Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (security) Εθνική Κλαδική ΣΣΕ εργαζόμενων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας, ετών 2007 και 2008 - Π.Κ.: 16/28.2.2007

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (security)
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ εργαζόμενων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας, ετών 2007 και 2008 - Π.Κ.: 16/28.2.2007

Wed, Feb 14, 2007 12:00 AM

Σήμερα, 14.2.2007, στα γραφεία της ΟΜΥΠΑΕ που εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 40 στη Νίκαια, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός ο Σαμπρής Αλέξανδρος, πρόεδρος και ο Μιχαήλ Κίτσος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επανδρωμένων Εταιριών Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΣΕΕΥΑ), ο Σκούτας Γιώργος, εκπρόσωπος του ελληνικού ομίλου της BRINKS (HERMES SECURITY S.A.), ο Αντωνόπουλος Βασίλης εκπρόσωπος του ομίλου GROUP 4 SECURICOR και αφετέρου από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜΥΠΑΕ) οι Πάλλης Ευάγγελος, πρόεδρος και Αηδινίδης Ηλίας, γενικός γραμματέας και το Δ.Σ. αυτής.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για την πιστοποίηση των κατωτέρω για την ποιοτικότερη αναβάθμιση του κλάδου, δίνοντας στους εργαζόμενους μία αίσθηση επαγγελματικής σιγουριάς και εργασιακής ειρήνης, συμβάλλοντας στην οικονομική - κοινωνική - τεχνική αναβάθμισή τους.
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
Με βάση τα ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

1.1. Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στις επιχειρήσεις συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
Ι. Προσωπικό ασφαλείας (φύλακες - αρχιφύλακες - επόπτες).
Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι - χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception), οι οποίοι ασκούν και καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας.
II. Συνοδοί χρηματαποστολών.
III. Οδηγοί χρηματαποστολών.
IV. Καταμετρητές χρημάτων.
V. Προσωπικό ασφαλείας εποχούμενων περιπολούσων φυλάξεων.
VI. Προσωπικό ασφαλείας - Ελεγκτές ασφαλείας αερομεταφορών (Screeners).
VII. Εφοδιαστές και τεχνικοί ATM.
VIII. Διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό.
IX. Τεχνικοί εγκαταστάσεων και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας και Η/Υ.
Χ. Γενικώς υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του Ν.2518/1997.
1.2.
Αυτή η Κλαδική Σ.Σ.Ε. ισχύει για τους εργαζόμενους με τις παραπάνω ειδικότητες, που είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων και ανήκουν στη δύναμη της ΟΜΥΠΑΕ.

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 σε ποσοστό 3%.
Στη συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2007 αυξάνονται από 1.9.2007 σε ποσοστό 3%.
Για το 2008 οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 σε ποσοστό 2,9%.
Στη συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008 αυξάνονται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,1%.
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων για το προσωπικό ασφαλείας και συγκεκριμένα του άρθρου 1, παρ. I και V που θα προσληφθούν από 1.1.2007 και στο εξής θα είναι:
0 μήνες - 1 χρόνο, μισθός 670,00 ευρώ.
1 χρόνο - 2 χρόνια, μισθός 680,00 ευρώ και 60,00 ευρώ επίδομα κλάδου σύνολο 740,00 ευρώ του άγαμου ώστε να υπάρξει μια σταδιακή σύγκλιση των μισθών.
Οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί εντός του 2006, θα υπαχθούν στο παρόν κλιμάκιο μόλις συμπληρώσουν ένα (1) χρόνο.

Από τα δύο (2) έτη και μετά θα εντάσσονται στο αντίστοιχο κλιμάκιο 2-4 χρόνια της παρούσας σύμβασης.
2.2. Με βάση τα παραπάνω οι μισθοί διαμορφώνονται όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες για το έτος 2007 και 2008 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 3
Επιδόματα

3.1. Το επίδομα επικινδυνότητας προσωπικού ασφαλείας προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.
3.2. Το επίδομα επικινδυνότητας οδηγών προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.
3.3. Το επίδομα επικινδυνότητας συνοδών χρηματαποστολών προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.
3.4. Το επίδομα καταμετρητών προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.

Άρθρο 4
Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

4.1. Συνδικαλιστικές άδειες: Για τον πρόεδρο της ΟΜΥΠΑΕ όσο διαρκεί η θητεία του με ασφαλιστικές εισφορές και με αποδοχές (από τον εργοδότη). Για τον γενικό γραμματέα όσο διαρκεί η θητεία με ασφαλιστικές εισφορές και με αποδοχές (από τον εργοδότη). Για τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής εννέα (9) ημέρες το μήνα με ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές (από τον εργοδότη). Για το υπόλοιπο Δ.Σ. τέσσερις (4) ημέρες το μήνα με ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές (από τον εργοδότη). Οι άδειες δύναται να αυξηθούν έως και πέντε (5) ημέρες επιπλέον με σκοπό τον έλεγχο για την εφαρμογή της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Όλες οι άδειες με έγγραφο της Ομοσπονδίας προς την εταιρεία του κάθε εργαζόμενου.
4.2. Συνδικαλιστικές άδειες πρωτοβάθμιων σωματείων: Για τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα των πρωτοβάθμιων σωματείων και όσο διαρκεί η θητεία τους, οι συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται από τον Ν.1264/1982, θα καταβάλλονται με τα πλήρη ημερομίσθια (εργατικά και ασφαλιστικά από τον εργοδότη), καθώς και στους αναπληρω΄τες αυτών όταν τους εκπροσωπούν.
4.3. Οι εταιρείες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. συμφωνούν στη συγκρότηση επιτροπής, η οποία, σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της παρούσας θα συντάξει και θα καταθέσει για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας ενιαίο Κανονισμό Εργασίας. Ο κανονισμός αυτός μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Εργασίας θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
4.4. Και τα δύο μέρη συμφωνούν και αποδέχονται την πλήρη συνεργασία τους στην οποιαδήποτε δημιουργία σχολής - εκπαίδευσης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Απασχόλησης - Δημόσιας Τάξης.
4.5. Συμφωνείτε στην παρούσα ότι κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έχει τη δυνατότητα να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό ασφαλείας για τις χρηματαποστολές, χρησιμοποιώντας τη δική της τεχνογνωσία (Know How), οι δε εργαζόμενοι παραλαμβάνουν ενυπόγραφα τους κανονισμούς αυτούς και υποχρεούνται στην τήρησή τους.
4.6. Εισφορές υπέρ ΟΜΥΠΑΕ: Οι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση θα παρακρατούν 4,00 ευρώ κάθε μήνα και από όλες τις μηνιαίες αποδοχές του χρόνου των εργαζομένων, ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της ΟΜΥΠΑΕ. Το ποσό που θα προκύπτει από την παραπάνω παρακράτηση κάθε μήνα και μέχρι την 15η ημέρα του ερχόμενου μήνα, θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΜΥΠΑΕ (αρχής γενομένης από 1.1.2007).
4.7. Οι δοσομετρητές για τα μηχανήματα X-RAY είναι υποχρέωση να παρέχονται από τον εργοδότη και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν βεβαιώσεις από αρμόδιους φορείς για ασφαλή χρήση στην εργασία.
4.8. Από 1.1.2007 για τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με ειδικότητα που απαιτεί ειδική εκπαίδευση από την ΥΠΑ, σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζόμενου εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την πρόσληψή του, ο εργοδότης δικαιούται να αναζητήσει το κόστος αυτής.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

5.1. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1.1.2007 και λήγει στις 31.12.2008.
5.2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. που καταβάλλονται με βάση υφιστάμενους νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
5.3. Συμφωνείται από τους υπογράφοντες ώστε να συζητηθεί η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. με σκοπό την σταθερότητα και σταδιοδρομία στον κλάδο για το άρθρο 1 παρ. I και V μέσω της προοδευτικής σύγκλισης των μισθών. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί η τροποποίηση μισθολογικών κλιμακίων με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και προηγούμενες Κλαδικές Σ.Σ.Ε. και θα συζητηθούν τον Ιούλιο του 2007.
5.4. Επειδή παρατηρούνται φαινόμενου αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, με τιμές προσφοράς χαμηλότερες του νόμιμου κόστους, τα μέρη κοστολόγησαν και συμφωνούν στα παρακάτω δειγματοληπτικά ωράριο παροχής υπηρεσιών φύλαξης με το αντίστοιχο κατώτερο νόμιμο εργατικό κόστος του 0-12 άγαμος.

Είδος φύλαξης

Από 1.1.2007 - 31.12.2007
(με προϋπηρεσία
από 0-12 μήνες)

24ωρη φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδας,
συμπεριλαμβανομένου αργιών

5.776,14 ευρώ

16ωρη νυχτερινή φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή και 24ωρη φύλαξη Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες

4.657,54 ευρώ

8ωρη νυχτερινή φύλαξη (22:00 - 06:00) όλες τις ημέρες της εβδομάδας

2.192,24 ευρώ

8ωρη ημερήσια φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδας

1.792,50 ευρώ

8ωρη ημερήσια φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή

1.118,60 ευρώ

Κόστος ώρας (για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή)

6,55 ευρώ

5.5. Οι διατάξεις των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα αυτή Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.