Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΣΕ από 23.12.2011 Π.Κ. 1/9-1-2012 - Ναυτιλιακών πρακτορείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας υπαλληλικό προσωπικό.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΣΣΕ από 23.12.2011 Π.Κ. 1/9-1-2012 - Ναυτιλιακών πρακτορείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας υπαλληλικό προσωπικό.

Fri, Dec 23, 2011 12:00 AM (Δείτε το συννημένο αρχείο)

Σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ οι υπογράφοντες:
 
Α. Εκ μέρους των εργοδοτών

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       Πρόεδρος

 

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ENΩΣH ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       Πρόεδρος

 
Β. Εκ μέρους των εργαζομένων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ       Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ       Γ. Γραμματέας

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι όλης της χώρας, με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και γραφεία ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω οργανώσεων.

 
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα διατηρούνται στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 03.06.08 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 41/20.06.08), καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της.
 
Άρθρο 3
Προηγούμενες και Ευνοϊκότερες Ρυθμίσεις

1.- Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν.

2.-Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 03.06.08 κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 41/20.06.08), καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.), εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ΣΣΕ.

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 01.01.10.