Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συμπληρωματική και τροποποιητική) - Π.Κ.: 118/26.9.2006

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συμπληρωματική και τροποποιητική) - Π.Κ.: 118/26.9.2006

Tue, Sep 26, 2006 12:00 AM New Page 1

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές σύμφωνα με το πρωτόκολλο από 28.1.2005, που συμφωνήθηκε από τις εταιρείες BP, SHELL, TEXACO, PETROGAZ, SHELL GAS, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005, που είχε ως εξής:
«Α. Προς ευχερέστερη κατανόηση και εφαρμογή των όρων της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαιοειδών - υγραερίων, συμφωνείται η κωδικοποίησή της (δηλαδή η συλλογή όλων των διατάξεων των μέχρι σήμερα συναφθέντων Σ.Σ.Ε. εταιρειών πετρελαίου - υγραερίων, μη συμπεριλαμβανομένων των κατά καιρούς υπογραφέντων πρωτοκόλλων) και εν συνεχεία η μεταγλώττισή της στη δημοτική γλώσσα, με δυνατότητα αφαίρεσης των ειδικοτήτων εκείνων που δεν ισχύουν σήμερα και τη σχετική αναρίθμησή της. Ευνόητο είναι ότι τα ως άνω δεν θα επηρεάσουν κανέναν από τους ουσιαστικούς όρους της Σ.Σ.Ε., οι οποίοι τροποποιούνται μόνο μέσα από τις προϋποθέσεις του νόμου.»

Στην Αθήνα σήμερα 22.9.2006 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου, ως γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και Γεώργιος Αναστασόπουλος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αφετέρου: 2) Ν. Ορφανός και Α. Κατσίκας, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία, νόμιμοι εκπρόσωποι και εξουσιοδοτημένοι, όλοι, από τα αρμόδια όργανα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, αποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας συμπληρωματικής και τροποποιητικής Σ.Σ.Ε., με την οποία συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα: α) η από 17.11.1950 «Σ.Σ.Ε. του υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού γραφείων των εν Ελλάδι επιχειρήσεων πετρελαίων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις: 1) από 1.11.1951 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. Ειρην. Αθηνών 210/2.11.1951), 2) από 16.4.1957 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίων (απόφαση 31936/6007/16.5.1957 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 142/Β/16.5.1957), 3) από 21.9.1960 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίων (Π.Κ. Ειρην. Αθηνών 116/12.10.1960), 4) από 1.6.1963 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίων (απόφαση 51672/2934/11.6.1963 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 260/Β/12.6.1963), 5) από 5.10.1964 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίων (απόφαση 96934/1964 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 479/Β/31.10.1964, καταργουμένου του άρθρου 4 αυτής) και β) η από 19.10.1950 Σ.Σ.Ε., καθώς και η από 5.8.1955 Σ.Σ.Ε. του υπαλληλικού, υπηρετικού και εργατοτεχνικού προσωπικού εγκαταστάσεων εν γένει και εξωτερικών υπηρεσιών των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίων, (απόφαση 53523/3875/25.8.1955 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 156/Β/26.8.1955), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις ως άνω από 16.4.1957, 21.9.1960, 1.6.1963 και 5.10.1964 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίων, της υπ αριθ. 53/1966 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών (απόφαση 106043/1966 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 662/Β/14.11.1966), της υπ αριθ. 14/1968 απόφασης του ΔΔΔΔ Πειραιά (απόφαση 116481/5470/21.9.1968 του Υπουργού Εργασίας περί έγκρισης τροποποίησης ταύτης - ΦΕΚ 476/Β/22.9.1968), της υπ αριθ. 4/1970 απόφασης του ΔΔΔΔ Πειραιά (απόφαση 65843/2297/17.7.1970 του Υπουργού Εργασίας περί έγκρισης μετά τροποποίησης ταύτης - ΦΕΚ 497/Β/17.7.1970), της υπ αριθ. 14/1972 απόφασης του ΔΔΔΔ Πειραιά (απόφαση 38600/2173/22.7.1972 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 520/Β/27.7.1972), της υπ αριθ. 2/1974 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών (απόφαση 9043/1251/21.2.1974 του Υπουργού Εργασίας περί έγκρισης μετά τροποποίησης ταύτης - ΦΕΚ 217/Β/21.2.1974), της από 24.4.1975 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως εν Ελλάδι επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών (απόφαση 21828/3804/7.5.1975 του Υπουργού Απασχόλησης - ΦΕΚ 477/Β/12.5.1975), της από 31.7.1975 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων υγραερίων (απόφαση 35610/7440/1975 του Υπουργού Απασχόλησης - ΦΕΚ 883/Β/20.8.1975), της από 10.5.1976 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (απόφαση 21415/4374/1976 του Υπουργού Απασχόλησης - ΦΕΚ 673/Β/20.5.1976), της υπ αριθ. 3/1976 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, κατατεθείσας νόμιμα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, της από 6.4.1977 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (απόφαση 17237/3919/1977 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 402/Β/25.4.1977), της υπ αριθ. 25/1978 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών (απόφαση 26205/5605/1978 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 571/Β/27.6.1978), της υπ αριθ. 107/1978 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών (απόφαση 10279/1979 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 87/Β/30.1.1979), της από 30.3.1979 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων ολόκληρης της χώρας (απόφαση 13118/1979 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 408/Β/26.4.1979), της από 14.2.1980 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων ολόκληρης της χώρας (απόφαση 11967/1980 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 200/Β/28.2.1980), της από 20.1.1981 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (απόφαση 11332/1981 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 94/Β/12.2.1981), της από 29.4.1982 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ. Ειρην. Αθηνών 41/1982), της από 25.10.1983 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ. Ειρην. Αθηνών 42/1983), της από 9.7.1984 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (απόφαση 17458/1984 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 479/Β/18.7.1984), της από 24.4.1985 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (ΦΕΚ 299/Β/16.5.1985), της από 19.5.1986 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (ΦΕΚ 15762/Β/16.6.1986), της από 13.5.1987 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ. Ειρην. Αθηνών 7/10.6.1987), της από 11.5.1988 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ. Ειρην. Αθηνών 40/7.6.1988), της από 5.6.1989 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (απόφαση 15439/1989 του Υπουργού Εργασίας - ΦΕΚ 490/Β/16.6.1989), της από 1.6.1990 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 27/19.6.1990), της από 13.6.1991 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 35/13.6.1991), της από 7.5.1992 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 33/8.5.1992), της από 25.6.1993 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 50/30.6.1993), της από 10.5.1994 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου ή υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 60/25.5.1994), της από 10.7.1996 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου ή υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 84/19.7.1996), της από 24.7.1998 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου ή υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 98/3.8.1998), της από 27.7.2000 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου ή υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 112/4.8.2000), της από 11.7.2002 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου ή υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 77/15.7.2002) και της από 12.7.2004 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου ή υγραερίων (Π.Κ.Υ.Ε. 63/15.7.2004), τροποποιηθούν και συμπληρωθούν όπως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το πάσης φύσεως εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται στην Ελλάδα σε όλες τις εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία, καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες τών, κατά κύριο λόγο με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων, καθώς και υγραερίων, απασχολούμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνδεόμενο με αυτές με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της Σ.Σ.Ε. πράκτορες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πώλησης και πρατηριούχοι των παραπάνω επιχειρήσεων, που είναι στις επαρχίες και πόλεις, καθώς και τα συνδεόμενα με αυτούς με σύμβαση εργασίας πρόσωπα.

Άρθρο 2

Το εργατοτεχνικό προσωπικό κατατάσσεται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:
α) Στην Α κατηγορία.
β) Στη Β κατηγορία.
γ) Στη Γ κατηγορία, στην οποία υπάγονται:
1. Εργάτες γενικά.
2. Μαθητευόμενοι τεχνίτες, μέχρι να συμπληρώσουν 300 ημέρες εργασίας από την ημερομηνία πρόσληψης ως μαθητευόμενοι τεχνίτες.
δ) Στη Δ κατηγορία, στην οποία υπάγονται:
1. Οι ειδικευμένοι εργάτες, δηλαδή εκείνοι που έχουν εργαστεί από την ημερομηνία πρόσληψής τους 100 τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες (ως πετρελαιοεργάτες):
(α) Συνεργείο σύνδεσης δεξαμενόπλοιων.
(β) Εργατοτεχνίτης δεξαμενών.
(γ) Γεμιστής - ζυγιστής.
(δ) Συνοδός εμπορευμάτων μεταφερόμενων με αυτοκίνητα.
(ε) Ανεφοδιαστής αεροσκαφών.
(ζ) Πυροσβέστης.
(στ) Φορτοεκφορτωτές φιαλών υγραερίου.
(η) Γεμιστές φιαλών υγραερίων.
(θ) Σφραγιστής.
Οι εργάτες που δεν έχουν συμπληρώσει 100 ημέρες εργασίας σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες, θα υπάγονται στην προηγούμενη τρίτη κατηγορία.
2. Βοηθοί τεχνίτες μετά τη συμπλήρωση 300 ημερών εργασίας ως μαθητευόμενοι τεχνίτες και μέχρι συμπλήρωσης 600 ημερών εργασίας από την αρχική ημερομηνία πρόσληψής τους ή εφόσον προσλαμβάνονται απευθείας ως βοηθοί τεχνίτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τα προσόντα που απαιτούνται.
ε) Στην Ε κατηγορία υπάγονται:
1. Τεχνίτες, που θεωρούνται οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες που έχουν συμπληρώσει τον καθοριζόμενο χρόνο υπηρεσίας που αναφέρεται στις υποπαρ. γ και δ της σύμβασης ή εφόσον προσλαμβάνονται σαν τεχνίτες και έχουν τα προσόντα που απαιτούνται:
(α) Εφαρμοστής.
(β) Τορναδόρος.
(γ) Ηλεκτροσυγκολλητής.
(δ) Ηλεκτροτεχνίτης.
(ε) Οξυγονοκολλητής.
(στ) Φανοποιός.
(ζ) Θερμαστής.
(η) Μάγειρας.
(θ) Συντηρητές και βαφείς φιαλών υγραερίων.
(ι) Αμμοβολιστής.
Σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, ως ημέρες εργασίας θεωρούνται μόνο οι πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας.
Τόσο οι ειδικευμένοι εργάτες όσο και οι βοηθοί τεχνίτες υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε εργασία στις εγκαταστάσεις και ως απλοί εργάτες, όσες φορές δεν υπάρχει ανάγκη απασχόλησης στην ειδικότητα στην οποία συνήθως απασχολούνται. Στον χρόνο όμως αυτής της απασχόλησής τους καμία μείωση των αποδοχών τους για τον προαναφερόμενο λόγο δεν επιτρέπεται να υποστούν.
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις κατηγορίες Δ και Ε αυτού του άρθρου, θα αμείβονται, μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία ενός (1) έτους στην ίδια επιχείρηση, με το 26πλάσιο του ημερομίσθιου της κατηγορίας τους, ενώ μετά από τετραετή υπηρεσία θα θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία Δ του παρακάτω άρθρου 4 και μετά από οκταετή υπηρεσία στην κατηγορία Ε του παρακάτω άρθρου 4 και θα απολαμβάνουν, όπως αυτά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή πρόσωπα, και τα πλεονεκτήματα, παρά τη συνεχιζόμενη υποχρέωσή τους να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία πράγματι αυτοί αντίστοιχα υπάγονται.
Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων για όλες τις κατηγορίες που αμείβονται με ημερομίσθιο, καθορίζονται από 1.1.2006 ως εξής:

γ) Για τη Γ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:
 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

28,14

28,93

30,12

3-6 ετών

29,55

30,37

31,62

6-9 ετών

30,93

31,73

33,00

9-12 ετών

32,33

33,17

34,50

12-15 ετών

33,22

34,09

35,45

15-18 ετών

34,01

34,89

36,29

18-21 ετών

35,26

36,17

37,62

21-24 ετών

36,10

37,03

38,51

24-27 ετών

37,50

38,48

40,02

27-30 ετών

38,69

39,70

41,28

30-33 ετών

40,36

41,41

43,06

33 ετών

41,30

42,37

44,06

δ) Για τη Δ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

29,78

30,61

31,87

3-6 ετών

30,72

31,58

32,88

6-9 ετών

31,91

32,74

34,05

9-12 ετών

32,79

33,64

34,99

12-15 ετών

34,05

34,94

36,34

15-18 ετών

35,22

36,13

37,58

18-21 ετών

36,35

37,29

38,79

21-24 ετών

37,49

38,46

40,00

24-27 ετών

38,83

39,84

41,43

27-30 ετών

39,90

40,93

42,57

30-33 ετών

41,75

42,84

44,55

33 ετών

42,88

44,00

45,76

ε) Για την Ε κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

31,78

32,60

33,91

3-6 ετών

32,65

33,50

34,84

6-9 ετών

33,81

34,69

36,08

9-12 ετών

34,91

35,82

37,25

12-15 ετών

36,15

37,09

38,57

15-18 ετών

37,21

38,18

39,71

18-21 ετών

38,24

39,24

40,80

21-24 ετών

39,30

40,32

41,93

24-27 ετών

40,70

41,76

43,43

27-30 ετών

41,82

42,91

44,62

30-33 ετών

43,73

44,86

46,66

33 ετών

44,91

46,08

47,92

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων δεν μπορούν να είναι κατώτερα εκείνων που προβλέπουν οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης εφαρμογής αποφάσεις που καθορίζονται μέσω του ΟΜΕΔ.

Άρθρο 3

Στο άρθρο αυτό υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων εγκαταστάσεων και αερολιμένων, για τους οποίους τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών καθορίζονται από 1.1.2006 ως εξής, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

809,60

830,65

863,88

3-6 ετών

841,04

862,91

897,42

6-9 ετών

872,48

895,16

930,97

9-12 ετών

903,91

927,42

964,51

12-15 ετών

939,94

964,37

1.002,95

15-18 ετών

973,51

998,82

1.038,77

18-21 ετών

1.008,28

1.034,50

1.075,88

21-24 ετών

1.044,30

1.071,45

1.114,31

24-27 ετών

1.090,22

1.118,57

1.163,31

27-30 ετών

1.129,16

1.158,52

1.204,86

30-33 ετών

1.189,01

1.219,92

1.268,72

33 ετών

1.230,78

1.262,78

1.313,29

Άρθρο 4

Το υπαλληλικό και το βοηθητικό προσωπικό, καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει υπαλληλική ιδιότητα, κατατάσσεται σε δέκα (10) κατηγορίες, όπως καθορίζονται κατωτέρω, ανάλογα με την παρεχόμενη εργασία, δηλαδή:
α) Στην Α κατηγορία.
β) Στη Β κατηγορία.
γ) Στη Γ κατηγορία.
δ) Στη Δ κατηγορία: Ελεγκτές - μετρητές και ζυγιστές βυτιοφόρων, βοηθοί αποθηκάριων και αποθηκάριοι των δευτερευουσών αποθηκών στις εγκαταστάσεις.
ε) Στην Ε κατηγορία: Φύλακες, νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών, κατώτεροι τεχνικοί, αδειούχοι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, ειδικοί ελεγκτές πύλης στις εγκαταστάσεις και οι επικεφαλής της ομάδας παραγωγής και φορτώσεων.
στ)
Στη ΣΤ κατηγορία: Αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, μετά τη συμπλήρωση τετραετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και οι φύλακες/νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης, μετά τη συμπλήρωση οκταετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
ζ)
Στη ΣΤ(1) κατηγορία: Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών, εφόσον έχουν αποκτήσει άδεια ή πτυχίο, σύμφωνα με τον νόμο. Τεχνίτες γενικά που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκταετή υπηρεσία σαν τεχνίτες στην ίδια επιχείρηση ή έχουν τετραετή υπηρεσία σαν τεχνίτες στην ίδια επιχείρηση και είτε άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος είτε πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και οι αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, μετά τη συμπλήρωση οκταετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και φύλακες/νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης, μετά τη συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
η) Στη Ζ κατηγορία: Τεχνικοί εργοδηγοί και εργοδηγοί Α τάξης, καθώς και προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου. Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών, εφόσον έχουν αποκτήσει άδεια ή πτυχίο, σύμφωνα με τον νόμο, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε., μετά τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. Τεχνίτες γενικά, μετά τη συμπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, μετά τη συμπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
Στην ίδια κατηγορία υπάγονται φύλακες/νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης, μετά τη συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
θ) Στη Ζ(1) κατηγορία: Τεχνικοί εργοδηγοί και εργοδηγοί Α τάξης, προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου, μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών με άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες είτε με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος είτε με πτυχίο τουλάχιστον μέσης τεχνικής σχολής αναγνωρισμένης από αρμόδιο κρατικό φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε., μετά τη συμπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και φύλακες/νυχτοφύλακες, επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, μετρητές δεξαμενών, ελεγκτές πύλης, μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση (και από 1.1.2003, 23 χρόνων υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση).
ι) Στη Ζ(2) κατηγορία: Τεχνικοί εργοδηγοί και εργοδηγοί Α τάξης, καθώς και προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου, μετά τη συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών με άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες είτε με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος είτε με πτυχίο τουλάχιστον μέσης τεχνικής σχολής αναγνωρισμένης από αρμόδιο κρατικό φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 αυτής της Σ.Σ.Ε., μετά τη συμπλήρωση 23ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
Το προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών Δ-ΣΤ θα αμείβεται, εκτός αν διαφορετικά κατά το ευνοϊκότερο ορίζεται από άλλες διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε., μετά τη συμπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, με βάση το αντίστοιχο κλιμάκιο της αμέσως επόμενης κατηγορίας από εκείνη στην οποία πράγματι ανήκει, μετά δε τη συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση με βάση το αντίστοιχο κλιμάκιο της μεθεπόμενης κατηγορίας από εκείνη στην οποία πράγματι ανήκει. Επίσης, το προσωπικό του άρθρου 2 το υπαγόμενο στην κατηγορία Δ θα αμείβεται, μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία 13 ετών στην ίδια επιχείρηση, σύμφωνα με την κατηγορία ΣΤ του άρθρου 4 και το προσωπικό το υπαγόμενο στην κατηγορία Ε θα αμείβεται, μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία 12 ετών στην ίδια επιχείρηση, σύμφωνα με την κατηγορία ΣΤ του άρθρου 4 από 1.1.2004, μετά δε τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση σύμφωνα με την κατηγορία ΣΤ(1) του άρθρου 4 από 1.1.2005 και μετά τη συμπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση (και από 1.1.2002, 23ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση) σύμφωνα με τη μισθολογική κατηγορία Ζ του ίδιου άρθρου.
ια) Επίσης, στη Ζ(2) κατηγορία: Επικεφαλής ομάδας παραγωγής και φορτώσεων, αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, μετρητές δεξαμενών, φύλακες, νυχτοφύλακες και ελεγκτές πύλης, μετά τη συμπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 1998 βρίσκονταν στην κατηγορία Ζ(1).

Άρθρο 5

Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών του προσωπικού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζονται για κάθε κατηγορία από 1.1.2006 ως εξής:

α) Για τη Δ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

771,11

792,70

825,21

3-6 ετών

804,78

827,32

861,24

6-9 ετών

835,94

857,68

891,98

9-12 ετών

866,90

889,44

925,02

12-15 ετών

897,22

920,55

957,37

15-18 ετών

920,59

944,53

982,31

18-21 ετών

944,58

969,13

1.007,90

21-24 ετών

969,18

994,38

1.034,15

24-27 ετών

1.001,95

1.028,00

1.069,12

27-30 ετών

1.028,05

1.054,78

1.096,97

30-33 ετών

1.074,34

1.102,28

1.146,37

33 ετών

1.101,82

1.130,47

1.175,69

β) Για την Ε κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

782,76

804,68

837,67

3-6 ετών

816,32

839,17

873,58

6-9 ετών

839,09

860,91

895,34

9-12 ετών

872,94

895,64

931,46

12-15 ετών

907,81

931,41

968,67

15-18 ετών

934,05

958,33

996,66

18-21 ετών

967,03

992,17

1.031,86

21-24 ετών

994,98

1.020,84

1.061,68

24-27 ετών

1.031,58

1.058,40

1.100,74

27-30 ετών

1.061,39

1.088,99

1.132,55

30-33 ετών

1.111,58

1.140,48

1.186,10

33 ετών

1.143,14

1.172,86

1.219,77

γ) Για τη ΣΤ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

787,86

808,34

840,68

3-6 ετών

829,32

850,89

884,92

6-9 ετών

856,34

878,61

913,75

9-12 ετών

895,00

918,27

955,00

12-15 ετών

927,34

951,45

989,50

15-18 ετών

961,85

986,85

1.026,33

18-21 ετών

992,34

1.018,14

1.058,86

21-24 ετών

1.025,91

1.052,58

1.094,69

24-27 ετών

1.066,55

1.094,28

1.138,05

27-30 ετών

1.100,36

1.128,96

1.174,12

30-33 ετών

1.154,75

1.184,77

1.232,16

33 ετών

1.190,74

1.221,69

1.270,56

γ) (1) Για τη ΣΤ(1) κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας:

 

1.1.2006

1.9.2006

1.1.2007

0-3 ετών

809,60

830,65

863,88

3-6 ετών

841,04

862,91

897,42

6-9 ετών

872,48

895,16

930,97

9-12 ετών

903,91

927,42

964,51

12-15 ετών

939,94

964,37

1.002,95

15-18 ετών

973,51

998,82

1.038,77

18-21 ετών

1.008,28

1.034,50

1.075,88

21-24 ετών

1.044,30

1.071,45

1.114,31

24-27 ετών

1.090,22

1.118,57

1.163,31

27-30 ετών

1.129,16

1.158,52

1.204,86

30-33 ετών

1.189,01

1.219,92

1.268,72

33 ετών

1.230,78

1.262,78

1.313,29

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αναγραφόμενοι βασικοί μισθοί της κατηγορίας ΣΤ(1) δεν μπορούν να είναι κατώτεροι του 26πλάσιου του συμβατικού ημερομίσθιου της κατηγορίας Ε του άρθρου 2 αυτής της Σ.Σ.Ε.

δ) Για τη Ζ κατηγορία ως εξής κ