Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΣΕ (24.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (επίδομα ξενοδοχοϋπαλλήλων) - Π.Κ. 4/26.9.2007

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΣΕ (24.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (επίδομα ξενοδοχοϋπαλλήλων) - Π.Κ. 4/26.9.2007

Wed, Sep 26, 2007 12:00 AM
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ. Κεντρικής Μακεδονίας 4/26-9-07) Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα -ευτέρα συνήλθαν στα γραφεία της Ενώσεως Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός:
α) Αριστοτέλης Θωμόπουλος, Πρόεδρος και
β) -ημήτριος Μουσιάδης, Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και αφ' ετέρου:
α) Χρήστος Σπάσης, Πρόεδρος,
β) Μιχαήλ Λαζαρίδης, Αντιπρόεδρος και
γ) Παναγιώτης Γκουντενούδης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, άπαντες νομίμως εξουσιοδοτημένοι και αποφάσισαν την υπογραφή της κάτωθι Συλλογικής Συμβάσεως με την οποία αναμορφώνουν το χορηγούμενο επίδομα Ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά την διάρκεια της -ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το άνω επίδομα δόθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. 1/66 απόφαση του Π--- Θεσσαλονίκης που κηρύχθηκε εκτελεστή με την υπ' αριθμ. 57195/66 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 380 ΦΕΚτης 17/06/1966. Ήδη με το παρόν αναπροσαρμόζουν το επίδομα των Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Θεσσαλονίκης επ' ευκαιρία της -ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο εφ' άπαξ ποσόν των εννενήκοντα πέντε Ευρώ (€ 95,00) μικτά για Άνδρες και Γυναίκες. Στην έννοια της περιόδου της -ιεθνούς Εκθέσεως περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει δέκα ημέρες προ της ενάρξεως και λήγει πέντε ημέρες μετά την λήξη της Εκθέσεως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Ενωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ΓΙΑ ΤΟ ΣIΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛIΝ
ΝΟΜIΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘIΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙIΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ