Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΞΕΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του ημεδαπού προσωπικού που απασχολείται στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα - 49559/2375/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΞΕΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του ημεδαπού προσωπικού που απασχολείται στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα - 49559/2375/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

Fri, Jul 4, 2008 12:00 AM

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α?) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν.435/1968 (ΦΕΚ 124/Α?/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη Σ.Σ.Ε. για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 19.5.2008.
7. Το Π.Δ.81/2002 (ΦΕΚ 57/Α?/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ? αριθ. Υ1/2004 (ΦΕΚ 513/Β?/10.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των υπουργείων».
9. Την υπ? αριθ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β?/12.1.2008) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τους όρους αμοιβής και εργασίας του ημεδαπού προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ως ακολούθως:
α) Λογιστές, βοηθοί λογιστών, ταμίες, γραφείς, δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, βοηθοί αποθηκάριων, αρχειοθέτες, βιβλιοθηκάριοι και βοηθοί αυτών, χειριστές τηλετυπικών μηχανημάτων, προϊστάμενοι ταχυδρομείου, υπάλληλοι ταχυδρομείου, επόπτες και προϊστάμενοι γραφείου κίνησης, υπάλληλοι διανομής εγγράφων, υπάλληλοι διεκπεραίωσης διαβατηρίων, υπάλληλοι προμηθειών, υπάλληλοι ασφαλείας, υπάλληλοι ειδικών προξενικών υπηρεσιών, υλικονόμοι, βοηθοί επόπτες, υπάλληλοι τμήματος κρατικών επιδομάτων, πράκτορες αγορών, γραμματείς, υπάλληλοι υποδοχής, υπάλληλοι αποστολών υλικού, υπάλληλοι αποστολών εφοδιασμού, υπάλληλοι αποβάθρας, υπάλληλοι εμπορικού τμήματος, υπάλληλοι διεκπεραίωσης εκτελωνισμών, σχεδιαστές, υπάλληλοι και βοηθοί τμήματος πληροφοριών, υπάλληλοι και βοηθοί πρωτοκόλλου, προϊστάμενοι εφοδιασμού, προϊστάμενοι τηλεφωνικής υπηρεσίας, ελεγκτές λογαριασμών, υπάλληλοι ελέγχου εργασίας, υπάλληλοι προγραμματιστές, προξενικοί βοηθοί, υπάλληλοι και βοηθοί μορφωτικών υποθέσεων, υπάλληλοι διαχείρισης, υπάλληλοι και βοηθοί τμήματος πολιτογράφησης, υπάλληλοι και βοηθοί ειδικών προξενικών υπηρεσιών, μεταφραστές, ταξινομητές, επιθεωρητές φορτίων αλλοδαπών μεταφορών, ερευνητές ασφαλείας, υπάλληλοι και βοηθοί ταξιδιωτικού τμήματος, υπάλληλοι και βοηθοί προξενικών θεωρήσεων, ειδικοί διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι και βοηθοί οικονομικού τμήματος, υπάλληλοι και βοηθοί προγράμματος στρατιωτικών επενδύσεων και εφοδιασμού στρατιωτικού υλικού, αναλωτές προϋπολογισμού, επόπτες και βοηθοί επιχειρήσεων τερματικού σταθμού, υπάλληλοι ιδιόμορφων προξενικών υποθέσεων και όλοι οι λοιποί που δεν αναφέρονται στην παρούσα, πλην όμως εκτελούν εργασία γραφείου:
Βασικός μηνιαίος μισθός: Από 1.1.2008 = 695,78 ευρώ, από 1.9.2008 = 716,66 ευρώ και από 1.5.2009 = 756,07 ευρώ.
β) Οδηγοί αυτοκινήτων:
Βασικός μηνιαίος μισθός: Από 1.1.2008 = 767,09 ευρώ, από 1.9.2008 = 797,77 ευρώ και από 1.5.2009 = 846,64 ευρώ.
γ) Καθαριστές - καθαρίστριες:
Βασικό ημερομίσθιο: Από 1.1.2008 = 29,32 ευρώ, από 1.9.2008 = 30,19 ευρώ και από 1.5.2009 = 31,86 ευρώ.
δ) Λοιπό εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό:
Βασικό ημερομίσθιο: Από 1.1.2008 = 30,48 ευρώ, από 1.9.2008 = 31,39 ευρώ και από 1.5.2009 = 33,12 ευρώ.
ε) ε1. Ηλεκτροτεχνίτες και βοηθοί αυτών,
ε2. ξυλουργοί, τεχνίτες συντήρησης, τεχνίτες κτιριακών εγκαταστάσεων, υδραυλικοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές,
ε3. κηπουροί, επόπτες κηπουροί και βοηθοί αυτών,
ε4. γεωπόνοι και βοηθοί αυτών,
ε5. φύλακες - νυχτοφύλακες:
Αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) του επαγγέλματος ή του κλάδου που ισχύουν κάθε φορά για τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα.
στ) Μηχανικοί αυτοκινήτων και βοηθοί αυτών, τεχνίτες αυτοκινήτων και βοηθοί αυτών, συντηρητές οχημάτων, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές και σιδηρουργοί:
Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν για τους εργαζόμενους στη σιδηροβιομηχανία.
ζ) Χειριστές φορτωτικού μηχανήματος:
Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν για την αντίστοιχη ειδικότητα στη βιομηχανία.
η) Προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (πληροφορική):
Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν για το προσωπικό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
2. Επιδόματα: Χορηγούνται τα εξής επιδόματα επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων στις τέσσερις (4) πρώτες από τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων (α? έως δ?).
α) Τριετίες: Στην α? κατηγορία (διοικητικό κ.λπ. προσωπικό) χορηγούνται έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 10% για καθεμία από τις τρεις (3) πρώτες τριετίες και σε ποσοστό 5% για την καθεμία από τις επόμενες οκτώ (8) τριετίες. Στη β? κατηγορία (οδηγοί) χορηγούνται έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη και στις γ? και δ? κατηγορίες χορηγούνται έξι (6) τριετίες σε ποσοστό 5% έκαστη τριετία.
β) Επίδομα οικογενειακών βαρών, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους, ως εξής:
- 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2).
- 5% για κάθε παιδί και έως τρία (3) παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και, εφόσον σπουδάζουν, παρατείνεται μέχρι συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
γ) Ξένης γλώσσας: Σε ποσοστό 10% σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες εργαζομένων που καταλαμβάνει η παρούσα ρύθμιση, εφόσον γνωρίζουν και μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
δ) Σπουδών: Στους κατόχους πτυχίων ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης χορηγείται, για κάθε έτος και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη σπουδών, ποσοστό 5% για κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς της α? κατηγορίας.
ε) Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 15% στους καθαριστές-στριες (γ? κατηγορία).
στ) Επίδομα οθόνης (ηλεκτρονικού υπολογιστή), σε ποσοστό 15% στους μισθωτούς της α? κατηγορίας, εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται αποκλειστικά σε οθόνη οπτικής απεικόνισης (Η/Υ) με την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων.
3. Λοιποί όροι εργασίας
α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος, καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σε οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί τούτο να αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ κ.λπ., εφόσον τούτο είναι ευκρινές. Για τις ειδικότητες των γ? και δ? μισθολογικών κατηγοριών (καθαριστές-στριες, λοιπό εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό) ως υπηρεσία και προϋπηρεσία αναγνωρίζεται η διανυθείσα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα. Επίσης, ως υπηρεσία και προϋπηρεσία για μεν το προσωπικό της α? κατηγορίας αναγνωρίζεται και η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος, για δε της β? κατηγορίας (οδηγοί αυτοκινήτων) αναγνωρίζεται και η άσκηση οποιωνδήποτε καθηκόντων στον ίδιο εργοδότη που εργάζεται ο μισθωτός.
β) Χρονικά όρια: Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40ωρη εργασία.
Για απασχόληση μεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου, καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές όπως η ελληνική νομοθεσία ορίζει. Το αυτό ισχύει και για απασχόληση κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές του έτους, καθώς επίσης και για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες.
Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο (2) φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μία (1) τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
4. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
5. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προσδιορίζονται με την απόφαση αυτή, δεν μειώνονται.
Οι ανωτέρω όροι αμοιβής και εργασίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι αυτών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
6. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας καταργείται.
7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.
8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.