Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 19/22.08.2012 ΣΣΕ (25-07-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 19/22.08.2012 ΣΣΕ (25-07-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών

Wed, Jul 25, 2012 12:00 AM

Π.Κ. 19/22.08.2012 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών»

Στα Χανιά σήμερα την 25η Ιουλίου 2012, εμείς που υπογράφουμε παρακάτω την παρούσα:

1. Το σωματείο-πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» νομίμως εκπροσωπούμενη από τους Εμμανουήλ Γιαννούλη, Εμμανουήλ Σταματάκη, Κυριάκο Παπαδάκη και Γεώργιο Μαθιουλάκη και

2. Το σωματείο- πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τους Εμμανουήλ Μπαμιάκη και Ιωάννη Χαλακατεβάκη,

συμφωνήσαμε και συναποδέχθηκαμε την κατάρτιση της παρούσας τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οποιοσδήποτε κατηγορίας ,τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και τους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπάλληλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι μία απ' τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Άρθρο 2

Κατάταξη σε Κατηγορίες

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις κατηγορίες:

Κατηγορία Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α', νυχτοθυρωρός Α', μπουφετζής Α', προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α\

Κατηγορία Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β', σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), ασημοκέρηδες, μάγειρας Β', τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μπάρμαν η μπαρμέιντ.

Κατηγορία Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση καθώς και μάγειρας Ρ και αποθηκάριος τροφίμων.

Κατηγορία Δ΄: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, εργάτης αποθήκης, ακτών και πισίνας και προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου.

Άρθρο 3

Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί και Ημερομίσθια

α. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 02-08-2010 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΠΚ30/4-10-2010), καθορίζονται για την περίοδο από 01-07-2012 έως και 31-12-2013 ως εξής:

Κατηγορία Α: 833,25 ευρώ

Κατηγορία Β: 815,68 ευρώ

Κατηγορία Γ: 799,49 ευρώ

Κατηγορία Δ: 764,09 ευρώ

β. Από τις ίδιες πιο πάνω ημερομηνίες και για τα ίδια χρονικά διαστήματα το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων διαμορφώνεται ως εξής:

- για τους σερβιτόρους σε 59,79 ευρώ.

- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 52,78 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

γ. Κατά δε τα λοιπά θέματα, ισχύει και ενσωματώνεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. 6/2012 Πράξη υπουργικού συμβουλίου (άρθρ. 1 παρ.1 εδ.β).

Άρθρο 4

Λοιπές ρυθμίσεις

Καταργείται ο όρος που περιλαμβάνεται σε προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ, ΔΑ) για χορήγηση συνεχών ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο, παρέχοντας εφεξής τη δυνατότητα σε αυτούς της διήμερης ανάπαυσης εντός της εβδομάδας όχι όμως με συνεχόμενη μορφή.

Άρθρο 5

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης- Διατήρηση και ισχύς διατάξεων

α. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ,ΔΑ) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 7

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01-07-2012 και λήγει στις 31-12-2013.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2012-2013 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισθού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.