Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ) - Π.Κ.: 52/23.6.2006

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ) - Π.Κ.: 52/23.6.2006

Tue, Jun 20, 2006 12:00 AM

Σήμερα, την 20.6.2006 και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, οι υπογράφοντες:
Α. Εκ μέρους των εργοδοτών: η Διεθνής Ναυτική Ένωση, Νικόλαος Αρβανίτης, πρόεδρος και Ιωάννης Χατζηαντωνίου, γενικός γραμματέας και
Β.
Εκ μέρους των εργαζομένων: ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και Κων/νος Κοντογιάννης γενικός γραμματέας,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το πόσης φύσεως προσωπικό των πρακτορειακών επιχειρήσεων της χώρας που είναι μέλη της ΔΝΕ ήτοι: των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις πρακτορειακές επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων κατά κύριο λόγο είναι η πρακτόρευση πλοίων, υπό οποιαδήποτε σημαία, εκτελούντων πλόες εξωτερικού, κυρίως τακτικών γραμμών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και διακίνηση των πλοίων και των φορτίων τους.
Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργάζονται (κατά κύριο λόγο) στα ακόλουθα τμήματα:
- Διεύθυνση
- Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
- Λογιστήριο
- Βοηθητικές - συμπληρωματικές υπηρεσίες
- Operations - Containers control
- Παράρτημα λιμανιού
- Τμήμα έκδοσης φορτωτικών και εγγράφων
- Τμήμα marketing - booking (κρατήσεις)
Με τις παρακάτω ειδικότητες - καθήκοντα:
- Διευθυντές
- Γραμματείς
- Ταμίες
- Τηλεφωνητές
- Υπάλληλοι διατακτικών - φορτωτικών
- Λογιστές και βοηθοί λογιστές
- Υπάλληλοι εξοδολογίων και εγγραφών
- Υπάλληλοι μηχανογράφησης
- Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών
- Υπάλληλοι διακίνησης φορτηγών αυτοκινήτων και φορτίων πλοίων
- Υπάλληλοι φορτοεκφόρτωσης - διαδικασίας τελωνείου και οργανισμών λιμένων
- Υπάλληλοι εισαγωγής - εξαγωγής
- Οδηγοί
- Υπάλληλοι καθαριότητας - φύλαξης - κυλικείων

Άρθρο 2

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

Υπαλληλικό προσωπικό

Έτη
υπηρεσίας

Βασικός μισθός
(1.1.2006)

1

817,78

2

940,48

3

975,72

4

975,72

5

1.031,03

6

1.031,03

7

1.103,90

8

1.103,90

9

1.131,21

10

1.131,21

11

1.189,78

12

1.189,78

13

1.239,57

14

1.239,57

15

1.273,29

16

1.273,29

17

1.322,18

18

1.322,18

19

1.346,07

20

1.346,07

21

1.375,85

22

1.403,37

23

1.427,63

24

1.458,92

25

1.482,42

26

1.499,64

27

1.522,65

28

1.547,53

29

1.569,15

30

1.592,28

31

1.610,93

32

1.633,25

33

1.656,00

34

1.677,11

35

1.699,10

Βοηθητικό προσωπικό

Έτη
υπηρεσίας

Βασικός μισθός
(1.1.2006)

1

814,60

2

934,55

3

967,82

4

967,82

5

987,08

6

987,08

7

994,11

8

994,11

9

1.009,82

10

1.009,82

11

1.021,18

12

1.021,18

13

1.029,39

14

1.029,39

15

1.045,85

16

1.045,85

17

1.058,40

18

1.058,40

19

1.080,38

20

1.080,38

21

1.117,57

22

1.154,07

23

1.178,74

24

1.225,78

25

1.251,90

26

1.290,25

27

1.322,43

28

1.354,99

29

1.381,75

30

1.408,02

31

1.432,41

32

1.458,92

33

1.484,19

34

1.508,19

35

1.532,94

Ως βοηθητικό προσωπικό θεωρούνται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτιρίων και στα κυλικεία.
α) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3,25% από 1.1.2006 έως 31.8.2006 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2005. Η ίδια αύξηση παρέχεται και στα πάσης φύσεως επιδόματα.
β) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,25%.
γ) Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 αυξάνονται από 1.3.2007 κατά ποσοστό 3%.
δ) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3%.
ε) Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ. Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή σύνταξης, δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή του με την υποχρέωση μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.
στ) Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατεύσιμου ή εθελοντή, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.
ζ) Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται:
- Από 1.1.2006 κατά 5,52 ευρώ
- Από 1.9.2006 κατά 5,70 ευρώ
- Από 1.3.2007 κατά 5,87 ευρώ
- Από 1.9.2007 κατά 6,05 ευρώ
για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
η) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Επιδόματα

Επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα.
1. Επίδομα γάμου: Στους έγγαμους της παρούσας Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.
2. Επίδομα τέκνων: Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, εξακολουθεί να καταβάλλεται. Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά το νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής. Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
3. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας: α) Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) τριετιών.
β) Δίνεται επιπλέον από την 1.10.1997 και έκτη (6η) τριετία [μετά τη συμπλήρωση της πέμπτης(5ης)] σε ποσοστό 5%.
4. Επιστημονικό επίδομα: α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανώτατης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης, ναυτιλιακής δραστηριότητας και διοίκησης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε ανώτερης σχολής (ΤΕΙ) ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
γ) Καταβάλλεται επίδομα ναυτιλιακής επιμόρφωσης σε ποσοστό 10% για τους απόφοιτους των στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή (αναγνωρισμένων όμως από το ελληνικό κράτος) ναυτιλιακών σχολών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους εργαζόμενους έχουν προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστης διάρκειας μέχρι την 31.12.1994. Όσοι προσλήφθηκαν από 1.1.1995 και μεταγενέστερα, για να λάβουν το επίδομα αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ναυτιλιακών τμημάτων ΙΕΚ.
Σε περίπτωση που εργαζόμενος δικαιούται επιστημονικό επίδομα, από άλλη αιτία, τότε το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται.
δ) Στους κατόχους πτυχίων MASTER και διδακτορικού χορηγείται (πλέον του επιστημονικού επιδόματος), επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 10%.
5. Ειδικό επίδομα: α) Καταβάλλεται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου σε όσους υπαλλήλους απασχολούνται σε συγκεκριμένη άφιξη και αναχώρηση πλοίου και για την ελευθεροκοινωνία αυτού:
- Από 1.1.2006 κατά 7,54 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,54 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
- Από 1.9.2006 κατά 7,78 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,78 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
- Από 1.3.2007 κατά 8,01 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 8,01 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
- Από 1.9.2007 κατά 8,26 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 8,26 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
β) Καθιερώνεται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10% που θα καταβάλλεται σε εκείνους τους υπαλλήλους που αποκλειστικό αντικείμενο απασχόλησής τους είναι η ελευθεροκοινωνία των πλοίων.
γ) Χορηγείται επίδομα θέσεως 10% για τους μόνιμα εργαζόμενους στους λιμενικούς χώρους που το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η επίβλεψη και διεκπεραίωση της διακίνησης των εμπορευμάτων και κοντέινερς και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτή τη θέση.
6. Διαχειριστικό επίδομα: Στους ταμίες και τους απασχολούμενους γενικά με την διαχείριση χρημάτων από τους πιο πάνω μισθωτούς, δίνεται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 6,5% που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς του άρθρου 2.
7. Επίδομα ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα ισολογισμού μισός (1/2) μισθός για τον λογιστή και τον πρώτο βοηθό του κατά το κλείσιμο του ετήσιου ισολογισμού των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε.
8. Επίδομα αναπροσαρμογής: Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίνεται και επί των χρηματικών επιδομάτων και παροχών που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

1. Δώρο και άδεια γάμου: Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:
α) Δώρο το ποσό των 319,00 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί την 1.9.2006 κατά 3,25%, την 1.3.2007 κατά 3% και την 1.9.2007 κατά 3%.
β) Άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών.
γ) Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
2. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αμοιβών και εργασίας: α) Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά, ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο τους από τη σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς, προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.
β) Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νόμιμου ωραρίου εργασίας, ισχύουν κατ? αναλογία του χρόνου απασχόλησης όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.
3. Ρυθμίσεις τοκετού - γονικής παροχής - γονικής άδειας: α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) ετών [τριάντα (30) μηνών] από τη λήξη της άδειας τοκετού να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα.
Για τον υπόλοιπο ενάμιση (1,5) χρόνο δικαιούνται να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα. Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
β) Στους εργαζόμενους(-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(η) γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
γ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
δ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώμισι (8,5) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώμισι (8,5) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
ε) Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν:
(1) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και
(2) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 3 ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
4. Ετήσια κανονική άδεια εργαζομένων: α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945 όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
5. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
6. Συνδικαλιστική άδεια: Στα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.
Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει ήμερα.
7. Εορταστικές άδειες: α) Η εορτή του πολιούχου Αγίου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.
β) Η Μεγάλη Παρασκευή σαν σημαντική ημέρα της ορθοδοξίας καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία.
Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.
γ) Η εορτή του Αγ. Πνεύματος καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία.
Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.
8. Άδεια για αιμοδοσία - Για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: α) Εργαζόμενοι(-ες) που είναι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.
β) Εργαζόμενοι(-ες) που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον το χρόνο με αποδοχές.
γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρσης, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
9. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία της/του δικαιούχου και ισχύει για δύο (2) έτη.
10. Ρυθμίσεις ωραρίου εργασίας εργαζομένων: Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.
11. Παρακράτηση ποσοστού εργαζομένων: Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το μισθό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ).
12. Παρακράτηση ποσοστού εργοδοτών: Αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ) από όλες τις εταιρίες που εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν. [Δηλαδή, επί δώδεκα (12) μηνιαίων βασικών μισθών προστιθέμενων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, άδειας και Χριστουγέννων, όπως αυτοί εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση]. Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς τον Σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των μελών του συλλόγου.
13. Δημιουργία νέου ταμείου: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
14. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης: Σε περίπτωση αποχώρησης εργαζόμενου για συνταξιοδότηση με διαφορετικές από τις ισχύουσες για πλήρη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, ο εργαζόμενος να λαμβάνει αποζημίωση ως εάν αποχωρούσε με δικαιώματα πλήρους συνταξιοδότησης (40% της αποζημίωσης που θα ελάμβανε).
15. Επιτροπή Εκπαίδευσης - Ναυτιλιακής πολιτικής και δραστηριότητας: Τα συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν κοινή επιτροπή που θα αποτελείται από τρεις εκπροσώπους εργοδοτών και τρεις εκπροσώπους των εργαζομένων, η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο και θα ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν:
(1) Την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του κλάδου.
(2) Την καταγραφή και προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας του κλάδου μέσω κοινών ενεργειών δράσης και παρέμβασης.
(3) Την εκπόνηση κοινών θέσεων και δράσεων για την αυτόνομη, ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία του κοινού μας ταμείου ΤΑΝΠΥ στα πλαίσια της σημερινής λειτουργίας.
(4) Την επεξεργασία κοινών θέσεων για ζητήματα ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που καλύπτουν αυτές τις δραστηριότητες (λιμάνι, λιμεναρχείο, χρηματοπιστωτικό σύστημα, ΥΕΝ, εθνική και κοινοτική πολιτική κ.λπ.).
Την προβολή αυτών των θέσεων με τη μορφή ημερίδων ή υπομνημάτων προς τους αρμόδιους φορείς ή ακόμα χρησιμοποιώντας και άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα καθορίσουμε.
(5) Τη διερεύνηση στα πλαίσια της επόμενης Σ.Σ.Ε. που θα συναφθεί, της ικανοποίησης του αιτήματος των εργαζομένων, που αφορά τη σταδιακή, κλιμακωτή μείωση της ισχύουσας προϋπηρεσίας δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή των δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, προς λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας των πέντε (5) εβδομάδων.
16. Γενικές διατάξεις: α) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προηγούμενες διατάξεις των Σ.Σ.Ε. που έχουν υπογραφεί από τα δύο μέρη και δεν τροποποιούνται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
β) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της σύμβασης αυτής.
γ) Οι αυξήσεις που προκύπτουν από τη παρούσα Σ.Σ.Ε. δίνονται στον καταβαλλόμενο μισθό.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.