Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας - Δ.Α.: 11/2008

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας - Δ.Α.: 11/2008

Thu, May 29, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 29.5.2008, ο Χρήστος Α. Ιωάννου, μεσολαβητής - διαιτητής του ΟΜΕΔ,
- που ορίστηκα διαιτητής του Ν.1876/1990 στις 19.5.2008, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας,
- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την υπ? αριθ. 20/18.1.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ),
- αφού ανέλαβα τη διαιτησία στις 19.5.2008, σε συνέχεια της υπ? αριθ. 012/12.5.2008 αίτησης της ΟΙΥΕ από κοινού με τις εργοδοτικές οργανώσεις Σύνδεσμος Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού (ΠΟΕΚ), Πανελλήνια Ένωση Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, ΓΣΕΒΕΕ και μονομερούς αίτησης της ΟΙΥΕ ως προς τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις της συλλογικής διαφοράς,
σύμφωνα με τα όσα ο Ν.1876/1990 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί,

Κατέληξα σε Δ.Α. με τις εξής ρυθμίσεις:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

1.1. Στην παρούσα Εθνική Κλαδική Δ.Α. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:
Διαφήμισης, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φύλαξης επιχειρήσεων, φροντίδας, φύλαξης και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολούθησης και αποθήκευσης, ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, κέντρων ξένων γλωσσών, ταχυμεταφορών ταχυδρομείων, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεως, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
α) γραμματείς - υπάλληλοι γραφείου,
β) λογιστές - βοηθοί λογιστών,
γ) βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας - εισπράκτορες - αποθηκάριοι - κλητήρες - διανομείς),
δ) προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί),
ε) προσωπικό πληροφορικής (χειριστές - χειρίστριες, προγραμματιστές - προγραμματίστριες, αναλυτές - αναλύτριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Η/Υ όλης της χώρας και
στ) οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων.
1.2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην ΟΙΥΕ, πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της ΟΙΥΕ στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 2
Υπαγωγή εργαζομένων παροχής υπηρεσιών

Οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας (περ. α΄-στ΄), οι οποίοι εργάζονται: α) σε καλαθοσφαιρικές εταιρείες και σωματεία, β) σε επιχειρήσεις κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, γ) σε επιχειρήσεις διαχείρισης απαιτήσεως και δ) σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών εντάσσονται μισθολογικά και για τους λοιπούς όρους εργασίας στην από 12.4.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 34/11.5.2007) και στην Δ.Α. 19/2007 (Π.Κ. 8/11.5.2007) και των προηγούμενων ομοίων αυτών ρυθμίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007.

Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων

3.1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στη ρύθμιση αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση τις από 12.4.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 34/11.5.2007) και τη Δ.Α. 19/2007 (Π.Κ. 8/11.5.2007), αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%.
3.2. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%.
3.3. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5%.
3.4. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 4%.
3.5. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%.
3.6. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5%.
3.7. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 4%.

Άρθρο 4
Επιδόματα

4.1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις από 12.4.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 34/11.5.2007) και τη Δ.Α. 19/2007 (Π.Κ. 8/11.5.2007) και προηγούμενες αυτών ρυθμίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
4.2. Το επίδομα ξένης γλώσσας που χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα βάσει της Δ.Α. 44/1998 χορηγείται και στους κατόχους Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αντίστοιχο με το επίπεδο Lower.
4.3. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόματα, γενικά ή ανά ειδικότητα, που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για καθένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις.

Άρθρο 5
Κοινές Επιτροπές και Πρωτοβουλίες Ρυθμίσεων

5.1. Τα μέρη δύνανται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας να συστήσουν κοινές επιτροπές και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες έναντι των αρμοδίων αρχών για κρίσιμα ζητήματα τα οποία ανέδειξαν στη διάρκεια των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, όπως:
5.2. Η τήρηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα ως προϋπόθεσης συμμετοχής (επί ποινή απαραδέκτου) σε διαγωνισμούς δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών και την με κάθε τρόπο καταπολέμηση της υποβολής προσφορών που συνιστούν «πωλήσεις κάτω του κόστους», το οποίο προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.
5.3. Η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων, εργαζομένων και ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα για θέματα οργάνωσης της εργασίας χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανάγκη τήρησης της νομιμότητας και κυρίως η ασφάλεια της εργασίας και της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες οργάνωσης της εργασίας εκάστης ειδικότητας (π.χ. αναλυτική τήρηση βιβλίου δρομολογίων των οδηγών σχολικών λεωφορείων).
5.4. Κάθε άλλο ζήτημα που τα μέρη θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επιχειρήσεων και εργαζομένων με απλοποίηση διοικητικών ρυθμίσεων και εφαρμογή ελαχίστων προδιαγραφών και την ανάπτυξη ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων εκπροσωπήσεων των μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στην παρούσα σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 6
Κωδικοποίηση της Σ.Σ.Ε.

Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη δύνανται να συστήσουν κοινή ομάδα εργασίας με στόχο την κωδικοποίηση σε ενιαίο και πλήρες κείμενο που θα περιλαμβάνει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, ώστε να προωθηθεί η διοικητική απλοποίηση και η εγκυρότερη εφαρμογή των όρων από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Δ.Α., ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.

Άρθρο 8
Διατήρηση ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 12.4.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 34/11.5.2007) και της Δ.Α. 19/2007 (Π.Κ. 8/11.5.2007) και όλων των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 9
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.