Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας - Π.Κ.: 34/11.5.2007

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας - Π.Κ.: 34/11.5.2007

Thu, Apr 12, 2007 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 12.4.2007, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός: α) Μεταξία Στεκουλέα, πρόεδρος και β) Θάνος Βασιλόπουλος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και αφετέρου: α) Δημήτρης Ασημακόπουλος, πρόεδρος και β) Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), α) Γεώργιος Κούτουπας, πρόεδρος και β) Αθανάσιος Νταβλούρος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισμού (ΠΟΕΚ) και Γεώργιος Σταθόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους και με την παρουσία του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Μιλτιάδη Σταμπουλή, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

1. Στην παρούσα Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους τής:
Διαφήμισης, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φύλαξης επιχειρήσεων, φροντίδας, φύλαξης και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολούθησης και αποθήκευσης, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, ταχυμεταφορών ταχυδρομείων, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
α) γραμματείς - υπάλληλοι γραφείου,
β) λογιστές - βοηθοί λογιστών,
γ) βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας - εισπράκτορες - αποθηκάριοι - κλητήρες - διανομείς),
δ) προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί),
ε) προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραμματιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Η/Υ όλης της χώρας και
στ) οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων.
2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην ΟΙΥΕ, πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της ΟΙΥΕ στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων

1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στη ρύθμιση αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με βάση τη Δ.Α.39/2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3%.
2. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007 με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3%.
3. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3%.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Το επίδομα που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται με τη σύνταξη ισολογισμού, αυξάνεται και διαμορφώνεται στο 75%, υπολογιζόμενο επί του συνόλου των νόμιμων αποδοχών και καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων.
2. Το επίδομα προϋπηρεσίας υπαλλήλων γραφείου που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, αυξάνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 3% επί των βασικών μισθών τους, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα χρόνια υπηρεσία ή προϋπηρεσίας τους.
3. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόματα, γενικά ή ανά ειδικότητα, που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για καθένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις.

Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2006-2007 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.

Άρθρο 5
Διατήρηση ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ.Α.39/2006 και όλων των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.