

41,08 ?

Με τη συμπλήρωση 14 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

40,92 ?

42,15 ?

Με τη συμπλήρωση 16 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

41,56 ?

42,81 ?

Με τη συμπλήρωση 18 ετών προϋπηρεσίας στον Κλάδο

42,40 ?

43,67 ?

Άρθρο 3

Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις αυξήσεις του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε., προσαρτάται σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 4

Στην ειδικότητα του βαφέα περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εργασία την ξεβαφή με χημικά ρούχων.

Άρθρο 5

Όλα τα προηγούμενα βάσει των ισχυουσών Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

Άρθρο 6
Προσαύξηση της κανονικής άδειας
μετά από 25ετή εργασία

Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες-τριες που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες, αντίστοιχα.

Άρθρο 7

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008), (και των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων), όπως: η προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά από 25ετή εργασία, οι άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού, η προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, Δ.Α., καθώς και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.