Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑ 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας 15/16.12.2004

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΑ 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας 15/16.12.2004

Thu, Dec 16, 2004 12:00 AM Δ.Α. 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2004
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Βοιωτίας: 15/16-12-2004)
1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών- Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), οδηγών-χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, ως και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς και αντλήσεως σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας και είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Βυτιοφόρων Μεταφοράς Σκυροδέματος και Χειριστών Αντλίας Νομού Βοιωτίας», μεταξύ αυτής της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις επωνυμίες «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών» και «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος».
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με βάση το άρθρο 16 παρ. 1β του ν. 1876/90, λόγω άρνησης μεσολάβησης.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση την 27/10/2004 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα τους εκπροσώπους όλων των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
4. Στην ως άνω κοινή συνάντησή μου με τα μέρη, προσήλθαν οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αφενός του αιτούντος Σωματείου και αφετέρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) δεν παρέστησαν παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εγκαίρως. Τα μέρη ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί της συλλογικής αυτής διαφοράς εργασίας. Ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ αναφέρθηκε στους λόγους άρνησης της μεσολάβησης και προέβαλε όμοια δήλωση άρνησης και στο στάδιο της διαιτησίας. Οι εκπρόσωποι του αιτούντος σωματείου ανέπτυξαν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους τόσο ως προς την ικανότητα των εργοδοτικών οργανώσεων για τη σύναψη σσε όσο και ως προς το περιεχόμενο των αιτημάτων τους. Συγκεκριμένα:
4. 1. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν ότι τόσο ο ΣΕΒ όσο και ο ΣΕΒΕΣ έχουν την ικανότητα υπογραφής της κρινόμενης ΣΣΕ και συμμετοχής στη διαδικασία της διαιτησίας. Δεδομένου ότι η καταστατική και πραγματική δραστηριότητα των ως άνω οργανώσεων και των μελών τους καλύπτει και τον τομέα παραγωγής σκυροδέματος.
4.2. Ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ υποστήριξε ότι ο ΣΕΒ δεν έχει κανένα μέλος που να παράγει σκυρόδεμα στο νομό Βοιωτίας. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που αναγράφονται στον χειρόγραφο πίνακα με ονομασίες επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν αναφερθεί στον κ. Παπαϊωάννου ωςδραστηριοποιούμενες στο νομό Βοιωτίας εκ μέρους των εκπροσώπων της  εργατικής πλευράς και δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν αποτελούν μέλη του Σ.Ε.Β. Επιπλέον μετέφερε και τη δήλωση του ΣΕΒΕΣ ότι δεν έχει κανένα μέλος που να δραστηριοποιείται στο νομό Βοιωτίας. Τέλος ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι οι οδηγοί αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς σκυροδέματος μέχρι σήμερα αμείβονται με τη ΣΣΕ που συνάπτεται μεταξύ αφενός του ΣΕΒ και λοιπών εργοδοτικών φορέων και αφετέρου των οργανώσεων ΟΥΑΠΕ, ΠΟΣΕΤ και ΠΟΥΠΑ.
5. Όσον αφορά τον ΣΕΒΕΣ, με τα με αριθ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1850/15.9.2004 (στη φάση της μεσολάβησης), αλλά με το 2077/11.10.2004 (στην τρέχουσα διαδικασία της διαιτησίας), έγγραφά του δήλωσε ότι «δεν έχει καμμία εταιρεία παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος ως εγγεγραμμένο μέλος του νομού Βοιωτίας» και ότι «ως εκ τούτου δε δικαιούται να παραστεί σε κανένα είδος διαιτησίας». Σε συνέχεια των ως άνω και δεδομένης της μη προσέλευσής του στη συνάντηση της 27/10/2004, κάλεσα τον ΣΕΒΕΣ και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση την 3.11.2004 ή σε άλλη ημερομηνία που θα διευκόλυνε ενδεχομένως τους εκπροσώπους του, με το 2228/1.11.2004 έγγραφό μου. Με το ίδιο έγγραφο ζήτησα και την πληροφορία αν η εταιρεία LAFARCHE BETON που αναφέρθηκε στη συνάντηση της 27/10/2004, ως εταιρεία δραστηριοποιούμενη στη Βοιωτία είναι μέλος του.
Ο ΣΕΒΕΣ δεν προσήλθε, δεν πρότεινε άλλη ημέρα και ώρα συνάντησης και απάντησε με το 2256/3.11.2004 έγγραφο ότι «δεν έχει καμία εταιρεία Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ως εγγεγραμμένο Μέλος του Νομού Βοιωτίας και ως εκ τούτου δε δικαιούμεθα να παρασταθούμε σε κανέναν είδος Διαιτησίας. Ειδικότερα η Εταιρία LAFARGE BETON Αττικής η οποία είναι μέλος του Συνδέσμου μας έχει έδρα και δραστηριοποιείται μόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής, ουδεμία άλλη εταιρεία με αυτήν την ονομασία από την υπόλοιπη χώρα δεν
αποτελεί Μέλος του Συνδέσμου μας. Όσον αφορά την ΑΓΕΤ η εταιρία αυτή είναι Εταιρία Παραγωγής Τσιμέντου και ουδεμία σχέση έχει με τον ΣΕΒΕΣ».
6. Σχετικά με τον ως άνω ισχυρισμό των εργοδοτικών οργανώσεων ότι δε διαθέτουν ικανότητα σύναψης της αιτούμενης από την εργατική πλευρά ΣΣΕ και συμμετοχής στη σχετική διαδικασία διαιτησίας, κρίνω ότι τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και η κείμενη νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 3 παρ. 1ε, 3 παρ. 7, 6 παρ. 1α και 16 του Ν. 1876/90 μου επιτρέπουν και μου επιβάλλουν
να εκδώσω διαιτητική απόφαση. Η παρούσα πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, έχει δικαίωμα σύναψης τοπικής ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ χωρίς να τίθενται άλλες ιδιαίτερες προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από την ύπαρξη εθνικής ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, πολύ δε περισσότερο που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει εθνική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ, αλλά
τοπικού χαρακτήρα ΣΣΕ (Ν. Αττικής και περιοχής Μακεδονίας και Θράκης), οι οποίες δε δύνανται, κατά νόμο, να επεκταθούν και να καλύψουν επιχειρήσεις και μισθωτούς στο χώρο του σκυροδέματος σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Σε κάθε δε περίπτωση η παρούσα απόφαση δεσμεύει μόνον τους εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων και στην προκείμενη περίπτωση καλουμένων,
συνδικαλιστικών οργανώσεων και μόνον.
7. Για να εκδώσω την παρούσα έλαβα υπόψη μου και τα εξής:
7.1. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά κ.λπ.).
7.2. Την από 27-7-2004 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης. 7.3. Το από 23-9-2004 πρακτικό μεσολάβησης, στο οποίο ο μεσολαβητής κ. Λάμπρος Σέμπος διαπιστώνει άρνηση μεσολάβησης.
7.4. Την από 24-9-2004 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για προσφυγή στη διαιτησία.
7.5. Την από 13-7-2004 εξώδικη δήλωση καθώς και της πρόσκλησης για διαπραγματεύσεις της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τις εργοδοτικές οργανώσεις, στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο της ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), οδηγών-χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, ως και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς και αντλήσεως σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας για το έτος 2004 που εμπεριέχεται σ’ αυτή.
7.6. Το με αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 2285/8-11-2004 έγγραφο του αιτούντος σωματείου, σχετικά με τις επιχειρήσεις σκυροδέματος του Ν. Βοιωτίας.
7.7. Συγκριτικά στοιχεία για όρους αμοιβής και εργασίας άλλων κατηγοριών εργαζομένων και ιδίως την από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει αυξήσεις για το έτος 2004 σε ποσοστό 4% από 1-1-2004 συν 2% από 1-9-2004 συν 8,5 ευρώ (ποσοστό 1,7%) στους κατώτατους μισθούς και τις συναφείς με την παρούσα συλλογικές ρυθμίσεις - Την 2/2004 ΔΑ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων οδηγών αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), οδηγών-χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος κ.λπ. στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης» για το έτος 2004.
- Την από 26/3/2004 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών χειριστών βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής»
7.8. Τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ιδίως τις προβλέψεις του Εθνικού Αναθεωρημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (+4,2%), της παραγωγικότητας της εργασίας (+2,5%) και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (3,4%) κατά το έτος 2004, καθώς και τη διαμόρφωση των ανάλογων οικονομικών δεικτών κατά το έτος 2003.
7.9. Την αναγκαιότητα του συνυπολογισμού του νέου δεδομένου που παρουσιάζει η παρούσα για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στο νομό Βοιωτίας, γεγονός που δεν επιτρέπει την πλήρη εξομοίωση των όρων αμοιβής και εργασίας μεταξύ των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σκυροδέματος περιοχής Αττικής και στις επιχειρήσεις του νομού Βοιωτίας επιτρέπει όμως την εξομοίωση με τους όρους αμοιβής και εργασίας με τους εργαζομένους στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης.
8. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), οδηγοί-χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος, ως και οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς και αντλήσεως σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας. Η παρούσα δεσμεύει τους εργαζόμενους που είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Βυτιοφόρων Μεταφοράς Σκυροδέματος και Χειριστών Αντλίας Νομού Βοιωτίας» και τους εργοδότες που είναι μέλη του «Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)» και του «Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών ΕτοίμουΣκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ)».
Άρθρο 2
Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί και Ημερομίσθια α) Ο βασικός μηνιαίος μισθός των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών αυτοκινήτων επί του οποίου λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και των οδηγών χειριστών αντλίας σκυροδέματος καθορίζεται σε 825 Ευρώ. Τα επιδόματα του άρθρου 3 της παρούσης υπολογίζονται για τους μισθωτούς αυτούς επί πλασματικού μηνιαίου μισθού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 450 ευρώ.
β) Το βασικό ημερομίσθιο των βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος καθορίζεται σε 34 Ευρώ. Τα επιδόματα του επομένου άρθρου 3 υπολογίζονται για τους μισθωτούς αυτούς επί πλασματικού ημερομισθίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 27 ευρώ.
γ) Το βασικό ημερομίσθιο των εργατών παραγωγής σκυροδέματος καθορίζεται σε  23 Ευρώ. Επί αυτού του ημερομισθίου υπολογίζονται τα επιδόματα εργατών παραγωγής σκυροδέματος του άρθρου 3 της παρούσης.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα με τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
1. Επίδομα Τριετούς Υπηρεσίας ή Προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και μέχρι 11 τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και τους οδηγούς-χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος. Το παραπάνω επίδομα σε ποσοστό 5% και μέχρι 5 τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας χορηγείται στους βοηθούς χειριστές αντλιών σκυροδέματος και στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος.
2. Επίδομα σε ποσοστό 6% μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος και τους οδηγούς-χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη ως οδηγοί ή οδηγοί-χειριστές.
3. Επίδομα σε ποσοστό 10%, ομοίως μόνο στους ίδιους παραπάνω μισθωτούς (της παραγράφου 2) εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Διευκρινίζεται ότι, τα επιδόματα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού καταβάλλονται στους ως άνω δικαιούχους πέραν και επιπλέον του επιδόματος τριετιών, περί του οποίου το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.
4. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό 10% χορηγούμενο σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σ’ αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 1849/89.
5. Επίδομα Τέκνων προκειμένου μόνο περί των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος, οδηγών-χειριστών αντλίας σε ποσοστό 5%, για κάθε τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας τους, το επίδομα καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα αυτό δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από εκείνο που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ για την ίδια αιτία και για τον ίδιο αριθμό τέκνων, ανεξάρτητα αν ο μισθωτός δικαιούται ή όχι σχετικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ από άλλη αιτία.
6. Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% χορηγούμενο μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος και τους οδηγούς-χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος.
7. Επίδομα Ειδικών συνθηκών, για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος, τους οδηγούς χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και οδηγούς-χειριστές ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων σε ποσοστό 20%. Το επίδομα αυτό ειδικά για τους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος καθορίζεται σε ποσοστό 9%.
8. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 8% στους οδηγούς-χειριστές αντλιών και τους βοηθούς χειριστές αντλιών.
9. Επίδομα εξοικειώσεως σε ποσοστό 5% μόνο στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
Άρθρο 4
Συνδικαλιστική Άδεια
Στα μέλη του Δ.Σ. της εργατικής οργάνωσης «‘Σωματείο Οδηγών-Χειριστών Φορτηγών Αυτοκινήτων-Βυτιοφόρων-Μεταφοράς Σκυροδέματος και Χειριστών Αντλίας Νομού Βοιωτίας» χορηγείται η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, από το Ν.1264/82 συνδικαλιστική άδεια, με πλήρεις αποδοχές.
Άρθρο 5
Λοιποί Όροι Εργασίας
Οι παραπάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί και βασικά ημερομίσθια, καθώς και τα κατά περίπτωση επιδόματα επ΄ αυτών, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών κάθε εβδομάδα, κατανεμημένων σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Για κάθε ώρα απασχόλησης των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών πέραν των 40 ωρών καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές προσαυξημένες με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 8
Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθμισης Τυχόν ανώτερες στο σύνολό τους καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας από εκείνους που καθορίζονται με την παρούσα, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 27/7/2004. Ημερομηνία έκδοσης Διαιτητικής Απόφασης: Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2004
Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ