Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (security) ΣΣΕ Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας (Π.Κ. 13/15-7-2010)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (security)
ΣΣΕ Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας (Π.Κ. 13/15-7-2010)

Thu, Jul 15, 2010 12:00 AM

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2518/97

ΕΤΟΥΣ 2010

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)

Σήμερα την 29/6/2010 στα γραφεία της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 40 Νίκαια οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (Σ.Ε.Ε.Υ.Α.), ο κος Σαμπρής Αλέξανδρος Πρόεδρος & ο κος Αντωνόπουλος Βασίλειος Γεν. Γραμματέας, ο εκπρόσωπος των εταιρειών Brink’s Security Services SΑ, Brink’s Aviation Services SA ο κος Μαυραπόστολος Ιωάννης & ο εκπρόσωπος της Brinks Cash & Valuable Services SA ο κος Λαζαρίδης Εμμανουήλ, και αφετέρου από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.) ο κος Καναβάρος Κυριάκος Πρόεδρος & ο κος Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Γεν. Γραμματέας, όλοι νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά δια της παρούσης ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία ευρίσκεται η χώρα, γεγονός που έχει άμεσες και δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην απασχόληση όσο και στην λειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του κλάδου δίνοντας έτσι στους εργαζομένους μία αίσθηση επαγγελματικής σιγουριάς και εργασιακής ειρήνης συνυπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας την εμπειρία της υπογραφής
αλλεπάλληλων κλαδικών συμβάσεων εργασίας και επειδή για λόγους που
ανάγονται στη διευκόλυνση των ρυθμίσεων της παρούσης, αλλά και για να
αντιμετωπιστούν με ιδιαιτερότητα τα θέματα των διαφόρων ειδικοτήτων του
ενιαίου κλάδου προσωπικού ασφαλείας, η παρούσα να διαχωριστεί σε τρία
παραρτήματα (Α' Β'& Γ) τα οποία θα αποτελούν απόλυτα αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε.
                                                              


Η παρούσα ΚΣΣΕ διαμορφώθηκε ύστερα και από τις προτάσεις των πρωτοβαθμίων σωματείων και σύμφωνα με τα προβλήματα που υφίστανται οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα, ώστε να αντιμετωπιστούν σε βάθος χρόνου οι θεσμικές- εργασιακές και οικονομικές ανισότητες, με σκοπό την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, και την δημιουργία νέων, και φυσικά την πρόοδο και αναβάθμιση του κλάδου.

Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως η αναγκαιότητα διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας επιβάλλουν όπως για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσης διατηρηθεί αμετάβλητο το μισθοδοτικό καθεστώς και τα μισθοδοτικά κλιμάκια (Παράρτημα Α'), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με την προϊσχύουσα έως την 31/12/2009 από 8/4/2009 Κ.Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τους υπαγόμενους στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

Με βάση τα ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα.

Άρθρο 1 Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στις επιχειρήσεις συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1.1.   Προσωπικό Ασφαλείας {Φύλακες- Αρχιφύλακες-Επόπτες)

Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

1.2.   Συνοδοί Χρηματαποστολών
1.3/Όδηγοί Χρηματαποστολών


1.4.      Καταμετρητών Χρημάτων

1.5.               Προσωπικό Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολούν Φυλάξεων

1.6.      Προσωπικό Ασφαλείας - Ελεγκτών Ασφαλείας Αερομεταφορών Λιμανιών και μέσων μαζικής μεταφοράς (Screeners)

1.7.      Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ.

1.8.      Διοικητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού.

1.9.      Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

1.10.  Καθαρίστριες

1.11.  Γενικώς όλοι οι Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του Νόμου 2518/97 και εργάζονται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Άρθρο 2 Γενικές διατάξεις

2.1.      Η ισχύς της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε αρχίζει από 01/01/2010 και ισχύει μέχρι την 31/12/2010.

2.2.      Η παρακράτηση των εισφορών από τους εργαζομένους παραμένει ως προβλέπεται στην προϊσχύουσα Κ.Σ.Σ.Ε. ισχύει για όλους όσους έχουν τις προαναφερόμενες ειδικότητες στις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11 και υπάγονται στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. με την υποχρέωση των εργοδοτών της παρακράτησης και απόδοσης προς την ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. κάθε 18η του ερχόμενου μήνα.

2.3.      Συμφωνείται ρητά με την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. ότι καταργούνται τα υφιστάμενα κλιμάκια ανά διετία και θα μετατραπούν σε κλιμάκια ανά τριετία και με ενσωματωμένο το επίδομα κλάδου (μόνο για το παράρτημα Α') χωρίς να θιγεί κανένα κεκτημένο δικαίωμα για τους ήδη υπάρχοντες και ειδικότερα για αυτούς που προσελήφθησαν μέχρι και την 31/12/2006 του παραρτήματος Α' (με βάση τα συμφωνηθέντα της προϊσχύουσας Κ.Σ.Σ.Ε. 2009).Τα κλιμάκια για το παράρτημα Α', κοκ τα δυο μέρη δεσμεύονται ότι θα κατατεθούν μέσα σε δύο μήνες


από την υπογραφή της παρούσης.(Για το παράρτημα Β' οι τριετίες ισχύουν από 01/07/2010).

2.4.      Για την ένταξη των εργαζομένων στα μισθολογικά κλιμάκια κάθε ειδικότητας ως προϋπηρεσία θεωρείται η πραγματική υπηρεσία σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

2.5.      Οι διατάξεις των προηγούμενων Κ.Σ.Σ.Ε. του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με την νέα Κ.Σ.Σ.Ε εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3 Τελικές διατάξεις

3.1.      Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων-άρθρων και γενικά της παρούσης Κ.Σ.Σ.Ε. και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει.

3.2.      Τα δύο μέρη συμφωνούν, ότι στους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται στον κλάδο από την επιθεώρηση εργασίας αλλά και κάθε αρμόδια κρατική αρχή, δύναται να παρευρεθούν εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας οργάνωσης ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε., ή εκπρόσωπος κλαδικού σωματείου που ανήκει στην δύναμη της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.                                                                                                       


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Α' Παραρτήματος υπάγονται όλες οι ειδικότητες εκτός των Χρηματαποστολών όλης της χώρας και έχουν ως εξής:

1.1    Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες - Αρχιφύλακες - Επόπτες).

Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

1.2                 Προσωπικό Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων.

1.3                 Προσωπικό Ασφαλείας - Ελεγκτών Ασφαλείας Αερομεταφορών Λιμανιών και μέσων μαζικής μεταφοράς (Screeners).

1.4       Διοικητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού.

1.5                 Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

1.6       Καθαρίστριες.

1.7                 Γενικώς όλοι οι Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του Νόμου 2518/97 και εργάζονται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Άρθρο 1

Κατώτατα όρια αποδοχών

1.1 Οι κατώτατες αποδοχές όλων των μισθολογικών κλιμακίων που
καλύπτει η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Α'
παραρτήματος καταβάλλονται με τους ίδιους όρους όπως η
προϊσχύουσα Κ.Σ.Σ.Ε. όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2009
αμετάβλητες, έως ότου συμφωνηθούν, κατατεθούν και προσαρτηθούν
τα νέα κλιμάκια.
                                                                  


1.2   Για τις αποδοχές των εργαζομένων με τις ειδικότητες 1.8, 1.9 και 1.10 του άρθρου 1 συμφωνήθηκαν τα εξής:

Οι πάσης φύσεως αποδοχές (βασικοί μισθοί, επιδόματα, και κάθε είδους μισθολογικές παροχές) για τους υπαλλήλους γραφείου -εισπράκτορες - αποθηκάριους - κλητήρες, γραμματείς, χειριστές/ριες Η/Υ, προσωπικού καθαριότητας, καθορίζονται σύμφωνα με την από 30/07/2008 Ε.Κ.Σ.Σ.Ε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας ετών 2008-2009, για τους λογιστές και βοηθούς λογιστών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 45/2009 Δ.Α για τους όρους αμοιβής και εργασίας λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας για τους ηλεκτρονικούς τεχνικούς και τεχνικούς εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας και Η/Υ σύμφωνα με την από 07/10/2008 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά στην πλήρη συνεργασία
τους, στην οποιαδήποτε δημιουργία σχολών πιστοποίησης και
εκπαίδευσης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος, σε
συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.
                                         


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Ειδικότητες Υπηρεσιών Χρηματαποστολών

Πεδία ισχύος

2.6. Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Β' Παραρτήματος, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 01/01/2010 και ισχύει μέχρι την 31/12/2010, υπάγονται όλες οι ειδικότητες των Χρηματαποστολών όλης της χώρας και έχουν ως εξής:

1.1.              Οδηγοί Χρηματαποστολών

1.2.              Συνοδοί Χρηματαποστολών

1.3.              Καταμετρητές Αξιών

1.4.              Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ.

Άρθρο 1

Κατώτατα όρια αποδοχών

1.1.              Οι κατώτερες αποδοχές των εργαζομένων που καλύπτει η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Β' Παραρτήματος αυξάνονται σε ποσοστό 5,81% για το έτος 2010 και οι αποδοχές διαμορφώνονται στο ποσό των 783 ευρώ ( 740 βασικός και 43 ευρώ επίδομα συνοδού).

1.2.     Οι ωριμάνσεις των εργαζομένων που ανήκουν στις ειδικότητες του παραρτήματος Β' (πλην της ειδικότητας οδηγοί χρηματαποστολών) θα ενσωματωθούν στα νέα διαμορφωμένα κλιμάκια (κριτήριο ένταξης αποτελεί η ημερομηνία πρόσληψης) χωρίς να θιγεί κάθε κεκτημένο δικαίωμα και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα από την 01/07/2010 χωρίς καμία αναδρομική ισχύ.

1.3.     Για την ειδικότητα των οδηγών χρηματαποστολών οι κλίμακες παραμένουν σε τριετίες καθώς είχαν και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα από την 01/07/2010 χωρίς καμία αναδρομική ισχύ.

1.4.              Όσοι εργαζόμενοι μέχρι την 31/12/2009 (οδηγοί χρηματαποστολών)


είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία για αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου και δεν είχαν αλλάξει κλιμάκιο εντός του 2009, θα μεταφερθούν αυτόματα το 2010 στην τριετία που αντιστοιχούν από την 01/07/2010, χωρίς καμία αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 2 Επιδόματα

2.1.      Το Επίδομα Επικινδυνότητας Οδηγών αυξάνεται για το έτος 2010 στα 87,00€.

2.2.      Το Επίδομα όπλου: Στους εργαζόμενους που νομίμως φέρουν όπλο κατά την διάρκεια των καθηκόντων τους, το επίδομα όπλου παραμένει σταθερό δηλαδή σε ποσοστό 15%, επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος ( ισχύει και για το παράρτημα Α').

2.3.      Επίδομα Αρχιφύλακα: Στους εργαζόμενους που εκτελούν χρέη αρχιφύλακα, δίνεται επίδομα ποσοστού 10% επί του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος, (ισχύει και για το παράρτημα Α').

2.4.      Επίδομα Επόπτη: στους εργαζόμενου που εκτελούν χρέη επόπτη δίνεται επίδομα 30% επί του μισθολογικού κλιμακίου που υπάγεται ο κάθε εργαζόμενος.( ισχύει και για το παράρτημα Α').

2.5.      Επίδομα Ασυρματιστή: Δίνεται επίδομα σε όσους απασχολούνται αποκλειστικά με την χρήση ασύρματων δικτύων για το συντονισμό χρηματαποστολών σε ποσοστό 30% επί του μισθολογικού κλιμακίου που υπάγεται ο κάθε εργαζόμενος.

2.6.      Επίδομα Τέκνων: Δίνεται επίδομα τέκνων 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου κάθε εργαζομένου που έχει (1) τέκνο, και από ένα τέκνο και πάνω οφείλει να το καταβάλει ο ΟΑΕΔ. (ισχύει και για το παράρτημα Α') Εξαιρείται το πεδίο ισχύος 1.1 Οδηγοί χρηματαποστολών.

2.7.      Επίδομα σε γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες συμφωνείται κάθε

χρόνο εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ίση με 200,00€ κατόπιν αίτησης προς τον εργοδότη με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.( ισχύει και για το παράρτημα Α').

2.8.      Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του κάθε κλιμακίου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς, χήρους-χήρες, διαζευγμένους καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον αυτές έχουν την επιμέλεια τέκνου ή τέκνων (ισχύει και για το παράρτημα Α').

2.9.      Το επίδομα πολυετίας καταργείται και παραμένει μόνο για αυτούς που το λάμβαναν ήδη, πριν από την ισχύ αυτής της κλαδικής.

Άρθρο 3

Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

3.1.   Με βάση τα παραπάνω οι μισθοί διαμορφώνονται όπως εμφανίζονται
στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσης σύμβασης.

3.2.          Επίδομα εξομάλυνσης: Χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης των αποδοχών (Συνοδούς, Καταμετρητές αξιών, Εφοδιαστές και Τεχνικοί ΑΤΜ) για ορισμένους μισθωτούς αποκλειστικά για την εξομάλυνσης των αποδοχών ορισμένων κατηγοριών ώστε να μην μειωθούν αυτές.

3.3.          Εάν οι βασικοί μισθοί που θα διαμορφωθούν αντίστοιχα από την ΕΓΣΣΕ είναι υψηλότεροι από τους υφιστάμενους, τότε θα επαναδιαπραγματευθούν και οι βασικοί μισθοί της παρούσης ΕΚΣΣΕ.. (ισχύει και για το παράρτημα Α').

3.4.          Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά στην πλήρη συνεργασία τους, στην οποιαδήποτε δημιουργία σχολών πιστοποίησης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

1.1      Προσδιορισμός καταωτέρου εργατικού κόστους: τα δυο μέρη συμφώνησαν από κοινού με βάση την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. τις τιμές του κόστους των υπηρεσιών παροχής ασφαλείας προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς κάθε τιμή κάτω του νόμιμου εργατικού κόστους που προέκυψε μετά από μελέτη που ανατέθηκε σε αρμόδιο ορκωτό λογιστή (όπως προσδιορίζεται στο παρόν παράρτημα και στον συνημμένο πίνακα) θα θεωρείται ως μη νόμιμη με συνέπεια εκ του προοιμίου ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου.

1.2      Για τον προσδιορισμό του κατωτέρου εργατικού κόστους έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες ρυθμίσεις του Νόμου 3707/2008 καθώς και της ΚΥΑ 1016/109/151-α'. Αναλυτική περιγραφή του υπολογισμού αναφέρεται στην επισυναπτόμενη Μελέτη Προσδιορισμού του Ελάχιστου Νόμιμου Κόστους.

1.3      Συμφωνείται ότι με την κατάθεση των νέων κλιμακίων του παραρτήματος Α'

θα επαναϋπολογιστεί το ελάχιστο εργατικό κόστος και θα κατατεθούν νέοι

πίνακες.

Πίνακας ελάγιστου κόστους υπηρεσιών ασφαλείας αναλόγως σύνθεσης και στοιγειώδους προϋπηρεσίας (Ισχύει από 1/1/2010 έως 31/12/2010)


 

 

ΑΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΠΟ 2-4 ΕΤΗ)

ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

100%

ΑΓΑΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

70% ΑΓΑΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ*

30% ΕΓΓΑΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( *)

100%

ΑΓΑΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

70% ΑΓΑΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ &

30% ΕΓΓΑΜΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (*)

Μηνιαίο κόστος 24ωρης φύλαξης όλες τις ημέρες της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένων Αργιών

7.027,00

7.229,03

9.020,91

9.266,86

Κόστος ώρας (για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή)

8,00

8,23

10,27

10,55

 

* Η σύνθεση αυτής της αναλογίας προσωπικού είναι η στατιστικά ισχύουσα στον κλάδο όπως αποδέχονται τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.


ΚΣΣΕ 2010 Συνοδοί -Εφοδιαστές και Τεχνικοί ΑΤΜ Από 01/07/2010

 

βτ?ιΠρουττηρ«**α{

βοοικύς Μιο66$

ΕπΙβομα Γόμου 10*

.:' ΕπΙβοΐΜ Επικ,ΕργασΙας

Επίδομα

Εξομώώκηκ Αγαμων

Επίδομα

Εξομάλυνσης

Εννόμων

Σύνολο Αγάμων

Ιΰνολο    . Εγγαμων

ΕπΜαμα Τίκνου ..

6%

Επίδομα

Βπόιττή

30%

Επίδομα

Οπλο!

1«%

Επίδομα

Ασυρματιστή

30%

Επίδομα

Αρχιφύλακα

10%

0 Μήνες έως 6 Μήνες

740

74,00

43

 

 

783,00

857,00

37,00

222,00

111.00

222,00

74.00

6 Μήνες έως 1 Ετος

740

74,00

150

 

 

890,00

964,00

37,00

222,00

111,00

222,00

74,00

1 Ετος έως 2 Ετη

740

74,00

300

 

20,00

1.040,00

1.134,00

37,00

222,00

111,00

222,00

74,00

2 Ετη έως 3 Ετη

740

74,00

300

40,00

70,00

1.080,00

1.184,00

37.00

222,00

111,00

222,00

74,00

3 Ετη έως 4 Ετη

810

81,00

310

 

 

1.120,00

1.201,00

40.50

243,00

121,50

243,00

81,00

4 Ετη έως 5 Ετη

810

81,00

310

10,00

40,00

1.130,00

1.241,00

40,50

243,00

121,50

243,00

81,00

5 Ετη έως 6 Ετη

810

81.00

310

10,00

40,00

1.130,00

1.241,00

40,50

243,00

121,50

243,00

81,00

6 Ετη έως 7 Ετη

885

88,50

330

 

20,00

1.215,00

1.323,50

44,25

265,50

132,75

265,50

88,50

7 Ετη έως 8 Ετη

885

88,50

330

 

20,00

1.215,00

1.323,50

44,25

265,50

132,75

265,50

88,50

8 Ετη έως 9 Ετη

885

88,50

330

20,00

60,00

1.235,00

1.363,50

44,25

265,50

132,75

265,50

88,50

9 Ετη έως 10 Ετη

965

96,50

330

 

 

1.295,00

1.391,50

48,25

289,50

144,75

289,50

96,50

10 Ετη έως 11 Ετη

965

96,50

330

 

50,00

1.295,00

1.441,50

48,25

289,50

144,75

289,50

96,50

11 Ετη έως 12 Ετη

965

96,50

330

 

50,00

1295,00

1.441,50

48,25

289,50

144,75

289,50

96,50

12 Ετη έως 13 Ετη

1020

102,00

360

 

30,00

1.380,00

1.512,00

51,00

306,00

153,00

306.00

102,00

13 Ετη έως 14 Ετη

1020

102,00

360

 

30,00

1.380.00

1.512,00

51,00

306,00

153,00

306,00

102,00

14 Ετη έως 15 Ετη

1020

102,00

360

30,00

80,00

1.410,00

1.562,00

51,00

306,00

153,00

306,00

102,00

15 Ετη έως 16 Ετη

1075

107,50

360

 

20,00

1.435,00

1.562,50

53,75

322,50

161,25

322,50

107.50

16 Ετη έως 17 Ετη

1075

107,50

360

30.00

80,00

1.465,00

1.622,50

53,75

322,50

161,25

322,50

107.50

17 Ετη έως 18 Ετη

1075

107,50

360

30,00

80,00

1.465,00

1.622,50

53,75

322,50

161,25

322,50

107,50

18 Ετη έως 19 Ετη

1075

107,50

360

100,00

150,00

1.535,00

1.692,50

53,75

322,50

161,25

322,50

107,50

19 Ετη έως 20 Ετη

1075

107,50

360

100,00

150,00

1.535,00

1.692,50

53,75

322,50

161,25

322,50

107,50


ΚΣΣΕ 2010 ΚαταμΙτρητες/τριες Από 01/07/2010

 

ϊτγ) Προϋπηρεσίας

βασ.Μισβος

ΕίτΐΒομα Γδ|»ιΜ0%

Επίδομα Επ>κ.ΕργασΙας

Επίδομα

Εξομάλυνσης

Αγαμων

Επίδομα

Εξομάλυνσης

Εγγαμων

Σννολο Ανομων

Σύνολο

Εγγάμων

Επίδομα

Τέκνου

9%

 

0 Μήνες έως 3 Μήνες

740

74,00

30

 

 

770,00

844,00

37,00

 

3 Μήνες έως 1 Ετος

740

74,00

100

 

 

840,00

914,00

37,00

 

1 Ετος έως 2 Ετη

740

74,00

250

 

30,00

990,00

1.094,00

37,00

 

2 Ετη έως 3 Ετη

740

74,00

250

50,00

80,00

1.040,00

1.144,00

37,00

 

3 Ετη έως 4 Ετη

810

81,00

250

 

30,00

1.060,00

1.171,00

40,50

 

4 Ετη έως 5 Ετη

810

81,00

250

40,00

70,00

1.100.00

1.211,00

40,50

 

5 Ετη έως 6 Ετη

810

81,00

250

40,00

80,00

1.100,00

1.221,00

40,50

 

6 Ετη έως 7 Ετη

Β85

88,50

250

20,00

50,00

1.155,00

1.273,50

44,25

 

7 Ετη έως 8 Ετη

885

88,50

250

20,00

50,00

1 155,00

1.273,50

44,25

 

8 Ετη έως 9 Ετη

885

88,50

250

60,00

100,00

1.195,00

1.323,50

44,25

 

9 Ετη έως 10 Ετη

965

96,50

250

 

20,00

1.215,00

1 331,50

48,25

 

10 Ετη έως 11 Ετη

965

96,50

250

40,00

60,00

1.255,00

1.371,50

48,25

 

11 Ετη έως 12 Ετη

965

96,50

250

40,00

60,00

1.255,00

1.371,50

48,25

 

12 Ετη έως 13 Ετη

1020

102,00

250

60,00

80,00

1.330,00

1.452,00

51,00

 

13 Ετη έως 14 Ετη

1020

102,00

250

60,00

80,00

1.330,00

1 452,00

51,00

 

14 Ετη έως 15 Ετη

1020

102,00

250

115,00

135,00

1.385,00

1.507,00

51,00

 

15 Ετη έως 16 Ετη

1075

107,50

250

70,00

100,00

1.395,00

1.532,50

53,75

 

16 Ετη έως 17 Ετη

1075

107,50

250

120,00

160,00

1.445,00

1.592,50

53,75

 

17 Ετη έως 18 Ετη

1075

107,50

250

120,00

160,00

1.445,00

1.592,50

53,75

 

18 Ετη έως 19 Ετη

1075

107,50

250

190,00

230,00

1.515,00

1.662,50

53,75

 

19 Ετη έως 20 Ετη

1075

107,50

250

190,00

230,00

1.515,00

1.662,50

53,75


ΚΣΣΕ ΟΔΗΓΩΝ 2010 Αϊτό 01/07/2010      ~~·'

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΕΤΗ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

1 ΤΕΚΝΟ

2 ΤΕΚΝΑ

3 ΤΕΚΝΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΩΝ

ΕΓΓΑΜΩΝ

5%

10%

15%

ΕΠΙΚ.ΕΡΓ.

0-1 ΕΤΟΣ

962,16 €

1.058,38 €

48,11 €

96,22 €

144,32 €

87,00 €

1-3 ΕΤΗ

1.014,45 €

1.115,90€

50,72 €

101,45 €

152,17 €

87,00 €

3-6 ΕΤΗ

1.056,56 €

1.162,22 €

52,83 €

105,66 €

158,48 €

87,00 €

6-9 ΕΤΗ

1.097,44 €

1.207,18 €

54,87 €

109,74 €

164,62 €

87,00 €

9-12 ΕΤΗ

1.135,36 €

1.248,90 €

56,77 €

113,54 €

170,30 €

87,00 €

12-15 ΕΤΗ

1.157,90 €

1.273,69 €

57,90 €

115,79 €

173,69 €

87,00 €

15-18 ΕΤΗ

1.194,89 €

1.314,38 €

59,74 €

119,49 €

179,23 €

87,00 €

18-21 ΕΤΗ

1.231,31 €

1,354,44 €

61,57€

123,13 €

184,70 €

87,00 €

21-24 ΕΤΗ

1.265,40 €

1.391,94 €

63,27 €

126,54 €

189,81 €

87,00 €

24-27 ΕΤΗ

1.298,61 €

1.428,47 €

64,93 €

129,86 €

194,79 €

87,00 €

27-30 ΕΤΗ

1.331,38€

1.464,52 €

66,57 €

133,14€

199,71 €

87,00 €

30-35 ΕΤΗ

1.353,05 €

1.488,36 €

67,65 €

135,31 €

202,96 €

87,00 €

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΕΤΗ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

1 ΤΕΚΝΟ

2 ΤΕΚΝΑ

3 ΤΕΚΝΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΩΝ

ΕΓΓΑΜΩΝ

5%

10%

15%

ΕΠΙΚ.ΕΡΓ.

2-3 ΕΤΗ

1.032,00 €

1.135,20 €

51,60 €

103,20 €

154,80 €

87,00 €

3-6 ΕΤΗ

1.074,03 €

1.181,43€

53,70 €

107,40 €

161,10 €

87,00 €

6-9 ΕΤΗ

1.114,92 €

1.226,41 €

55,75 €

111,49 €

167,24 €

87,00 €

9-12 ΕΤΗ

1.152,08 €

1.267,29 €

57,60 €

115,21 €

172,81 €

87,00 €

12-15 ΕΤΗ

1.175,02 €

1.292,52 €

58,75 €

117,50 €

176,25 €

87,00 €

15-18 ΕΤΗ

1.212,07€

1.333,28 €

60,60 €

121,21 €

181,81 €

87,00 €

18-21 ΕΤΗ

1.248,19 €

1.373,01 €

62,41 €

124,82 €

187,23 €

87,00 €

21-24 ΕΤΗ

1.282,15 €

1.410,37 €

64,11 €

128,22 €

192,32€

87,00 €

24-27 ΕΤΗ

1.315,88 €

1.447,47 €

65,79 €

131,59€

197,38 €

87,00 €

27-30 ΕΤΗ

1.348,18 €

1.483,00 €

67,41 €

134,82 €

202,23 €

87,00 €

30-35 ΕΤΗ

1.366,80 €

1.503,48 €

68,34 €

136,68 €

205,02 €

87,00 €

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΕΤΗ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

1 ΤΕΚΝΟ

2 ΤΕΚΝΑ

3 ΤΕΚΝΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΩΝ

ΕΓΓΑΜΩΝ

5%

10%

15%

ΕΠΙΚ.ΕΡΓ.

5-6 ΕΤΗ

1.133,16€

1.246,48 €

56,66 €

113,32 €

169,97 €

87,00 €

6-9 ΕΤΗ

1.172,69€

1.289,96 €

58,63 €

117,27 €

175,90 €

87,00 €

9-12 ΕΤΗ

1.209,95 €

1.330,95 €

60,50€

121,00 €

181,49 €

87,00 €

12-15 ΕΤΗ

1.233,85 €

1.357,24 €

61,69€

123,39 €

185,08 €

87,00 €

15-18 ΕΤΗ

1.270,26 €

1 397,29 €

63,51 €

127,03 €

190,54 €

87,00 €

18-21 ΕΤΗ

1.303,19 €

1.433,51 €

65,16 €

130,32 €

195,48 €

87,00 €

21-24 ΕΤΗ

1.340,56 €

1.474,62 €

67,03 €

134,06 €

201,08 €

87,00 €

24-27 ΕΤΗ

1.373,75 €

1.511,13 €

68,69 €

137,38€

206,06 €

87,00 €

27-30 ΕΤΗ

1.405,98 €

1.546,58 €

70,30 €

140,60 €

210,90 €

87,00 €

30-35 ΕΤΗ

1.425,74 €

1.568,31 €

71,29€

142,57 €

213,86 €

87,00 €


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΕΤΗ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

1 ΤΕΚΝΟ

2 ΤΕΚΝΑ

3 ΤΕΚΝΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΩΝ

ΕΓΓΑΜΩΝ

5%

10%

15%

ΕΠΙΚ.ΕΡΓ.

10-12 ΕΤΗ

1.257,89 €

1.383,68 €

62,89 €

125,79 €

188,68 €

87,00 €

12-15 ΕΤΗ

1.281,53 €

1.409,68 €

64,08 €

128,15 €

192,23 €

87,00 €

15-18 ΕΤΗ

1.317,91 €

1.449,70 €

65,90 €

131,79€

197,69 €

87,00 €

18-21 ΕΤΗ

1.354,03 €

1.489,43 €

67,70 €

135,40 €

203,10 €

87,00 €

21-24 ΕΤΗ

1.388,23 €

1.527,05 €

69,41 €

138,82 €

208,23 €

87,00 €

24-27 ΕΤΗ

1.421,70 €

1.563,87 €

71,09€

142,17 €

213,26 6

87,00 €

27-30 ΕΤΗ

1.454,19 €

1.599,61 €

72,71 €

145,42 €

218,13 €

87,00 €

30-35 ΕΤΗ

1.474,47 €

1.621,92 €

73,72 €

147,45 €

221,17€

87,00 €

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

ΕΤΗ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ

1 ΤΕΚΝΟ

2 ΤΕΚΝΑ

3 ΤΕΚΝΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΩΝ

ΕΓΓΑΜΩΝ

5%

10%

15%

ΕΠΙΚ.ΕΡΓ.

15-18 ΕΤΗ

1.377,64 €

1.515,40 €

68,88 €

137,76 €

206,65 €

87,00 €

18-21 ΕΤΗ

1.407,85 €

1.548,64 €

70,39 €

140,79 €

211,18€

87,00 €

21-24 ΕΤΗ

1.442,15 €

1.586,37 €

72,11 €

144,22 €

216,32 €

87,00 €

24-27 ΕΤΗ

1.475,95 €

1.623,55 €

73,80 €

147,60 €

221,39 €

87,00 €

27-30 ΕΤΗ

1.508,18 €

1.659,00 €

75,41 €

150,82 €

226.23 €

87,00 €

30-35 ΕΤΗ

1.529,09 €

1.682.00 €

76,45 €

152,91 €

229,36 €

87,00 €


ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

___________________ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ___________________

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010


ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Προς την

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Και το

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010

Με βάση την από 28η Ιουνίου 2010 εντολή συντάξαμε μελέτη σχετικά με τον προσδιορισμό του χαμηλότερου εργοδοτικού κόστους για μισθοδοσία υπηρεσιών ασφαλείας έτσι ώστε η υπολογιζόμενη ανάλυση ανά είδος φύλαξης (π.χ. 24ωρη, 12ωρη κ.λ.π) να περιληφθεί στην Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010.

Ο σκοπός της αναφοράς, όπως αναγράφεται και την προηγούμενη αντίστοιχη σύμβαση είναι για να αποφευχθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών με τιμές προσφοράς χαμηλότερες του νόμιμου εργοδοτικού κόστους της κατηγορίας εργαζομένων "άπειρος 0-24 μηνών άγαμος", "έμπειρος 2-4 ετών άγαμος", "άπειρος 0-24 μηνών με σύνθεση προσωπικού 70% άγαμος και 30% έγγαμος" και "έμπειρος 2-4 ετών με σύνθεση προσωπικού 70% άγαμος και 30% έγγαμος".


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/12/2010

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την χρονική περίοδο 1/1-31/12/2010 όπως μας δηλώθηκε θα ορίσει μηνιαίο μισθό άγαμου εργαζομένου τα 739,56 €.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΡΩΝ

  1. Μηνιαίο εργοδοτικό κόστος και κόστος ημερήσιας ώρας

Λαμβάνοντας σαν δεδομένο τον ανωτέρω μηνιαίο μισθό για το προσωπικό
ασφαλείας στα € 739,56 υπολογίζουμε το μηνιαίο εργοδοτικό κόστος σε € 1.333,79 για τον "0-24 μηνών άγαμος" και € 1.711,81 για τον "έμπειρος 2-4 ετών άγαμος" και το κόστος ημερήσιας ώρας € 8,00 για τον "0-24 μηνών άγαμος" και € 10,27 για τον "έμπειρος 2-4 ετών άγαμος" ως κατωτέρω:


Υπολογισμός ελάχιστου μηνιαίου εργοδοτικού κόστους και κόστους ημερησίας ώρας

 

 

 

ΑΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο

β*

 

 

Κλιμάκιο

2-4

Σύνθεση προσωπικού

 

 

 

%συμ.

Μικτές αποδοχες

 

 

%αυμ.

Μικτές αποδοχές

Άγαμοι

 

100%

739.56

 

100%

967,96

Μ.Ο μικτών αποδοχών 1

 

 

739,56

61,63

 

 

967,96

80,66

Κάλυψη κανονικής αδείας

(2)

 

 

 

          61,63

 

 

 

 

80,66

Άδεια αντικαταστάτη

(3)

 

5,14

 

 

6,72

Μ.Ο μικτών αποδοχών 2

 

 

806,33

 

 

1.055,35

Δ.Πάσχα

(4)

 

       1,04166

 

     35,00

 

 

 

1.04166

 

         45,61

 

Δ.ΧριστΛ/ων

 

1,04166

69,99

 

1,04166

91.61

Επ,Αδείας

 

1,04166

33.60

 

 

43.97

Μ.Ο μικτών αποδοχών 3

 

 

944,91

 

 

 

1.236,73

Εργ .εισφορές

 

 

 28,06%

 

              265,14

 

 

 

            28,06%

 

       347,03

 

Συνολικό μηνιαίο μισθοδοτικό κόστος

 

 

1.210,05

25,00

 

 

1.583,76

Κόστος ένδυσης

(5)

 

   2,07%

 

              25,00

 

 

            1,50%

         25,00

Αναλογία κόστους ασθενείας

(6)

0,20%

2,42

 

0,20%

3.17

Αναλογία κόστους αποζημιώσεων

((7)

1,00%

12,10

 

1.00%

15.84

Αναλογία κόστους εποπτείας

(8)

1,78%

21.52

 

1.36%

21,52

Κόστος πρόσληψης & ένταξης στην εργασία

(9)

1,97%

23.85

 

0.76%

12.67

Μηνιαίο Εργοδοτικό κόστος

 

 

1.294,95

 

166,67

1.661,95

Ώρες εργασίας ανά μήνα

 

 

166,67

 

 

 

 

 

 

 

Κόστος ημερήσιας ώρας εργασίμων ήμερων

 

 

7.77

 

 

9,97

Διοικητικά - Λειτουργικά έξοδα

Τελικό μηνιαίο εργοδοτικό κόστος Τελικό κόστος ανά ημερήσια ώρα

(1)

3.00%

0,23

 

3,00%

0,30

 

 

 

 

 

 

1333,79

 

 

 

 

1.711,81

 

 

 

 

 

 

8.00

 

 

 

 

10.27

(1)      Στατιστικός Μ Ο του Κλάδου (Στοιχεία ΣΈ.Ε.Υ.Α για τονκλάδο)

(2)      Είναι η κάλυψη της θέσης φύλαξης κατά την ετήσια κανονική άδεια του μόνιμου υπαλλήλου

(3)      Είναι η αναλογία της αδείας του επιπλέον υπαλλήλου που θα καλύψει την ανωτέρω κανονική άδεια.

(4)   1,04166-Νόμιμη υποχρεωτική προσαύξηση Δώρων εορτών.

15) Κόστος ένδυσης: Στολή (1 ανα έτος) + Αλεξίσφαιρο γιλέκο(€400με 24μηνη απόσβεση)= (100"2+4ΟΟ€) /24=25,00 ανά άτομο/μήνα. (Β) Στατιστικός Μ.Ο του Κλάδου(Στοιχεία Σ.Ε.Ε. Υ Α. για τονκλάδο) (7) Στατιστικός Μ Ο του Κλάδου(ΣτοιχεΙα Σ.Ε.Ε.Υ Α. για τον κλάδο)

(Β) Αναλογία κόστους Επόπτη (1.627.63 + 30% επίδομα επόπτη + 20,256 προσαυξήσεις νύκτας & αργίας 1.947,93€) με την παραδοχή ενός (1) Επόπτη ανά 25 24ωρες φυλάξεις ήτοι 105 φύλακες (25 * 4,2)

β) Κόστος πρόσληψης 30€ εφάπαξ ανα άτομα (αφορά μόνα το κλιμάκιο 0-2) Για το ετήσιο κόστος εξειδικευμένης εταιρικής ενημέρωσης κλιμακίου 0-2 έχουν υπολογισθεί 75€ ως βασικό κόστος συν τρεις ημέρες OJT (3'*7.55*8=181,20), ήτοι €286.2. Για το εφεξής κλιμάκιο 2-4 (χει υπολογιστεί ετησίως 1 ημέρα refreshment training + 1 ημέρα  OJT (2*8·9,85=157 60), ήτοι € 157.6.


Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση προσωπικού «70% άγαμος και 30% έγγαμος» ο ανωτέρω μηνιαίος μισθός για το προσωπικό ασφαλείας διαμορφώνεται στα € 761,75 και υπολογίζουμε το μηνιαίο εργοδοτικό κόστος σε 1.372,25 για τον "0-24 μηνών" και € 1.758,51 για τον " έμπειρος 2-4 ετών "και το κόστος ημερήσιας ώρας € 8,23 για τον "0-24 μηνών" και € 10,55 για τον "έμπειρος 2-4 ετών" ως κατωτέρω:

 

 

 

ΑΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

 

Κλιμάκιο

0-2

 

 

Κλιμάκιο

2-4

Σύνθεση προσωπικού

(1)

% συμ.

Μικτές αποδοχές

 

 

% συμ.

Μικτές αποδοχές

Άγαμοι

 

70%

739,56

 

70%

967,96

Έγγαμοι

 

30%

813.52

 

30%

1.057,33

Μ.Ο μικτών αποδοχών 1

 

 

761,75

 

 

994,77

32,90

Κάλυψη κανονικής αδείας

(2)

 

 

 

63,48

 

 

 

 

82,90

Άδεια αντικαταστάτη

(3)

 

5,29

 

 

6,91

Μ.Ο μικτών αποδοχών 2

 

 

830,52

 

 

1.084,58

47,07

Δ.Πάσχα

(4)

 

   1.04166

 

36,05

 

 

   1,04166

 

47,07

ΔΧριστ/νων

 

1,04166

72,09

 

1.04166

94,15

Εττ .Αδείας

 

 

34,60

 

 

45,19

Μ.Ο μικτών αποδοχών 3

 

 

973,26

273.10

 

 

1.270,99 356,64

Εργ.εισφορές

 

 

   28,06%

 

273,10

 

 

   28,06%

 

356,64

Συνολικό μηνιαία μισθοδοτικό κόστος

 

 

1.246,36 25.00

 

 

1,627,63

25.00

Κόστος ένδυσης

(5)

 

     2,01%

 

25,00

 

 

     1,46%

 

                     25,00

Αναλογία κόστους ασθενείας

(6)

0,20%

2.49

 

0,20%

3,26

Αναλογία κόστους αποζημιώσεων

(7)

1,00%

12,46

 

1,00%

16.28

Αναλογία κόστους εποπτείας

(8)

1,77%

22.12

 

1,36%

22.12

Κόστος πρόσληψης & ένταξης στην εργασία

(9)

1,91%

23,85

 

0,76%

13.02

Μηνιαίο Εργατικό κόστος

 

 

1.332,28

 

 

1.707,29

Ώρες εργασίας ανά μήνα

 

 

     166,67

 

 

 

 

     166,67

 

 

Κόστος ημερήσιας ύφος εργασίμων ήμερων

 

 

                    7,99

 

 

10,24

Ανηγμένες (πληρωτέες) ώρες ανά μήνα

 

877,83

 

 

877,83

 

Διοικητικά - λειτουργικά έξοδα

(1)

3,00%

0,24

 

3,00%

0,31

Τελικό μηνιαίο εργοδοτικό κόστος

 

 

 

 

 

1372,25

 

 

 

 

1758,511

Τελικό κόστος ανά ημερήσια ώρα

 

 

 

 

      8,23

 

 

 

 

10,55

(1)      Στατιστικός Μ.Ο του Κλάδου

(2)      Είναι η κάλυψη της θέσης φύλαξης κατά την ετήσια κανονική άδειο του μόνιμου υπάλληλου

(3)      Είναι η αναλογία της αδείας του επιπλέον υπαλλήλου που θα καλύψει την ανωτέρω κανονική άδεια

(4)      ι,04ΐ6δ=Νόμιμη υποχρεωτική προσαύξηση Δώρων εορτών.

($) Κόστος ένδυσης: Στολή (1 ανα έτος) + Αλεξίσφαιρο γιλέκο (€400 με 24μηνη οττόσβεοη)= (100'2+400€) /14=25,00 ανά άτομο/μήνα

(6)  Στατιστικός Μ. Ο του Κλάδου

(7)  Στατιστικός Μ.Ο του Κλάδου

(Β) Αναλογία κόστους Επόπτη (1.627.63 + 30% επίδομα επόπτη + 20.2% προσαυξήσεις νύκτας & αργίας =1.947.93€) με την παραδοχή ενός (1) Επόπτη ανά 25 24ωρες φυλάξεις ήτοι 105 φύλακες (25* 4,2)

(9) Κόστος πρόσληψης 30€ εφάπαξ ανα άτομο (αφορά μόνο το κλιμάκιο 0-2). Για το ετήσιο κόστος εξειδικευμένης εταιρικής ενημέρωσης κλιμακίου 0-2 έχουν υπολογισθεί 75€ ως βασικό κόστος συν τρεις ημέρες OJT (3*7.55*8=181.20), ήτοι €286.2. Για το εφεξής κλιμάκιο 2-4 έχει υπολογιστεί ετησίως 1 ημέρα refreshment training + 1 ημέρα OJT (2*8*9,85=157.60). ήτοι €157,6.


2. Προσαυξήσεις

Αντίστοιχα, το κόστος του άγαμου:

     ανά νυκτερινή καθημερινής (22:00 - 06:00) ώρα φύλαξης,
προσαυξανόμενο κατά το νόμο υπολογίζεται σε € 8,00
x 1,25 = € 10,00 για άπειρο
και € 10,27 x 1,25 = € 12,84 για έμπειρο

   ανά πρωινής Κυριακής και αργίας (06:00 - 22:00) ώρα φύλαξης,
προσαυξανόμενο κατά το νόμο υπολογίζεται σε € 8,00 x 1,75 = € 14,00 για άπειρο

και€ 10,27 x 1,75 = € 17,97 για έμπειρο

   ανά νυκτερινή Κυριακής και αργίας (22:00 - 06:00) ώρα φύλαξης,
προσαυξανόμενο κατά το νόμο υπολογίζεται σε € 8,00 x 2 = € 16,00 για άπειρο και €
10,27 x 2,00 = € 20,54 για έμπειρο.

Αντίστοιχα, το κόστος με σύνθεση προσωπικού «70% άγαμος και 30% έγγαμος»:

     ανά νυκτερινή καθημερινής (22:00 - 06:00) ώρα φύλαξης,
προσαυξανόμενο κατά το νόμο υπολογίζεται σε € 8,23 x 1,25 = € 10,29 για άπειρο
και € 10,55 x 1,25 = € 13,19 για έμπειρο

      ανά πρωινής Κυριακής και αργίας (06:00 - 22:00) ώρα φύλαξης, προσαυξανόμενο κατά το νόμο υπολογίζεται σε € 8,23 x 1,75 = € 14,40 για άπειρο και € 10,55 x 1.75 =€ 18,46 για έμπειρο

      ανά νυκτερινή Κυριακής και αργίας (22:00 - 06:00) ώρα φύλαξης, προσαυξανόμενο κατά το νόμο υπολογίζεται σε € 8,23 x 2 = € 16,46 για άπειρο και € 10,55 x 2,00 = € 21,10 για έμπειρο.

 

(Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες …..)


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το χαμηλότερο νόμιμο κόστος που προκύπτει από την ανωτέρω κοστολόγηση, ανά ενδεικτική κατηγορία ωραρίων παροχής υπηρεσιών φύλαξης με το αντίστοιχο νόμιμο εργατικό κόστος του "άπειρος 0-24 μηνών άγαμος", "έμπειρος 2-4 ετών άγαμος", "άπειρος 0-24 μηνών με σύνθεση προσωπικού 70% άγαμος και 30% έγγαμος" και " έμπειρος 2-4 ετών με σύνθεση προσωπικού 70% άγαμος και 30% έγγαμος", που όπως μας δηλώθηκε θα συμφωνηθεί, ανά χρονική περίοδο έχει ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ 1/1/2010-31/12/2010

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΑΠΟ 2-4 ΕΤΗ) ΑΠΟ 1/1/2010-31/12/2010

 

ΑΓΑΜΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70% ΑΓΑΜΟΙ –

30 % ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

70 % ΑΓΑΜΟΙ

-30% ΕΓΓΑΜΟΙ

24ωρη φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένου Αργιών

7.027,00

7.229,03

9.020,91

9.266,86

16ωρη νυκτερινή φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή και 24ωρη φύλαξη Σάββατα, Κυριακές και Επίσημες Αργίες

5.662,67

5.825,47

7.269,45

7.467,64

8ωρη νυκτερινή φύλαξη (22:00 - 06:00) όλες τις μέρες της εβδομάδος

2.665,33

2.741,96

3.421,62

3.514,91

8ωρη ημερήσια φύλαξη όλες τις μέρες της εβδομάδος

2.178,67

2.241,30

2.796,86

2.873,12

8ωρη ημερήσια φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή

1360,00

1.399,10

1.745,90

1.793,50

Κόστος ώρας (για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή)

8,00

8,23

10,27

10,55

Η ανωτέρω κοστολόγηση αφορά το χαμηλότερο νόμιμο εργοδοτικό κόστος για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις (άπειρο και έμπειρο προσωπικό). Η εργασία αυτή έχει σκοπό και μόνο να προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη τον προσδιορισμό αυτό για να περιληφθεί στη επικείμενη Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας του έτους 2010.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση. Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Α.Μ. Σ,Ο.Ε.Λ. 14421

Σ.ΟΛ.α.ε.ο.ε.

Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα