ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΣΣΕ από 31.1.11 Π.Κ. 8/31.1.2011) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΣΣΕ από 31.1.11 Π.Κ. 8/31.1.2011)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΣΣΕ από 31.1.11 Π.Κ. 8/31.1.2011)

Mon, Jan 31, 2011 12:00 AM

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

"Γιa τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Στην Αθήνα σήμερα, Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 οι υπογεγραμμένοι:

α. ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΛΙΑ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δυνάμει της με αριθμ. πρωτ.:οικ.55603/29-9-2010     απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,

β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΔΕΛΛΟΥ, Προϊσταμένη του Β' Τμήματος της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ: οικ.2/2372/0022/5-1-2011     απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών,

γ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α.), νομίμως εξουσιοδοτημένος δυνάμει της με αριθμ. πρωτ: 1287/23-12-2010 εξουσιοδότησης της διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Συνομολογήσαμε   και   συναποφασίσαμε   τη   σύνταξη   και    υπογραφή   της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1:

1.   Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που
απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσμους, στα
Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και
Κοινοτήτων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους
Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισμένου
Χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν
μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.) όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα
των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων,

Για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α., ότι το σωματείο είναι μέλος της.

Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ' έτος υποχρεωτικά.

2.   Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. από άλλη
συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990.


Άρθρο 2:

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των ειδικοτήτων των αντίστοιχων κλάδων των άρθρων 2 έως 12, εκτός του κλάδου Δ.Ε.2 Εποπτών Καθαριότητας, του άρθρου 13, εκτός των κλάδων Δ.Ε.4, Δ.Ε. 11, Δ.Ε.24, Δ.Κ.25, Δ.Ε.26, Δ.Ε.27, Δ.Ε.28, Δ.Ε.29, Δ.Ε.30., Δ.Ε.32 Δ.Ε.35, των κλάδων των άρθρων 14 και 15 του Π.Δ. 22/1990, οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές, οι Πτυχιούχοι μουσικοί Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών με πτυχία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και το λοιπό καλλιτεχνικό προσωπικό, οι οποίοι εμισθοδοτούντο με τις διατάξεις των εδαφ. γ' και δ' της παρ. 7 του άρθρου 3 της από 23-10-1997 Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. μισθοδοτούνται ως κατωτέρω:

1.           Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 και 28 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297/23-12-2003), "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις", της παρ. 1, περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96/20-4-2005), "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις", του άρθρου 11, περ. ιη του Ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 74/7-4-2006) "Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιριών και άλλες διατάξεις", του άρθρου 1, παρ. 1, εδαφ. ιη του Ν. 3554/2007 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 80/18-4-2007) "Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις", του άρθρου 88 του Ν.3606/2007 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 195/17-8-2007), του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117/20-6-2008) και των άρθρων 5, 6 και 8 παρ. 2 και 3 του κεφαλαίου Β' "Εισοδηματική πολιτική έτους 2008" του Ν. 3670/2008 «Αύξηση συντάξεων τον Δημοσίου εισοδηματική Πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117/20-6-2008) επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, των παραπάνω κλάδων, του παρόντος άρθρου.

2.           Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 3205/2003, θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξη τους σε άλλη ειδικότητα και όχι με άλλα αυξημένα πρόσθετα προσόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο της εργασίας τους.

3.           Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τομείς εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα) δεν αναγνωρίζονται για την μισθολογική εξέλιξη ( Μ.Κ. και Χρονοεπίδομα) των παραπάνω υπαλλήλων.

4.     Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας, καθώς και η ωριαία αμοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 16 του Ν. 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σ.Σ.Ε.


Άρθρο 3:

                  Καθορισμός αποδοχών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

 Ο βασικός μισθός του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. ορίζεται ως κατωτέρω:


Με 0 έτη έως 5 έτη υπηρεσίας

Με 5 έτη έως 10 έτη υπηρεσίας

Με 10 έτη έως 15 έτη υπηρεσίας Με 15 έτη έως 20 έτη υπηρεσίας Με 20 έτη έως 25 έτη υπηρεσίας Με 25 έτη έως 30 έτη υπηρεσίας Με 30 έτη έως 35 έτη υπηρεσίας


 

από 1-

1-1-2008

1.429 €.

από 1·

1-1-2008

1.439 €.

από 1-

1-1-2008

1.449 €.

από Ι-

1-1-2008

1.461 €.

από 1-

1-1-2008

1.471 €.

από 1·

1-1-2008

1.482 €.

από 1-

1-1-2008

1.492 €.


από 1-10-2008 1.457 €. από 1-10-2008 1.467 €. από 1-10-2008 1.478 €. από 1-10-2008 1.489 €.

από 1-10-2008 1.500 €. από 1-10-2008 1.511 €. από 1-10-2008 1.522 €.


Στο προσωπικό αυτό χορηγούνται επίσης;


α. Το επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών και το επίδομα ειδικής

απασχόλησης των παρ. 4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.

β.  Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του παρόντος άρθρου χορηγείται η

οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3205/2003,

όπως ισχύει,

γ.   Τα κατ'  αποκοπή έξοδα κίνησης που προβλέπονται και για τους λοιπούς

υπαλλήλους   των   Ο.Τ.Α.,   σύμφωνα   με   τη   με   αριθμ.:2/50025/0022/3-10-2006

(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ     Β'-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ     1489/6-10-2006)     και     με     αριθμ.

πρωτ.:2/95080/0022/29-12-2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β'-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2684/31-

12-2008) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω διάταξης προκύπτουν συνολικές

μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι κατά την

31-12-2004, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψη της

από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.

Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα

ποσά του επιδόματος γάμου και τέκνων.

δ. Για την κατάταξη στα ανωτέρω κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που

αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει.

Άρθρο 4:

1.  Οι μουσικοί που δεν κατέχουν πτυχία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης αμείβονται με τα ημερομίσθια της περίπτωσης Β του άρθρου 5 της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2.      Οι σχολικοί φύλακες (Δ.Ε.) αμείβονται με τα ημερομίσθια της περίπτωσης Β' του άρθρου 5 της παρούσας Σ.Σ.Ε. λόγω της φύσεως της εργασίας τους (βάρδιες).

3. Στις παρακάτω ειδικότητες του καλλιτεχνικού προσωπικού χορηγείται στις συνολικές

    αποδοχές του τα εξής ποσά κατά μήνα λόγω των αυξημένων καθηκόντων τους.

Διευθυντής Φιλαρμονικής: 40,00 €.

                          Διευθυντής Χορωδίας:                               30,00 €.

                          Αρχιμουσικός:                                          20,00 €.

                          Κορυφαίος Μουσικός:                                10,00 €.


Άρθρο 5:

Τα ημερομίσθια του κατωτέρω προσωπικού από 1-10-2008 διαμορφώνονται ως εξής:

Α.    ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ.

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟ 1-10-2008

0

30,72

1

31,88

3

33,04

5

34,20

7

35,40

9

36,56

11

37,72

13

38,92

15

40,08

17

41,24

19

42,40

21

43,60

23

44,72

25

46,32

27

47,48

29

48,68

31

49,84

33

51,00

Β. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

ΧΡΟΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟ 1-10-2008

0

35,76

1

37,12

3

38,44

5

39,84

7

41,24

9

42,56

11

43,96

13

45,32

15

46,68

17

48,08

19

49,40

21

50,80

23

52,20

25

53,96

27

55,28

29

56,68

31

58,04

33         

59,44


Για την κατάταξη στα ημερομίσθια των εδαφ. Α' και Β' λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει.

Γ.    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ.

α.   Το  βοηθητικό  προσωπικό  που  απασχολείται  στις αποθήκες υλικών και το

προσωπικό των ειδικοτήτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Ύ.Ε.) που προσφέρει

τεχνικές εργασίες  κατατάσσεται στα τεχνικά     ημερομίσθια της παρ,  Β του

άρθρου αυτού με μηδέν έτη υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών

απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες. Η δε περαιτέρω μισθολογική του εξέλιξη

στα τεχνικά ημερομίσθια  θα υπολογίζεται από  την ημερομηνία χορήγησης του

τεχνικού ημερομισθίου.

Η παραπάνω παράγραφος ισχύει μέχρι 31-12-2011.

β.  Το  βοηθητικό  προσωπικό που  απασχολείται στις αποθήκες υλικών και το

προσωπικό  των ειδικοτήτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που  προσφέρει

τεχνικές εργασίες κατατάσσεται στα τεχνικά    ημερομίσθια της παρ. Β του

άρθρου αυτού μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω

υπηρεσίες. Για την κατάταξη στα τεχνικά ημερομίσθια θα λαμβάνεται υπόψη ο

χρόνος που έχουν προσφέρει τεχνικές εργασίες.

Η παραπάνω παράγραφος ισχύει από 1-1-2012.

γ. Οι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί με άδεια οδήγησης και σχετική άδεια

της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, θα λαμβάνουν

τα  αντίστοιχα ημερομίσθια των τεχνιτών για  όσο  διάστημα  θα  ασκούν τα

συγκεκριμένα καθήκοντα.

Δ.   Τα ανωτέρω  ημερομίσθια των εόαφ.  Α,  Β,  και Γ,  του  παρόντος άρθρου

προσαυξάνονται:

Ι. Με επίδομα γάμου 1,41 € ημερησίως που καταβάλλεται:

α. Στους έγγαμους μισθωτούς, ανεξάρτητα αν ο ή η σύζυγος ασκεί ή όχι βιοποριστικό επάγγελμα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι και πόσα παιδιά.

β. Στους άγαμους γονείς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας καθώς και στους διαζευγμένους.

2.   Με επίδομα τέκνων που καταβάλλεται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 1, των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 297/23-12-2003),όπως αντικαταστάθηκε το εδάφιο β, της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3205/2003 με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96/20-4-2005).

3.   Με ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα:

α. Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και αφοδευτηρίων, τους οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και ανοιχτών φορτηγών, τους χειριστές μηχανικών σαρώθρων, τους εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, τους απασχολούμενους στην υγειονομική ταφή απορριμμάτων και στους σταθμούς μεταφόρτωσης, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, με ποσό 6,80 € ημερησίως.

β, Για τους απασχολούμενους. στις λοιπές υπηρεσίες, με ποσό 6,00 € ημερησίως.

4.     Με τη δραχμική διαφορά του εδαφίου Δ3 του άρθρου 3 της από 6-7-1998 Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α., για όσους υπηρετούσαν κατά την 31-12-1997.

5.     Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας τα ημερομίσθια του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά 0,5 ευρώ.

Άρθρο 6:

Οι διατάξεις της παρ, 8, του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 εφαρμόζονται αναλόγως και για το αντίστοιχο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Άρθρο 7:

Για τους εργαζόμενους που μετατάσσονται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στους Ο.Τ.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 και οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθμ. 2047159/7543/0022/8-9-1997 και 2087756/12442/0022/15-12-1997.

                                                               Άρθρο 8:

                                                         Επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καταβάλλεται την 1η Ιουλίου έκαστου έτους.

Άρθρο 9:

Μηνιαία κατά αποκοπή έξοδα κίνησης

Η αριθμ.: 2/50025/0022/3-10-2006 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ

1489/6-10-2006) και με αριθμ.πρωτ.:2/95080/0022/29-12-2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ

Β'-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ   2684/31-12-2008)   κοινές   Υπουργικές   Αποφάσεις   έχουν

εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους για τους υπαγόμενους στην παρούσα.

Άρθρο 10:

1.  Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως και 67 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", έχουν εφαρμογή για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 177, παρ.1 του Κώδικα). Για δε το προσωπικό με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1,2,3, 5 και 6 του άρθρου 57, η παρ.6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του Ν.3584/2007 (άρθρο 177, παρ.2).

2.           Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 και του άρθρου 30, παρ.8 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 263/23-12-2008) ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 τις παρούσας.

3.     Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2° έτος της ηλικίας του.

4.      α. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά στις χωματερές (Υγειονομική Ταφή -Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κλπ.) μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επί πλέον κανονική άδεια το χρόνο.

     β. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά:

α. στην αποκομιδή απορριμμάτων,

β. στην ταφή και εκταφή νεκρών,

γ. στην ασφαλτόστρωση,

δ. στην αποχέτευση,

ε. στα αφοδευτήρια,

στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριμμάτων,

ζ. σε οικοδομικές εργασίες,

η. εργάτες ύδρευσης,

θ. υδραυλικοί γενικά,

ι. εργάτες κήπων,

κ. εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο.

γ. Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περιπτώσεων α' και β' ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή.

δ. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρδια.

Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης, και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

5. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 3584/2007 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μόνιμων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού.

Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62, παρ. 2 έως 6 και 63 του Ν. 3584/2007 {Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).

Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού χορηγούνται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων άρθρο 174, παρ, 2).

Άρθρο 11: Κατασκηνώσεις

Στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει παιδιά ηλικίας από 6 ετών και μέχρι 14 ετών, ο οικείος Ο.Τ.Α., εφόσον δεν διαθέτει κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 50% τον εργαζόμενο.


Άρθρο 12: Συνδικαλιστικές Αδειες

Στην παρούσα  Σ.Σ.Ε.  προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής το συνημμένο   παράρτημα   (Ι)   που   αφορά   τις   συνδικαλιστικές   άδειες   στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού. Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 13:

Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο παράρτημα (Π) που αφορά την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο,Τ.Α. Α' Βαθμού.

Άρθρο 14:

Ατομικά Μέσα Προστασίας

1.  Η με αριθμ. πρωτ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006), με αριθμ.: 36586/10-7-2007 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1323/30-7-2007) και αριθμ. οικ. 31119/19-5-2008 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 990/28-5-2008) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους και για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και για τις ειδικότητες και θέσεις εργασίας που αναφέρονται σ' αυτή.

2.           Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.

3.           Στις ειδικότητες πληροφορικής χορηγούνται τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. με αριθμ.: 130558/12-6-1989 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 471/16-6-1989), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 15:

Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 79/14-3-1989) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 270/24-12-1997) ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 16:

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Για το Προσωπικό το οποίο κατατάσσεται στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού με σχέση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.3320/2005, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004 και πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των 24 ή 18 μηνών που αναφέρεται στο παραπάνω Π.Δ. Ο χρόνος υπηρεσίας που παρασχέθηκε μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 164/2004 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3205/2003.

Τα ανωτέρω ισχύουν και τους υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3491/20Ο6 καθώς και στις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.3613/2007.


Άρθρο 17:

Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών

Στο προσωπικό που αμείβεται με τις παρ. Α' και Β' του άρθρου 5 της παρούσης και στο οποίο δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύουν κάθε φορά.

                                   Άρθρο 18:

Αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007

Στην αποζημίωση που καταβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007, "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας και προσαυξάνουν την αποζημίωση κατά το 1/6 όπως έχει κρίνει ο Άρειος Πάγος (1139/1974).

                                               Άρθρο 19:

                                     Μετάταξη με εμπειρία

α. Το προσωπικό των Ο.Τ.Α. που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ειδικότητες βοηθητικού προσωπικού μπορεί να μετατάσσεται ύστερα από αίτηση του και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, στις κατωτέρω ειδικότητες: Ηλεκτρολόγου, Χειριστού Μηχανήματος Έργου, Οδηγού Αυτοκινήτου, Τεχνίτες Γενικά, Δενδροανθοκηπουρού - Δενδροκόμου - Κηπουρού -Ανθοκόμου, Επόπτου Καθαριότητας και Μαγείρου.

Για την μετάταξη αυτή θα πρέπει να κατέχει απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

β. Για τις μετατάξεις αυτές ως χρόνος για την κατάταξη στα τεχνικά ημερομίσθια των ειδικοτήτων που μετατάσσονται θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος της εμπειρίας.

Άρθρο 20:

Αποτίμηση σε χρήμα των Ειδών Ατομικής Προστασίας

Σε όσους εργαζόμενους δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι 31-12-2006 τα είδη ατομικής προστασίας παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση του 2003) η αξία τους αποτιμάται σε χρήμα καθ' όσον έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την χορήγηση τους.

Άρθρο 21:

Πλασματικά Μισθολογικά Κλιμάκια

Στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α. υπάγεται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά με την συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά θα αμείβεται με το επόμενο από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, με την συμπλήρωση δέκα (10) ετών, θα αμείβεται με το επόμενο ημερομίσθιο από το δικαιούμενο και με την συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών θα αμείβεται με το επόμενο από το δικαιούμενο ημερομίσθιο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 22:

Τα προβλεπόμενα από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων της παρούσας Σ.Σ.Ε. ποσά, προερχόμενα από πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε διάταξη, γενική ή ειδική, προβλεπόμενα, καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 23:

Ισχύς της Σ.Σ.Ε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2010 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα. Κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. καταργείται.

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 1

Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι μέλη της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.) στη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)

Άρθρο 2

Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στον   Πρόεδρο,   Αντιπρόεδρο   και  Γενικό   Γραμματέα  των  πρωτοβάθμιων

συνδικαλιστικών  οργανώσεων,   μελών  της  Π.Ο.Ε.  -  Ο.Τ.Α.,   χορηγείται  άδεια

απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500)

και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες αν είναι λιγότερα.

Άρθρο 3

Άδειες Μελών Γενικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια

απουσίας εννέα (9) ημέρες το μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στις  ημέρες  αυτές  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  ημέρες  συνεδρίασης  του

Γενικού Συμβουλίου

                                   Άρθρο 4

Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής

Στα μέλη της Εκτελεστική Επιτροπής της Π.Ο,Ε. - Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

                                                       Άρθρο 5 

                                             Άδειες Αντιπροσώπων

Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.

Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.) για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).


Άρθρο 6

Διαδικασία Χορήγησης

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.

Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφ' όσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του μια αίτηση - δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.

Η εν λόγω αίτηση - δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.

Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του.

Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση - δήλωση.

Η Διοίκηση - Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες άδειας εάν ευρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η παρούσα.

 

 

                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2

Η  παρακράτηση  της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας γίνεται απ' ευθείας από τη μισθοδοσία τους εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθμιου συλλόγου, ή υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εργαζόμενου - μέλους του συλλόγου.

Άρθρο 3

Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και αφορά τη συνδρομή του εργαζομένου στο σύλλογο, την Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και την Α.Δ.Ε.Δ. Υ.

Άρθρο 4

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που  προκύπτει από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού του πρωτοβάθμιου συλλόγου.

Άρθρο 5

Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον αρμόδιο εκκαθαριστή των αποδοχών, ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που είναι μέλη του συλλόγου και είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή της μηνιαίας συνδρομής.

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται:

 α. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου,

β. Ο αριθμός του μισθολογικού του μητρώου.

γ.  Η σχέση εργασίας του.

δ. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως προκύπτει από την απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού.

 ε.  Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του  συλλόγου και η  επωνυμία της

Τράπεζας.

ζ.  Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα

και θα φέρει και την σφραγίδα του συλλόγου.

 

Άρθρο 6

Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείτε υποχρεωτικά κάθε μήνα και τα

σχετικά ποσά  θα  καταθέτονται στο  λογαριασμό  του  συλλόγου  με  ευθύνη  του εκκαθαριστή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ